Česky CZEnglish EN

Tisková zpráva z RMB č. R8/029 dne 12. 6. 2019

12. červen 2019

RMB doporučuje ZMB schválit

- poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2019 ve výši 1 500 000 Kč Nadačnímu fondu NEUROSMART; 27 více tisková zpráva

- poskytnutí investiční dotace společnosti Lesy města Brna, a. s., ve výši 15 000 000 Kč z rozpočtu města Brna na rok 2019 na výkup lesních a ostatních pozemků; 29 více tisková zpráva

- návrh na poskytnutí individuálních neinvestičních dotací pro oblast tělovýchovy a sportu na rok 2019, návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na podporu mládežnického sportu pro rok 2019/2020 a návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na podporu talentované mládeže pro rok 2019; 24, 25, 26 více tisková zpráva

- poskytnutí neinvestiční dotace společnosti Technické sítě Brno, a. s., ve výši 1 800 000 Kč z rozpočtu statutárního města Brna pro rok 2019 na zajištění technického vybavení a osvětlení pro účely a po dobu konání akce Brněnské Vánoce 2019; 126

RMB schvaluje

- účast statutárního města Brna na Všeobecné světové výstavě EXPO 2020 v Dubaji za podmínky společné prezentace s Jihomoravským krajem. Naváže se tak na úspěšnou účast města na Všeobecné světové výstavě EXPO 2015 v Miláně. EXPO 2020 se uskuteční v termínu od 20. října 2020 do 10. dubna 2021. Jedná se o první světovou výstavu v regionu MENA & SA (na Středním východě, v Africe a jižní Asii) a také je poprvé hostitelem arabská země. Hlavním tématem EXPO 2020 je „spojení myšlenek, vytváření budoucnosti“, dílčími tématy jsou udržitelnost a mobilita. Pro prezentaci Brna a Jihomoravského kraje bude využita jedna z rotačních expozic, které se mění ve čtrnáctidenních cyklech dle konkrétních témat. Vzhledem k potenciálu regionu bylo vybráno zaměření na elektronovou mikroskopii a letecký a vesmírný průmysl, jež bude prezentováno od 30. 1. do 13. 2. 2021. Během konání akce se počítá s účastí cca 25,4 milionu návštěvníků, z toho až 70 % ze zahraničí. K EXPO 2020 je již nyní vedena ze strany Spojených arabských emirátů velká mediální kampaň. Z pohledu mezinárodního marketingu se jedná o jedinečnou příležitost, jak Brno a Jihomoravský kraj dostat do širšího povědomí v rámci světového dění a poukázat na jeho inovativnost a unikátnost. Odhadované náklady pro město Brno jsou maximálně 2 miliony korun; 36

- nájem čtyřpokojového bytu na Masarykově ulici Úrazové nemocnici v Brně pro sdílené bydlení nelékařských zdravotnických pracovníků; 86 více tisková zpráva

- nařízení, kterým se vymezují oblasti statutárního města Brna, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničních motorových vozidel za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy; 157 více tisková zpráva

- Rámcovou dohodu o spolupráci při koordinaci, přípravě a realizaci záměru stavby „II/384 Brno-Bystrc MÚK Kamenolom", uzavíranou mezi Statutárním městem Brnem a Jihomoravským krajem; 160 více tisková zpráva

RMB vybírá

- pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Vybudování dvou vstupů do vodojemu – Tvrdého 15“ jako nejvýhodnější nabídku společnosti REMOPA, s. r. o.; 92 více tisková zpráva

- pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Oprava čestného hrobu JUDr. V. Šíleného na Ústředním hřbitově města Brna“ jako nejvhodnější nabídku společnosti KAMENOPRŮMYSL KOMÁREK, s. r. o. Za opravu město zaplatí necelých 839 tis. korun vč. DPH. Advokát a poslanec říšského sněmu proslul jako odvážný řečník a neúnavný bojovník za práva českého národa. Usiloval především o zvelebení vodního hospodářství na Moravě; 33

- pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce pod názvem „Bytový dům Mostecká 10, Brno“ nabídku společnosti ESOX, spol. s r.o. Celkem tyto práce vyjdou na více než 47 milionů korun. Předpokládaná dotace z Integrovaného regionálního operačního programu činí 31,5 milionu korun. V domě vznikne zařízení sociálních služeb. Dokončení stavby se předpokládá v září 2020; 139

- pro nadlimitní veřejnou zakázku na službu „Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích – výběr správce stavby“ nabídku společností INFRAM, a. s., Dopravoprojekt Brno, a. s., INVIN, s. r. o., a Brněnské komunikace, a. s., sdružených ve společnosti s názvem Společnost správce stavby pro TT Kampus; 140

RMB souhlasí

- s podáním žádosti Zoo Brno a stanice zájmových činností, p. o., o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na koupi osobního automobilu s hybridním pohonem Plug-in hybrid, tj. vozidla s více pohonnými jednotkami, které má elektrický pohon a lze je dobíjet z externího zdroje. Zoo Brno se snaží stará a neekologická vozidla  postupně  obměňovat  za  nové  a  ekologicky šetrné stroje. Maximální výše dotace na tento typ vozidla je 200 tis. Kč, na chytrou dobíjecí stanici 20 tis. Kč. Předpokládaná výše podpory je tedy do 220 tis. Kč, zbylou část uhradí Zoo Brno z vlastních zdrojů; 31

- se zpracováním projektového záměru akce „Úprava parkoviště Řezáčova“ (MČ Brno-Komín). Navrhované stavební úpravy spočívají v prodloužení původní parkovací plochy směrem do nevyužitého prostoru zrušené trolejbusové smyčky tak, aby na něm bylo možné parkovat ve dvou protilehlých řadách. Navrhovaná kapacita parkoviště je až 65 parkovacích míst včetně míst pro imobilní; 162

RMB bere na vědomí

- otevřený dopis neformální iniciativy Rodiče za klima Brno a schvaluje k němu vyjádření statutárního města Brna. Odpověď obsahuje sdělení, že se město Brno dobrovolně připojilo k Paktu starostů a primátorů, evropské iniciativě měst a obcí. Svým podpisem se zavázalo snížit emise CO2 na svém území nejméně o 40 % do roku 2030 a zvýšit svou odolnost vůči dopadům klimatických změn. Součástí odpovědi je i informace o zpracovávaném Akčním plánu udržitelné energetiky a klimatu. Rodiče v dopise uvádějí řadu požadavků, které město přijímá jako návrhy a připomínky k vytvářenému dokumentu. Autoři dopisu jsou také vyzváni, aby informovali ostatní ve svém okolí o snahách města a krocích, které již učinilo. Je zapotřebí zapojit do této činnosti celou společnost; 34 

Tiskové středisko MMB
e-mail:
tis@brno.cz
tel.: 542 172 162
www.brno.cz 

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 12.06.2019 14:48
  • Datum poslední aktualizace: 12.06.2019 14:48
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design