Česky CZEnglish EN

Nominace na Ceny města Brna pro rok 2013

28. listopad 2013

Dvanáct osobností bylo Radou města Brna ve středu 27. listopadu 2013 navrženo na Cenu města Brna pro rok 2013. Nominace musí ještě schválit brněnští zastupitelé na zasedání ZMB, které se bude konat 10. prosince 2013. Na udělení Ceny města bylo podáno celkem 65 návrhů, jimiž bylo v jednotlivých oblastech dle pravidel navrženo udělení Ceny města Brna pro rok 2013 celkem 47 osobnostem, třem dvojicím a jednomu kolektivu. Návrhy byly zaslány do všech 12 oblastí.

„Udělování Cen města Brna je vždy po novém roce jednou z nejdůležitějších společenských akcí ve městě. Letos jsme si s partnerským městem Lipskem připomněli čtyřicetileté výročí naší spolupráce a s tím je spojena také nominace lipského primátora na Cenu města Brna v oblasti mezinárodní spolupráce. Primátor Burkhard Jung je v Německu velká osobnost, proto si cenu jistě zaslouží. Mé blahopřání však patří všem nominovaným,“ uvedl primátor města Brna Roman Onderka.

Nominace na Cenu   města   Brna   pro   rok   2013 v jednotlivých oblastech jsou následovné:

v oblasti technické vědy:   prof. Ing. Jan Maxmilián Honzík, CSc.
v oblasti přírodní vědy:    RNDr. Jiří Grygar
v oblasti lékařské vědy a farmacie:  prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc.
v oblasti společenské vědy:  prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc.
v oblasti architektura a urbanismus:   Ing. arch. Růžena Žertová  
v oblasti výtvarné umění a design: Jef (Josef) Kratochvil
v oblasti hudba:    Petr Fiala
v oblasti literární činnost  
a publicistika:     prof. PhDr. Milan Suchomel, CSc.
v oblasti dramatické umění:  Jiří Pecha    
v oblasti sport:     Jan Smolík 
v oblasti mezinárodní spolupráce  
města Brna:     Burkhard Jung

v oblasti zásluhy o svobodu   
a demokracii:     JUDr. Otakar Motejl in memoriam

  
Zdůvodnění návrhů na udělení Ceny města Brna pro rok 2013

Technické vědy: prof. Ing. Jan Maxmilián Honzík, CSc.

Jan Maxmilián Honzík se narodil 28. ledna 1944 v Ostravě. Absolvoval studium informatiky na někdejší Fakultě elektrotechnické Vysokého učení technického v Brně a oboru zůstal věrný až dosud. Byl ustaven docentem v oboru výpočetní technika již v roce 1981 a v nynějším Ústavu informačních systémů Fakulty informačních technologií VUT působí 45 let. Je respektovaným odborníkem a díky svým aktivitám je znám v národní i evropské akademické komunitě. Stál například u zrodu veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus, který se na podzim roku 2013 konal již podvacáté. Tento veletrh evropského rozměru se stal neodmyslitelnou součástí rozvoje lidských zdrojů v oblasti vysokého školství a středoškolští studenti jej považují za nejaktuálnější zdroj informací pro volbu svého dalšího studia. Profesor Honzík působí a je oceňován v nejrůznějších akreditačních komisích, které mají za cíl zvýšit kvalitu technického vzdělávání nejen v Brně, ale i v rámci celé Evropy. Patří také k průkopníkům popularizačních akcí, které směřují ke zvýšení zájmu studentek o studium technických oborů. Ocenění mu náleží za jeho dlouholeté aktivní působení v oblasti vysokého školství, mimo jiné i v oblasti zavádění jednotného evropského kreditního systému na základě Boloňského procesu.

Přírodní vědy: RNDr. Jiří Grygar

Astronom a astrofyzik Jiří Grygar se narodil 17. března 1936 v obci Dziewiętlice na území dnešního Polska. Během druhé světové války se přestěhoval do Brna, kde po maturitě studoval fyziku na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity, a později se věnoval studiu astronomie na Karlově univerzitě. Aktivně se podílel na stavbě první části Lidové hvězdárny v Brně, současně se stal jedním z jejích prvních demonstrátorů a spoluzakládal také zdejší skupinu pozorovatelů meteorů a proměnných hvězd. Od roku 1974 se staly skutečným fenoménem – přetrvávajícím téměř čtyři desetiletí – přednášky Žeň objevů, v nichž Jiří Grygar poskytuje stručný souhrn nejdůležitějších a nejzajímavějších objevů na poli astronomie i kosmonautiky v uplynulém roce. Jiří Grygar je bytostně spjat s městem Brnem, byl vždy velkým podporovatelem Hvězdárny a planetária Brno, často také přednáší na místních univerzitách i v jiných vzdělávacích spolcích. V současné době je ikonou české astronomie a jedním z nejvýznamnějších popularizátorů vědy, za svou činnost získal celou řadu ocenění, včetně ocenění od UNESCO.

Lékařské vědy a farmacie: prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc.

Chirurg Ivan Čapov se narodil 30. června 1955 ve Vsetíně. O kariéře lékaře snil od dětství, odešel tedy do Brna studovat medicínu a jihomoravské metropoli i svému povolání zůstal věrný dodnes. Promoval v roce 1980 a poté nastoupil na I. chirurgickou kliniku ve Fakultní nemocnici u svaté Anny. Kromě toho, že více než 20 let vyučuje, je obdivovaným operatérem a od roku 2005 přednostou zmíněné kliniky, která se pod jeho vedením transformovala v přední pracoviště celorepublikového významu. Profesor Čapov prozíravě soustředil činnost kliniky na perspektivní směry, mimo jiné na miniinvazivní a robotickou chirurgii, jeho záběr pedagogický, odborný i organizační je ale velice široký. Jeho vrcholnou kvalifikaci prokazují jak čtyři atestace, tak desítky přednášek, oceňovaných publikací a úspěšných grantových projektů. Je členem mnoha vrcholných institucí, společností a vědeckých rad, proděkanem Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a uznávaným soudním znalcem. Kromě jeho erudice kolegové i pacienti oceňují jeho přátelskost, tolerantnost, invenci a rozhodnost. Patří mezi výrazné postavy soudobé české a moravské chirurgie se zkušeností z mnoha zahraničních pracovišť. Kromě Ceny města Brna pro rok 2013 je laureátem vysoce respektované Petřivalského ceny za rozvoj chirurgie.

Společenské vědy: prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc.

Jana Nechutová se narodila 28. listopadu 1936 v Olomouci. Na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity vystudovala obory latina a řečtina a od roku 1961 až do současnosti je s touto fakultou spjata i pracovně, v letech 1995–1998 stála v jejím čele jako děkanka. Profesorka Nechutová patří k předním evropským odborníkům v oblasti latinské medievistiky, které se věnuje nejen jako badatelka, ale také jako pedagožka. Na Masarykově univerzitě se jí podařilo vytvořit obor, jehož reputace je zcela mimořádná. Svědčí o tom i fakt, že absolventi, kteří u ní studovali, působí v důležitých evropských vědeckých institucích a že mezi evropskými medievisty se používá označení „Brněnská škola“. Jana Nechutová je členkou řady vědeckých rad i oborových komisí a členkou Akademie věd ČR. Je rovněž činná na poli překladatelském a zpřístupňuje čtenářům zajímavá díla latinské literatury. Působí také jako editorka středověkých spisů a předsedkyně komise pro vydávání spisů M. J. Husa AV ČR. Za svou práci je oceňována u nás i v zahraničí a je mimo jiné nositelkou medailí Masarykovy, Karlovy i Palackého univerzity. Badatelská mnohostrannost profesorky Nechutové inspiruje mladé lidi ke studiu latinské literatury i kultury a vědkyně tak Brnu i České republice vychovává kultivované odborníky, kteří dále přispívají k šíření klasické vzdělanosti. 

Architektura a urbanismus: Ing. arch. Růžena Žertová

Růžena Žertová se narodila 4. listopadu 1932 ve Frýdku-Místku. Po absolvování gymnázia začala v Praze studovat architekturu na Fakultě stavební Českého vysokého učení technického a současně navštěvovala i Vysokou školu uměleckoprůmyslovou. Pod politickým nátlakem přestoupila na Fakultu architektury a pozemního stavitelství VUT v Brně a vystudovala zde v ateliéru prof. Bedřicha Rozehnala. Od něj převzala realistický pohled na architekturu jako na obor spojující v sobě funkci estetickou a především praktickou. V letech 1960 – 1983 byla zaměstnána ve Státním projektovém ústavu obchodu Brno, kde projektovala několik návrhů obchodních domů. Její nejznámější realizací je obchodní dům v Pardubicích, který se pro své jedinečné tvarové i materiálové řešení trvale zapsal do dějin architektury. V případě obchodního domu Hornád v Košicích pak vytvořila vzor pro obchodní stavby v poválečném Československu. Později se architektka věnovala volné umělecké tvorbě v oboru designu – tedy tvorbě interiérů, svítidel a šperků – a také navrhovala obytné stavby. Růžena Žertová spojila celý svůj osobní i profesní život s městem Brnem a jako tvůrkyně, jíž náleží významné místo v dějinách české i slovenské architektury, se podílí na budování dobrého jména města
u nás i v zahraničí.

Výtvarné umění a design: Jef (Josef) Kratochvil

Jef Kratochvil se narodil 30. června 1943 v Ivančicích. V mládí získal profesionální zkušenosti u firmy Kodak v Německu. V 70. letech stál u zrodu brněnského Divadla Husa na provázku a svým dílem přispěl k úspěchu tohoto fenoménu. Navázal také spolupráci s rockovými skupinami, pro něž vytvářel reklamní fotografie, plakáty i obaly desek. Od 80. let až dosud je jeho působení spojeno se scénou Městského divadla Brno. Jef Kratochvil do dnešních dnů uspořádal na 60 samostatných výstav a vydal více než 20 publikací, které se zdaleka netýkají jen divadelní fotografie. Patří mezi ně například i Prameny Vltavy, Manhattan, New York nebo Legendy folku a country. Za své snímky byl v roce 1999 jako jediný divadelní fotograf nominován na Cenu Alfréda Radoka. Věnuje se však také novinařině: je šéfredaktorem časopisu Dokořán, který vydává Městské divadlo Brno, přispívá a fotografuje pro časopis Colosseum. Rozsah a kvalita jeho umělecké tvorby jsou obdivuhodné a svým celoživotním působením se Jef Kratochvil zařadil mezi legendy brněnského kulturního prostředí.

Hudba: Petr Fiala

Skladatel, dirigent a sbormistr Petr Fiala se narodil 25. března 1943 v Pelhřimově a v roce 2013 oslavil významné životní jubileum – 70 let. Patří k nejvýraznějším osobnostem a reprezentantům soudobé české hudební scény. Je zakladatelem, uměleckým šéfem a sbormistrem Českého filharmonického sboru Brno – tělesa, které od svého založení v roce 1990 patří k předním světovým smíšeným sborům. Svědčí o tom celá řada cen přicházejících zejména ze zahraniční, a to jak za koncertní vystoupení, tak i za nahrávky. Za všechny jmenujme například nejprestižnější evropskou hudební cenu v oblasti klasické hudby – Echo Klassik 2007, kterou těleso získalo v kategorii nejlepší vokální soubor i nejlepší nahrávka.  Rovněž seznam kvalitních orchestrů a osobností, s nimiž v posledním desetiletí Český filharmonický sbor Brno spolupracoval, je pozoruhodný a obsahuje dokonce i nejužší světovou špičku včetně Berlínské, Londýnské nebo Vídeňské filharmonie. Svými aktivitami se Petr Fiala významně zasloužil o šíření dobrého jména města Brna a českého umění ve světě.

Literární činnost a publicistika: prof. PhDr. Milan Suchomel, CSc.

Milan Suchomel se narodil 13. července 1928 v Brně. Po maturitě vystudoval češtinu a filozofii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity a od roku 1953 do dnešní doby zde působí jako pedagog – po letech vedení Ústavu české literatury v současné době jako emeritní profesor. Patří k předním českým literárním kritikům a historikům se značným přesahem do literární teorie. Celé jeho dílo je prolnuto nejen brněnskou tematikou, ale je přímo spjato s brněnským odborným i denním tiskem. Soustavně přispíval recenzemi a kritickými články zejména do Hosta do domu, Literárních novin, Plamene, Orientace aj. Podílel se autorsky na řadě literárněvědných knih, samostatně publikoval titul Literatura z času krize, soubor recenzí a kritik Co zbylo z recenzenta a Jiné oči Jiřího Mahena. Mahenův Měsíc: text, kontext, čtenáři. Ocenění náleží profesoru Suchomelovi z mnoha důvodů: za dlouholetou činnost na poli literární vědy a kritiky, za jeho srostlost s brněnskou bohemistikou, jejíž je dlouhodobě respektovanou osobností, za zájem o spisovatele Brna, jakož i za jeho dlouholetou pedagogickou činnost.

Dramatické umění: Jiří Pecha

Jiří Pecha se narodil 12. listopadu 1944 v Třebíči v rodině divadelních ochotníků, což mělo velký vliv na jeho pozdější profesní směřování. Ačkoliv se vyučil automechanikem, jeviště jej lákalo natolik, že se přihlásil k talentovým zkouškám na Divadelní fakultu JAMU a byl přijat. Od 60. let minulého století jsou tak jeho život a především umělecká činnost spjaty s Brnem. Stál u zrodu brněnského Divadla Husa na provázku a jeho profesní život výrazně ovlivnilo také přátelství a herecké partnerství s Boleslavem Polívkou. Po krátkém angažmá v divadle Večerní Brno a ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti zakotvil v roce 1972 definitivně v normalizací přejmenovaném Divadle na provázku, kde odehrál svá zásadní představení. K vrcholům jeho divadelního herectví patří ztvárnění titulní role v dramatu Král Lear a v komediální hříčce Babička – fetišistická revue, za niž obdržel Cenu Alfréda Radoka. Známé je rovněž jeho divadelní představení pro jednoho herce Nejsem svůj pes. Ve filmu se Pecha poprvé objevil v roce 1978 v roli velitele četníků ve filmovém zpracování divadelního představení Balada pro banditu. Později se stal představitelem svérázných vedlejších postav ve filmu i v televizi. Jiří Pecha spojil celou svoji kariéru s městem Brnem a je řazen k jeho nejvýznamnějším a nejpopulárnějším uměleckým osobnostem.

Sport: Jan Smolík

Jan Smolík se narodil 24. prosince 1942 v Lipníku nad Bečvou. V raném věku se nadchl pro cyklistiku a prvního velkého úspěchu v ní dosáhl v roce 1964 v dresu brněnské Dukly: zvítězil v Závodě míru, největším světovém amatérském závodě své doby. Tento závod absolvoval ve své kariéře celkem šestkrát, z toho 21 etap ve žlutém trikotu vedoucího jezdce. Startoval na olympijských hrách 1964 v Tokiu a v roce 1968 v Mexiku. Tvrdá dřina tréninků mu v 60. letech vynesla titul mistra republiky v silničním závodě jednotlivců a sedmkrát titul mistra republiky v závodě družstev na 100 km. Přivezl medaile z cyklistických mítinků ve Francii a Rakousku, stříbro vybojoval na Tour Bohemia v roce 1970. Dobrých výsledků Jan Smolík dosáhl i jako trenér – má zásluhu na titulech mistrů světa Svatopluka Buchty a Vítězslava Vobořila. Svými skvělými výkony Jan Smolík motivoval řady svých následovníků a přispěl k dobrému renomé naší země ve světě.

Mezinárodní spolupráce města Brna: Burkhard Jung

Primátor města Lipska Burkhard Jung se narodil 7. března 1958 v německém Siegenu. Vystudoval němčinu a evangelickou teologii pro učitele na univerzitě v Münsteru a jako pedagog zpočátku také působil. Po znovusjednocení Německa nastoupil jako ředitel do Evangelického školního centra v Lipsku a v roce 1999 se stal náměstkem primátora tohoto města. V roce 2006 byl zvolen primátorem Lipska a v této funkci stále působí. Burkhard Jung aktivně podporuje spolupráci mezi svým městem a Brnem, která trvá již 40 let. Za jeho působení se partnerství velice zintenzivnilo – ať už se jedná o spolupráci univerzit v oblasti vzdělávání seniorů, církevních sdružení a organizací v oblasti stacionární péče o seniory, nebo o spolupráci dopravních podniků, muzeí, divadel, židovských obcí či turistických center v obou městech. Rozvíjí se partnerství škol i městských částí, v Lipsku Brno propaguje stejnojmenná tramvaj, po Brněnské přehradě zase pluje loď Lipsko. 40. výročí partnerství si v roce 2013 obě města připomněla čtyřmi desítkami společných projektů a akcí. Lipsko i Brno mají jak v minulosti, tak v současnosti mnoho společného, řeší podobné problémy a mohou čerpat ze vzájemných zkušeností. V osobě primátora Junga má Brno velmi významného partnera a Cena města Brna je zaslouženým oceněním jeho dosavadní práce.

Zásluhy o svobodu a demokracii: JUDr. Otakar Motejl, in memoriam

Právník a politik Otakar Motejl se narodil 10. září 1932 v Praze. V roce 1955 dokončil Právnickou fakultu Karlovy univerzity a nastoupil advokátní praxi. Od roku 1968 působil po dva roky jako soudce Nejvyššího soudu v Praze, dalších 20 let pak pracoval opět jako advokát. Proslul tím, že obhajoval disidenty, stoupence neoficiální kultury a aktivisty nezávislých hnutí, například skupinu Plastic People of the Universe. V roce 1990 se opět vrátil ke své soudní praxi jako soudce Nejvyššího soudu ČSFR. Po vzniku samostatné České republiky do roku 1998 předsedal Nejvyššímu soudu ČR. Dva roky působil jako ministr spravedlnosti. Činnost v této funkci však ukončil v roce 2000, kdy byl zvolen veřejným ochráncem práv, o šest let později byl znovuzvolen na další období. Úřadu ombudsmana získal Otakar Motejl vážnost a úctu. Silou své přesvědčivosti a opravdové lidskosti si získal mnoho příznivců mezi právníky i veřejností. Své sídlo proměnil v baštu ochrany práv slabých a potřebných, nadto se s potěšením účastnil brněnského kulturního života, pořádal výstavy, konference, přednášel na školách. Otakar Motejl pozitivně ovlivnil osudy mnoha lidí a institucí. Za své zásluhy byl několikrát vyznamenán, například Federální asociací amerických právníků. Jeho životní cesta se uzavřela 9. května 2010.


Mgr. Pavel Žára, tiskový mluvčí
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
fax.: +420 542 172 303
e-mail: zara.pavel@brno.czV tiskovém servisu na www.brno.cz  naleznete aktuální tiskové zprávy, plán akcí, fotogalerii, audiomédia (formáty mp3) a soubory ke stažení.

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 28.11.2013 12:04
  • Datum poslední aktualizace: 28.11.2013 12:04
  • Odpovědný útvar: Kancelář primátorky města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design