Česky CZEnglish EN

Návrh City Identity – ŽÍT BRNO

31. březen 2010

Město Brno disponuje tzv. City Identity. Rada města Brna schválila 30. března 2010 návrh City Identity a verbálních priorit města. Schválením City Identity a verbálních priorit udělalo město velký krok ke sjednocení komunikace a propagace Brna. Potřeba města mít definovanou svoji identitu a ovlivňovat a usměrňovat pod jejím úhlem život města vzešla z  řady podnětů – zahraničních příkladů dobré praxe, doporučení plynoucích z Komunikační strategie města Brna, z Koncepce ekonomického rozvoje města, z mezinárodních projektů atd.
Předkládaný návrh City Identity (CI) a verbálních priorit města Brna vychází z postojů významných cílových skupin města (občanů, návštěvníků, podnikatelských subjektů), bere do úvahy důležité strategické dokumenty města atd.

Slovní spojení, které spolu s níže uvedenými hodnotami vyjadřuje City Identity Brna, je:
„ŽÍT BRNO“
Tento slogan bude základem pro tvorbu komunikačních aktivit města, umožní sjednocení prezentace města pro různé cílové skupiny a tím pomůže definovat City Identity Brna.

„Město Brno má dlouhodobě velký kredit jak v tuzemsku, tak v zahraničí, o čemž svědčí nedávná ocenění na veletrhu MIPIM, kde Brno obdrželo od časopisu fDi vydávaného skupinou Financial Times titul City of the Future 2010/2011. Současná City Identity reflektuje několikaletou spolupráci Brna s investory, univerzitami, ale i s významnými partnery v oblasti vědy a výzkumu,“ uvedl primátor města Brna Roman Onderka.

Pojem City Identity
Pojem City Identity představuje obecně obraz města, který si vytvořily různé cílové skupiny, zejména však jeho obyvatelé, návštěvníci a investoři podnikající ve městě. Tento obraz přitom vychází z charakteristik města (velikost města, geopolitické umístění a význam v rámci regionu, státu, Evropy a světa, jeho klimatické podmínky, infrastruktura, služby ve městě apod.), které jsou pro Brno typické. City Identity však není jen součtem racionálních výpočtů charakteristik města a jejich vzájemných vazeb, je to i emocionálně podbarvený obraz, ve kterém se odráží i stereotypy, mýty, legendy, aspirace, představy a potřeby cílových skupin.

Verbální priority
Verbální priority pak představují klíčovou součást komunikační strategie každé organizace, města nebo státu. Vycházejí ze základních pilířů City Identity a vyjadřují preferované hodnoty města. Tvorba verbálních priorit města vyžaduje výzkum postojů cílových skupin (občanů, návštěvníků, investorů/podnikatelů), jakož i výzkum postojů nositelů City Identity (v tomto případě Magistrát města Brna/město Brno). V úzké návaznosti na verbální priority lze dotvořit i vizuální styl města, který by s nimi byl v souladu.

Identita města
Brno vyzývá své cílové skupiny, aby ho bez ohledu na to, jak tráví čas ve spojení s Brnem, žily a „vychutnaly“ všemi smysly. „Žít Brno“ znamená nechat se unést jeho atmosférou, nechat se vtáhnout do jeho ulic a prožít to jedinečné, co město nabízí. Brno zároveň věří, že může hodně nabídnout, že dokáže oslovit různé skupiny lidí a naplnit jejich různé potřeby. Brno nenabízí krátkodobé zážitky, na které lidé zapomenou v okamžiku, kdy opustí město. Brno vyzývá k hlubšímu ponoření se do jeho atmosféry, ke komplexnímu prožitku města, kterým „žijeme“, i když fyzicky město opustíme, k identifikaci s městem.

Identitu města dotvářejí a podporují čtyři hodnoty Brna, které jsou zároveň i verbálními prioritami města:
B e z p e č í  
R o z v o j 
N á p a d i t o s t
O t e v ř e n o s t 
Bezpečí představuje jednu ze základních lidských potřeb. Vyjadřuje touhu člověka poznat prostředí, ve kterém existuje, dokázat předvídat události v budoucnu a mít alespoň pocit, že je může ovlivňovat a kontrolovat (i když to nikdy nebude úplně možné). Proto je bezpečí pro Brno důležité. Bezpečí není permanentní stav, je to cíl, kterého chce Brno každodenně dosahovat ve všech oblastech a na všech sociálních úrovních. Bezpečí je nevyhnutelnou podmínkou toho, abychom mohli „Žít Brno“.
Rozvoj pro Brno symbolizuje jeho zaměření na dynamiku a pokrokovost. Vzhledem k výrazné orientaci Brna na inovace, vědu a výzkum je rozvoj zásadní hodnotou v jeho hodnotovém systému. Rozvoj je zároveň dlouhodobým procesem, který akceptuje tradici, navazuje na minulost a existující poznatky. Bez minulosti není ani rozvoj. Rozvoj není cíl, ale nástroj k dosažení vyšší kvality života. Pro Brno není důležité jen o rozvoji informovat, ale hlavně představovat podmínky, které pro rozvoj vytváří. Proto Brno podporuje vzdělávání (formální, neformální i informální), vědu a výzkum.
Nápaditost ukazuje Brno jako město, které se snaží vytvářet prostor originálním, inteligentním, schopným a zajímavým lidem, kteří mají dostatek odvahy, aby své nápady prezentovali a realizovali. Proto je Brno ochotné překročit svůj stín, vykročit z davu podobných, ukázat osobitost, specifika, přijít s novým pohledem na věc. V tomto kontextu je nápaditost úzce spojena i s humorem. Podporou nápaditosti je vzdělání, láska k poznání, ke zkušenostem, k „prožitkům“. Proto považujeme vzdělanou společnost v kontextu nápaditosti města za klíčovou. Vzhledem k silné profilaci Brna jako města inovací a pokroku je podpora nápaditosti jednou ze základních podmínek vzniku takové společnosti.
Otevřenost deklaruje, že Brno je město otevřené a pohostinné. Snaží se svým návštěvníkům ukázat v nejlepším světle, zpříjemnit jim zážitek z města, přičemž respektuje jejich kulturu a specifika. Vzhledem ke své historii je Brno multikulturním městem, ve kterém i dnes koexistují různé sociální skupiny a národnostní menšiny s odlišnými tradicemi a zvyky. Tolerance k jinakosti je prioritou města. Brno chce být především otevřené pokroku, inovacím, rozvoji.

Mgr. Pavel Žára, tiskový mluvčí
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
fax.: +420 542 172 303
e-mail:
zara.pavel@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 31.03.2010 11:11
  • Datum poslední aktualizace: 31.03.2010 11:11
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design