Česky CZEnglish EN

Tisková zpráva z RMB č. R7/138 dne 24. 10. 2017

24. říjen 2017

RMB doporučuje ZMB schválit

- poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2017 v celkové výši 347 tisíc Kč na projekt Ligy vozíčkářů „Komplexní podpora aktivit pro osoby se zdravotním postižením“. Tento projekt je určen pro všechny handicapované a jejich rodiny. Cílem projektu je komplexní podpora a zachování širokého spektra aktivit organizace a zajištění řady podpůrných činností. Díky tomu dochází ke zvyšování samostatnosti, soběstačnosti, nezávislosti a celkové aktivizaci handicapovaných osob; 9

- poskytnutí investičních a neinvestičních transferů městským částem v celkové výši 169,96 milionů Kč z rozpočtu města Brna na rok 2018 v rámci postoupených příjmů od města dle tabulky „Žádosti MČ o investiční a neinvestiční transfery pro rok 2018 – oblast školství“; 10 více tisková zpráva

- Memorandum o společném postupu ke zlepšení globální letecké dostupnosti Jihomoravského kraje a statutárního města Brna. Společným cílem města Brna a Jihomoravského kraje je navýšit počet cestujících na Letišti Brno o nejméně 100 tisíc ročně, a to v horizontu tří let. Město i kraj vnímá tuto ambici jako realistickou s ohledem na zkušenosti regionálních letišť v Polsku, Rumunsku, Německu nebo například Ukrajiny. Uzavření Memoranda je prvním krokem ke společnému postupu statutárního města Brna a Jihomoravského kraje při řešení globální letecké dostupnosti Brna a regionu; 105

- poskytnutí neinvestičních transferů městským částem v celkové výši 2 790 000 korun na výstavbu či opravu nadzemních kontejnerových stání na tříděný odpad. Městské části získají finance za již realizované úpravy; 93

- poskytnutí investičních transferů z rozpočtu města Brna na rok 2017 v celkové výši 5 433 000 korun městským částem na demolice a budování kontejnerových stání sběrných nádob na směsný komunální odpad. Příslušné městské části vyúčtují tyto prostředky Odboru životního prostředí MMB do konce roku 2019; 94

- obecně závaznou vyhlášku statutárního města Brna, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 21/2011, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů ve statutárním městě Brně, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 2/2013, 14/2013 a 9/2015; 90 více tisková zpráva

- poskytnutí individuální dotace Vysokému učení technickému v Brně ve výši 400 tisíc Kč na projekt Vývoj a pilotní testování nástroje pro zapojení přijíždějících a vyjíždějících studentů z vysokých škol do rozvoje města Brno Erasmus Student z rozpočtu města Brna; 100 více tisková zpráva

RMB schvaluje

- způsoby informování obyvatel Brna v době vyhlášení smogové situace; 91 více tisková zpráva

RMB souhlasí

- se zpracováním investičního záměru na akci „Městská ubytovna pro sociálně slabé Železniční 8–10, Brno – stavební úpravy“. Objekt na Železniční ulici je v tuto chvíli nevyužívaný. Předmětem investičního záměru je posoudit rozsah stavebních úprav, které by vedly k přebudování na ubytovnu s přibližně 30–40 lůžky. Ubytovna by na přechodnou dobu (zpravidla ne déle než rok) zajišťovala ubytování rodinám s dětmi, párům i jednotlivcům, kteří se z různých důvodů ocitli v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Možnost přechodného pobytu na ubytovně by zabránila rozpadu rodin s dětmi, propadu do stavu bezdomovectví a sociálnímu vyloučení. Hrubý odhad nákladů se pohybuje dle zvoleného rozsahu rekonstrukce od 15 do 25 mil. Kč vč. DPH; 78

RMB vybírá

- pro nadlimitní veřejnou zakázku na službu „Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII – zpracování projektové dokumentace, inženýrská činnost, autorský dozor“ nabídku prof. Ing. arch. Ivana Rullera, Ing. Václava Čermáka, Ing. arch. Miroslava Korbičky a Ing. arch. Miloše Trenze. Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace ve stupních (dopracování návrhu stavby, dokumentace pro územní řízení / stavební povolení / provádění stavby, dokumentace sadových úprav), zabezpečení komplexní inženýrské činnosti, provádění autorského dozoru a další související úkony a činnosti; 122

Tiskové středisko MMB
e-mail: tis@brno.cz
tel.: 542 172 162
www.brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 25.10.2017 09:44
  • Datum poslední aktualizace: 25.10.2017 09:44
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design