Česky CZEnglish EN

VMO Žabovřeská: Stavbu zdržuje odvolání spolku Voda z Tetčic

26. červenec 2018

Stavba části velkého městského okruhu na Žabovřeské, která měla odstartovat na začátku srpna, se proti plánu zpozdí. Poslední stavební povolení, které mělo nabýt právní moci minulý týden, bylo 10. 7. 2018 napadeno spolkem Voda z Tetčic, z. s. (IČ: 22678956 se sídlem: Hybešova 178, 664 17 Tetčice).

Stavba je po všech směrech připravena na zahájení. Úspěšně bylo dokončeno výběrové řízení na zhotovitele, proběhly lhůty pro odvolání, stavební firma je připravena začít se stavebními pracemi podle plánu, tedy na začátku srpna. Pravomocná jsou tři za čtyř stavebních povolení. Poslední, ale zároveň nejobsáhlejší, bylo před nabytím právní moci napadeno spolkem Voda z Tetčic. „Jak je patrné už z názvu spolku, není primárně usídlen ani zaměřen na území města Brna. Tento fakt se také potvrdil po prostudování odvolání ke stavebnímu řízení. Všechny uváděné výtky směřují pouze k formálnímu procesu stavebního řízení a nijak neřeší stavbu jako takovou, nepřichází s faktickými podněty ke zlepšení stavby,“ uvedl náměstek primátora města Brna pro oblast investic a dopravy Richard Mrázek.

Námitky se týkaly procesu stavebního řízení, procesního souladu projektové dokumentace ke stavebnímu povolení s územím rozhodnutím, platnosti a aktuálnosti podkladových rozhodnutí a závazných stanovisek výkonné státní správy (např. Krajská hygienická stanice, Ministerstvo životního prostředí, vodoprávní úřad…) a stanoviska EIA.

V průběhu stavebního řízení neprojevil tento spolek žádný zájem připomínkovat stavbu, dokonce ani během předcházejícího procesu získání EIA, tedy vyhodnocení vlivu na životní prostředí. V obou případech přitom tuto možnost měl a své námitky mohl uplatnit. Nejprve byl spolek obeznámen s oznámením o zahájení stavebního řízení (prostřednictvím veřejné vyhlášky – stejně jako v níže uvedených případech) ze dne 10. 4. 2018, ve znění opravy chyby v psaní ze dne 20. 4. 2018, a s oznámením správního úřadu prvního stupně o ukončení dokazování a seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí ze dne 25. 5. 2018 (opět veřejnou vyhláškou). V oznámení o zahájení správního řízení bylo dokonce zvláštní poučení, že námitky je nutno podat do 10 dnů s tím, že k později uplatněným námitkám nebude přihlédnuto. Obdobně při ukončení dokazování byla výzva k předložení vyjádření do 5 pracovních dnů.

Spolek do této chvíle se svými podněty ani neoslovil žádného z investorů. Oba investoři jsou připraveni diskutovat, což ostatně provádějí už nyní a se zúčastněnými stranami vedou jednání i nad rámec svých povinností. „Na konci loňského roku a opakovaně v červnu letošního roku dobrovolně zorganizovali veřejná projednání. Na ně byla zvaná široká veřejnost, která mohla a také diskutovala o věcné stránce stavby, o jejích dopadech na okolí v průběhu výstavby i po jejím ukončení. V diskuzi zaznívala stanoviska z úhlu pohledu pěších, městské hromadné dopravy i dopravy automobilové, nových koridorů zeleně, městského mobiliáře nebo třeba prostoru pro venčení psů. Ze strany veřejnosti také zazněly návrhy na zlepšení zejména ve vztahu ke krátkodobým objízdným trasám, obyvatelé přitom uplatnili své znalosti lokality a místních zvyklostí. Tyto připomínky pak byly zapracovány do projektové dokumentace, protože se potvrdilo, že přinášejí pozitiva. S ohledem na dosavadní průběh všech povolovacích procesů je odvolání překvapením,“ popsal ředitel Závodu Brno ŘSD David Fiala.

Oba investoři jsou v tuto chvíli připraveni stavět. Disponují finančními prostředky na realizaci této etapy i etapy navazující. „Celý projekt ‚dopravně odšpuntuje‘ další část města a posune město zase o kousek blíž dokončení velkého městského okruhu, na který řada řidičů čeká. Stavební firma v tuto chvíli čeká jen na pokyn ‚stavěj‘. Docílení tohoto stavu stálo léta práce a velké množství finančních prostředků. Bohužel je teď stavba pozastavena s výhledem zpoždění v řádu měsíců, než bude možné úředně vypořádat formalistické požadavky cizího spolku, který v Brně nežije, nepodniká a nijak se brněnského dění doposud ani neúčastnil,“ dodal k situaci Richard Mrázek.

Tiskové středisko MMB
e-mail:
tis@brno.cz
tel.: 542 172 162
www.brno.cz 

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 26.07.2018 15:21
  • Datum poslední aktualizace: 26.07.2018 15:21
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design