Česky CZEnglish EN

Tisková zpráva z RMB č. R7/133 dne 19. 9. 2017

19. září 2017

RMB doporučuje ZMB schválit
- poskytnutí neinvestičních dotací mládežnickým hokejovým klubům v celkové výši 5 milionů Kč, z toho 4,85 milionu Kč na zabezpečení jejich činnosti (nájemné ledových ploch, materiální vybavení, ubytování a společné stravné účastníků na soutěžích, soustředěních atd.) a 150 tisíc Kč na zabezpečení kurzů bruslení mateřských škol během roku 2017; 52

RMB schvaluje 
- podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt „Stavební úpravy krytého plaveckého bazénu Ponávka“. Cílem projektu je zlepšení energetické náročnosti veřejné budovy, realizace úspor energií a snížení produkce znečišťujících látek, k čemuž dojde díky zateplení obvodového pláště budovy a střechy a výměně výplní otvorů. Celkové náklady se předpokládají ve výši 20,98 mil. Kč, dotace by měla pokrýt necelých 11 % (2,24 mil. Kč) a spoluúčast města by měla představovat 18,74 mil. Kč; 16

- nákup 27 nových automatizovaných externích defibrilátorů (AED) v rámci projektu „Rozšíření AED ve městě Brně“. Nejvýhodnější nabídku ve výběrovém řízení předložila společnost Medsol s. r. o.: nabídková cena je 1 470 150 Kč vč. DPH, cena provozních nákladů za AED za pět let je stanovena na 49 005 Kč vč. DPH; 50

- účast statutárního města Brna jako aplikačního garanta v projektu „Strategické nástroje pro utváření bezbariérového prostoru města“, k němuž ho přizvala Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. Projekt navazuje na aktivity města Brna v oblasti eliminace bariér, jeho cílem je navrhnout a vytvořit strategické nástroje, které usnadní systémové odstraňování bariér tak, aby mizely ve vzájemné návaznosti a nikoliv nahodile bez vztahu k již provedeným realizacím, bezbariérovým institucím a dostupným službám. Město Brno bude vystupovat jako jakýsi zástupce samosprávy jako veřejné instituce – všechny výstupy budou připravovány ve spolupráci s ním a primárně pro něj, ale zároveň by měly být aplikovatelné ve všech městech ČR. Zdrojem financování je z 90 % program Éta Technologické agentury ČR, zbývajících 10 % kofinancuje MU a Ústav geoniky AV ČR. Statutární město Brno se projektu bude účastnit jako partner bez finančního příspěvku; 52

- snížení počtu účastníků architektonicko-urbanistické jednofázové projektové užší anonymní soutěže o návrh – akce „Bytové domy ve vnitrobloku Francouzská“. Snížení navrhla soutěžní porota, jež posoudila žádosti o účast včetně přiložených portfolií a vybrala z nich čtyři uchazeče, kteří mají být vyzváni k předložení soutěžních návrhů; 74

- zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku – na stavební práce „Novostavba mateřské školy Sýpka 26a“; 85 více tisková zpráva 

- investiční záměr „Výstavba kamerového systému stadion FC Zbrojovka, Srbská 47a – rozšíření Městského kamerového dohledového systému“; 84 více tisková zpráva 

RMB souhlasí
- se zpracováním investičního záměru „Sanace svahu pod komunikací Nad Kašnou“, za podmínek, že městská část dořeší majetkové vztahy; 37

- s účastí statutárního města Brna jako aplikačního garanta v projektu „Městské parky jako kvalitní sociální a přírodní prostředí pro život“ předkládaného Mendelovou univerzitou v Brně. V rámci projektu, jehož realizace se předpokládá v letech 2018–2021, budou získávána a analyzována environmentální data o zátěži vybraných parků a jejich okolí a konfrontována s jejich návštěvností i profilem návštěvníků. Veškeré náklady spojené s projektem budou hradit projektoví partneři; 90

RMB bere na vědomí
- výběr čtyř soutěžních návrhů „Areálu brněnského výstaviště a navazujících území“, které na základě rozhodnutí soutěžní poroty postoupily do II. fáze soutěže; 86

- posouzení projektu „Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova“ a doporučuje ZMB schválit posouzení tohoto projektu; 15 více tisková zpráva 

- informaci o postupu přípravy projektu „Bytová výstavby v lokalitě Kamenný vrch II“. RMB také schvaluje tento záměr a zařazení této investiční akce do závazného plánu kapitálových výdajů města Brna; 57 více tisková zpráva 

Tiskové středisko MMB
e-mail:
tis@brno.cz
tel.: 542 172 026
www.brno.cz 

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 20.09.2017 16:01
  • Datum poslední aktualizace: 20.09.2017 16:01
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design