Česky CZEnglish EN

Plán zdraví přináší dlouhodobé cíle i konkrétní kroky pro následujících dvanáct let

5. červen 2018

Rozvoj zdravotnických služeb, politika zdravé rodiny, aktivní a zdravé stárnutí občanů nebo problematika domácího násilí. To jsou hlavní témata Plánu zdraví pro 2018–2030, který dnes doporučila Rada města Brna ke schválení zastupitelstvu. Plán se poté stane součástí strategického rozvojového dokumentu Strategie pro Brno 2050.

„Podpora zdraví je pro město jednou z hlavních priorit. Naší snahou je navrhnout a popsat systematické kroky, díky kterým se zvýší kvalita života obyvatel, a s tím také dojde ke zlepšení jejich zdravotního stavu. Předpokladem úspěchu v této oblasti je zavedený a fungující systém strategického plánování. Z tohoto důvodu byl vypracován Plán zdraví do roku 2030, ve kterém jsou popsány hlavní cíle v dané oblasti, ale také v oblasti podpory domácích pečovatelů, poskytování dotací, bezbariérovosti, zdravého životního stylu a civilizačních chorob,“ uvedl první náměstek primátora Petr Hladík.

Plán zdraví 2018–2030 je rozdělen na 5 části:
1. Analytická část obsahuje analýzu současného stavu, návaznost na významné koncepční dokumenty, přehled současných trendů v oblasti zdraví, SWOT analýzu a stromy problémů dle tematických oblastí.
2. Strategická část do roku 2030 vymezuje vizi rozvoje oblasti zdraví v rámci města Brna, definuje hlavní cíl a dílčí cíle dle tematických oblastí, na které by se měl další rozvoj oblasti zdraví do roku 2030 zaměřit.
3. Programová část dokumentu do roku 2030 pro jednotlivé tematické oblasti vymezuje priority a opatření, které jsou zpracovány v návaznosti na definovanou vizi a cíle.
4. Akční plán jednotlivých tematických oblastí na období 2018–2020.
5. Mechanismy řízení – organizace, komunikace, odpovědnosti, monitoring, kontrolní mechanismy, sběr dat.

„Strategii jsme připravovali s vědomím rostoucího počtu seniorů ve městě. Proto je velký důraz kladen na paliativní péči a oblast telemedicíny,“ doplnil Petr Hladík.

Dílčí cíle Plánu zdraví 2018–2030:

Politika a rozvoj zdravotnických služeb a prevence
●Podílet se na zajištění dostupné, kvalitní, bezpečné a efektivní sítě zdravotnických služeb na území města Brna.
●Propojit systémy zdravotních a sociálních služeb.
●Podpořit zdraví obyvatel formou preventivních programů a propagací zdravého životního stylu, zvýšit zdravotní gramotnost a posílit odpovědnost za vlastní zdraví.

Politika zdravé rodiny
●Podpořit stabilní rodinné vazby a posílit prostředí přátelské rodině.

Aktivní a zdravé stárnutí
●Podpořit aktivní život seniorů, včasnou přípravu na stáří a rozšířit dobrovolnické aktivity seniorů.
●Rozvinout zázemí pro plnohodnotný život seniorů prostřednictvím kvalitních a dostupných zdravotních, sociálních a dalších služeb s ohledem na demografický vývoj.
●Přispět k prodloužení aktivního a plnohodnotného života seniorů vytvářením uživatelsky příznivého prostředí včetně veřejného prostoru bez bariér.
●Zvýšit informovanost seniorů o veškerých tématech souvisejících s aktivním a zdravým stárnutím, nastavit procesy vzájemné komunikace a zavést moderní prvky v městské politice přípravy na stárnutí.

Prevence násilí v rodině – problematika domácího násilí
●Předcházet a zmírňovat dopady domácího násilí včetně nových forem a způsobů projevu.

Plán zdraví města Brna 2018–2030 je v rovině vizí, hodnot a cílů zpracován do roku 2030 s výhledem do roku 2050. Na úrovni priorit a opatření je vypracován ve střednědobém rámci, tedy do roku 2030. Akční plán pak nastiňuje konkrétní kroky města v krátkodobém časovém horizontu do roku 2020, a bude každé tři roky revidován pro další období.

Mezi opatření uvedené v Akčním plánu zdraví například patří:
- rekonstrukce polikliniky Zahradníkova,
- výstavba operačních sálů, jednotek intenzivní péče a centrální sterilizace v Úrazové nemocnici v Brně,
- příprava zajištění dostatečné kapacity parkovacích míst pro pacienty brněnských nemocnic a jejich doprovod,
- finanční podpora zajištění a rozvoje paliativní péče.

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskový mluvčí
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail:
ponuchalek.filip@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 05.06.2018 13:40
  • Datum poslední aktualizace: 05.06.2018 13:40
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design