Emisní bilance statutárního města Brna

Aktualizace programu se týkala v roce 2009 především 4 znečišťujících látek, které jsou na území města jako problémové (PM10, NOx, benzenu a benzo(a)pyrenu). Aktualizovány byly také emise těkavých organických látek (VOC).

Emisní bilance jsou sestaveny z posledních dostupných dat o emisích ze zdrojů znečištění – za rok 2007 (REZZO 1 a 2) (nejaktuálnější dostupné údaje od ČHMÚ), z dat o spotřebě paliv na území statutárního města Brna v roce 2007, z údajů o nárůstu dopravních intenzit na komunikacích a návazného výpočtu emisí z dopravy podle jednotlivých komunikací.

Produkce emisí na území města od roku 2003 u sledovaných znečišťujících látek roste, zejména u oxidů dusíku. Nárůst emisí NOx na území města Brna je zřetelný i z následující tabulky a je zapříčiněn z největší míry nárůstem silniční dopravy, zejména průjezdné, na komunikacích aglomerace Brno.

Tabulka: Vývoj v emisích základních škodlivin, REZZO 1-4, statutární město Brno, t/rok
Kategorie zdroje Tuhé látky PM10 Oxidy dusíku NOx
2003 2004 2007 2003 2004 2007
REZZO 1 75,45 103,04 72,37 575,81 547,55 435,12
REZZO 2 20,51 6,11 13,11 117,43 157,64 109,29
REZZO 3 71,81 71,81 47,83 341,55 341,55 371,55
REZZO 4* 11,41 12,34 278,49* 3019,18 4007,78 4539,43
Celkem 179,18 193,30 411,80* 4053,97 5054,52 5455,39

* včetně reemisí

Nárůst u PM10 v REZZO 4 je způsoben zahrnutím reemisí do výpočtu emisí z dopravy Reemise nejsou zahrnuty v bilancích za rok 2003 a 2004, ty obsahují pouze primární emise dopravě. V roce 2007 jsou primární emise prachu v dopravě odhadnuty na 14 t/rok.

Zdroj: HO Base, ENVIROS, CDV – emisní bilance statutárního města Brna.

Z vyhodnocení emisí na území města Brna vyplývá, že doprava je majoritním původcem:

  • emisí PM10 – se 68 % před zdroji REZZO 1 (technologické zdroje a ostatní zdroje ve zpracovatelském průmyslu), které se na emisích suspendovaných prachových částic podílejí 18 %, a zdroji REZZO 3 (domácnostmi) se 12 %.
  • emisí NOx – její podíl je 83 %, za dopravou jako druhé jsou zdroje REZZO 1, zejména spalovací zdroje pro výrobu tepla a elektřiny, s téměř 8 %.
  • Emisí benzenu (93 % emisí), 6 % produkují zdroje REZZO 1, zejména ve zpracovatelském průmyslu
  • Emisí těkavých organických látek (VOC) z 82 %.

Bilance emisí jsou sestaveny po jednotlivých městských částech statutárního města Brna a za město jako celek. V emisní bilanci jsou data o emisích zpracována v členění:

  • Po jednotlivých skupinách zdrojů znečišťování (REZZO 1–4)
  • Podle sektorů (doprava, průmysl včetně výroby tepla a elektrické energie, terciární sféra, bydlení).

Emisní bilance ke stažení