Česky CZEnglish EN

Brno plánuje strategicky

8. března 2017

Město Brno hodlá více spolupracovat se svými partnery. Mezi důležité úkoly této spolupráce patří strategické plánování a dlouhodobý rozvoj města. Proto město od ledna 2017 změnilo i svou organizační strukturu. Nově od ledna 2017 existují na Magistrátu města Brno tři nová oddělení: Oddělení strategického plánování, Oddělení spolupráce a rozvoje a Oddělení dat, analýz a evaluací.

Pevně věřím, že spolupráce těchto tří útvarů nám umožní připravit pro město Brno kvalitní strategický plán. Zároveň budu podporovat vznik nových nástrojů, které umožní do rozvoje města zapojit jeho přirozené partnery. Data dnes tvoří moderní mantru, která se skloňuje takřka denně. Vím, že město jich má k dispozici velkou řadu a věřím, že jejich postupná publikace také sblíží a otevře město Brno lidem,“ uvedl Jaroslav Kacer, náměstek primátora pro oblast Smart City a strategického plánování.

Základní činností Oddělení spolupráce a rozvoje je strategické plánování. To již dnes přesahuje pouhou tvorbu dokumentu, lépe se dá představit jako opakovatelný proces a nikdy nekončící. Strategie pro Brno (Strategie) představuje základní strategický rozvojový dokument města Brna. Jeho hlavním přínosem je stanovení klíčových cílů a priorit rozvoje města. Strategie vytváří rámec pro směřování dílčích sektorových politik a programů a je základem proaktivního rozhodování ve střednědobém a dlouhodobém horizontu města.

 „U procesu strategického plánování je klíčové, že cílem tohoto procesu není pouze vytvoření strategického dokumentu, i když je to první a zásadní krok, ale neustálé plánování a uskutečnění změn v situaci města Brna“, uvedl Jan Holeček, vedoucí Oddělení strategického plánování Magistrátu města Brna.

Změnou, oproti dnešku by mělo být právě intenzivnější zapojení přirozených partnerů města (univerzity, podnikatelský sektor, neziskové organizace, regionálních, národních a evropských institucí) a také občanů Brna. Již nyní se mohou všichni, kteří chtějí ovlivnit budoucnost města zapojit do internetové ankety https://www.surveymonkey.com/r/strategie-brno.

Dne 22. března se uskuteční v pavilonu E na brněnském výstavišti první zasedání městského ekosystému, kterého se zúčastní všichni stakeholdeři a de facto se začně připravovat nová strategie," dodal Jaroslav Kacer, náměstek primátora města Brna.

Statutární město Brno začalo rozvíjet dlouhodobé vztahy již v rámci regionálního inovačního ekosystému od roku 2009. Zejména pomocí projektů, které pomáhaly „bořit bariéry“ a rozvíjet spolupráci mezi jednotlivými aktéry. Pro způsob zapojení partnerů byl zvolen příklad baskitského města Bilbaa, které již několik desítek let řeší svůj budoucí rozvoj v úzké spolupráci s univerzitami, podnikateli, neziskovým sektorem a občany.

Město netvoří pouze úřad, ale zástupci všech politických klubů, městských částí, městských společností a městských organizací. Privátní sektor je tvořen malými a středními podniky, velkými společnostmi a obchodními komorami. Akademická sféra je rozdělena na univerzity, centra výzkumu a vývoje a Akademii věd ČR. Není opomenut ani neziskový sektor včetně nadací a nadačních fondů, aktivní občané a vyšší úrovně vládnutí. Z nich jsou důležité zejména regionální a národní instituce, které zásadním způsobem ovlivňují budoucnost města. Nelze opomenout ani zázemí města, které již nyní žije ve své aglomerační stopě.

Cílem je, aby partneři města jeho rozvoj přirozeně podporovali a vnímali spoluzodpovědnost za jeho naplňování. Nejedná se tedy o strategii úřadu nebo městské části, ale o společný cíl, který mohou pomáhat dosáhnout a financovat zapojení partneři“, uvedl Jakub Rybář, vedoucí Oddělení spolupráce a rozvoje Magistrátu města Brna.

Jedním ze základních surovin plánování jsou data. Podkladová data jsou na MMB shromažďována parciálně na jednotlivých odborech a odděleních. Neexistuje žádná společná platforma či jen seznam, kdo jakými daty disponuje. To se týká samozřejmě i městských firem a příspěvkových organizací. Strategické plánovaní nebo průřezové problematiky jako územní plánování pak mají velmi těžkou pozici. Drtivá většina dat pak není přístupná veřejnosti, ve většině případů není přístupná ani ostatním zaměstnancům MMB nebo spíše není ve vhodné elektronické podobě.

Další kapitolou je samotná publikace zajímavých dat a jejich analýz a interpretací, která by měla lidem v Brně nabídnout pohled na rozvoj města skrze objektivní a jednoduchá data. Cílem bude jednou měsíčně představit jedno ucelené téma skrze čísla jednoduchou a poutavou formou“, uvedl Jan Zvara, vedoucí Oddělení dat, analýz a evaluací.

Při získávání dat je kladen velký důraz co nejmenší finanční zatížení rozpočtu města, drtivá většina dat je získávána zdarma.

Tiskové středisko MMB
e-mail: tis@brno.cz
tel.: 542 172 162
www.brno.cz 

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 08.03.2017 16:05
  • Datum poslední aktualizace: 08.03.2017 16:05
  • Odpovědný útvar: Kancelář primátora města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design