Česky CZEnglish EN

Tisková zpráva z RMB č. R7/139 dne 31. 10. 2017

31. říjen 2017

RMB doporučuje ZMB schválit
- poskytnutí transferů městským částem v celkové výši 67 316 000 Kč z rozpočtu města Brna na rok 2018. V rámci přípravy návrhu rozpočtu města pro příští rok byly osloveny městské části, aby předložily své požadavky na investiční nebo neinvestiční transfery. Mezi plánované akce, na které městské části žádaly transfer od města, patří např. zateplení bohunické radnice, oprava chodníků v Komíně, úpravy parku na Kraví hoře, rekonstrukce historické hasičky v Bosonohách, umístění herních prvků na veřejná dětská hřiště v Černovicích nebo rozšíření hřbitova v Jehnicích. Finanční prostředky budou městským částem poukázány až po předložení smluvní dokumentace k realizaci jednotlivých akcí, nejzazší termín pro vyúčtování je 25. ledna 2019; 90

RMB schvaluje
- Memorandum o spolupráci v projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně mezi statutárním městem Brnem a zapojenými mateřskými školami, základními školami a dalšími organizacemi. Partneři memoranda budou spolupracovat při realizaci aktivit na podporu dlouhodobých prioritních oblastí rozvoje, který byly v rámci projektu definovány, a to:
 vytváření podmínek pro podporu dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem,
 kvalitní vzdělávání pedagogických pracovníků,
 komunikace a spolupráce s rodiči,
 podpora rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti,
 podpora společného vzdělávání a rovnost příležitostí pro všechny žáky,
 podpora polytechnického vzdělávání ve školách a podpora nadaných dětí a žáků; 69 více tisková zpráva

- znění Memoranda o spolupráci v souvislosti s projektem „Západní brána“ (Brno – Starý Lískovec). Tímto Memorandem se statutární město Brno, společnost SPNK 6, s. r. o., a Západní brána, a. s., zavazují ke spolupráci při zadání a organizaci urbanistické ideové studie „Západní brána“. Studie prověří ve variantách možný způsob zástavby lokality řešeného území; 98

- tarif vodného a stočného pro rok 2018 a výši nájemného/pachtovného Brněnských vodáren a kanalizací. Ceny vodného a stočného zůstávají ve stejné výši jako v letošním roce, tedy vodné 37,08 Kč/m3, stočné 38,66 Kč/m3, celkem 75,74 Kč/m3 (ceny jsou uvedeny vč. DPH); 21

- vyjádření statutárního města Brna, zastoupeného primátorem Petrem Vokřálem, k dokumentaci pro územní rozhodnutí „Nad arboretem – polyfunkční centrum“. Investor připravuje při třídě Generála Píky nový polyfunkční objekt se 72 byty, 9 ateliéry, plochami pro kanceláře i obchody a podzemním parkovištěm. Město požaduje zachování volného průchodu do území nazývaného „Planýrka“; 57

- rozhodnutí o výběru návrhu v architektonické jednofázové otevřené projektové soutěži na „Centrum volného času Nová Bystrouška“. Do soutěže bylo odevzdáno 15 návrhů. Pořadí návrhů stanovila soutěžní porota, která udělila první cenu prof. Ing. arch. Petru Pelčákovi; 58

RMB souhlasí
- s uspořádáním akce „Den otevřených dveří brněnských sportovišť ve dnech 27. – 29. 12. 2017“ společností STAREZ – SPORT, a.s. a s tím, že společnost STAREZ – SPORT, a.s. nebude v daném termínu vybírat vstupné na sportoviště provozovaná v závazku veřejné služby; 94 více tisková zpráva

Tiskové středisko MMB
e-mail:
tis@brno.cz
tel.: 542 172 162
www.brno.cz 

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 31.10.2017 15:10
  • Datum poslední aktualizace: 31.10.2017 15:10
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design