Česky CZEnglish EN

Hlasování a projednávání bude v městském koncernu možné distančně. Mění se také smlouvy členů představenstev a dozorčích rad – za absence se snižuje odměna

8. prosince 2021

U všech společností začleněných do městského koncernu dnes Rada města Brna v působnosti valné hromady změnila stanovy. Smyslem úprav je možnost distanční účasti při zasedání orgánů společností a snížení odměn při častých absencích. Současně se také schválily nové vzorové smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a člena dozorčí rady.

„Potřeba distančního způsobu projednávání a hlasování vyvstala s pandemií covidu, nicméně se tak urychlil přechod k modernějším formám komunikace,“ uvedl 2. náměstek primátorky Tomáš Koláčný a popsal, v čem schválené změny spočívají: „Díky změnám stanov všech devíti společností, které jsou začleněny do koncernu statutárního města Brna, zavádíme komplexní úpravu hlasování per rollam u představenstev a dozorčích rad, analogicky s tím, jak to u valných hromad umožňuje zákon o obchodních korporacích. V případě, že se člen orgánu nevyjádří ve lhůtě stanovené pro zaslání vyjádření k návrhu rozhodnutí, tak platí, že s návrhem nesouhlasí. A dále bude možné, aby tyto orgány jednaly pomocí technických prostředků umožňujících komunikaci na dálku, typicky hlavně prostřednictvím videokonferencí.“

Ve stanovách městských společností došlo i k několika dalším změnám, kterými jsou:
•    Změna úpravy jednání za společnost, kdy za ni nyní jednají primárně dva členové představenstva, z nichž musí být vždy alespoň jeden předseda nebo místopředseda, a to ve všech věcech. Cílem této úpravy je zajistit, aby společnost nebyla vázána pouze na předsedu a místopředsedu, ale aby již na základě ujednání stanov byli oprávněni jednat (ve spojení buď s předsedou nebo místopředsedou představenstva) i ostatní řadoví členové představenstva.
•    Zavedení oprávnění valné hromady určit osobu, jež se bude moci zúčastnit jednání představenstva společnosti a na taková jednání po splnění podmínek daných stanovami být zvána. Oprávněnou osobou bude moci být pouze primátor města Brna nebo některý z jeho náměstků, přičemž tato osoba bude muset zachovávat povinnost mlčenlivosti uloženou stanovami společnosti. Mlčenlivost oprávněné osoby je prolomena na základě stanov společnosti ve vztahu k okruhu osob tam vymezenému.
•    Členem představenstva i dozorčí rady může nově být též právnická osoba.
•    Zjednodušení úpravy kontroly dozorčí rady vůči právním jednáním činěným představenstvem.  Kontrola dozorčí rady je ponechána v zákonném rozsahu stanoveném zákonem o obchodních korporacích.  

Druhá důležitá a dnes schválená úprava je u vzorů smluv o výkonu funkce, což se týká odměn členů představenstva. „V případě, že se člen představenstva nebo dozorčí rady účastní alespoň 50 % z celkového počtu jednání konaných v konkrétním pololetí, náleží mu v následujícím kalendářním pololetí odměna ve výši 100 % odměny sjednané ve smlouvě o výkonu funkce. Pokud je jeho přítomnost méně než 50 %, odměna bude zkrácena také na polovinu. V případě, že se zasedání nezúčastní vůbec, odměna za výkon funkce členu představenstva nebo dozorčí rady v následujícím kalendářním pololetí nenáleží,“ doplnil náměstek Tomáš Koláčný.

Členy koncernu statutárního města Brna jsou: SAKO Brno, a. s., STAREZ – SPORT, a. s., Brněnské komunikace, a. s., Technické sítě Brno, akciová společnost, Lesy města Brna, a. s., Teplárny Brno, a. s., Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a. s., Veletrhy Brno, a. s., Dopravní podnik města Brna, a. s.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 08.12.2021 12:52
  • Datum poslední aktualizace: 08.12.2021 12:52
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design