Česky CZEnglish EN

Rada schválila novou metodiku pro řešení právních vztahů přesahů staveb nad pozemky města

19. května 2021

Rada města Brna dnes schválila metodický postup nazvaný „Přesahy staveb jiných vlastníků nad pozemky města (veřejné prostranství)“ a zároveň zrušila předcházející metodiku. Tato metodika zajišťuje, aby nedocházelo k omezování využití těchto ploch pro účely, k nimž prvotně slouží.

Metodika se zaměřuje na stanovení podmínek umisťování přesahů nad obecně užívané pozemky města. Jedná se zejména o místní a účelové komunikace (chodníky, pěší cesty), případně okraje náměstí, parků a jiných veřejně užívaných ploch, které jsou nebo mohou být dotčeny umístěním přesahů konstrukcí staveb jiných vlastníků. Obecně platí, že vlastník pozemku je vlastníkem prostor nad i pod jeho povrchem. Proto je třeba, aby byl zásah do těchto prostor smluvně ošetřen. K úpravě právního vztahu je využívána smlouva, jež stanoví podmínky, za kterých město Brno umístění přesahu na takovém pozemku umožní. Jedná se zejména o přesahy balkonů, lodžií, arkýřů apod.

V praxi se ukázalo, že umísťování přesahů nad místní komunikace, které jsou samostatnou stavbou a jejichž využití upravují speciální právní předpisy, vyžaduje v metodickém postupu podrobnější úpravu, aby nedocházelo k omezování využití těchto ploch pro účely, k nimž prvotně slouží (do chodníků jsou umísťovány součásti a příslušenství místní komunikace definované zákonem, např. svislé dopravní značení, protihlukové stěny, zařízení pro veřejné osvětlení atd.). 

V novém metodickém postupu byly upřesněny použité pojmy, aby bylo zřejmé, jakých pozemků města se postup týká, co se rozumí přesahem stavby a drobným přesahem stavby, kdo je zájemce apod. Rovněž byly přehledně definovány dva způsoby řešení přesahů, bezúplatný pro přesahy do 30 cm a úplatný pro větší přesahy,“ uvedl náměstek primátorky Tomáš Koláčný.


Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 19.05.2021 13:33
  • Datum poslední aktualizace: 19.05.2021 13:33
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design