Česky CZEnglish EN

Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava změnila své stanovy

27. leden 2021

Město Brno je vedle Jihomoravského kraje a Svazu obchodu a cestovní ruchu České republiky členem Centrály cestovního ruchu – Jižní Morava, z. s. p. o. Rada města Brna dnes doporučila Zastupitelstvu města Brna schválit změnu zakládací smlouvy a stanov tohoto sdružení. Díky této změně bude moci sdružení nabízet své služby třeba i dalším subjektům.

Zastupitelstvo města Brna v roce 2005 schválilo založení Centrály cestovního ruchu – Jižní Morava, z. s. p. o., jejímž je statutární město Brno členem.

„Změny v zakladatelských dokumentech Centrály cestovního ruchu – Jižní Morava se týkají zapracování možnosti konání valné hromady a dozorčí rady korespondenčně či online a taky zjednodušení procesu volby orgánů sdružení. Důležitým krokem je také rozdělení činnosti na hlavní a doplňkovou, čímž se rozšíří nabídka služeb,“ vysvětlila zastupitelka pro oblast marketingu a cestovního ruchu Kristýna Černá.

Hlavním předmětem činnosti sdružení je tak i nadále zajištění rozvoje a koordinace cestovního ruchu v Jihomoravském kraji, koordinace a usměrňování služeb a činností cestovního ruchu v Jihomoravském kraji, spolupráce se subjekty působícími v tomto odvětví, účast na vnitrostátních a mezinárodních projektech i jejich realizace, poskytování servisu zainteresovaným subjektům, sběr i sledování a vyhodnocování informací a dat, publikační činnost, administrace oficiálního webového portálu www.jizni-morava.cz, realizace fam/pres stripů, činnost Moravia Convention Bureau a další.
Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava nově rozšiřuje své působení i o vedlejší činnost. Znamená to, že může nyní prodávat upomínkové předměty, spolupracovat na marketingových kampaních pro partnery, organizovat a prodávat tematické výlety do regionu či organizovat eventy pod hlavičkou Moravia Convention Bureau. Kromě rozšíření služeb v rámci cestovního ruchu tak bude mít sdružení v rámci vedlejší činnosti také možnost výdělku.

Další změnou je, že valná hromada se může konat korespondenčně nebo prostřednictvím technických prostředků (per rollam) nebo prostřednictvím vzdáleného elektronického přístupu členů sdružení (on-line). V takovém případě zajistí ředitel sdružení zpřístupnění průběhu a hlasování členů zapisovateli a ověřovateli zápisu zvoleným valnou hromadou. V případě jednání dozorčí rady, která se nově také může konat korespondenčně nebo per rollam, je k přijetí rozhodnutí zapotřebí nadpoloviční většiny všech členů dozorčí rady.

V neposlední řadě se zjednodušuje proces volby orgánů. V případě voleb je ředitel povinen nejméně 50 dnů před dnem konání valné hromady vyzvat členy sdružení k předložení návrhů na kandidáty, pokud k nové volbě do orgánů nedochází na základě návrhu člena sdružení. Návrhy pak musí být předloženy ve lhůtě 20 dnů před konáním valné hromady; návrh kandidátů předkládá statutární orgán nebo pověřený zástupce člena sdružení.

Mgr. Kateřina Gardoňová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 466
mobil: +420 602 595 170
e-mail: tis@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 27.01.2021 13:22
  • Datum poslední aktualizace: 27.01.2021 13:22
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design