Česky CZEnglish EN

Tisková zpráva z RMB č. R8/003 dne 5. 12. 2018

5. prosinec 2018

RMB doporučuje ZMB souhlasit

- s poskytnutím účelového neinvestičního příspěvku zřízené příspěvkové organizaci Základní škola, Brno, Labská 27, příspěvková organizace v celkové výši 40 tis. Kč. ZŠ Labská se připojuje k dalším brněnským organizacím, které se účastní programu neformálního vzdělávání pro mladé lidi vytvořeného obecně prospěšnou společností The Duke of Edinburghs International Award Czech Republic Foundation (DofE). Smyslem tohoto programu je komplexní rozvoj mladého člověka, přivedení mladých lidí k rozmanitým volnočasovým aktivitám a pomoc při získávání dovedností pro budoucí život a kariéru v rámci rozvoje talentu, sportovních aktivit, dobrovolnické činnosti a závěrečné dobrodružné expedice. Město Brno přihlášeným organizacím zajistí kompletní zaškolení vedoucích projektu, tedy pedagogů či pracovníků spolku, uhradí roční členství v DofE, odměny pedagogům, materiální vybavení pro závěrečnou expedici nebo poplatky za složení jazykové zkoušky; 8 

- se záměrem poskytnout investiční dotaci z rozpočtu města Brna na rok 2019 spolku 1. FC SPARTA BRNO, a to v maximální výši 1 470 000,- Kč na projekt „Regenerace fotbalového hřiště s UMT“, za podmínky přidělení dotace z rozpočtu MŠMT ČR. FC SPARTA BRNO je sportovní klub, který zabezpečuje celoroční tréninkovou činnost všech věkových kategorií ve fotbale a také zabezpečuje provoz sportovního areálu. Klub si podal žádost o státní dotaci v programu vyhlášeném MŠMT na výše zmíněný investiční záměr. Celkové předpokládané náklady na projekt jsou 7 239 926 Kč. Součástí požadovaných podkladů, které klub předkládá na ministerstvo, je i souhlasné stanovisko zastupitelstva k dofinancování projektu. V rozpočtu města Brna jsou každoročně vyčleněny finanční prostředky na investiční dotace, které mají za cíl zkvalitnění sportovního prostředí ve městě Brně. Prioritně bývají podpořeny investiční akce, které jsou spolufinancovány také z jiných veřejných rozpočtů. Po schválení rozpočtu Zastupitelstvem města Brna bude vyhlášena výzva v programu „Zkvalitnění sportovního prostředí a zařízení na území města Brna“. FC SPARTA BRNO si po jeho vyhlášení podá žádost o investiční dotaci na rok 2019, ke které přiloží všechny požadované přílohy; 9

- se záměrem poskytnout investiční dotaci z rozpočtu města Brna na rok 2019 1. spolku SK Líšeň v maximální výši 2 850 000 Kč na projekt „III. Etapa dokončení objektu tribuny a areálu“ za podmínky přidělení dotace z rozpočtu MŠMT ČR. Celkové náklady na projekt jsou 9 523 063 Kč. Procesně se jedná o stejný případ jako v předchozím bodu; 10

- s podáním žádosti o dotaci městské části Brno-Bystrc, v rámci programu 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu 2017 až 2024 a jeho podprogramu 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ na projekt „Sportoviště Kamechy, Brno-Bystrc“; 25

- posouzení projektu „Stavební úpravy MŠ Laštůvkova“ souhlasit s přípravou žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt „Stavební úpravy MŠ Laštůvkova“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu; uložit Radě města Brna zajistit přípravu žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt „Stavební úpravy MŠ Laštůvkova“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu. Cílem projektu je zajistit realizací úspory energie v oblasti konečné spotřeby, zejména energie na vytápění a zlepšení komfortu budovy pro konečné uživatele. Stavební práce budou spočívat v zateplení obvodového pláště a střechy, výměny některých výplní otvorů (světlíky a výlez) a v instalaci nuceného větrání se zpětným získáváním tepla; 26

- se záměrem poskytnout investiční dotaci z rozpočtu města Brna na rok 2019 spolku Brněnský lužánecký tenisový klub – zapsaný spolek, se sídlem Lužánecká 2016/7, 602 00 Brno, v maximální výši 5 000 000 Kč na projekt „Reko areálu TK, reko sauny, tělocvičny“, za podmínky přidělení dotace z rozpočtu MŠMT ČR. Celkové předpokládané náklady na projekt „Reko areálu TK, reko sauny, tělocvičny“ ve výši 30 224 519 Kč. Procesně se jedná o stejný případ jako body 9  a 10; 42

- s podáním žaloby proti společnosti CZECHCITY a. s. o určení vlastnického práva ke komunikacím a ostatním plochám, jež jsou součástí pozemků v k. ú. Ponava ve vlastnictví města, a s uskutečněním všech úkonů směřujících k ochraně vlastnických práv statutárního města Brna v dané lokalitě; 53 více tisková zpráva

RMB schvaluje

- doprojektování a realizaci projektu „Nástavba školní budovy ZŠ Sokolova“ bez použití dotačních prostředků. Jde o budovu ve vlastnictví města, v níž výuku provozuje ScioŠkola Brno – základní škola, s. r. o. V nástavbě budovy vzniknou nové učebny cizích jazyků nebo přírodovědných a technických oborů. K zajištění bezbariérovosti budovy bude sloužit nový výtah, doprojektování zahrne i zateplení obvodového pláště budovy. Projekt se ucházel o finanční prostředky v rámci 19. výzvy ITI Brno, SC 2.4 – Infrastruktura pro vzdělávání (ZŠ) II (BRNO). Kvůli omezené finanční alokaci v 19. výzvě však zůstal řešený projekt mezi projekty nepodpořenými a nachází se v zásobníku náhradních projektů. Styl výuky, který prezentuje ScioŠkola Brno, je v současnosti vyhledávaný a je zájmem statutárního města Brna do budovy Sokolova 4 investovat a provozovatele školního zařízení v ní udržet; 35

RMB zřizuje

- stálou pracovní skupinu Železniční uzel Brno; 42 více tisková zpráva

Tiskové středisko MMB
e-mail:
tis@brno.cz
tel.: 542 172 162
www.brno.cz 

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 05.12.2018 15:47
  • Datum poslední aktualizace: 05.12.2018 15:47
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design