Česky CZEnglish EN

Na zlepšení ovzduší Brno neustále pracuje

10. leden 2018

Ačkoli se stav brněnského ovzduší v porovnání s minulými lety postupně zlepšuje, město má stále na čem pracovat. V roce 2017 došlo na jeho území k překročení zákonem stanoveného hygienického limitu u prachových částic PM10 na třech měřicích stanicích (Zvonařka, Svatoplukova, Dětská nemocnice). Oproti situaci před pěti lety dnes četnost překročení není tak vysoká, nejvíce to bylo o patnáct procent na stanici Svatoplukova (40 oproti 35 povoleným dnům). Snížení znečištění pod zákonem stanovený limit je však nutné a výrazně přispěje ke zlepšení kvality života a zdraví obyvatel města.

V loňském roce byla zaznamenána silně zhoršená kvalita ovzduší převážně v lednu a únoru. Situaci v tomto období výrazně komplikovala inverze doprovázená zvýšeným provozem lokálních topenišť v regionu kvůli silným mrazům. Tyto faktory, včetně dálkového přenosu znečištění, není možné z pozice města ovlivnit. Avšak v obdobích, kdy se celkové hodnoty pohybují kolem zákonem stanovené hranice, mají klíčový podíl také zdroje znečištění na území města – zejména doprava. Právě ta svým dílem zvyšuje jinak únosné znečištění z pozadí na úroveň, která překračuje povolené hodnoty. A tento faktor město může ovlivnit.

Rada města Brna se proto zavázala nebrat současný stav na lehkou váhu a začala na omezování ovlivnitelných zdrojů znečištění systematicky pracovat. V červnu 2017 proto schválila tzv. Akční plán zlepšování kvality ovzduší a ve spolupráci s dotčenými odbory Magistrátu a městskými společnostmi postupně plní opatření, jež plán stanovuje. Konkrétně se již podařilo naplnit tyto body:

- zavést příspěvek na roční předplatní jízdenku MHD, aby se zvýšila motivace lidí pravidelně využívat MHD k cestám po městě. Program se setkal s velkým zájmem veřejnosti a pokračuje i v roce 2018. Právě dostupnější MHD motivuje k omezení využívání automobilů zvláště v dopravou přetíženém centru města

- optimalizovat úklid a údržbu silnic. Kropení prašných ploch a mokré čištění komunikací zavedené v roce 2016 pomůže omezit částice, které se do ovzduší dostávají zvířením usazeného prachu

- omezit spalování zahradního odpadu. Ve spolupráci s městskými částmi se podařilo dojednat snížení počtu dnů, kdy je možné rostlinný odpad spalovat, a vyloučit z povolených dnů na celém území Brna neděle, svátky a období smogové situace. Omezování pálení bude nadále pokračovat. Zahrádkářům město nabízí dotované kompostéry či mimořádné svozy zahradního odpadu

- omezit prašnost ze stavební činnosti hlavně v centru města. Ve svých závazných stanoviscích ke všem stavebním řízením Odbor životního prostředí magistrátu systematicky požaduje realizaci opatření k omezení prašnosti při stavební činnosti (kropení prašných ploch, důkladná očista komunikací, požadavek na emisní normu EURO III a vyšší u používaných nákladních aut atd.)

- vysazovat zeleň, zakládat nové vegetační prvky. V sezoně 2017/18 vysadila Veřejná zeleň města Brna v ulicích a parcích na pět stovek nových stromů. Ve městě nově přibydou i první zelené stěny a ozeleněné sloupy trolejového vedení

- vypracovat studii proveditelnosti zavedení nízkoemisní zóny. Ta je zveřejněna na webu www.brnenskeovzdusi.cz . Studie prověřila možnost zavedení zóny v centrální části města, kam by byl omezený vjezd pro nejvíc znečišťující automobily. Zásadní podmínkou je však dobudování dvou aktuálně připravovaných úseků Velkého městského okruhu – Žabovřeská a Tomkovo nám. – Rokytova, neboť jinak by došlo na Svatoplukově v Židenicích k dalšímu zhoršení již tak špatného stavu ovzduší

- do ulic vyjely další městské elektromobily. Veřejná zeleň města Brna jako první městská organizace systematicky nahrazuje spalovací motory elektrickými. V roce 2017 využívala čtyři užitkové nákladní elektromobily, v roce 2018 k nim přidá další tři.

Zlepšit kvalitu ovzduší je běh na dlouhou trať, snadná a rychlá řešení v této oblasti neexistují. Schválením a realizací vlastního plánu se Brno vydalo na cestu, která postupné zlepšování ovzduší v Brně bezpochyby přináší,“ komentoval naplňování Akčního plánu zlepšování kvality ovzduší Martin Ander, náměstek primátora pro životní prostředí.
 
Zdroje:
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/exceed/summary/others_2017_CZ.html 
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/exceed/summary/chmu_2017_CZ.html 
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/exceed/summary/others_2017_0000-00-01_00_00_00_542040_CZ.html  
https://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/OZP/APZKO/APZKO_2017_RMB.pdf

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 10.01.2018 16:16
  • Datum poslední aktualizace: 10.01.2018 16:16
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design