Česky CZEnglish EN

Další postup ve věci aktualizace územního plánu města

20. února 2014

Magistrát města Brna obdržel v rámci projednávané Aktualizace Územního plánu města Brna ve stanovené lhůtě do 11. února 2014 cca 1 800 námitek a připomínek, které lze kvalifikovat jako řádná podání. Po skončení projednání upraveného návrhu změny „Aktualizace ÚPmB“ vypracuje Odbor územního plánování a rozvoje MMB návrh na vypořádání připomínek a návrh rozhodnutí o námitkách a následně bude tento návrh doručen státním orgánům a krajskému úřadu jako nadřízenému orgánu, které mají lhůtu 30 dnů, aby uplatnily svá stanoviska.
Poté bude návrh na vydání změny ÚPmB „Aktualizace ÚPmB“ s odůvodněním předložen k projednání orgánům města – Komisi RMB pro rozvoj města, Radě města Brna a Zastupitelstvu města Brna. Předpoklad projednání v ZMB je květen či červen letošního roku. Aktualizace ÚPmB  by tak mohla začít platit v průběhu prázdnin.

Celková čísla
Připomínky:    525
Námitky:      1 273 
Ostatní podání, která nejsou způsobilá vyvolat právní účinky (připomínky či námitky):    2 351
Návštěvníci, kteří si přišli prohlédnout vystavenou změnu ÚPmB do budovy MMB na Kounicovu ul.: 715


Jaký je rozdíl mezi námitkou a připomínkou?
Námitku
podává vlastník nemovitosti, oprávněný investor a zástupce veřejnosti (tj. fyzická nebo právnická osoba, která prokazatelně zastupuje min. 200 občanů uplatňujících věcně shodnou připomínku)
Připomínku může podat každý.


Jaké náležitosti musí splňovat námitky a připomínky?
Jaké formální náležitosti musí splňovat připomínky a námitky, určuje stavební zákon (§ 22 odst. 3): uplatňují se písemně a musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje.
Toto upozornění je uvedeno ve veřejné vyhlášce, kterou se oznamuje veřejné projednání upraveného návrhu změny ÚPmB „Aktualizace ÚPmB“ a která byla vyvěšena na úřední desce MMB, na úředních deskách jednotlivých ÚMČ i na webových stránkách města Brna www.brno.cz/územní plán/Aktualizace ÚPmB/Upravený návrh.

Změna současného územního plánu, ne nový územní plán
Projednání návrhu „Aktualizace ÚPMB“ je stále jen projednání změny platného územního plánu, nejedná se o nový územní plán, resp. koncept nového územního plánu zpracovaný ve 3 variantách, který byl velmi intenzivně projednáván s brněnskou veřejností na konci roku 2010 a na začátku roku 2011 i formou tematicky zaměřených besed.

Ačkoli je tato aktualizace změnou obsáhlou, je to pořád jen změna ÚPMB, nemění se urbanistická koncepce rozvoje města ani zásady upořádání systémů dopravní a technické infrastruktury. Z podstatné části je to „narovnání“ územního plánu ve vztahu k reálnému a již realizovanému rozvoji města. Jedná se konkrétně o změny, které byly schváleny zadáním Zastupitelstva města Brna v roce 2009, nelze tedy navrhovat změnu, která nebyla předmětem tohoto zadání (např. vypuštění tzv. nové městské třídy z územního plánu).


Odkdy projednává MMB aktualizaci ÚPmB
Zadání „Aktualizace ÚP města Brna“ bylo schváleno již v roce 2009. Zpracovaný návrh změn byl zveřejněn v první polovině roku 2013. Tedy celý druhý půlrok 2013 probíhala nesčetná jednání a projednávání návrhů, nejen z úrovně MMB, ale i na městských částech.


Mgr. Pavel Žára, tiskový mluvčí
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
fax.: +420 542 172 303
e-mail: zara.pavel@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 20.02.2014 08:26
  • Datum poslední aktualizace: 20.02.2014 08:26
  • Odpovědný útvar: Kancelář primátorky města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design