Česky CZEnglish EN

Tisková zpráva z RMB č. R7/191 dne 6. 11. 2018

6. listopad 2018

RMB doporučuje ZMB schválit
- poskytnutí investičních a neinvestičních transferů z rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy v rámci postoupených příjmů od města na rok 2019 městským částem v celkové výši 167 040 000 Kč; 59 více tisková zpráva

RMB doporučuje ZMB udělit
- Cenu města Brna pro rok 2018 patnácti osobnostem; 5 více tisková zpráva

RMB schvaluje
- zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Dostavba kanalizace v Brně II. – výběr zhotovitele dostavby kanalizace“; 64 více tisková zpráva

- zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku „Dodávka varovného informačního systému (VIS) města Brna“. Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace prvků VIS (hardware i software) na určených místech. Systém bude realizován v záplavovém území města Brna a přilehlém okolí, tak aby byli obyvatelé spolehlivě informováni před povodněmi a přírodními živly. Součástí projektu je vytvoření radiové komunikační infrastruktury a vysílacích pracovišť a také poskytnutí servisní činnosti na 4 roky. Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 19,8 mil. Kč bez DPH, veřejná zakázka bude spolufinancovaná EU, dotace se předpokládá ve výši 70 % celkových způsobilých výdajů. Realizace se očekává v roce 2019; 89

- uložení ostatků prof. RNDr. Emila Palečka, DrSc., na čestném pohřebišti Ústředního hřbitova města Brna. Nedávno zesnulý prof. Paleček byl zakladatelem oboru elektrochemie nukleových kyselin, profesorem biochemie Masarykovy univerzity a dlouholetým vědeckým pracovníkem Biofyzikálního ústavu Akademie věd; 91

RMB vybírá
- pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Zpracování objemové zastavovací studie na lokalitu Kociánka“ jako nejvhodnější nabídku společnosti K4, a. s.; 12 více tisková zpráva

- pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby „Rekonstrukce Údolní od Husovy po Úvoz – zpracování DÚR, DSP a PDPS“ nabídku společnosti PK OSSENDORF, s. r. o.; 71 více tisková zpráva

- pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Dodávka 3 sad (48 ks) curlingových kamenů“ jako nejvhodnější nabídku firmy CURLING PROMO, s. r. o. Rada města Brna schválila v září letošního roku pořízení 3 sad curlingových kamenů, a to v rámci materiálu „Záměr využití mobilních ledových ploch v lokalitě Ponava“. Firma kameny dodá za cenu 780.370,- Kč bez DPH; 8

Tiskové středisko MMB
e-mail:
tis@brno.cz
tel.: 542 172 162
www.brno.cz 

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 06.11.2018 14:47
  • Datum poslední aktualizace: 06.11.2018 14:47
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design