Česky CZEnglish EN

Strategie parkování ve městě Brně – důležitý dokument

3. září 2014

Naplnění dokumentu „Strategie parkování ve městě Brně“ přinese především zlepšení podmínek pro parkování, snížení počtu nelegálních míst k parkování zejména v centrální části města, koordinaci parkování na ulicích a v parkovacích domech atd. Dokument schválila Rada města Brna ve středu 16. července 2014. Zastupitelstvo města Brna projednalo dokument 2. září 2014.

„Strategie parkování přináší jasná pravidla pro řešení palčivého problému města. Umožní městským částem podle jejich potřeb zlepšit využití stávajících parkovacích míst a reagovat na jejich nedostatek,“ uvedl první náměstek primátora Robert Kotzian.

Doplňující informace k problematice Strategie parkování:

Byla strategie projednána se všemi městskými částmi?
Strategie byla projednána se všemi MČ. MČ byly osloveny dopisem, aby se vyjádřily. V MČ Brno-střed a Brno-Kohoutovice se Odbor dopravy MMB a zpracovatel BKOM účastnil veřejného projednávání s občany na základě požadavků starostů (popř. místostarostů). V MČ Brno-střed se současně účastnil Odbor dopravy MMB se zpracovatelem projednání v komisi dopravy Rady MČ Brno-střed.

Co projednávaný dokument obsahuje?
Strategie parkování ve městě Brně má dvě časti: analytickou a návrhovou.
Analytická část zahrnuje popis způsobů organizace dopravy v klidu ve  městech obdobného typu v EU, stávající úrovně organizace dopravy v klidu ve městě Brně, územní rozvoj města Brna, přepravní vazby, současný způsob organizace veřejné dopravy, vývoj kongescí, dopravní telematiku v městské aglomeraci a regionu, dopravní telematiku na národní a evropské úrovni, jejímž závěrem bylo vypracování SWOT analýzy.
Návrhová část řeší návrh parkování na komunikacích města Brna, hromadné parkovací kapacity, zpoplatnění vjezdu do historického centra města Brna, dopravnětelematickou podporu a ekonomický model zpoplatnění parkování.

Co mohou očekávat Brňané od nové strategie?
Základním pilířem Strategie je snížení deficitu parkovacích míst zřizováním nových parkovacích míst v souladu s platnou legislativou a případné zavedení rezidenčního parkování pouze na základě souhlasu příslušné MČ, tedy zvýhodnění parkování pro bydlící a firmy se sídlem v místě, naopak pro nerezidenty bude připravován návštěvnický režim.

Navrhuje strategie zpoplatnění parkování? Pro koho ano, pro koho ne?
Ano, ale vždy pouze z důvodu organizace dopravy a pouze v časovém úseku a místě v nezbytně nutném rozsahu.

Jaké zlepšení v oblasti parkování přinese strategie?
Především zlepšení organizace parkování, omezení nelegálního parkování, zvýšení průjezdnosti komunikacemi, výstavbu nových kapacit od drobných stavebních úprav až po větší investice, využití informačních technologií v dopravě…

Je v rámci strategie řešeno také parkování v podzemních parkovištích a na povrchu?
Problematika uličního parkování (na místních komunikacích) bude řešena především z pozice města. Výstavba parkovacích domů bude přenechána soukromým investorům.

Zvýší se počet míst na parkování pro rezidenty?
Ano.

Bude po schválení Strategie snazší zaparkovat v centru pro Brňana, který v centru třeba ani nebydlí, jenom tam jede na pivo?
Ne zdarma, tedy pokud nebydlí přímo v dané lokalitě, resp. tam nemá trvalé bydliště. Na pivo však doporučujeme využít alternativní druh dopravy (MHD, TAXI, pěšky).

Pokud dojde ke schválení Strategie na ZMB v úterý 2. září 2014, začne Odbor dopravy MMB a ostatní příslušné složky projednávat:

1. Změnu Statutu
Opatření směřující do působnosti města a městských částí v otázkách zabezpečení systémového řešení zpoplatněného a rezidenčního parkování v souladu se záměry rozvoje města, včetně vydávání a evidence parkovacích karet pro rezidenty.
 
2. Nařízení obce, kterým se vymezují místní komunikace nebo jejich určené úseky, jež lze užít ke stání vozidel  jen po zaplacení  ceny
Zpracování nařízení, kterým se vymezují oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidel jen za sjednanou cenu, s uvedením všech způsobů placení ceny včetně parkovacích karet pro rezidenty a veškerých způsobů prokazování zaplacení ceny, možností získání parkovacích karet pro rezidenty, vymezených úseků místních komunikací určených pro rezidenční stání a způsoby jejich označení.

3. Metodiku vydávání parkovacích karet a lístků pro zóny placeného stání
Zpracování metodiky na vydávání parkovacích karet pro rezidenty zahrnující jednoznačné podmínky pro získání parkovací karty pro rezidenty, předkládané doklady o místě bydliště a právním vztahu k vozidlu atd. a vytvoření jednotného informačního systému.

4. Návrh způsobu financování Městského parkovacího systému
Zpracování systému financování založeného na předpokladu využití veškerých získaných finančních prostředků z výběrů za zpoplatněná parkování realizovaná městem. 

Mgr. Pavel Žára, tiskový mluvčí
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
fax.: +420 542 172 303
e-mail:
zara.pavel@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 03.09.2014 15:51
  • Datum poslední aktualizace: 03.09.2014 15:51
  • Odpovědný útvar: Kancelář primátorky města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design