Česky CZEnglish EN

Projekt Odpadové hospodářství Brno – OHB

8. září 2011

Účelem a cílem projektu Odpadové hospodářství Brno bylo vybudovat s optimálním využitím stávajících zařízení a budov spalovny, včetně dopravních (příjmových) kapacit, komplex materiálového a energetického využití komunálního odpadu s kogenerací, tj. kombinovanou výrobou tepelné a elektrické energie.
Nové zařízení splňuje legislativně nastavené emisní limity a technické podmínky provozu. Současně je produkovaná škvára upravována tak, aby vyhověla normám pro zpracování ve stavebním průmyslu a rekultivaci. Instalací dotřiďovací linky je umožněno materiálové dotřídění separovaných složek komunálního odpadu.

Celkové náklady OHB : 94,2 mil. EUR bez DPH.


„Dokončili jsme jednu z velkých a náročných etap přeměny brněnské spalovny v moderní a zejména ekologicky šetrnou spalovnu, která splňuje přísné emisní limity, jež mají vliv na kvalitu ovzduší. Brno má ze všech třech spaloven komunálního odpadu v ČR,  z nichž další dvě jsou v Praze a Liberci, v současnosti nejmodernější technologii, která zaručuje zpracování separovaného odpadu a využití tepelné energie k výrobě elektrické energie,“ uvedl primátor města Brna Roman Onderka.


„Realizací projektu Odpadové hospodářství Brno jsme přispěli ke zlepšení nakládání s odpady ve městě Brně. Energetické využívání odpadu ve spalovně SAKO Brno, a. s., výrobou tepla a elektrické energie přispívá ke snižování množství odpadu ukládaného na skládkách a tím k plnění Plánu odpadového hospodářství ČR. Díky provozu nové dotřiďovací linky se podílíme i na zvyšování materiálového využívání odpadu z brněnského regionu,“ řekl ředitel společnosti SAKO Brno, a. s., Karel Peroutka.


Časový průběh projektu Odpadové hospodářství Brno
• zpracovány úvodní dokumenty – 2001
• zpracována „Žádost o podporu v rámci ISPA“ – 2003
• schválená EIA – veřejné projednání – 2003
• vydané územní rozhodnutí – 2003
• výběr zhotovitele – výběrové řízení – 2004-2007
• schválení dokumentace pro stavební povolení – 2008
• ukončeny demoliční práce kotlů K2 a K3 – 9/2008
• zahájeny stavební práce – 9/2008
• ukončení stavebních prací – 1/2010
• první přiložení odpadu na rošt – 26. 3. 2010
• zahájení zkušebního provozu – 9/2010
• kolaudace a přechod do trvalého provozu – 7/2011


Cíle  projektu Odpadové hospodářství Brno
1) Zajištění legislativních požadavků EU, zejména
a) směrnice EU o spalování odpadu,
b) směrnice EU o skládkách odpadu,
c) směrnice EU o obalech.
2) Vybudování integrovaného centra využití odpadu v rámci Jihomoravského kraje, jehož realizace tvoří základní pilíř Plánu odpadového hospodářství Jihomoravského kraje
3) Vytvoření podmínek pro dlouhodobou provozně-ekonomickou stabilitu společnosti
4) Zlepšení environmentálního profilu společnosti

Výhody energetického využívání komunálního odpadu
• využití uvolněné tepelné energie ze spalovacího procesu k výrobě tepelné a elektrické energie
• úspora primárních neobnovitelných zdrojů surovin a energie
• redukce hmotnosti odpadu  na 28 % původních hodnot
• redukce objemu o 90 % původních hodnot, což představuje cca 10 násobné prodloužení životnosti skládky
• jednoduché a účinné řízení spalovacího procesu
• dokonalé vyhoření odpadu škváru, která obsahuje minimální množství organických zbytků (1–5 %)
• účinné odloučení sledovaných škodlivin ze spalin na hodnoty, které splňují zákonné normy
• odseparování železa a barevných kovů z produktu po spálení (škváry)
• využití škváry ke stavebním účelům


Celkové náklady OHB : 94,2 mil. EUR bez DPH
Projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Státním fondem životního prostředí a statutárním městem Brnem ve výši  49,9 mil. EUR z celkových nákladů.

Základní technické parametry spalovny po rekonstrukci

Projektovaná  kapacita spalovny :  224 000 t/rok komunálního odpadu
při jeho výhřevnosti 11 MJ/kg
Výrobce spalovacího zařízení:   CNIM – 2 spalovací kotle
s roštovým ohništěm MARTIN
Provozní rozsah:     8,4 – 16 t/h
Jmenovitý parní výkon:    52,3 t/h
Parametry páry:    teplota 400 °C, tlak 4,1 MPa (abs.)
Nominální výkon turbíny:   22,7 MWe
Využití tepla:    výroba páry, horké vody a elektrické energie
Čištění spalin:     pětistupňové čištění spalin


Kontakty
Ing. Jana Švestková
obchodní oddělení – PR
SAKO Brno, a.s.
tel.: +420 548 138 206
e-mail: svestkova@sako.cz


Mgr. Pavel Žára, tiskový mluvčí
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
fax.: +420 542 172 303
e-mail: zara.pavel@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 08.09.2011 08:13
  • Datum poslední aktualizace: 08.09.2011 08:13
  • Odpovědný útvar: Kancelář primátorky města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design