Česky CZEnglish EN

Tisková zpráva z RMB č. R7/178 dne 24. 7. 2018

24. červenec 2018

RMB schvaluje
- zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na služby „Rekonstrukce Údolní od Husovy po Úvoz – zpracování DÚR, DSP a PDPS“; 35 více tisková zpráva

- zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku – na služby „Rekonstrukce trianglu SEMILASSO –zpracování DÚR, DSP A PDPS“; 45 více tisková zpráva

- nařízení, kterým se vymezují oblasti pro placení stání, nařízení, kterým se stanoví ceny za stání vozidel, a metodiku pro správu parkovacích oprávnění, to vše z důvodu schválení obsáhlejších změn v nařízeních, která byla schválena na schůzi RMB konané dne 22. 5. 2018; více tisková zpráva

- zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky „Řízení dopravy a sběr dopravních dat, 2. etapa“. Veřejná zakázka je rozdělena na 6 dílčích částí, které zahrnují rekonstrukce světelného signalizačního zařízení například na křižovatkách na Kounicově (Kounicova–Kotlářská, Kounicova–Zahradníkova) nebo Husově (Husova–Údolní, Husova–Nádražní) či vybudování několika úseků nové trasy optického kabelu. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena na cca 64 mil. Kč bez DPH. Projekt je spolufinancován z Operačního programu Doprava, dotace bude poskytnuta ve výši 85 % ze skutečně vynaložených způsobilých výdajů. Z rozpočtu města bude spolufinancováno zbývajících 15 %. Realizace se předpokládá v roce 2018–2019; 44

- výzvu k podání nabídek na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Wellness na Městském plaveckém stadionu Lužánky“. Předmětem veřejné zakázky je vybudování wellness v části pod tribunou stávajícího MPS Lužánky. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 23 mil. Kč bez DPH. Nabídky budou posouzeny z hlediska ekonomické výhodnosti, hodnocena bude nabídková cena v Kč bez DPH; 42

-  rozsah prezentace statutárního města Brna na veletrhu EXPO REAL 2018 v Mnichově (8–10. 10. 2018). Statutární město Brno zde vystoupí ve společné expozici s hlavním městem Prahou, statutárním městem Ostravou, Moravskoslezským krajem, Jihomoravským krajem a dalšími subjekty (partnery z privátního sektoru). Brno plánuje v Mnichově prezentovat tyto své investiční příležitosti: projekty sportovní infrastruktury (aquapark, fotbalový stadion), Jižní centrum – nová městská čtvrť, Revitalizace a výstavba budoucí chytré čtvrti Špitálka; 60

- Návrhy dodatků ke smlouvám o nájmu a návrhy smluv o nájmu v objektu Žerotínovo nám. 6; 30 více tisková zpráva

- vyjádření podpory konsorciu Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, Nadace Partnerství a agentury KEY Promotion pro uspořádání mezinárodního festivalu filmů o životním prostředí EKOFILM v Brně v letech 2019–2022. Na pořadatelství festivalu vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí výběrové řízení. Stejné konsorcium uspořádalo v Brně tento prestižní mezinárodní tematický filmový festival už v letech 2016 a 2017, letošní ročník zde proběhne v říjnu; 86

RMB doporučuje ZMB schválit
- Rámcovou dohodu o spolupráci při přípravě a realizaci stavby „III/15286 Brno-Slatina, obchvat“ mezi Jihomoravským krajem, statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Slatina a městem Šlapanice. Všechny strany se dohodly na vzájemné spolupráci a koordinované podpoře při přípravě a realizaci této stavby, která sníží intenzitu dopravy na ulici Krejčího a v křižovatce Matlachova, Krejčího a Šlapanická. V rámcové dohodě si strany určily další postup a rozdělily si úkoly, například:

- JMK zajistí aktualizaci dokumentace k územnímu řízení, tak aby bylo možno do dvou let od uzavření této dohody zahájit řízení o vydání územního rozhodnutí (tato lhůta se prodlužuje o další dva roky v případě, že do jejího konce nebude nalezen způsob odvodnění stavby)
- JMK zajistí také dokumentaci pro stavební povolení a projektovou dokumentaci pro provádění stavby i majetkoprávní vypořádání nemovitých věcí v k. ú. Podolí u Brna
- SMB poskytne kraji součinnost při řešení odvodnění stavby, zajistí majetkoprávní vypořádání nemovitých věcí v k. ú. Slatina
- MČ Brno-Slatina bude spolupracovat při majetkoprávní přípravě stavby a poskytne součinnost při jednání s vlastníky pozemků v k. ú. Slatina
- město Šlapanice zajistí majetkoprávní vypořádání nemovitých věcí v k. ú. Bedřichovice
 V letošním roce má na tuto akci Brno v rozpočtu vyhrazeno 14,84 mil. Kč; 50

RMB bere na vědomí
- stanovisko MČ Brno-jih k akci „Polyfunkční komplex Meridiem“ a schvaluje vyjádření statutárního města Brna, zastoupeného primátorem města, k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí. Jedná se o polyfunkční objekt s byty, kancelářemi i obchodními plochami, který bude umístěn mezi ulicemi Svatopetrská a Komárovská. Město požaduje, aby investor uzavřel se SMB smlouvu, ve které se vyřeší vybudování a budoucí vlastnictví a správa veřejných komunikací, parkovišť či veřejné zeleně v tomto objektu a také přeložka vody. Zároveň město požaduje kooperaci s projektem přesunu Tramvaje Plotní; 36

- stanovisko MČ Brno-Komín a MČ Brno-Bystrc k akci „Rozšíření ulice Palcary“ a schvaluje vyjádření statutárního města Brna. Město nemá k územnímu řízení žádné námitky ani připomínky. V návrhu se řeší rozšíření stávající komunikace v ulici Palcary včetně vybudování jednostranného chodníku podél parkovacího pruhu a uložení chybějících inženýrských sítí. Stávající parkoviště na křižovatce Palcary – U zoologické zahrady se rozšíří na 194 míst s prostorem pro 2 zájezdové autobusy (pokud by na parkoviště přibyla zeleň, počet míst se podle toho sníží) a bude sloužit návštěvníkům zoo i širší veřejnosti. Součástí návrhu je také vybudování zastávky MHD a přesun sběrného střediska odpadů, které je umístěno na stávajícím parkovišti; 37

- doporučení Komise pro územní plánování RMB k pořízení územní studie s regulačními prvky pro oblast nazvanou „Jižní čtvrť" (katastrální území Trnitá, Štýřice, Komárov) a souhlasí se záměrem uzavření smlouvy na zpracování příslušné Územní studie s regulačními prvky s příspěvkovou organizací Kanceláří architekta města. Přestavba rozsáhlého rozvojového území na jih od historického jádra města se stává aktuálnější v souvislosti s přestavbou železničního uzlu Brno. Pro dotčené území existuje několik územních studií. Tato nově pořizovaná územní studie bude mít za cíl aktualizovat regulaci výstavby a rozvoje na základě změny podmínek v území, ke kterým došlo od poslední aktualizace ÚS „Jádrová oblast Jižního centra – dopracování“ (2013), a podle nejnovějších připravovaných záměrů města a investorů v území (promítnutých do ideových studií). Územní studie mimo jiné prověří možnost uplatnění myšlenek z vítězných návrhů urbanistických soutěží vypsaných městem Brnem a z urbanistické ideové studie „Dostavba prostoru Opuštěná Trnitá v Jižním centru – Brno“; 85

RMB souhlasí
- se zahájením jednání ve věci ukončení nájemních smluv na objekty Hlídka or. č. 2 a nám. Svobody or. č. 15 – Kleinův palác, více tisková zpráva

RMB stanoví
-  3 byty na ulici Příční jako služební byty s dispozičním právem Městské policie Brno za nájemné ve výši 78 Kč/m2/měsíc (zvyšované každoročně o míru inflace). Městská policie oslovila se žádostí o poskytnutí služebních bytů Bytový odbor. Dlouhodobě se potýká s nedostatkem nově příchozích strážníků, poskytnutí bytu přispěje k zatraktivnění této pracovní pozice a k vyššímu počtu uchazečů v rámci náboru. Město tímto krokem pokračuje v uvolňování bytů pro potřebné cílové skupiny – takto poskytlo několik bytů pro sdílené bydlení zdravotních sester nebo seniorů; 10

RMB vybírá
- pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky „MŠ Sýpka 26a – vnitřní vybavení – I. část – Nábytek a technické vybavení" jako nejvhodnější nabídku dodavatele Makra Didakta, s. r. o, a pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky „MŠ Sýpka 26a – vnitřní vybavení – II. část – Dětská lůžka a související vybavení" jako nejvhodnější nabídku téhož dodavatele. Jedná se o zakázku na dodávku interiérového vybavení do mateřské školy Sýpka 26a, která je v současné době ve výstavbě s předpokládaným termínem dokončení stavby ve 2. polovině září 2018. Společnost Makra Didakta nabídla v obou případech nejnižší cenu, a to za nábytek a technické vybavení asi 1,2 milionu vč. DPH a za lůžka a související vybavení cca 118 tis. korun vč. DPH; 55

Tiskové středisko MMB
e-mail:
tis@brno.cz
tel.: 542 172 162
www.brno.cz 

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 24.07.2018 14:46
  • Datum poslední aktualizace: 24.07.2018 14:46
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design