Česky CZEnglish EN

Tisková zpráva z RMB č. R8/028 dne 29. 5. 2019

29. května 2019

RMB doporučuje ZMB schválit

- návrh na pojmenování nových ulic a návrh na pojmenování prodloužení stávající ulice, vše na území města Brna; 13 více tisková zpráva

- zahájení procesu pořízení změny Územního plánu města Brna B1/19-CM – MČ Brno-Černovice, lokalita na Kaménkách (včetně komunikace Černovická, budoucí mimoúrovňové křižovatky „Průmyslová“ na trase VMO a okolních ploch), zkráceným postupem; 22

- poskytnutí individuální neinvestiční dotace brněnské diecézi Církve československé husitské ve výši 44 000 Kč na opravu hodin na rohu ulic Česká a Joštova; 39 více tisková zpráva

- poskytnutí individuálních dotací nestátním neziskovým organizacím na sociální služby, které jsou zařazeny v individuálním projektu Jihomoravského kraje „Vybrané služby sociální prevence na území JMK“, v celkové výši 8,192 mil. Kč. Cílem projektu je finančně podpořit a zachovat stávající síť poskytovatelů vybraných typů těchto sociálních služeb: azylové domy, domy na půli cesty, intervenční centra a sociálně terapeutické dílny. Všechny tyto služby jsou zařazeny do Základní sítě sociálních služeb Jihomoravského kraje a jsou financovány z rozpočtu Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Jihomoravského kraje prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost; 94

- poskytnutí individuálních dotací nestátním neziskovým organizacím poskytujícím sociální služby v celkové výši 1,070 mil. Kč. Tyto organizace jsou zařazeny do sítě služeb s nadregionální a celostátní působností MPSV. Tyto služby nemohou být zařazeny zároveň do Základní sítě sociálních služeb Jihomoravského kraje, čímž vypadávají z dotačního řízení města Brna i Jihomoravského kraje; 95

RMB doporučuje ZMB vydat

- změnu Územního plánu města Brna B1/18-CM – MČ Brno-Královo Pole, k. ú. Ponava, ul. Sportovní, Plavecký bazén Lužánky; 21 více tisková zpráva

RMB schvaluje

- v působnosti valné hromady obchodní společnosti STAREZ-SPORT, a. s., aktualizaci plánu investic společnosti STAREZ-SPORT, a. s., pro rok 2019 o položku úprava parkoviště Rondo; 5 více tisková zpráva

- smlouvu o spolupráci členů Interdisciplinárního týmu města Brna pro oblast domácího násilí. Dále RMB doporučuje ZMB schválit poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města Brna na rok 2019 v celkové výši 1 000 000 Kč na projekty v programu Dotace na podporu prevence násilí v rodině – problematika domácího násilí uvedené v přehledu žadatelů o tyto dotace na rok 2019; 27 a 29 více tisková zpráva

- uzavření smlouvy o výpůjčce movitého majetku, a to 3 curlingových drah a 3 sad curlingových kamenů vč. příslušenství, spolku Curling Brno, z. s., za účelem jejich provozování. Výpůjčka se sjednává na dobu neurčitou. Dráhy budou instalovány v areálu Nové Zbrojovky nejpozději v září tohoto roku; 34

- smlouvu o reklamě a propagaci mezi městem Brnem a Olympic Festival na veřejnou zakázku „Propagace statutárního města Brna související s realizací akce Olympic festival Brno 2020 ve městě Brně“; 33 více tisková zpráva

- nařízení statutárního města Brna, kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu; 83 více tisková zpráva

RMB vybírá

- pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu „Brno Červený kopec – předběžná riziková analýza“ nabídku společnosti HIG geologická služba, spol. s r. o., za nabídkovou cenu 254 650 Kč bez DPH. Nová územní studie pro lokalitu Červený kopec navrhuje v tomto území zástavbu bytovými domy. Jedná se o bývalé jámové hliniště Kohnovy cihelny, které bylo v minulosti zaváženo různorodým odpadem, a proto je účelné zpracování rizikové analýzy z hlediska vyloučení zdravotních rizik pro budoucí obyvatele; 40 

- v souladu se smlouvou o spolupráci mezi městem Brnem a Dopravním podnikem města Brna pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích“ nabídku společností FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a. s., a Metrostav, a. s., sdružených ve společnosti s názvem „Tramvajová trať Kampus – Firesta + Metrostav“; 102 více tisková zpráva

- pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence“ nabídku společnosti SKR stav, s. r. o.; 103 více tisková zpráva

RMB souhlasí

- s vyvěšením moravské vlajky dne 5. 7. 2019 při příležitosti Dne slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje; 14

RMB vyhlašuje

- výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Centra sociálních služeb; 1b

Tiskové středisko MMB
e-mail:
tis@brno.cz
tel.: 542 172 162
www.brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.05.2019 14:07
  • Datum poslední aktualizace: 29.05.2019 14:07
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design