Česky CZEnglish EN

Jezdecká socha – vyhlášení výsledků

14. listopad 2012

Město Brno zná vítěze soutěže o návrh na ztvárnění jezdecké sochy na Moravském náměstí v Brně. Rada města vyhlásila ve středu 14. listopadu 2012 výsledky soutěže s tím, že na prvním místě se umístil návrh č.2 autora ak. mal. a soch. Jaroslava Róny, druhé místo obsadil návrh č. 11 autora prof. akad. soch. Michala Gabriela a třetí místo získal návrh č. 17 autora doc. akad. soch. Jiřího Sobotky. Do soutěže se přihlásilo 21 soutěžících.


„Po velmi bohaté diskuzi v radě města jsme nakonec našli odvahu pro čtvrtou a tedy poslední alegorii na Moravském náměstí, kterou je odvaha, a kterou bude symbolizovat jezdecká socha z bronzu,“ uvedl primátor města Brna Roman Onderka.


Plánovaná lokalita na Moravském nám.
Na Moravském náměstí jsou v současnosti tři alegorické prvky dle Platona, tedy  Spravedlnost, Mírnost a Prozíravost. Čtvrtou alegorii Odvahu by zde reprezentovala jezdecká socha.


Cíl soutěže
Cílem soutěže bylo tematizovat výtvarným způsobem problematiku jezdecké sochy (člověka a koně) se zohledněním silné figurální tradice skulpturálních děl tohoto typu v severním Podunají. Povinné bylo ztvárnění sochy jako alegorie Odvahy, a to i ve vazbě na osobnost moravského markraběte Jošta Lucemburského. Požadavky na materiál nebyly stanoveny.


Ceny dle soutěžních podmínek
1. cenu ve výši 100 000,- Kč za návrh č. 2:
2. cenu ve výši 70 000,- Kč za návrh č.11:
3. cenu ve výši  40 000,- Kč za návrh č.17:


Návrh č. 2 – 1. místo
Vítězný návrh na sochu Jošta Lucemburského pro Moravské náměstí v Brně představuje ucelený umělecký koncept, který pracuje jak s tradičním žánrem jezdeckého pomníku,
tak se současným výtvarným tvaroslovím. Návrh odkazuje k reálné historické osobnosti spojené s dějinami města Brna, avšak zároveň  je možné ho interpretovat jako obecnou metaforu významu a společenského postavení člověka spoluvytvářejícího národní dějiny. Socha zaujme naddimenzovanými a disproporčními prvky, které základní sochařský tvar posouvají směrem k dynamickému výrazu. Ten je navíc ještě zesílen samotným jejím usazením do reálného prostředí bez použití tradičního podstavce –  plastika vyrůstá přímo z úrovně dlažby. Vzhledem k  tomuto výrazovému posunu není pochyb o tom, že se takto pojatá socha Jošta Lucemburského stane určující dominantou Moravského náměstí a rovněž symbolem posilujícím kulturní reprezentaci města Brna i sebeidentifikaci jeho obyvatel se svým místem.


Návrh č. 11 –  2. místo
Návrhem, který se v bodování poroty umístil na druhém místě, byl projekt, který do soutěže vnesl pregnantně artikulovanou a po řemeslné stránce precizně provedenou jezdeckou sochu odkazující k tradici monumentální pomníkové tvorby. Zatímco výraz navržené plastiky Jošta Lucemburského vychází z historických pramenů a plně respektuje klasické zobrazovací kánony této vyjadřovací formy, v propracovaných detailech, navazujících na autorovy zkušenosti s novými materiálovými a technologickými postupy, je výsledný návrh ozvláštněn experimentálním povrchovým zpracováním. Struktura použitého materiálu se tak stává jednou z dominantních součástí celkového vyznění díla. Naznačený motiv rastru, jakési prostorové pixelace, jímž by měla být budoucí plastika traktována, totiž odkazuje k nejaktuálnějším uměleckým trendům a aplikacím digitálních technologií.


Návrh č. 17 – 3. místo
Autor návrhu č. 17 se  k původnímu zadání  přibližuje s vysokou mírou tvůrčí autonomie a svébytné autenticity. V konceptu plastiky Jošta Lucemburského upřednostňuje aktuální sochařský výraz nad historickými souvislostmi. Při bližším ohledání tvarosloví jeho jezdecké sochy je však zřejmé, nakolik se historické danosti ve struktuře umělcova návrhu odrážejí.
I pro něj totiž  představuje kánon jezdecké skulptury závazný fenomén, který však oproti ostatním účastníkům soutěže významově narušuje v rovině obecnější historické reflexe. Autor totiž  jako základní stavební prvek aplikuje formu citace gotického žebroví, které skulpturu modeluje a zároveň jí bytostně prorůstá.

Mgr. Pavel Žára, tiskový mluvčí
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
fax.: +420 542 172 303
e-mail: zara.pavel@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 14.11.2012 17:08
  • Datum poslední aktualizace: 14.11.2012 17:08
  • Odpovědný útvar: Kancelář primátorky města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design