Česky CZEnglish EN

Tisková zpráva ze schůze RMB č. R8/046 konané 16. 10. 2019

16. říjen 2019

RMB doporučuje ZMB schválit

-    poskytnutí účelových investičních transferů na zastínění dětských hřišť v MČ Brno-Bystrc, MČ Brno-
-jih, MČ Brno-Medlánky, MČ Brno-sever a MČ Brno-střed; 24 více tisková zpráva

-    poskytnutí účelového investičního transferu MČ Brno-sever v celkové výši 1,2 milionu Kč z rozpočtu města Brna na rok 2019 na zpomalování odtoku dešťových vod a jejich zadržení v lokalitě Čertova rokle. MČ Brno-sever vyúčtuje tyto prostředky v termínu do 27. 11. 2020; 25 více tisková zpráva

-    poskytnutí neinvestičních příspěvků v celkové výši 295 tisíc Kč z rozpočtu města Brna na rok 2019 základním školám v Brně na zajištění vzdělávacího projektu Příběhy našich sousedů; 31 více tisková zpráva

-    rozpočtové opatření z důvodu přesunu finančních prostředků v rámci rozpočtu OŠMT MMB (curling); 37 více tisková zpráva

RMB schvaluje

-    zařazení nové investiční akce „Rozšíření pohřebiště v Brně-Soběšicích“ s celkovými náklady 380 tisíc Kč a dobou realizace v roce 2019–2021 do závazného plánu kapitálových výdajů města; 17 více tisková zpráva

-    zadání projektu „Digitalizace radnice“, který obsahuje také zadání náplně činnosti stejně pojmenované pracovní skupiny; 57 více tisková zpráva  

-    zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na celkovou rekonstrukci bytového domu Křenová 277/76; 96 více tisková zpráva

-    investiční záměr „Cyklistická stezka Valchařská–Olší (MČ Brno-Maloměřice a Obřany).“ Celkové náklady by měly být více než 23 milionů korun; 129

RMB jmenuje

-    zástupce samosprávy statutárního města Brna a jeho náhradníka do hodnotící komise pro realizaci veřejné zakázky „Doplnění veřejného osvětlení kolem dětského hřiště“ zajišťované Veřejnou zelení města Brna; 18 více tisková zpráva

RMB souhlasí

-    se zpracováním investičního záměru na akci „Sběrné středisko odpadů Chelčického“; 16 více tisková zpráva

RMB vybírá

-    pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu „Společná prezentace statutárního města Brna
a Jihomoravského kraje na EXPO 2020 v Dubaji – ideový koncept, návrh expozice, prováděcí dokumentace a autorský dozor“ nabídku společnosti CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS; 58 více tisková zpráva

-    pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Přístavba II. stupně Základní školy Brno, Otevřená 20a" nabídku společnosti PS BRNO, s. r. o.; 116 více tisková zpráva

RMB bere na vědomí

-    Závěrečnou zprávu festivalu SERIAL KILLER 2019 a doporučuje ZMB schválit poskytnutí individuální neinvestiční dotace ve výši 3,5 milionu Kč z rozpočtu města Brna v letech 2019–2020 společnosti Telepunk na realizaci tohoto festivalu. První splátka ve výši 500 tis. Kč má být poskytnuta v roce 2019 a zbývající 3 miliony Kč v roce 2020. Druhá splátka však bude poskytnuta až po vyúčtování první splátky; 66

Tiskové středisko
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 16.10.2019 14:31
  • Datum poslední aktualizace: 16.10.2019 14:31
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design