Česky CZEnglish EN

Provázanost služeb v oblasti drog a závislostí je pro Brno klíčová

7. září 2021

Zastupitelé města Brna dnes schválili dokument Strategie politiky statutárního města Brna v oblasti drog a závislostí na období 2022–2025 a také jeho Akční plán na roky 2022–2023. Dokumenty budou sloužit jako pomocný nástroj pro snižování rizik a destigmatizaci osob se závislostním chováním. 

Akční plán i Strategie navazují na dokumenty, které měly trvání do letošního roku. Cílem odborných diskusí při přípravě plánu bylo zmapovat drogovou situaci v Brně a navrhnout nástroje, podle kterých se bude v následujících letech nahlížet na závislostní problematiku. „Strategie politiky statutárního města Brna v oblasti drog a závislostí je zaštiťujícím dokumentem, jenž vymezuje další kroky v cestě, jak zmírnit dopady závislosti jak u samotných lidí s tímto problémem, tak i u jejich nejbližšího okolí a celé společnosti. Chceme pokračovat v nastavené integrované strategii. Integrace v tomto případě znamená, že se kromě nelegálních drog intenzivně věnujeme i drogám legálním a problematice nelátkové závislosti, jako je například gambling,“ poznamenala primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Na dokumentech spolupracoval městský koordinační tým pro oblast drog a závislostí, ve kterém jsou zastoupeni profesionálové včetně protidrogové koordinátorky Odboru sociální péče Magistrátu města Brna. Zkušenosti naznačují, že kooperace všech typů služeb a pomoci je klíčová pro nastavení funkční drogové politiky města. Odborníci se shodují, že péče by se zefektivnila vytvořením koordinačního bodu, který by zájemce nasměroval k nejvhodnější pomoci. Toto opatření by vyžadovalo soustředit pracovníky do adiktologického multidisciplinárního týmu, který by mohl koordinovat činnost dalších služeb a zároveň by spolupracoval i s dalšími centry a poskytovateli protidrogových služeb na území Brna. Tyto týmy by měly být propojeny s informační a krizovou linkou. 

Strategie i Akční plán jsou rozděleny do cílů a opatření, která by měla být realizována v letech platnosti dokumentů a zaměřují se nejen na uživatele legálních a nelegálních návykových látek, ale také na sociální okolí těchto jedinců (rodinu a blízké). Dále se dokumenty věnují také programům prevence, jejichž cílem je zvýšit informovanost dětí, mládeže i široké veřejnosti o rizicích spjatých se závislostmi. 

„Nabídka služeb a zařízení pomáhajících závislým osobám je rozdělena mezi zdravotní zařízení a neziskové organizace. Ty poskytují pobytové, ambulantní a terénní služby pro široké spektrum klientů. Jedním ze stěžejních principů brněnské drogové politiky je ochrana veřejného zdraví a snižování zdravotních a sociálních rizik u uživatelů. Do budoucna chceme rozvíjet například peer programy, kdy člověk s vlastní závislostní zkušeností podporuje zotavení a řešení problémů jiných klientů,“ doplnil náměstek pro sociální oblast Robert Kerndl.

Cíle drogové politiky města Brna:

Dostupnost běžné zdravotní péče pro zvlášť ohrožené skupiny osob užívajících drogy

Dostupnost bydlení pro osoby užívající drogy

Okamžitá pomoc v krizi
Specializovaná nízkoprahová péče
Včasné řešení problémů s užíváním drog a závislostmi u dětí a dospívajících
Dostupná odborná pomoc pro rodinu a blízké
Snížení rizik v oblasti nočního života a rekreačního užívání drog
Koncepční regulace hazardního hraní a podpora prevence gamblingu
Koordinace, informovanost, provázanost
Pravidelný monitoring a evaluace v oblasti drog a závislostí 
Zdeňka Obalilová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 207
mobil: +420 773 749 963
e-mail: tis@brno.cz
 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 07.09.2021 11:02
  • Datum poslední aktualizace: 07.09.2021 11:02
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design