Česky CZEnglish EN

Ceny města Brna pro rok 2009 – profily osobností

22. ledna 2010

Technický pokrok: prof. Ing. Jaroslav Janák, DrSc., dr. h. c.
Profesor Jaroslav Janák se narodil 27. května 1924 v Užhorodě. Absolvoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, v oboru analytická chemie se habilitoval v roce 1965 na Masarykově univerzitě v Brně a v roce 1992 zde získal profesuru. Světové renomé mu zajistil objev nové metody chromatografické analýzy plynů, která se uplatnila především v petrolejářském průmyslu. S jeho jménem je spjato založení a rozvoj Ústavu analytické chemie Akademie věd ČR, jenž se stal pod jeho vedením v evropském měřítku prestižním střediskem výzkumu a vědecké výchovy. Po celou dobu svého působení v ústavu Jaroslav Janák udržoval těsnou spolupráci s univerzitami a řadou významných světových osobností a pracovišť v oboru. V roce 1992 se zasloužil o obnovení Fakulty chemické na Vysokém učení technickém v Brně. Je autorem nebo spoluautorem více než 300 vědeckých publikací a držitelem několika patentů. Stál u zrodu celosvětově uznávaných odborných časopisů a za své celoživotní dílo obdržel řadu medailí a poct, mimo jiné pamětní medaili M. S. Cveta za výzkum v chromatografii (1978), zlatou plaketu Jaroslava Heyrovského (1984) nebo medaile několika univerzit. Svou uznávanou metodu plynové chromatografie začal Jaroslav Janák rozvíjet v Brně a přispěl tak k jeho zviditelnění po celém světě.


Společenské vědy: PhDr. Jiřina Medková
Kunsthistorička Jiřina Medková se narodila 27. prosince 1921 v Brně. Po absolvování reálného gymnázia a Školy uměleckých řemesel v Brně vystudovala dějiny umění na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Jejím hlavním profesním zájmem se stalo historické a současné sklo. Působila jako ředitelka Uměleckoprůmyslového muzea, kde byla též kurátorkou sbírky skla. V 60. letech po vzniku Moravské galerie byla pověřena vedením Ústavu užitého umění a stala se zástupkyní ředitele. V této funkci položila základy nové akviziční politiky ústavu, rozběhla intenzivní výstavní činnost a podílela se na otevření nové stálé expozice. Předsedala komisi pro výkup starožitností pro sbírkotvorné instituce v Brně. Jako kurátorka iniciovala významné akce – Trienále řezaného a rytého skla, přehlídky skleněné plastiky Metamorfózy skla či Skleněná plastika. Bohatá byla také její publikační a přednášková činnost. Jiřina Medková se výrazně zapsala do brněnské kulturní historie zejména v 60. a 70. letech 20. století. V její osobě se spojila vědecká erudice se schopností prezentovat výsledky své práce laické i odborné veřejnosti.


Architektura a urbanismus: Ing. arch. Petr Uhlíř
Petr Uhlíř se narodil 31. března 1941 v Brně. Vystudoval Fakultu architektury Vysokého učení technického v Brně a celou svou profesní dráhu věnoval výstavbě a rozvoji rodného města. Výrazně přispěl k jeho soudobému pozitivnímu obrazu zejména realizací areálu společnosti Jihomoravská plynárenská a kampusu Masarykovy univerzity v Bohunicích. Oba tyto soubory svou velkorysostí i výrazným architektonickým pojetím patří k tomu nejvýznamnějšímu, co se podařilo v Brně za posledních dvacet let postavit. Architekt Petr Uhlíř je vedoucí tvůrčí osobností projekční kanceláře A Plus Brno, která řídila a řídí výstavbu obou těchto areálů. Kancelář založil již v roce 1992 spolu s architekty Jaromírem Černým a Karlem Tuzou. Již svou první realizací, adaptací nájemního domu v České ulici pro Agrobanku, zaujala vyhraněným pojetím ve stylu high-tech. V jeho rozvíjení nemají architekti A Plus Brno v České republice konkurenci a využívají tuto koncepci s úspěchem i v dalších svých dílech. Za své stavby kancelář získala řadu národních i mezinárodních ocenění, mimo jiné několikrát uspěla v soutěži Stavba roku České republiky. Petr Uhlíř patří nesporně k předním českých architektům a profiluje výjimečným způsobem současnou architekturu města Brna.


Užité umění: akad. arch. Dušan Ždímal in memoriam
Dušan Ždímal se narodil 17. srpna 1945 v Brně a dne 12. května 2009 v Brně zemřel. Mimořádný a nepřehlédnutelný scénograf, architekt a výtvarník vystudoval střední uměleckoprůmyslovou a Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze pod vedením předních českých profesorů. Stal se kmenovým scénografem Divadla Husa na provázku, kde spolupracoval mimo jiné s Bolkem Polívkou, Zdeňkem Pospíšilem, Petrem Scherhauferem či Evou Tálskou. Je tvůrcem výtvarné tváře nejslavnější éry tohoto divadla. Byl také autorem několika filmových a televizních scénografií  a velmi úspěšně se zabýval interiérovou architekturou a grafikou. Za svoji mimořádnou tvorbu zejména v oblasti plakátu se mu dostalo významných ocenění i v mezinárodním měřítku – v 70. letech se stal třikrát nositelem první ceny Brněnský plakát, dvakrát po sobě získal také čestné uznání Mezinárodního bienále plakátu ve Varšavě. K jeho pozoruhodným vlastnostem patřila také věrnost městu Brnu. Celá tvorba Dušana Ždímala, která patří k nesporným vrcholům českého výtvarného a užitého umění, je spjata s kulturním životem našeho města, zejména s brněnskými divadly.


Výtvarné umění: doc. akad. malíř Petr Veselý
Petr Veselý se narodil 14. října 1953 v Brně. Po studiu na Střední uměleckoprůmyslové škole v Brně pokračoval na Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru Jana Smetany. Celou svou uměleckou i pedagogickou činností je neodmyslitelně spjat s městem Brnem. Jako učitel v oboru malby působil na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity a na Fakultě výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně, kde vedl ateliér Malířství I. Nyní je vedoucím oboru malba na Střední škole umění a designu v Brně. Uspořádal přes třicet samostatných výstav doma i v zahraničí a jeho díla jsou zastoupena ve významných českých i zahraničních sbírkách, např. v Moravské galerii a ve Wannieck gallery v Brně, v Národní galerii v Praze, ve Francii, Anglii, Německu i Japonsku. Jeho tvorba, charakteristická jednoduchými výrazovými prostředky a minimalistickou formou, zaujímá již řadu let přední místo v oblasti současného výtvarného umění. Umělecký profil řadí Petra Veselého k nejvýraznějším osobnostem soudobé české malby.


Hudba: Jaromír Hnilička
Trumpetista, hudební aranžér a skladatel Jaromír Hnilička se narodil 11. února 1932 v Bratislavě. Už při studiích na bratislavské konzervatoři si ho všiml Gustav Brom a nabídl mu spolupráci. V jeho orchestru začal Jaromír Hnilička působit v roce 1955 a je členem této legendární kapely dodnes, tedy celých čtyřiapadesát let. V době vrcholné slávy Big Bandu Gustava Broma v šedesátých letech patřil k oporám orchestru; tehdy se také setkal s proslulými americkými jazzmany  Woody Hermannem či Milesem Davisem.  Stejně věrný jako Bromovu orchestru je také městu Brnu, kde žije od padesátých let. Jako skladatel na sebe upozornil řadou kompozic, které dodnes patří do pokladnice české jazzové hudby, např.  Příležitostné blues nebo Kyrie Eleison. Opomenout nelze ani uznávaný opus Missa Jazz – Jazzovou mši, kterou zkomponoval v roce 1969, ale u nás mohla vyjít až v roce 1990. Neutuchající aktivity Jaromíra Hniličky daly vzniknout řadě nových muzikantských uskupení, v nichž spolupracoval s mladými hudebníky – v devadesátých letech k nim patřilo např. Trio moderního jazzu. Jaromír Hnilička dlouhá léta organizoval a obohacoval brněnský hudební život a stal se jedinečnou osobností jazzového světa, jejíž věhlas a uznání jsou mezinárodní.


Literární činnost: Jiří Kuběna
Básník Jiří Kuběna (vlastním jménem doktor Jiří Paukert) se narodil 31. května 1936 v Prostějově. S Brnem, kde žil od dětství, je spjat půlstoletou činností. Vystudoval zde dějiny umění a působil jako vedoucí historik umění v Národním památkovém ústavu. Vedl řadu obnov jihomoravských hradů a zámků. Místem jeho srdce se stal hrad Bítov, kde působil dvanáct let jako kastelán. Literárně od 50. let spoluvytvářel s Václavem Havlem generaci tzv. Šestatřicátníků. Poezie Jiřího Kuběny, spjatá bytostně s Moravou, je fenoménem naší novodobé literatury. Jeho dramatické, bohatě metaforické dílo je typické svým rapsodicky vzrušeným, orálním veršem, jímž se v poezii znovu dostává ke slovu rodný zpěv. Propojuje se v něm inspirace antická s tradicí křesťanskou. Je básníkem Boha křesťanského i bohů olympských, pěvcem svatodušní Krásy. V samizdatu vydal přes 20 titulů, v éře polistopadové mj. monumentální výbor Krev Ve Víno, eseje Paní Na Duze a knihu vzpomínek Paměť Básníka. V Brně vydával svou one-man revue BOX, v roce 1990 spoluzaložil časopis Proglas, stál u vzniku nakladatelství Votobia a Vetus Via. Jako dramaturg realizoval před Listopadem 89 s J. A. Pitínským cyklus Výběrových příbuzností. Od 90. let vystoupil v Brně na bezpočtu večerů poezie. Jeho hlas také nepřehlédnutelně dominoval legendárním setkáním básníků na hradě Bítov.


Dramatické umění: prof. František Derfler
Herec a režisér František Derfler se narodil 12. února 1942 v Plzni. Je absolventem studia herectví na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. Po desetiletém působení v Divadle Jiřího Wolkera byl v angažmá výlučně v brněnských divadlech – nejprve v  Divadle Husa na provázku a poté v činohře Národního divadla Brno, kde působil i jako umělecký šéf. Vytvořil více než 90 rolí, z velké části stěžejních. Jeho herecká interpretace postavy vychází vždy z důkladné analýzy, vyznačuje se kultivovaností a vysokou kulturou slova. V roce 1988 založil Divadlo u stolu, které dodnes umělecky vede jako součást Centra experimentálního divadla. Vedle své herecké tvorby zrežíroval více než 30 inscenací; převážnou většinu z nich právě v Divadle u stolu. Tyto inscenace, z nichž k nejvýznamnějším patří Durychova Boží duha, Calderónův Život je sen či Demlovo Zapomenuté světlo, byly několikrát nominovány a oceněny v prestižních soutěžích.  Důslednou dramaturgií a promýšlením všech inscenačních složek se Františku Derflerovi podařilo realizovat koncepci studiového divadla, které se soustředí k existenciálním otázkám, duchovním hodnotám a obnovuje důvěru v moc básnického slova. Díky mimořádným uměleckým počinům patří k nejvýznamnějším osobnostem dnešního kulturního Brna a českého divadla vůbec.


Žurnalistika a publicistika: Eva Šlapanská
Publicistka Eva Šlapanská se narodila 5. září 1935 v Brně a s moravskou metropolí spojila celý svůj osobní i profesní život. V září roku 2010 oslaví 75. narozeniny. Od roku 1956 do roku 1985 působila na Janáčkově akademii múzických umění, kde dramaturgicky a organizačně zajistila více než 2500 koncertů a 3000 hudebně-literárních pásem a vystoupení. Ohromující je také její činnost publicistická. S prací zejména mladých brněnských umělců seznamovala veřejnost v rozhlasových relacích a televizních pořadech, ale také na besedách a autorských čteních a v bezpočtu recenzí, fejetonů a článků v tisku. Pozornost si zaslouží i její tvorba literární – napsala například monografii významného brněnského herce Karla Högera nebo ceněnou publikaci Jak jsem je znala o osobnostech brněnského divadla, hudby, literatury i výtvarného umění 2. poloviny 20. století. V bohaté popularizační činnosti pokračuje s neutuchajícím entuziasmem dodnes. Práce Evy Šlapanské se vždy vyznačovaly hlubokými znalostmi o literárním i divadelním světě. Za svůj přínos v oblasti kultury a publicistiky obdržela řadu ocenění, např. stříbrnou medaili k 50. výročí JAMU. Udělení Ceny města Brna je poděkováním za její více než padesátiletou kulturní a uměleckou činnost, jíž významně obohacuje veřejný život v Brně a přispívá k posílení jeho dobrého jména.


Výchova a vzdělávání: Anna Kučerová in memoriam
Klavíristka Anna Kučerová se narodila 23. května 1928 ve Frýdku a zemřela 16. srpna 2007 v Brně. Po celý život se obětavě věnovala výchově mladých talentovaných pianistů na úrovni základních uměleckých škol. Od patnácti let studovala hru na klavír ve třídě proslulého Františka Schäffra a Emila Šotoly a brzy začala sama vyučovat. V roce 1964 přesídlila do Brna, kde působila na Základní umělecké škole v Žabovřeskách, na Veveří a na Osvětové besedě v Masarykově čtvrti. Její aktivita neutichla ani ve vyšším věku, naopak ještě vzrostla v soukromé Základní umělecké škole A. R. K. Music, která veřejně prezentovala výkony talentovaných žáků na četných koncertech. Anna Kučerová měla zvláštní cit pro objevování talentů mezi nejmenšími dětmi. Z jejích četných žáků se řada uplatňuje jako pedagogové konzervatoří či uměleckých vysokých škol i jako koncertní mistři. Z klavírní školy Anny Kučerové vyšlo téměř 70 profesionálů, z nichž připomeňme alespoň Martu Toaderovou, Šárku Královou, Danu Drápelovou nebo Michala Kocourka. Během šedesáti let své pedagogické činnosti Anna Kučerová důstojně reprezentovala město Brno ve výchově a hudebním vzdělávání a energie, kterou svým žákům předávala, nadále ovlivňuje generace dalších hudebníků.


Mezinárodní spolupráce: Edmond Hervé
Edmond Hervé se narodil 3. prosince 1942 v La Bouillie (region Bretaň). Vystudoval práva  v Rennes a od roku 1966 se aktivně věnuje politice jako člen sociálně demokratické strany. Několikrát byl zvolen poslancem, působil jako ministr zdravotnictví a ministr zodpovědný za energetiku. V září 2008 se stal senátorem za department Ille-et-Vilaine. Pro město Brno má mimořádný význam působení Edmonda Hervé ve funkci starosty města Rennes v letech 1977 –2008. Ve svém funkčním období zahájil novátorskou urbanistickou politiku, podporoval ekologii, kulturu i mezinárodní spolupráci. Pod přímou patronací Edmonda Hervé se od roku 1965 významně rozvíjelo partnerství měst Rennes a Brna, které v totalitní době zdaleka nebylo samozřejmostí. Díky pohostinnosti Rennes poznalo mnoho našich občanů, zejména dětí a mládeže, život ve svobodné zemi, jejíž kultura, vzdělání a především občanský život jim byly velkou inspirací. Osobní přínos pana Hervé pro Brno je zřetelný v mnoha oblastech, od kultury až po spolupráci na úrovni vysokého školství. Pod jeho vedením Brno také načerpalo mnoho podnětných zkušeností z veřejné správy, mj. v oblasti sanace podzemí a odpadového hospodářství. V osobnosti Edmonda Hervé našlo Brno nejen partnera, ale i upřímného přítele, jemuž po zásluze náleží ocenění v podobě Ceny města Brna.


Mgr. Pavel Žára, tiskový mluvčí
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
fax.: +420 542 172 303
e-mail: zara.pavel@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 22.01.2010 11:34
  • Datum poslední aktualizace: 22.01.2010 11:34
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design