Česky CZEnglish EN

Brno bude mít Kancelář městského architekta

18. prosinec 2015

KAM bude směřovat územní rozvoj města Brna? Odpověď na tuto otázku dá od příštího roku nově založená příspěvková organizace, která bude používat právě zkratku KAM. Oficiální název nové instituce zní Kancelář architekta města Brna. Její vznik a zřizovací listinu schválili na dnešním zasedání brněnští zastupitelé.

„Kancelář architekta města Brna bude tvořit tým odborníků, kteří budou udávat směr dalšího rozvoje města. Chceme, aby to byla instituce s odborným renomé, která bude mít za úkol především komunikaci s občany o budoucí podobě města a jeho rozvoji,“ vysvětlil náměstek brněnského primátora Martin Ander, který vznik takové instituce dlouhodobě prosazuje.

Jak napovídaly hlasy veřejnosti i odborníků, důvěryhodná odborná autorita v tomto oboru Brnu dlouhodobě chyběla. Vznik útvaru doporučila jak studie „Návrh řešení instituce městského architekta v Brně“ od Ing. arch. Marka Janatky, Ph.D., a Ing. arch. Václava Zůny , tak účastníci Brněnské ozvučné desky, kteří nad tématem diskutovali 11. září 2015 .

Kancelář architekta města Brna (dříve pracovně nazývaná Útvar hlavního architekta ) bude odborné pracoviště, které bude zajišťovat tvůrčí činnosti v oblasti urbanismu, územního plánování a rozvoje města a koncepční činnost v oblasti architektury, včetně komunikace s veřejností o těchto tématech.

Kancelář bude čítat 12–15 pracovníků, především urbanistů a architektů, své místo zde však najdou i další profese – sociolog, demograf, geograf, ekonom investičních projektů apod. Ve schváleném rozpočtu města Brna na rok 2016 je na její fungování vyčleněna částka 10 milionů korun. Otevřené výběrové řízení na obsazení pozice ředitele KAM bude vypsáno na začátku ledna. První pololetí roku 2016 pak bude věnováno personálnímu a organizačnímu zabezpečení činnosti. Faktické zahájení činnosti KAM je plánováno na druhé pololetí příštího roku.

Současně s KAM bude nadále fungovat Odbor územního plánování a rozvoje magistrátu, který bude vykonávat úřední činnosti v přenesené působnosti státní správy (například vést řízení ve věci pořizování změn územního plánu, podávat územně-plánovací informace apod.). Tyto úřední činnosti vykonával odbor i nyní, chyběla mu však dostatečná personální kapacita a odstup od úřednického pohledu na problematiku. Koncepční a tvůrčí činnosti (například samostatné zpracovávání urbanistických studií) tak tento útvar prakticky nevykonával.

Budoucí hlavní činnosti zajišťované KAM:

1. Územní plánování a urbanismus
- Iniciace, zajišťování, popř. samostatné zpracovávání podkladů pro územněplánovací činnost
- Vytváření návrhů komplexních odborných stanovisek pro samosprávu města ve věcech územněplánovacích dokumentů
- Organizování urbanistických soutěží na rozvojové lokality
- Výhledově též zpracovávání územněplánovacích podkladů a dokumentací, tzn. plnění role zpracovatele ve smyslu stavebního zákona.

2. Péče o veřejný prostor a architektonickou kvalitu městských staveb
- Vytváření koncepčních dokumentů v oblasti péče o veřejný prostor a architektonickou kvalitu veřejných staveb a dohled nad jejich dodržováním
- Příprava konkrétních projektů revitalizace veřejných prostor (např. revitalizace nábřeží, tvorba nových parků, příprava podkladů pro projekty rekonstrukce ulic a náměstí apod.).
- Vytváření návrhů stanovisek pro samosprávu města ve věcech rekonstrukce veřejných prostranství a významnějších staveb ve městě
- Organizování architektonických soutěží na konkrétní stavební investice města (veřejná prostranství i jednotlivé významnější stavby).

3. Rozvoj města
- Spolupráce s Kanceláří strategie města (KSM) a dalšími dotčenými odbory na tvorbě programu rozvoje města

4. Sběr a interpretace dat o městě
- Zajišťování tvorby koncepcí prostorových dat o městě; zajišťování, aktualizace a interpretace geodat, správa jejich datové základny.

5. Komunikace s veřejností, investory a městskými částmi ve věcech urbanisticko-architektonického rozvoje města a územního plánování
- Zapojování širší veřejnosti do procesu územního plánování (nad rámec úředních povinností plynoucích ze stavebního zákona), besedy s veřejností, výstavy na zadaná témata, ankety, komunitní plány apod.
- Zapojování aktivní veřejnosti do procesu plánování a tvorby města (organizační zajištění Brněnské ozvučné desky, zajištění podkladů pro jednání i následných výstupů, podíl na organizování odborných konferencí, seminářů, workshopů, výstav apod.).
- Zajišťování kvalifikované debaty s investory a zainteresovanými subjekty už na úrovni koncepční přípravy a konkrétních záměrů rozvojových projektů (nikoli až v průběhu procesů ve správním řízení).
- Intenzivní komunikace s městskými částmi ve věci jejich potřeb v oblasti územního rozvoje a urbanismu, zajišťování potřebného servisu a odborné podpory.

Historie:
Už v době obnovení samosprávy města v roce 1990 existoval v Brně Útvar hlavního architekta (ÚHA) jako samostatné odborné pracoviště (rozpočtová organizace města), které zpracovávalo územně plánovací podklady (ÚPP) a územně plánovací dokumentaci (ÚPD) pro pořizovatele ÚPP a ÚPD. Tím byl v té době Odbor územního plánování a architektury Magistrátu města Brna. V roce 1992 byl ÚHA transformován z rozpočtové organizace do odboru magistrátu, přičemž jeho název byl ponechán. V čele odboru stál vedoucí Útvaru hlavního architekta, kterým byl od roku 1992 Ing. arch. Jaroslav Josífek. Rozsáhlejší organizační změnou provedenou v roce 2003 byl zrušen Útvar hlavního architekta a Odbor hospodářského rozvoje MMB a vznikl Odbor územního plánování a rozvoje (OÚPR). Ten v současné době plní především funkci úřadu územního plánování. Jsou však upozaděny tvůrčí činnosti a systematická práce na prosazení kvality veřejného prostoru.

Tiskové středisko
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 026
e-mail:
tis@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 18.12.2015 14:33
  • Datum poslední aktualizace: 18.12.2015 14:33
  • Odpovědný útvar: Kancelář primátorky města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design