Česky CZEnglish EN

Tisková zpráva z RMB č. R7/142 dne 21. 11. 2017

21. listopad 2017

RMB doporučuje ZMB schválit

-  rozpočet města Brna na rok 2018; 4 více tisková zpráva

RMB doporučuje ZMB udělit

- Ceny města Brna pro rok 2017; 6 více tisková zpráva

RMB schvaluje

- zpracování studie „Sportovně rekreační oblast Pisárky za Anthroposem“ ve třetí variantě s umístěním tréninkových hřišť pro malou kopanou v zalesněné lokalitě, včetně ideové dopravní studie napojení celého areálu. V rámci přípravy využití sportovně-rekreačního areálu za Anthroposem byly vypracovány dvě studie jejího využití. Při řešení převodu pozemků, které jsou ve vlastnictví Ministerstva financí ČR, bylo nutno zohlednit, že na pozemku nabývaného od státu nebude možné umístit sportoviště pronajímaná ke komerčním účelům. Tento fakt by měla brát v úvahu třetí varianta studie; 31

- zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na služby „Rekonstrukce trolejbusové vozovny Komín – DSP, PDPS“. Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky je 7,2 milionu korun bez DPH; 33

- investiční záměr „Vratná tramvajová smyčka, parkoviště P+R Hlinky a lanovka do Kampusu“; 34 více tisková zpráva

- investiční záměr „Doplnění chodníku a prodloužení vozovky na Zezulově ulici“ s celkovými náklady ve výši 29 887 000 Kč vč. DPH. Zároveň schvaluje zařazení této investiční akce do operativního plánu investic. V rámci této investice se vybuduje nový chodník o šířce 1,5 m, stávající vozovka bude rekonstruována a ve slepé odbočce ulice Zezulovy bude vybudována nová vozovka i chodník; 58

- investiční záměr „Přístavba požárního schodiště, výtahu a stavební úpravy domova pro seniory, Kosmonautů 21, Brno“ a navýšení celkových nákladů města u této investiční akce na 35,47 mil. Kč; 57 více tisková zpráva

- záměr svěření areálu Městské haly Vodova společnosti STAREZ – SPORT, a. s, a to ihned po skončení nájemní smlouvy uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Sportovním klubem Králova Pole, z. s.; 76 více tisková zpráva

- zadávací dokumentaci na nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce akce „I/42 Brno VMO Žabovřeská I – etapa I“ zpracovávané Ředitelstvím silnic a dálnic ČR; 74 více tisková zpráva

- pronájem pavilonu E u Veletrhů Brno, a. s., na konání Mezinárodní konference praktického přístupu k problematice neurodegenerativních onemocnění dne 24. března 2018 za částku 275 tisíc Kč bez DPH. Město Brno je partnerem dlouhodobého projektu Longitudinální monitoring zdravotních modulů pro město Brno. Prezentace dosavadních výsledků projektu v kontextu se zahraničními zkušenostmi a praktickým přístupem k dané problematice proběhne na mezinárodní konferenci s podtitulem „Co přinesl a přinese Pilotní projekt časné diagnostiky poruch paměti“. Na konferenci se předpokládá účast 500 praktických lékařů z celé České republiky; 78

- zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku – na stavební práce „Rekonstrukce Dominikánského náměstí“; 81 více tisková zpráva

RMB vybírá

- pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2–4“ jako nejvhodnější nabídku společnosti IMOS Brno, a. s.; 85 více tisková zpráva

RMB bere na vědomí

- změnu počtu míst v dětském centru Chovánek. Vzhledem ke změně zákonů dochází ke změnám skladby dětí, o které se v zařízení pečuje. Ubylo novorozenců a nejmenších kojenců, kteří jsou umísťováni přednostně do pěstounské péče. Aby bylo zařízení optimálně využito, dojde k 1. lednu 2018 ke snížení počtu míst v dětském centru o 10, tedy z 60 na 50 míst v oddělení pro novorozence a děti s těžkým zdravotním postižením, a naopak k navýšení počtu míst v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc z 22 na 28 míst; 24

- žádosti následujících základních škol o stanovisko obce – o souhlas s navýšením nejvyššího povoleného počtu žáků od školního roku 2018/2019 – a nemá k těmto žádostem námitek. Jedná se o následující školy:
▪ ZŠ Heuréka, navýšení nejvyššího povoleného počtu žáků na 60
▪ ZŠ Ježek bez klece, navýšení nejvyššího povoleného počtu žáků na 100
▪ ZŠ Letokruh, navýšení nejvyššího povoleného počtu žáků na 100; 25, 26, 27

- žádost společnosti Edutalent, s. r. o., o stanovisko obce k záměru zřízení nové soukromé základní školy na území města Brna od školního roku 2018/2019. Rada města Brna k tomuto nemá námitek; 28

- žádost společnosti EDUCAnet, a. s., o stanovisko obce k záměru zřízení nové základní školy na území města Brna od školního roku 2018/2019. Rada města Brna nemá ke zřízení nové soukromé školy námitek; 29

Tiskové středisko MMB
e-mail:
tis@brno.cz
tel.: 542 172 162
www.brno.cz 

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 21.11.2017 14:58
  • Datum poslední aktualizace: 21.11.2017 14:58
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design