Česky CZEnglish EN

Tisková zpráva z RMB č. R8/012 dne 6. 2. 2018

6. únor 2019

RMB doporučuje ZMB schválit
- poskytnutí neinvestičních příspěvků z rozpočtu města Brna zřízeným příspěvkovým organizacím na projekty prevence kriminality v roce 2019; 64 více tisková zpráva

- poskytnutí dotací na projekty nestátních neziskových organizací řešící problematiku drog a závislostí v celkové výši 8,137 milionu Kč a zároveň doporučuje ZMB schválit poskytnutí dotací na rok 2019 organizacím poskytujícím služby v souladu se strategií politiky města Brna v oblasti drog a závislostí v celkové výši 2,877 milionu Kč; 65 a 66 více tisková zpráva

- poskytnutí investičního transferu městské části Brno-Jehnice ve výši 5 mil. Kč z rozpočtu města Brna na rok 2019 z důvodu realizace akce „Rozšíření hřbitova v Jehnicích“; 3 více tisková zpráva

RMB schvaluje
- smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a Veřejnou zelení města Brna na projekt „Revitalizace parku Marie Restituty – I. etapa – zeleň“; 62 více tisková zpráva

RMB vybírá
- pro nadlimitní veřejnou zakázku na „Dodávku varovného informačního systému (VIS) města Brna" nabídku společnosti COFI s.r.o. Předmětem plnění je dodávka a instalace prvků varovného informačního systému (hardware i poskytnutí software). Systém bude realizován v záplavovém území města Brna a přilehlém okolí s cílem zabezpečit spolehlivé a kvalitní varování a informování obyvatel města Brna před povodněmi a přírodními živly. Vysoutěžená cena činí 18 969 752 Kč. Realizace se předpokládá v roce 2019. Projekt je spolufinancovaný Evropskou unií v rámci Operačního programu Životní prostředí. Dotace se předpokládá ve výši 70 % z celkových způsobilých výdajů; 70

Tiskové středisko MMB
e-mail:
tis@brno.cz
tel.: 542 172 162
www.brno.cz 

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 06.02.2019 13:28
  • Datum poslední aktualizace: 06.02.2019 13:28
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design