Česky CZEnglish EN

Město Brno a Povodí Moravy budou spolupracovat na výstavbě protipovodňových opatření

22. června 2016

Město Brno dnes uzavřelo s Povodím Moravy smlouvu, která se týká spolupráce při přípravě a realizaci protipovodňové ochrany města. Memorandum podepsal primátor města Brna Petr Vokřál a generální ředitel Povodí Moravy Jan Hodovský, podpisu se zúčastnil i náměstek primátora města Brna odpovědný za tuto oblast Martin Ander. Brno se tak dočká komplexu protipovodňových opatření zejména na tocích Svitavě a Svratce, která mohou při úplné realizaci vést ke zvýšení ochrany města Brna až na úroveň průtoku stoleté vody.

"Od první velké vlny povodní uplynulo již dvacet let. Za tu dobu se postupně upřesňovalo, jaká opatření Brno pomohou ochránit. Jsem proto velice rád, že se nám nyní v přípravě podařilo takto významně pokročit. Vlna prvních pěti konkrétních opatření, na které nyní město Brno připravuje investiční záměr, by měla ochránit 26 tisíc obyvatel města,“ uvedl primátor města Brna Petr Vokřál.

„Jde především o lokalitu Starého Brna u řeky Svratky a oblast Židenic, Husovic a Zábrdovic u řeky Svitavy,“ doplnil náměstek primátora Martin Ander.

Město Brno a Povodí Moravy nyní vytvoří pracovní skupinu, k níž budou přizvány i příslušné městské části a odborná veřejnost. Tato skupina bude sloužit jako koordinační orgán. V nejbližší době projedná harmonogram příprav protipovodňových opatření, konkrétní technické řešení dílčích opatření a jejich případné změny. Zabývat se bude také způsobem informování a projednávání s veřejností, neziskovými organizacemi a dalšími dotčenými subjekty. Harmonogram příprav a realizace jednotlivých opatření bude smluvními stranami odsouhlasen po vyhodnocení jejich efektivity a proveditelnosti.

Nejdříve však musí dojít k zajištění majetkových práv ke značnému množství pozemků, které budou jednotlivými opatřeními dotčeny. Město Brno i Povodí Moravy proto zahájí aktivní kroky k majetkoprávnímu vypořádání pozemků dotčených navrhovanými protipovodňovými opatřeními. Ty následně zůstanou v jejich vlastnictví a správě. V rámci spolupráce navrhnou jednotlivým městským částem zapojení a spolupráci do procesu příprav ochrany města před povodněmi.

Opatření ochrání většinu zástavby ve městě Brně včetně budoucích rozvojových ploch dle územního plánu města Brna a města Modřic. Opatření budou realizována na území města Brna a Modřic podél řek Svratky v délce 19 km a podél řeky Svitavy v délce více než 10 km. (Svratky v ř.km 28,250 – 47,810 a  Svitavy v ř. km 0,000 – 10,926 a vyústní úsek řeky Leskavy v ř. km 0,000-1,600). Předpokládaná výše investic jsou 4 miliardy Kč.

Financování příprav a realizace protipovodňových opatření pokryjí především zdroje státního rozpočtu (zejména dotační program 129 260 „Podpora prevence před povodněmi III“), zdroje operačních programů (zejména OPŽP), vlastní zdroje města Brna a Povodí Moravy.

Zuzana Taušová
Magistrát města Brna
Tiskové středisko
tel.: +420 542 172 064
mob.: +420 734 517 285
e-mail: tausova.zuzana@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 23.06.2016 08:49
  • Datum poslední aktualizace: 23.06.2016 08:49
  • Odpovědný útvar: Kancelář primátorky města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design