Česky CZEnglish EN

Tisková zpráva z RMB č. R7/161 dne 14. 3. 2018

14. březen 2018

RMB doporučuje ZMB schválit
- uzavření smluv o poskytnutí účelové investiční a provozní dotace Ptačímu centru, o. p. s., v celkové výši 400 tis. korun. Poskytnutý finanční příspěvek zčásti pokryje náklady na vybavení a letošní provoz záchranné stanice, která ročně přijme cca 1500 handicapovaných živočichů; 111

RMB schvaluje
- poskytnutí neinvestičních příspěvků v celkové výši 1 000 tis. Kč školním jídelnám, samostatným právním subjektům, mateřským a základním školám zřizovaným statutárním městem Brnem a jeho městskými částmi na podporu dietního stravování ve městě Brně; 18 více tisková zpráva

- smlouvu o dílo mezi městem Brnem a Veřejnou zelení města Brna na akci „Květinová výzdoba oken a údržba vybraných ploch zeleně pro rok 2018“. Výzdoba bude umístěna na administrativních budovách Magistrátu města Brna (Kounicova 67, Husova 12, Nová radnice včetně nádvoří, Husova 3 a 5, Malinovského náměstí 3, Dominikánské nám. 3, Stará radnice a Koliště 19). Dále se budou udržovat vybrané plochy v rajském dvoře a v Dominikánské zahradě (Nová radnice), před krytem na ulici Husova, ve dvorním traktu objektu Husova 5 a na terase budovy Kounicova 67. Cena za zakázku je 394 tisíc korun bez DPH; 36 

RMB bere na vědomí
- výsledek výběrového řízení na obsazení funkce vedoucí/ho Odboru dopravy; 1a více tisková zpráva

- výsledek výběrového řízení na funkci ředitele/ředitelky Centra experimentálního divadla, příspěvkové organizace, a schvaluje záměr vyhlásit na tuto pozici nové výběrové řízení, a to formou uzavřeného výběru, a zároveň schvaluje složení výběrové komise; 1o více tisková zpráva  

- pedagogické pracovníky, kteří byli vybráni v jednotlivých kategoriích „Učitel roku 2018“; 15 více tisková zpráva

- vyhodnocení plnění Akčního plánu zlepšování kvality ovzduší za rok 2017; 112 více tisková zpráva

- nabytí pozemku p. č. 846/150 v katastrálním území Brno-Kohoutovice. Město uzavřelo kupní smlouvu s ÚZSVM na 2,833 milionu korun. Pozemek se stane součástí sportovního areálu při ulici Voříškova a do správy ji dostane městská část Brno-Kohoutovice; 53

- stanovisko MČ Brno-střed ke stavbě „Rekonstrukce ulice Veveří-I“ a schvaluje vyjádření města k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí; 109

RMB souhlasí
- se zveřejněním nabídky 9 volných startovacích bytů s termínem pro podání žádostí o startovací byt do 30 dnů od zveřejnění. Nabídka volných bytů bude po 30 dnů veřejně dostupná na úřední desce MMB a na webových stránkách města; 25

- se zapojením města Brna do celosvětové akce „Hodina Země 2018“ a pověřuje náměstka primátora Martina Andera kooordinací a zajištěním vypnutí slavnostního osvětlení dne 24. března 2018 od 20:30 do 21:30 u vybraných dominant města Brna (hrad Špilberk, Nová radnice, obelisk v Denisových sadech); 131

- se záměrem směny pozemku p. č. 632/6 a části pozemku p. č. 632/1 v k. ú. Česká, které jsou ve vlastnictví statutárního města Brna, za část pozemku p. č. 1749 v k. ú. Kníničky, jejž vlastní stát a právo hospodařit na něm mají Lesy ČR. Město má zájem na pozemku v Kníničkách realizovat stavbu „Terénní úpravy chodníku pro pěší, Zouvalka“, na kterou je již vydané i územní rozhodnutí. Naopak na pozemku v České se nachází část hráze rybníka, která je v majetku Lesů ČR. Ty mají v plánu hráz opravit. Z praktických i legislativních důvodů je vhodné, aby majitel obou staveb zároveň vlastnil i pozemky pod nimi. Rozdíl v cenách pozemků ve výši necelých 220 tis. korun doplatí město Brno; 119

RMB vybírá
- pro podlimitní veřejnou zakázku na služby „Revitalizace Holáseckých jezer“ nabídku sdružení „GEOtest, a. s. – G-servis – Holásecká jezera“ a schvaluje smlouvu o projektové přípravě a smlouvu o zajištění výkonu autorského dozoru na stavbě; 117

Tiskové středisko MMB
e-mail:
tis@brno.cz
tel.: 542 172 162
www.brno.cz 

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 14.03.2018 15:46
  • Datum poslední aktualizace: 14.03.2018 15:46
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design