Česky CZEnglish EN

Tisková zpráva z RMB č. R7/184 dne 11. 9. 2018

11. září 2018

RMB doporučuje ZMB schválit

- poskytnutí neinvestičních příspěvků v celkové výši 250 000 Kč školním jídelnám, mateřským a základním školám zřizovaným statutárním městem Brnem a jeho městskými částmi na podporu dietního stravování ve městě Brně. Nejčastěji se jedná o přípravu bezlaktózových, bezlepkových nebo diabetických pokrmů. K dvaceti zařízením, která již dietní stravování umožňují (a kterým zastupitelé již schválili příspěvek ve výši 1 milion korun), se od září připojí dalších jedenáct. Školám či jídelnám je příspěvek poskytován měsíčně ve výši 5 000 Kč. Poskytnuté neinvestiční příspěvky budou použity například na nákup odborné literatury, na pořízení kuchyňského náčiní, na odměny pro zaměstnance připravující dietní stravu a na jejich další vzdělávání; 94

 

RMB schvaluje

- základní síť sociálních služeb města Brna pro rok 2019, která zahrnuje sociální služby poskytované jak příspěvkovými organizacemi města, tak i nestátními neziskovými organizacemi. Součástí navrhované sítě jsou i předpokládané minimální částky spolufinancování ze strany města Brna, vypočtené dle Pravidel řízení o přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro rok 2019 v oblasti poskytování sociálních služeb. Město Brno schválením tohoto materiálu deklaruje vůči Jihomoravskému kraji, že služby uvedené v síti považuje za potřebné a počítá v roce 2019 s jejich finanční podporou; 47

- smlouvu s vybranou společnost Didamag s.r.o. pro veřejnou zakázku „Statutární město Brno – dodávka didaktické pomůcky pro mateřské školy“. Veřejná zakázka je realizována v rámci projektu Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně. Předmětem zakázky je dodávka didaktických pomůcek pro mateřské školy zřizované městem Brnem nebo městskými částmi. Nabídková cena společnosti činila 1,13 mil. Kč bez DPH; 57

 

RMB souhlasí

- se „Žádostí o finanční podporu z rozpočtu JMK pro rok 2018" – Janáčkovo kulturní centrum. Na základě Memoranda o spolupráci při přípravě a realizaci projektu „Janáčkova kulturního centra“, které zajišťuje společný postup na výstavbě nadzemní části objektu JKC a které podepsaly statutární město Brno, Jihomoravský kraj a Ministerstvo kultury, se kraj zavázal ke spolufinancování ve výši 100 milionů korun. V rozpočtu Jihomoravského kraje je tato částka rozdělena rovnoměrně po 50 milionech do let 2018 a 2019. Na základě postupu prací při zpracování dokumentace pro stavební povolení se jeví praktičtější rozdělení čerpání dotace alespoň do 4 let. Navrženo je: 2018 – 25 mil., 2019 – 25 mil., 2020 – 30 mil., 2021 – 20 mil. Finanční prostředky z rozpočtu Jihomoravského kraje budou městu Brnu poskytovány formou dotace, a to postupně na jednotlivé roky. Vyúčtování poskytnutých prostředků bude probíhat do 30. 6. následujícího kalendářního roku. Dotační příspěvek ve výši 25 mil. Kč pro rok 2018 použije statutární město Brno na úhradu nákladů vynaložených v souvislosti se zpracováním projektové dokumentace pro stavební povolení a v souvislosti s výkonem inženýrské činnosti; 62

- se zpracováním investičních záměrů Zoo Brno a stanice zájmových činností; 49 více tisková zpráva

- na základě podnětu Veřejné zeleně města Brna se zpracováním investičního záměru na akci „Revitalizace hřišť v parku Lužánky podél ulice Lužánecká“ a „Rekonstrukce cest v parku Lužánky“; 50

 

RMB vybírá

- pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova" nabídku společností SYNER, s.r.o.  a UNISTAV CONSTRUCTION a.s. sdružených ve společnosti s názvem „Společnost pro školu Horníkova“; 64 více tisková zpráva

- pro nadlimitní veřejnou zakázku na „Kreativní centrum Brno – projektová dokumentace a autorský dozor“ nabídku dodavatele KAVA, spol. s r. o.; 84 více tisková zpráva

 

 

Tiskové středisko MMB
e-mail:
tis@brno.cz
tel.: 542 172 162
www.brno.cz 

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 11.09.2018 16:26
  • Datum poslední aktualizace: 11.09.2018 16:26
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design