Česky CZEnglish EN

Masarykova univerzita se ve spolupráci s městem chystá monitorovat ovzduší a navrhne nová opatření

26. srpen 2020

Monitorovat ovzduší na území a následně navrhnout opatření k jeho zlepšení bude cílem projektu, jehož přihlášku dnes radní doporučili schválit zastupitelům. Projekt bude financován z Norských fondů – Výzvy 2A Tromso. Jeho žadatelem bude Masarykova univerzita a o případném přidělení dotace na projekt rozhodne během podzimu Státní fond životního prostředí.

Hlavním záměrem projektu ‚Monitoring a opatření ke zlepšení kvality ovzduší na území města Brna‘ je zajištění kontinuálního měření imisí na 22 místech v rámci katastrálního území Brna s cílem identifikovat převládající zdroj a typ znečištění a pomocí vhodných analýz detekovat zdroje znečištění. V rámci projektu se tak rozšíří síť současných 10 hydrometeorologických stanic o 12 míst, kde bude měření probíhat. Stanice budou rozmístěny tak, aby pokrývaly rovnoměrně celé Brno a ve výsledcích pak bylo možné odlišit vliv zeleně, dopravy, průmyslových areálů apod.,“ vysvětlil náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

Přínosem projektu je především určení kvality ovzduší na území města Brna v místech a oblastech, kde nejsou známy detailní informace o složkách či míře zejména jejich negativního působení. Prostřednictvím dočasného mobilního monitoringu bude zjištěn převládající typ znečištění včetně příslušných koncentrací a určení zdroje tohoto znečištění včetně vyhodnocování získaných dat. Výstupem bude seznam opatření (tzv. akční plán), jejichž prostřednictvím lze proti negativním účinkům zjištěným v rámci monitoringu bojovat. Vypracování akčního plánu a jeho implementace by v konečném důsledku měly vést ke zlepšení kvality ovzduší na území města Brna s kladnými dopady na zdraví a kvalitu života obyvatel. Předpokládána délka doby realizace projektu je od 1. ledna 2021 do 30. dubna 2024. Samotné měření bude probíhat po dobu jednoho roku,“ dodal I. náměstek primátorky Petr Hladík.

V rámci projektu budou měřeny zejména látky, jež mají stanovené imisní limity dle Zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a vyhlášky č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích.

Město Brno má od roku 2017 zpracován Akční plán zlepšování kvality ovzduší, jehož plnění je každoročně vyhodnocováno a na základě nových poznatků jsou opatření ke zlepšení kvality ovzduší buď upravována, nebo jsou doplňována nová opatření. Poslední aktualizace Akčního plánu proběhla v letošním roce. Akční plán obsahuje celkem 19 obecných opatření ke zlepšení kvality ovzduší, která jsou realizovatelná z pozice města, městských částí nebo městských společností. Na základě výstupů z měření provedených v rámci tohoto projektu bude akční plán aktualizován (s platností od roku 2024) a konkretizován na základě nových měření zahrnujících i další látky, než které jsou běžně měřeny. V akčním plánu budou zapracována především další konkrétní opatření ke zlepšení kvality ovzduší. Chystaný projekt navíc odpovídá ambicím města v oblasti snižování emisí, k čemuž se město zavázalo v Akčním plánu pro udržitelnou energii a klima (SECAP) a stejně tak i v oblasti digitalizace při testování senzorů a správy dat.

Rozpočet projektu určený na financování aktivit statutárního města Brna je ze 100 % pokryt z Norských fondů. Celkový hrubý rozpočet projektu na celou délku jeho trvání je 14. mil Kč.

Mgr. Kateřina Gardoňová
Tiskové středisko
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 466
mob.: +420 602 595 170
e-mail:
gardonova.katerina@brno.cz

Brno 26. 8. 2020

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 26.08.2020 15:35
  • Datum poslední aktualizace: 26.08.2020 15:35
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design