Česky CZEnglish EN

Tisková zprávy z RMB č. R8/066

26. února 2020

RMB doporučuje ZMB schválit

-    poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2020 Potravinové bance pro Brno a Jihomoravský kraj, z. s., ve výši 100 tis. Kč na projekt „Pokračování projektu Potravinová banka pro Brno a Jihomoravský kraj“; 112

-    poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2020 Armádě spásy v České republice, z. s., ve výši 425 tis. Kč na projekt „Posílení personálních kapacit projektu Prevence bezdomovectví v Brně“. Finanční podpora se týká Centra sociálních služeb Staňkova; 113

RMB schvaluje

-    návrh smluv, na základě kterých město a jeho příspěvkové organizace obdrží od Jihomoravského kraje finanční podporu dle §101a zákona o sociálních službách na poskytování sociálních služeb v roce 2020. Podpora dosahuje výše 382,2 mil. Kč (v roce 2019 obdrželo město z tohoto dotačního titulu 334,3 mil. Kč). Součástí materiálu je také přijetí finanční podpory na služby zařazené do tzv. Individuálního projektu JMK (dle §105), a to ve výši 17 mil. Kč. Finance od kraje získají například Domovy pro seniory, Centrum sociálních služeb nebo DROM; 116

-    manuál realizace projektu „Programové zabydlování rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení“, souhlasí s poskytnutím bytů v celoměstském zájmu pro nájemní bydlení s komplexní sociální podporou pro vybrané žadatele a doporučuje ZMB vzít na vědomí Rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Zaměstnanost na tento projekt a souhlasit s podmínkami tohoto rozhodnutí. Projekt reaguje na vysoký počet domácností v bytové nouzi, které jsou dlouhodobě ohrožené sociálním vyloučením. Tento stav je způsoben například nedostatečnou kapacitou azylových domů, převyšující poptávkou nad nabídkou na soukromém trhu s bydlením apod. Cílem projektu je vyřešení bytové nouze 20 domácností s potřebou komplexní podpory prostřednictvím zabydlení a poskytnutí návazné sociální práce. Podpora bude směřovat rodinám s dětmi, seniorům, osobám s vážnými zdravotními problémy a mladým dospělým, kteří se nacházejí v ústavní či náhradní rodinné péči nebo ji opouštějí. Projekt je koncipován na dobu 30 měsíců, od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2022. Celkové náklady byly schváleny ve výši 9 929 640 Kč. Výše dotace je 95 %, tj. 9 433 158 Kč. Kofinancování města Brna je ve výši 5 %, tj. 496 482 Kč; 121

RMB bere na vědomí

-    žádost společnosti Technické sítě Brno, a. s., spočívající v poskytnutí investiční dotace na instalaci LED svítidel do systému veřejného osvětlení ve statutárním městě Brně v roce 2020 a doporučuje ZMB schválit poskytnutí této dotace ve výši 5 000 000 Kč z rozpočtu statutárního města Brna. TSB za ně pořídí a nainstaluje 780 ks LED svítidel ve zhruba 70 lokalitách, např. na Soběšické, Ečerově, Selské, Ukrajinské a Jemelkově; 128

RMB vybírá

-    pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Brno, Kopaniny – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ nabídku společnosti Skanska, a. s., s nabídkovou cenou 35 124 184,77 Kč. Provedenou rekonstrukcí dojde ke zlepšení odtokových poměrů v kanalizaci a zlepšení stavu zásobování pitnou vodou v dané lokalitě. Současně s tím bude provedena rekonstrukce opěrné zdi, která je již v havarijním stavu, a oprava vozovky a chodníků. Předpokládaným termínem zahájení prací je březen 2020. Stavba bude dále koordinována s pracemi na plynovodu a vedení nízkého napětí a s opravou veřejného osvětlení; 131

RMB souhlasí

-    s uložením urny s ostatky pianistky Elišky Novákové do čestného hrobu jejího otce hudebního skladatele Jana Nováka č. 42 ve skupině 25e Ústředního hřbitova města Brna; 54

Tiskové středisko MMB
e-mail: tis@brno.cz
tel.: 542 172 162
www.brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 26.02.2020 14:53
  • Datum poslední aktualizace: 26.02.2020 14:53
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design