Česky CZEnglish EN

Nominace pro Ceny města Brna pro rok 2016

22. listopad 2016

Třináct osobností bylo Radou města Brna v úterý 22. listopadu 2016 navrženo na Cenu města Brna pro rok 2016. Na udělení ceny bylo podáno 60 návrhů, jimiž bylo v jednotlivých oblastech dle pravidel navrženo udělení Ceny města Brna celkem 41 osobnostem, čtyřem dvojicím a třem kolektivům. Návrhy byly podány do 12 oblastí. Definitivní platnost budou mít nominace až po schválení Zastupitelstvem města Brna 13. prosince 2016.

Podle článku jedna Pravidel pro udílení Ceny města Brna jsou nominace na Cenu města Brna pro rok 2016 v jednotlivých oblastech následující:

v oblasti technické vědy: Ing. Aleši Svobodovi 
v oblasti přírodní vědy: prof. RNDr. Ivanu Holoubkovi, CSc. 
v oblasti lékařské vědy a farmacie: prof. MUDr. Pavlu Bravenému, CSc.
v oblasti společenské vědy: prof. PhDr. Jiřímu Munzarovi, CSc. 
v oblasti architektura a urbanismus: prof. Ing. arch. Ivanu Kolečkovi, SIA
v oblasti výtvarné umění a design: Janu Šimkovi            
v oblasti hudba: Zdeňku Klukovi               
v oblasti literární činnost a publicistika: Jaroslavu Eriku Fričovi  
v oblasti sport: Karolu Divínovi
v oblasti mezinárodní spolupráce města Brna: Janě Šubrové
v oblasti zásluhy o svobodu a demokracii: brigádnímu gen. letectva v. v. Emilu Bočkovi              
v oblasti mimořádný přínos městu Brnu: JUDr. Stanislavu Sedláčkovi, Ph.D.
v oblasti in memoriam: prof. PhDr. Jindřichu Höhmovi, CSc.

RMB neudělí Cenu města Brna pro rok 2016 v oblasti dramatické umění.    

Technické vědy: Ing. Aleš Svoboda
Aleš Svoboda se narodil roku 1959 v Uherském Hradišti. Po absolvování Vysokého učení technického v Brně pracoval jako projektant ve Státním ústavu pro rekonstrukci památkových měst a objektů a dále pak v R-ateliéru v Brně. Již od počátku své odborné praxe se s nevšedním zaujetím plně věnoval objevování a záchraně brněnského historického podzemí. Stal se uznávaným znalcem, konzultantem, iniciátorem i garantem záchrany historicko-architektonických hodnot brněnského podzemí. Hlavní autorský podíl má Aleš Svoboda na záchraně řady historických artefaktů, z nichž tři nejznámější jsou Labyrint pod Zelným trhem, Mincmistrovský sklep a kostnice u svatého Jakuba. Mimořádná a záslužná je také jeho popularizační a publikační činnost. O svých objevech v podzemí Brna přednáší na veřejných osvětových besedách, konzultuje a spolupracuje s archeology, odpovídá na dotazy novinářů a publikuje v časopisech i knižně. Velmi uznávaná je jeho trilogie „Brněnské podzemí“, velký zájem vzbudila také publikace „Kostnice u sv. Jakuba“. Brněnské podzemí se stalo jedním z fenoménů města. Aleš Svoboda má na této skutečnosti podíl jako objevitel a dokumentátor, ale také jako iniciátor záchrany a spoluautor expozičního zpřístupnění.

Přírodní vědy: prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
Ivan Holoubek se narodil roku 1951 v Brně. Po studiu na střední škole se zaměřením na chemii absolvoval Přírodovědeckou fakultu dnešní Masarykovy univerzity v Brně. Na Karlově univerzitě se poté věnoval ekologii, profesuru získal v roce 1998 v oboru Chemie a technologie ochrany životního prostředí. Aktivně se podílel na založení Katedry ochrany a tvorby životního prostředí na Přírodovědecké fakultě MU v roce 1983, od roku 1990 ji vedl a formoval. Zasloužil se také o budování efektivního rozhraní pro přenos vědeckých poznatků do environmentální praxe a politiky v národním i mezinárodním kontextu. Aktivně se podílel na implementaci Stockholmské úmluvy zaměřené na ochranu lidského zdraví před účinky perzistentních organických polutantů v České republice i Evropě. V roce 2006 inicioval založení Národního centra pro toxické látky a působil jako jeho ředitel. Jeho aktivity přivádějí do tohoto centra a do Brna stovky zahraničních účastníků konferencí, workshopů a vzdělávacích akcí. V rámci jeho projektu RECETOX byla založena tradice pořádání mezinárodních letních škol, které do Brna přivedly již tisíce mladých vědců. Ivan Holoubek publikoval více než 140 vědeckých prací v zahraničních časopisech, velký význam má také jeho pedagogická činnost.  

Lékařské vědy a farmacie: prof. MUDr. Pavel Bravený, CSc.
Pavel Bravený se narodil roku 1931 v Brně. V roce 1956 zde promoval na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity, kde jej zaujala fyziologie. Spolu s profesorem Vladislavem Krutou publikoval řadu studií o autonomní srdeční stažlivosti. Přes velmi obtížnou situaci za socialistického režimu dosáhl navzdory svému politickému přesvědčení mezinárodního věhlasu a byl prvním porevolučním děkanem Lékařské fakulty MU. Stal se také prorektorem, přičemž v této pozici přispěl k navazování zahraničních vztahů a budování dobrého jména MU i města Brna. Stál také u zrodu Univerzitního kampusu MU v Brně. Kromě akademického života zasahoval i do toho kulturního, například z pozice člena Rady pro kulturu MU. Pavel Bravený stále pracuje v oboru lékařské fyziologie. Je čestným členem řady prestižních lékařských společností, například International Academy of Cardiovascular Sciences. Pod jeho vedením vyrostla řada významných brněnských vědců a lékařů. Je autorem téměř dvou set odborných prací, čtyř monografií a dalších více než dvou set příležitostných, populárně vědeckých a esejistických článků. Přispívá tak nejen k rozvoji vědy, ale i k dobrému jménu naší země a města Brna.

Společenské vědy: PhDr. Jiří Munzar, CSc.
Jiří Munzar se narodil roku 1937 v Praze. Po studiích anglistiky, nordistiky a rusistiky na Filozofické fakultě Karlovy univerzity a doktorátu z germánských literatur a dějin divadla zahájil své brněnské působení na Katedře jazyků dnešní Mendlovy univerzity, odkud přešel na Institut germanistiky a nordistiky Filozofické fakulty dnešní Masarykovy univerzity. Habilitoval se prací „Německá literatura v kontextu. K problematice německo-českých literárních vztahů“. V roce 2000 se stal profesorem pro obor dějin německé literatury na MU a v této roli působí dodnes. Ve své literárněvědné činnosti se soustředil například na dílo rakouské spisovatelky Marie von Ebner-Eschenbachové, dílo Henryka Ibsena či pozoruhodného spojovatele české a německé kultury Maxe Broda. Munzar se také úspěšně teoreticky i prakticky věnuje oblasti překladů, čímž navazuje na tradici Jiřího Levého a jeho Umění překladu. Z němčiny překládá jak díla klasické literatury, tak například křesťansky zaměřenou esejistiku. Nechybí ani překlady z angličtiny a dalších jazyků. Jméno Jiří Munzar je dnes v oblasti literární vědy pojmem. V roce 1995 se stal držitelem Humboldtovy ceny. Ve své pedagogické roli vychoval stovky germanistů a jeho přínos pro brněnskou kulturu a společenské vědy je nezpochybnitelný.

Architektura a urbanismus: Ing. arch. Ivan Koleček
Ivan Koleček se narodil roku 1943 v Ostravě. V roce 1966 zakončil studia na Fakultě architektury Vysokého učení technického v Brně. V roce 1969 odešel do Švýcarska, kde pracoval v různých soukromých architektonických kancelářích. Od roku 1982 vlastní ve městě Lausanne ateliér, v tomto městě také začal roku 1985 působit jako pedagog. Ihned po revoluci přijal nabídku Fakulty architektury VUT v Brně a do roku 2015 zde vedl výuku v architektonickém ateliéru. V roce 1992 se na této univerzitě stal docentem a v roce 2005 profesorem. Kromě běžné výuky zajišťoval pro studenty praxi i workshopy v ČR i ve Švýcarsku a zasloužil se tak o jejich nadstandardní rozvoj. Po celou dobu vykonával řadu aktivit a činností pro město Brno v poradních sborech i porotách. Úspěšně se také účastnil soutěže „Budoucnost centra města Brna ve variantě nádraží u řeky“. Jako vynikající architekt je autorem rekonstrukce cenné historické stavby Uměleckoprůmyslového muzea Moravské galerie na Husově ulici v Brně. Ivan Koleček přispívá k dobrému jménu města Brna i České republiky jak vlastním dílem, tak svojí pedagogickou a edukační činností.

Výtvarné umění a design: Jan Šimek
Jan Šimek se narodil roku 1941 v Brně. Sochařskému řemeslu se učil u svého bratrance malíře a sochaře Karla Bajáka. Stěžejním momentem pro jeho tvorbu se stalo zřízení vlastního sochařského ateliéru v brněnských Černých Polích. Sochař-samouk Šimek vytvořil navzdory nepřízni komunistického režimu a přes konflikty s představiteli oficiálního umění řadu významných a nepřehlédnutelných děl. Na počátku 70. let 20. století zaujal prvním z nich – sousoším Lidský živel sestávajícím z pyramidy těl. K sochařovým monumentálním realizacím vyvzdorovaným na režimu patří venkovní socha Mezi nebem a zemí v Želešicích u Brna či deset zastavení Cesty života na Jižním svahu v Lázních Jeseník. Sochy a realizace Jana Šimka se nachází také na mnoha místech v Brně. Je autorem pamětního místa s křížem z kamenů v Kapucínských zahradách na Petrově věnovaného Janu Zahradníčkovi, jeho Prameny země dotváří Botanickou zahradu MU na Kotlářské. Další díla našla své místo na nádvoří i v interiéru Besedního domu, v prostoru Divadla Husa na provázku či Gymnázia Matyáše Lercha a zdobí veřejný prostor v Obřanech či Bystrci. Jan Šimek má své pevné místo mezi nejpozoruhodnějšími žijícími osobnostmi brněnského výtvarného umění a svým dílem obohacuje kulturní prostředí celé České republiky.

Hudba: Zdeněk Kluka
Zdeněk Kluka se narodil roku 1947 v Brně. Už od dětství se zajímal o hudbu, na lidové škole umění se učil hrát na akordeon, později studoval hru na klavír a zpěv, jako bubeník je samouk. Svou hudební kariéru začínal koncem první poloviny 60. let minulého století nejdříve v brněnské skupině Vulkán, později založil a vedl skupinu Atlantis. V roce 1968 tuto úspěšnou kapelu opustil a společně s kytaristou Pavlem Váněm založil jednu z nejvýznamnějších kapel českého art rocku The Progress Organization. Za nepříznivých normalizačních podmínek kapela do poloviny 70. let 20. století ukončila koncertní činnost, ke které se pod novým názvem Progres 2 vrátila koncem 70. let. Do historie českého rocku se zapsala audiovizuálním projektem Dialog s vesmírem spojujícím prvky rockové hudby a moderního divadla, na němž se Zdeněk Kluka výrazně podílel autorsky a interpretačně. V té době už působil také jako skladatel scénické hudby. Výrazná je jeho spolupráce s Divadlem (Husa) na provázku, píše však i pro jiná divadla, např. pro Městské divadlo Brno, Divadlo Radost, pražské Národní divadlo a další. Nelze pominout také jeho hudební spolupráci s televizí. Kromě toho, že je dodnes kapelníkem skupiny Progres 2, je i členem skupiny Čankišou hrající českou world music. Zdeněk Kluka tak patří k významným reprezentantům brněnského hudebního života a k určujícím osobnostem české rockové scény.

Literární činnost a publicistika: Jaroslav Erik Frič
Jaroslav Erik Frič se narodil roku 1949 v Horní Libině u Šumperka. Po maturitě na ostravském gymnáziu intenzivně studoval cizí jazyky na jazykové škole. V roce 1968 složil státní zkoušky a odjel do zahraničí, kde pobýval především v Anglii a Skotsku. Na podzim téhož roku se vrátil do okupované vlasti a věnoval se studiu. Filozofickou fakultu brněnské univerzity absolvoval v roce 1974, ale nesmířený s režimem nastoupil k brněnským Restauracím a jídelnám, vyučil se číšníkem, vystudoval hotelovou školu a až do roku 1989 pracoval v těchto oborech. Od konce šedesátých let vydával s přáteli samizdaty, později vytvořil ediční řadu Texty přátel, vydával i vlastní sborníky. V roce 1973 byl v Brně jedním s iniciátorů bytové scény Šlépěj v okně na Veveří ulici. Po sametové revoluci založil nakladatelství Votobia, které však záhy opustil, a v roce 1993 zřídil v Brně nakladatelství Vetus Via. Založením občanského sdružení Proximus (2002) a obecně prospěšné společnosti Christiania (2006) se Jaroslav Erik Frič rozhodl podporovat menšiny, kulturu a národní paměť. Organizuje festivaly a dlouhodobé multižánrové projekty jako Napříč–Konec Léta, Potulný dělník či permanentní festival Uši a Vítr. Je redaktorem revue BOX a novin Potulné akademie Uši a Vítr, vydal několik básnických sbírek a hudebních nahrávek. Jako významný intelektuál, básník, nakladatel, hudebník a propagátor undergroundové kultury již mnoho let pozitivně ovlivňuje kulturní a společenské dění v Brně a na Moravě.

Sport: Karol Divín
Karol Divín se narodil roku 1936 v Budapešti. Jeho maminka Irma byla Češka z Plzně, tatínek Antonín byl německý Maďar. V Brně nicméně žije se svojí manželkou Mirkou už půl století. Během své krasobruslařské kariéry dosáhl mnoha úspěchů. K nim patří stříbrná medaile z olympijských her ve Squaw Valley v roce 1960, stříbro z MS v Praze v roce 1962, bronz z MS v Dortmundu v roce 1964, titul mistra Evropy z roku 1958 v Bratislavě a řada dalších medailí a ocenění na prestižních soutěžích. Také se mu podařilo vyhrát titul mistra republiky jedenáctkrát v řadě, což je rekord, který možná nebude už nikdy překonán. V roce 1964 ukončil aktivní kariéru sportovce a stal se uznávaným trenérem. Má podíl například na vzestupu našeho nejlepšího krasobruslaře Brňana Michala Březiny, který se pod jeho vedením zúčastnil olympiády ve Vancouveru v roce 2010. Karol Divín byl vyhlášený nejen svým elegantním stylem na ledě, ale také svým chováním a pověstnou skromností. Svými perfektními výkony i trenérskou činností se stal jednou z nejvýznamnějších osobností brněnského sportu.

Mezinárodní spolupráce města Brna: Jana Šubrová
Jana Šubrová se narodila roku 1959 v Brně. Absolvovala střední knihovnickou školu a v roce 1981 nastoupila do Knihovny Jiřího Mahena v Brně, kde působí dodnes, nyní jako vedoucí Útvaru služeb ústřední knihovny. Protože má dlouhodobé vazby na polskou Poznaň, jedno z partnerských měst Brna, zapojila se v roce 2006 aktivně do obnovení spolupráce mezi Knihovnou Jiřího Mahena v Brně a poznaňskou Knihovnou Raczyňskych. Podílí se na řadě projektů mezi oběma knihovnami, ale i městy. K těm nejvýznamnějším patří například Dny polské kultury v Brně a na ně navazující Dny české kultury v Poznani. Díky úsilí Jany Šubrové se již třikrát uskutečnil česko-polský projekt Brána jazyků otevřená, který vznikl u příležitosti 420. výročí narození Jana Amose Komenského a umožňuje žákům a studentům mimo jiné poznávat historii a kulturu obou národů, prohlubovat si jazykové znalosti a rozvíjet myšlenku euroobčanství. Jana Šubrová spolupracovala i na mnoha dalších mezinárodních projektech, stala se nositelkou čestného titulu Za zásluhy o město Poznaň a svou neúnavnou prací při podpoře četných kulturních česko-polských aktivit stále výrazně přispívá k dlouhodobě vynikajícím vztahům mezi Brnem a Poznaní, rozšiřuje povědomí brněnských občanů o partnerské spolupráci a o Polsku obecně a šíří dobré jméno Brna v zahraničí.

Zásluhy o svobodu a demokracii: brigádní generál letectva v. v. Emil Boček
Emil Boček se narodil roku 1923 v Brně. V září 1938 se začal učit strojním zámečníkem. V roce 1939 však ilegálně opustil protektorát a podařilo se mu vstoupit do československé zahraniční armády ve Francii. Po francouzské kapitulaci byl evakuován do Velké Británie a stal se jedním z nejmladších příslušníků britského Královského letectva (RAF). Působil zde nejdříve jako letecký mechanik, po absolvování leteckého výcviku byl v říjnu 1944 přidělen k letce B slavné 310. československé stíhací perutě RAF, se kterou absolvoval 26 operačních letů. Za bojovou činnost byl oceněn britskými a československými vyznamenáními. Jako příslušník nekomunistického odboje se však po válce stal nepohodlným a v březnu 1946 byl z armády na vlastní žádost propuštěn. Poté v Brně, kde žije dodnes, pracoval jako automechanik a později jako soustružník. Po listopadu 1989 byl Emil Boček v rámci morální a politické rehabilitace postupně povyšován až do hodnosti plukovníka. V roce 2010 mu prezident republiky udělil Řád bílého lva a v roce 2014 jej jmenoval brigádním generálem. Je stále činný v Československé obci legionářské a ve Sdružení bývalých příslušníků RAF a aktivně se podílí na současném dění v Brně. Ocenění generálu Bočkovi náleží za odhodlání, statečnost a věrnost, s nimiž bojoval za obnovení naší svobody a demokracie, a také za jeho neúnavné úsilí předávat tyto své zkušenosti na setkáních a besedách mladé generaci a přispívat tak k reflexi a pochopení novodobých dějin naší země.

Mimořádný přínos městu Brnu: JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D.
Stanislav Sedláček se narodil roku 1954 v Brně. V roce 1978 ukončil studium Právnické fakulty na dnešní Masarykově univerzitě v Brně a od roku 1997 zde působí jako odborný asistent na Katedře správní vědy a správního práva. Druhou část svého profesního života zasvětil výtvarnému umění – věnuje se malbě, jejímž dominantním tématem je jeho rodné město Brno. Je členem Unie výtvarných umělců, účastní se souborných výstav pořádných touto institucí a vystavuje i samostatně. Je zastoupen v soukromých sbírkách v tuzemsku i v zahraničí, jeho velkoformátové oleje zdobí interiéry Nejvyššího soudu v Brně, Magistrátu města Brna či Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Obrazy, které za tímto účelem věnuje, jsou předávány zástupci města i kraje významným domácím i zahraničním hostům. Dvacet akvarelů bylo darováno středoevropským prezidentům při příležitosti summitu v Brně, jako dary od hejtmana Jihomoravského kraje si jeho olej a akvarel odvezli z Brna papež Benedikt XVI. a britský princ Charles, akvarely bylo při návštěvě Brna obdarováno i patnáct světových kosmonautů. Stanislav Sedláček působí také jako člen správních rad Nadace Leoše Janáčka a Nadačního fondu Atýsek, což souvisí s tím, že již řadu let dává své obrazy v rámci charitativních akcí na dobročinné účely. Svým uměním i morálními postoji tak výrazně přispívá k propagaci města Brna u nás i ve světě. 

In memoriam: prof. PhDr. Jindřich Höhm, CSc.
Jindřich Höhm se narodil roku 1925 v Brně. Po ukončení studia tělesné výchovy a ruštiny na Filozofické a Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně nastoupil jako učitel na učilišti pracovních záloh v Králově Poli. V roce 1953 přešel na Katedru tělesné výchovy Filozofické fakulty brněnské univerzity, kde od roku 1965 až do svého náhlého úmrtí 17. října 1989 působil jako její vedoucí. Největších úspěchů dosáhl profesor Höhm při tvorbě i aplikaci své teorie vyučování tenisu. Byl uznávaným tenisovým metodikem a trenérem I. třídy licence „A“ Evropské tenisové asociace, jedenáct let vedl jako kapitán československé tenisové juniory, kteří několikrát zvítězili v Galeově poháru. Vydal řadu publikací, skript, metodických spisů a článků v odborných časopisech u nás i v zahraničí, které byly využívány při vrcholové přípravě tenisových reprezentantů, a přednášel také na světových tenisových sympoziích. Významný vysokoškolský tělovýchovný pedagog, nositel titulů Vzorný trenér a Zasloužilý trenér Jindřich Höhm zasvětil celý svůj život sportu a zejména výchově tenisových juniorů a školní mládeže, podílel se tak na vybudování profesionálních mezinárodních vazeb a vynikající pověsti české tenisové školy, která naši zemi provází dodnes.

Tiskové středisko
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 026
tis@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 23.11.2016 08:25
  • Datum poslední aktualizace: 23.11.2016 08:25
  • Odpovědný útvar: Kancelář primátorky města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design