Česky CZEnglish EN

15. 04. 2008 Programové prohlášení Rady města Brna na volební období 2006 – 2010

15. duben 2008

Preambule

 

Brno bylo vždy centrem vzdělanosti, městem s bohatou průmyslovou tradicí, stalo se důležitou křižovatkou dopravních cest, významným obchodním centrem a dějištěm veletrhů, je hlavním městem české justice a jedinečným střediskem kulturního života.

Rada města Brna se ve svém funkčním období zasadí o to, aby město dále vzkvétalo a rozvíjelo se ve významné moderní město střední Evropy. Město, které svým obyvatelům nabídne širokou paletu kvalitního vzdělání, dobrá pracovní místa v perspektivních oborech včetně vědy i moderních technologií, kvalitní bydlení v čistém prostředí, zeleň a parky plné míst k odpočinku i aktivnímu trávení volného času, ale také příležitosti ke zhlédnutí jedinečných kulturních vystoupení i významných sportovních událostí.   

 

Základem programového prohlášení Rady města Brna je aktualizovaná strategie rozvoje města, kterou pod názvem Strategie pro Brno schválilo Zastupitelstvo města Brna.

 

Otevřeně k občanům, efektivní úřad

Budeme prosazovat maximální otevřenost a vstřícnost v komunikaci s občany. Veřejně přístupné bude vše, co není ze zákona chráněno. Přes internet budou dostupné podklady pro jednání zastupitelstva i záznamy o hlasování zastupitelů. Zprovozníme on-line přenosy ze zasedání zastupitelstva. Na internetu bude zveřejněn i seznam městských smluv a aktuální přehled investičních akcí. Připravíme metodiku pro poskytování informací veřejnosti podle zákona č. 106/1999 Sb. Standardy otevřenosti vůči občanům přijmou také příspěvkové organizace a obchodní společnosti ve vlastnictví města.

Zavedeme transparentní mechanismus, pomocí něhož budeme na základě podnětů od občanů přijímat změny fungování úřadu tak, aby se předcházelo vzniku prostředí nahrávajícího korupci a zvýšila se spokojenost občanů s poskytovanými službami. Budeme i nadále zprůhledňovat zadávání veřejných zakázek – budeme dbát na to, aby se zájemci z řad místních firem mohli účastnit výběrových řízení na malé zakázky, zadání větších zakázek bude zveřejňováno na webových stránkách města, odstraníme netransparentní postupy, budeme více využívat možností elektronické podpory zadávání veřejných zakázek. Zavedení obdobných pravidel budeme podporovat také v městských obchodních společnostech.

 

Budeme pracovat na zvýšení komfortu pro občany při vyřizování žádostí na magistrátu. Budeme vytvářet podmínky pro to, aby vydávání řidičských průkazů a registrace vozidel byly pro občany co nejpohodlnější a časově co nejméně náročné. Budeme zkvalitňovat služby poskytování informací občanům o činnostech úřadu spojených s řešením konkrétních životních situací.

 

Pomocí anket, dotazníkových šetření či veřejných slyšení budeme průběžně sledovat potřeby a názory občanů na podstatné otázky života města. Využívat k tomu budeme také informační kanceláře městských rozvojových projektů Urban centrum a radničního měsíčníku Brněnský metropolitan. Místní referendum považujeme za vhodný nástroj při rozhodování o zásadních otázkách rozvoje města s plným respektováním jeho výsledku.

Zahájíme elektronizaci veřejné správy na území města první etapou – zprovozněním  Informačního systému Magistrátu města Brna se zapojením všech městských částí. Budeme pokračovat v budování metropolitní sítě (bezplatný přístup k internetu, Datové centrum pro MMB a ÚMČ, kamerové systémy pro prevenci kriminality).

 

Budeme podporovat projekty spolupráce města s občanskými iniciativami, neziskovými organizacemi, kulturními institucemi, církvemi a nadacemi. Budeme vytvářet lepší podmínky pro jejich působení ve městě.

 

Udržitelný rozvoj města

RMB bude pokračovat v intenzivní přípravě nového územního plánu města Brna. Zajistíme vypracování konceptu ve třech variantách, které projednáme za co nejširší účasti veřejnosti. Práce povedeme tak, aby v roce 2010 byl návrh územního plánu připraven k závěrečnému projednání v ZMB. S obcemi sousedícími s městem budeme aktivně spolupracovat na řešení problémů vzájemných vazeb. Budeme se aktivně podílet na přípravě Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje.

 

V novém územním plánu vytvoříme podmínky pro dlouhodobě udržitelný rozvoj města zaměřený na rozvoj vysokého školství a vědeckého výzkumu, ekonomický rozvoj vytvářející dostatek kvalifikovaných pracovních míst v perspektivních oborech moderních technologií, rozvoj bytového fondu a občanské vybavenosti, zlepšení nabídky pro volnočasové aktivity a rekreaci i podmínek pro udržitelnou mobilitu. Zlepšováním podmínek pro spokojený život lidí v našem městě chceme dosáhnout postupného růstu počtu obyvatel.

 

U všech rozvojových záměrů a velkých investic budeme posuzovat jejich soulad se Strategií pro Brno a koncepčnost s ohledem na vizi trvale udržitelného rozvoje města (zejména v případě umístění nových rozsáhlých průmyslových zón či nákupních center). Budeme dbát na to, aby investice do rozvoje zahrnovaly všechny městské části a oblasti života. Prioritu budou mít vždy investice, které přinesou prospěch široké veřejnosti, nikoli pouze úzkým skupinám obyvatel.

 

Zahájíme přestavbu brněnského železničního uzlu i rozvoj tzv. Jižního centra. Založíme novou průmyslovou zónu v jihovýchodní části města pro vznik nových pracovních příležitostí. Zahájíme revitalizaci opuštěných průmyslových areálů s cílem využít je ve prospěch atraktivnějších a životaschopných městských funkcí.

 

Zavedeme instituci hlavního architekta města Brna s cílem zajistit, aby vize udržitelného rozvoje města měla svého fundovaného zastánce a byla jednoznačně spjata s urbanistickými zásadami, které město bude na podobu rozvoje a výstavby klást.

Prioritou RMB bude příprava kvalitních projektů, které umožní pro Brno získat maximální finanční podporu z fondů Evropské unie. Připravíme projekty modernizace a rozvoje stokové sítě, odstranění starých ekologických zátěží, pokračování v rekonstrukci historického jádra města, zpřístupnění brněnského podzemí, modernizace vozového parku veřejné dopravy, rozvoje infrastruktury pro cyklodopravu a další.

 

RMB vytvoří dobré podmínky pro vznik a řízení projektů spolufinancovaných z evropských fondů. Zřídíme Fond pro spolufinancování evropských projektů. Připravíme Integrovaný plán rozvoje města jako nástroj pro výběr projektů, které městu a jeho občanům přinesou největší užitek.

 

Budeme podporovat strategické rozvojové projekty brněnských vysokých škol a vědeckých institucí, které z Brna dělají významné centrum vysokoškolského vzdělávání, vědy a výzkumu. Podpoříme projekt vědeckovýzkumného centra CEITEC ve vazbě na univerzitní kampus v Bohunicích, podpoříme také vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu (ICRC) se spoluúčastí Kliniky Mayo. 

 

Budeme pracovat na zvyšování atraktivity a oživování centra města. RMB zajistí pokračování komplexních rekonstrukcí ulic v historickém centru (Kobližná, Rašínova, Husova, Joštova, Dominikánské náměstí). Zpracujeme ucelený program oživení centra města, jehož součástí bude také systematická podpora kvality podnikání v centru a zlepšování podmínek pro občany, kteří zde bydlí. Upravíme veřejná prostranství tak, aby byla přívětivá především pro pěší návštěvníky města. Podpoříme vytvoření sítě bezbariérových veřejných toalet v centru města s prostorem na přebalování dětí. Na veřejných místech historického centra poskytneme zdarma pokrytí internetem.

Budeme pracovat na zvyšování prestiže města Brna v ČR i zahraničí, zvýšíme jeho atraktivitu pro turisty a návštěvníky, zkvalitníme poskytovaný informační servis. Budeme cíleně posilovat roli Brna jako tradičního středoevropského centra veletržních aktivit a kongresové turistiky. Budeme podporovat rozvoj cestovního ruchu, zvláště ve spolupráci s Vídní a Bratislavou.

 

Zodpovědné hospodaření města

V souladu s dlouhodobým rozpočtovým výhledem budeme naplňovat koncepci postupného snižování zadluženosti města.

Zajistíme provázanost rozpočtu města se strategickými a dalšími rozvojovými plány.

Prohloubíme kontrolu efektivnosti hospodaření s městským majetkem. Dořešíme kauzu Jalta včetně ohledu na pravomocný výrok soudu o korupčních rysech této kauzy.

Zabezpečíme maximálně možné spolufinancování projektů města z fondů EU. Pro tyto projekty zajistíme předfinancování.

Budeme usilovat o zapojení finančních prostředků soukromého sektoru do projektů města.

Prověříme možnosti zefektivnění fungování městských obchodních společností.

Změny v majetkových podílech města budou konsenzuálně odsouhlaseny všemi partnery v koalici.

Nadále budeme zkvalitňovat investiční proces podřízený kontrole Zastupitelstva města Brna.

 

Rozhodování o rozpočtu města otevřeme občanům. Nad rámec zákona budeme náměty sbírat a vyhodnocovat průběžně, tak aby zajímavé nápady mohly být zohledněny již při přípravě rozpočtu.

 

Doprava

RMB zajistí rozšiřování a zkvalitňování systému veřejné dopravy. Pro zvýšení komfortu cestování zmodernizujeme vozový park dopravního podniku, připravíme přechod městských autobusů na nízkoemisní paliva. Budeme uplatňovat principy preference vozidel MHD na křižovatkách i vytvoření samostatného prostoru na ulicích s cílem zajištění rychlého a spolehlivého provozu veřejné dopravy. Podpoříme další rozvoj integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje a zvyšování komfortu poskytovaných služeb.

Zajistíme další rozvoj dopravně-telematických aplikací pro zvýšení kvality řízení dopravy na území města Brna i pro spolupráci s národními systémy.

 

Budeme pokračovat v budování velkého městského okruhu, včetně účinných protihlukových opatření: zprovoznění křižovatky Hlinky – Bauerova, zahájení stavby tunelů Dobrovského, zahájení stavby VMO Tomkovo náměstí a příprava staveb VMO Rokytova a tunel pod Vinohrady. Zahájíme výstavbu mimoúrovňové křižovatky Hradecká – Purkyňova. Prosadíme zprovoznění protihlukových opatření v okolí D1 na jihu města. Zahájíme přestavbu ulice Plotní na městskou třídu s tramvajovou dopravou.

V rámci přípravy územního plánu doplníme zpracování ve fázi konceptu o variantu bez R43 na území města Brna.

 

Naším cílem je funkční systém železniční dopravy s moderním nádražím. Budeme dbát na to, aby projekt přestavby železničního uzlu získal maximální finanční podporu z evropských fondů i veřejných rozpočtů. Rada města Brna učiní všechny potřebné kroky k realizaci přestavby železničního uzlu, zohlední přitom doporučení pracovní skupiny pro optimalizaci projektu s cílem využít stávajícího železničního nádraží jako jedné ze zastávek na páteřních trasách regionální dopravy.

 

 

Urychlíme přípravu a výstavbu nových cyklostezek a bezpečných tras pro pohyb cyklistů ve městě. Vybudujeme nové stezky tak, aby vznikla síť souvislých bezpečných cyklotras. Pro  cyklisty připravíme možnosti průjezdu historickým centrem města. V centru vytvoříme také nová místa pro parkování kol. Podpoříme zavedení systému půjčování kol.

Zahájíme a podpoříme stavbu parkovacích domů v centru města, ale i na sídlištích (včetně automatizovaných), s cílem uvolnit ulice od parkujících aut ve prospěch pěších a zeleně. Zajistíme, aby parkovací lístek z parkovacího domu sloužil jako jízdenka na MHD v centru města.

 

Bydlení

RMB bude podporovat nájemní bydlení jako jednu z veřejných služeb města jeho občanům. Zaktualizuje koncepční dokumenty města v oblasti bydlení, především Strategii bydlení města Brna, která je důležitým nástrojem bytové politiky.

Budeme pokračovat v prodeji bytových domů a pozemků nájemcům bytů a nebytových prostor způsobem, který neodporuje legislativě EU o nedovolené veřejné podoře. Při změnách metodiky prodeje v minulosti definované skupiny domů bude kladen důraz na zachování cenové úrovně s vyloučením cenových skoků znevýhodňujících budoucí kupující. Prodej domů musí být procesem dobrovolným, podpořeným vůlí většiny nájemníků. Informovanost občanů o průběhu tohoto procesu zvýšíme zveřejněním harmonogramu přípravy prodejů na internetových stránkách města.

 

RMB připraví nové rozvojové lokality pro bytovou výstavbu s cílem zvýšit nabídku bydlení na území města Brna. Postupně by tak mělo dojít k uspokojení poptávky na trhu s byty. Zvláštní zřetel bude RMB dávat na potřeby mladých a rodin s dětmi.

RMB bude vycházet vstříc také potřebám spojeným s bydlením u osob zdravotně postižených a osob pobírajících starobní důchod. Budeme zvyšovat počty bytů zvláštního určení (byty v domech s pečovatelskou službou a byty bezbariérovými).

RMB bude dbát na postupné odstraňování zanedbanosti stávajícího bytového fondu. Budeme podporovat komplexní regenerace panelových domů i revitalizaci sídlišť.

 

Nakládání s městským majetkem

Zefektivníme proces projednávání dispozic s majetkem statutárního města Brna na základě žádostí fyzických či právnických osob, včetně zkrácení jeho délky. Zahájíme proces optimalizace nemovitého majetku města Brna – prodeje nepotřebných a nevyužívaných objektů, změnu jejich účelu, pronájem apod.

Majetek vhodný pro směnu v rámci majetkových vypořádání u připravovaných strategických investic bude vymezen a přednostně užit k danému účelu.

 

Budeme pokračovat ve výkupu pozemků za účelem revitalizace rekreační zóny Svratecké údolí.

 

 

RMB připraví a realizuje opatření, která povedou k úsporám energií ve veřejných budovách města.

 

Zohledněním účelu pronájmu nebytových prostor při nabídkových řízeních budeme reagovat na poptávku po službách v dané lokalitě.

 

Bezpečnost a pořádek

Bezpečnost a pořádek jsou dlouhodobými prioritami města. Rozvíjet se může pouze bezpečné město, ve kterém se nikdo nemusí cítit ohrožen na majetku, zdraví či životě.

RMB bude podporovat projekty a aktivity, které umožní předcházet trestné činnosti, vandalismu, dopravní kriminalitě, zneužívání návykových a psychotropních látek a budou omezovat příležitosti k páchání trestné činnosti. Budeme podporovat a rozvíjet projekty prevence kriminality, jako je například projekt „Dalmatin"", budeme usilovat o zapojení veřejnosti do těchto programů. Zajistíme účelnou koordinaci preventivních a represivních opatření. Budeme dbát na důslednou integraci a využitelnost kamerových dohlížecích systémů pro všechny složky integrovaného záchranného systému.

Zajistíme posílení a zkvalitnění dopravní výchovy ve školách. Podpoříme projekt vytvoření Areálu dopravní výchovy.           

 

Reformou Městské policie zajistíme více strážníků v ulicích. Budeme dbát na zvýšení kvalifikovanosti strážníků a zajištění jejich korektního a profesionálního vystupování, kterým poskytují službu veřejnosti. Zajistíme také zvýšení informovanosti občanů o práci městské policie.

 

Podpora zdraví a rodiny

RMB bude cíleně a trvale vytvářet podmínky pro podporu a  ochranu  zdraví obyvatel.

Vytvoříme prostor pro respitní spolupráci s rodinou, pro rozvoj aktivizačních a rehabilitačních programů pro seniory a pro rozvoj domácích zdravotně-sociálních služeb. Zajistíme institucionálně i organizačně pomoc pro děti, kterým nemůže zajistit péči vlastní rodina. Budeme nadále pomáhat osobám ohroženým domácím násilím.

Zachováme systém dotací pro organizace doplňující zdravotnické služby a zajišťující protidrogové aktivity. Podpoříme aktivity s cílem prevence civilizačních onemocnění. 

Rozhodneme o podobě zdravotnických zařízení zřízených městem Brnem.

 

RMB bude nadále podporovat zdraví a kvalitu života prostřednictvím Projektu Brno – zdravé město. Zejména budeme podporovat zdravý způsob života pořádáním komunitních kampaní a akcí pro veřejnost. Zlepšíme informovanost občanů o aktivitách pro zdraví. Budeme aktivně vytvářet podmínky pro rozvoj pohybových aktivit veřejnosti (stezky zdraví apod.). Zdraví rodin budeme zlepšovat prostřednictvím spolupráce s rodičovskými centry a kluby. Zaváděním preventivních programů budeme zvyšovat úroveň výchovy ke zdraví v mateřských školách, základních školách a centrech volného času.

 

V oblasti podpory rodin se zaměříme na rozšíření služeb zaměřených na fungující rodinu. Vytvoříme referát pro rodinu, zapojíme se do evropské iniciativy „Sítě měst pro děti"".

Spoluprací s kluby seniorů a podporou aktivního života seniorů budeme zlepšovat kvalitu života seniorů v rámci programu „Zdravé stárnutí"".

 

Sociální služby

V průběhu roku 2007 jsme schválili Komunitní plán sociálních služeb města Brna, Rada města Brna zajistí naplňování jeho priorit. Vytvoříme centrální databázi poskytovatelů sociálních služeb a institucí, která bude průběžně aktualizována. Zřídíme socio-infocentrum, kde bude možné získat základní informace z celého spektra sociálních služeb s odkazem na navazující služby. Posílíme a podpoříme osobní asistenci. Rozšíříme kapacity chráněného bydlení.

 

Budeme podporovat setrvání seniorů a zdravotně postižených občanů v jejich přirozeném prostředí rozvojem terénních sociálních služeb (pečovatelská služba, osobní asistence, odlehčovací služby pro rodiny, tísňové volání). Podpoříme výstavbu chráněného a podporovaného bydlení pro seniory a zdravotně postižené občany.  V návaznosti na komunitní plán zvýšíme počet míst  v domovech pro seniory. Podpoříme vytvoření a postupné rozšiřování slev pro seniory.

 

Podpoříme rozvoj služeb pro lidi s mentálním a tělesným postižením. Zasadíme se o rozšíření pomoci lidem v těžkých životních situacích. Dle Komunitního plánu budeme postupně realizovat strategii pomoci lidem bez přístřeší.

 

Zaměříme se na podporu a motivaci sociálně nepřizpůsobených občanů k jejich nekonfliktní integraci do života města  (domy na půl cesty a nízkoprahová zařízení). Podpoříme terénní práci v romské komunitě s cílem motivovat občany závislé na sociálních dávkách k aktivnímu přístupu při řešení jejich sociální situace.

Ve spolupráci s univerzitami a neziskovými organizacemi připravíme komplexní program řešení integrace romské menšiny v Brně. Prosadíme opatření, která budou preventivně působit proti dalšímu zhoršování sociální situace a budou podporovat sociálně vyloučené občany města, kteří mají zájem svou situaci aktivně řešit. Především se zaměříme na mladou generaci. Účinnost těchto projektů budeme průběžně vyhodnocovat.

 

Školství

 

RMB bude podporovat různorodost školních vzdělávacích programů v mateřských a základních školách. Budeme podporovat především jazykové kompetence dětí a žáků v mateřských a základních školách. Zajistíme pokračování úspěšné mezinárodní spolupráce brněnských škol se školami v partnerských městech. Budeme podporovat zájmovou činnost mládeže.

 

Poskytneme vhodné prostory pro vzdělávací projekty pracující na principu waldorfské a montessoriovské pedagogiky. Zřídíme mateřskou a základní školu s waldorfským zaměřením. Podpoříme zřízení mateřské školy a postupný vznik prvního stupně ZŠ se zaměřením na montessoriovskou pedagogiku. Zřídíme městské gymnázium (postupný vznik např. na EZŠ Čejkovická).

Budeme usilovat o posílení pracovního a společenského postavení ředitelů škol a učitelů.

Budeme pokračovat v rekonstrukcích školských zařízení. Budeme spolupracovat na dokončení Univerzitního kampusu v Bohunicích. Podpoříme projekty Středoevropského technologického institutu (CEITEC), který rozvine a zúročí vědecko-výzkumný potenciál brněnských vysokých škol, a také Středoevropské synchrotronové laboratoře (CESLAB), v souladu s memorandem brněnských univerzit a AV ČR.

Zaměříme se na rozvoj spolupráce města s univerzitami. Znalosti a zkušenosti schopných a vzdělaných lidí chceme využít ve prospěch všech občanů města. Podpoříme projekty rozvoje univerzit, vědy a výzkumu.

 

Podpoříme zapojování základních škol do života obce, zejména využíváním školních zařízení včetně sportovišť širokou veřejností. Zajistíme dostatečné investice do údržby a modernizace školských zařízení. Podle aktuální potřeby budeme podporovat vznik nových míst v mateřských školkách. Podpoříme zapojování rodičů do rozhodování o chodu škol.  

 

Podpora sportu a aktivní rekreace

RMB bude podporovat rozvoj sportu ve městě na vrcholové, výkonnostní i rekreační úrovni. Budeme podporovat sportování dětí a mládeže. Ve sportu budeme posilovat podporu žákovských a mládežnických aktivit s ohledem na žádoucí prevenci sociálně problémových jevů. Metodicky dopracujeme stávající strategii rozvoje sportu se zřetelem na rovné podmínky podpory a široký záběr dopadu na veřejnost.  

Zlepšíme sportovní infrastrukturu. Zajistíme podmínky pro výstavbu nové víceúčelové sportovní haly a zajistíme rekonstrukci haly Rondo. Zahájíme rekonstrukci fotbalového stadionu za Lužánkami. Podpoříme výstavbu plaveckých areálů. Vytvoříme podmínky pro možnost konání významných sportovních akcí ve městě Brně.

 

Budeme podporovat obnovu a výstavbu veřejných sportovišť, dětských hřišť a ploch pro individuální rekreaci. Zajistíme modernizaci a údržbu sportovišť pro veřejnost, mládež i vrcholový sport. Napomůžeme navrácení zejména brněnského hokeje a fotbalu na výsluní nejvyšších soutěží. Zrušíme poplatky ze vstupného na sportovní akce do 20 000 návštěvníků.

 

Podpora kultury

Zachováme bohatost a jedinečnost kulturní nabídky ve městě a podpoříme její další rozvoj, zejména v příspěvkových organizacích zřízených městem.

Připravíme optimalizaci systému podpory kulturních subjektů nezřizovaných městem, které se ucházejí o finanční podporu.

Budeme podporovat kulturní oživení centra města, návrat kultury do ulic. Podpoříme rozvoj kultury zrušením paušálních poplatků odváděných ze vstupného na kulturní akce. Budeme podporovat nejen zavedené, ale i nové kulturní projekty a menšinové žánry. Se státem a krajem budeme jednat o jejich podílu na provozních nákladech některých kulturních institucí. Podpoříme nový hudební festival Janáčkovo Brno.

 

RMB zajistí komplexní opravu Janáčkova divadla. Jsme připraveni spolufinancovat výstavbu Janáčkova kulturního centra a pro spolufinancování budeme hledat partnery. Budeme pokračovat v rekonstrukci Špilberku jako místa pro pořádání kulturních akcí – oživeného srdce Brna. Zasadíme se o vyzdvižení postavení Muzea města Brna. Připravíme a zahájíme rekonstrukci Mahenova divadla. Budeme usilovat o realizaci třetí etapy rekonstrukce Loutkového divadla Radost a rekonstrukce Hvězdárny a planetária M. Koperníka na Kraví hoře z fondů EU.

 

Budeme pokračovat v realizaci projektu Sochy pro Brno.

Budeme propagovat výročí významných brněnských osobností, zejména J. G. Mendela a L. Janáčka, formou podpory kulturních akcí. Zajistíme důstojnou péči o čestné a vojenské válečné hroby.

 

Péče o památky

RMB bude nadále podporovat soustavnou péči o kulturní památky  a usilovat o posílení povědomí o jedinečnosti kulturního dědictví města. Budeme pokračovat v opravách památkových objektů v majetku města a v postupné regeneraci veřejných prostranství v historickém jádru. Zajistíme opravu vily Tugendhat s plným respektováním složitého právního stavu. Budeme finančně podporovat památkovou obnovu hradu Veveří.

  

Budeme nadále podporovat vlastníky poskytováním neinvestičních dotací  z rozpočtu města na zachování a obnovu kulturních památek. Budeme průběžně aktualizovat Program regenerace Městské památkové rezervace Brno a usilovat o získání finančních prostředků z dotačních programů Ministerstva kultury na obnovu nejcennějších památek.

 

Pokusíme se vytvořit jednotné zásady uplatňované oběma orgány státní památkové péče (OPP MMB a NPÚ ÚOP Brno) na území města Brna.

 

Zeleň ve městě

Brněnské městské parky a veřejná prostranství se zelení budou místy, kam chodí za odpočinkem rádi nejen Brňané, ale i návštěvníci města. RMB se zasadí o jejich pravidelnou údržbu, ale i další rozšiřování. Dokončíme rekonstrukci parku pod Špilberkem (zvláště jeho severního svahu a nástupu z ulice Údolní) a Lužáneckého parku. Zahájíme rekonstrukci lesoparku Wilsonův les (včetně začlenění svahu po bývalé sjezdovce), opravíme park Studánka. Budeme pokračovat v regeneraci a obnově dřevin v areálu Ústředního hřbitova města Brna. Při rekonstrukcích ulic a náměstí budou obnovována uliční stromořadí i zeleň na veřejných prostranstvích.

 

Budeme postupně navracet řeky do života našeho města: podél Svratky i Svitavy budeme postupně vytvářet souvislý zelený pás parků s veřejně přístupnými sportovišti a místy pro kulturu i odpočinek.

Budeme prosazovat ekologicky šetrnější hospodaření v městských lesích. Zahájíme revitalizaci dvou biocenter regionálního významu: na soutoku Svratky a Svitavy a na Cacovickém ostrově. Vytvoříme podmínky pro systematickou údržbu městské zeleně i skladebných prvků ÚSES. Budeme řešit způsob revitalizace Holáseckých jezer.

Zajistíme zvyšování atraktivity a rozvoj Zoologické zahrady města Brna v souladu se strategií schválenou zastupitelstvem.

 

Čisté prostředí pro život

Ve spolupráci s Jihomoravským krajem a Povodím Moravy zahájíme konkrétní práce na vyčištění Brněnské přehrady. Podpoříme pouze přírodě blízké metody snižování množství sinic v nádrži.

Připravíme projekty na rekonstrukci a dostavbu stokové sítě, se kterými se budeme ucházet o podporu z fondů EU. V otázce hospodaření s dešťovými vodami na území města budeme prosazovat moderní způsoby zadržování vody v místě. Budeme pokračovat v obnově stávající vodohospodářské infrastruktury i v dostavbě stokové sítě. Ve spolupráci s okolními obcemi a  Jihomoravským krajem také vytvoříme koncepci protipovodňové ochrany města. Budeme podporovat revitalizaci brněnských řek a potoků. Urychlíme rekultivaci černovické skládky tak, aby riziko znečištění artéských vod bylo minimální.   

 

V souladu s Plánem zlepšování kvality ovzduší budeme postupně realizovat opatření, která sníží znečištění vzduchu ve městě. Budeme podporovat systém centrálního zásobování teplem. Podpoříme zvyšování podílu obnovitelných zdrojů při výrobě tepla. Při stavbách a rekonstrukcích budov v majetku města budeme dbát na využívání technologií, které zajistí co nejnižší energetickou náročnost provozu budov. Zaměříme se také na realizaci opatření snižujících prašnost (například pravidelnou údržbu chodníků a komunikací).

 

Změníme systém odpadového hospodářství tak, aby motivoval k šetrnému nakládání se surovinami a byl dlouhodobě ekonomicky udržitelný. Zlepšíme systém recyklačních služeb pro občany: zvýšíme počet nádob na tříděný odpad v ulicích, sjednotíme podobu jejich stanovišť a v návaznosti na vybudování dotřiďovací linky rozšíříme sortiment sbíraných využitelných složek komunálního odpadu. Zmodernizujeme síť sběrných středisek odpadů tak, aby dobře sloužila především k odkládání velkoobjemového odpadu.

 

Zahájíme modernizaci spalovny, jejíž součástí bude i dobudování dotřiďovací linky. Do městského systému odpadového hospodářství zapojíme také právnické osoby produkující odpad podobný komunálnímu, tak aby zbytkový odpad po vytřídění využitelných složek nekončil na skládce, ale byl energeticky využíván.

 

Připravíme a zahájíme realizaci souboru opatření, která sníží ekologické dopady provozu magistrátu i dalších institucí zřizovaných městem.   

"
 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 15.04.2008 14:28
  • Datum poslední aktualizace: 15.04.2008 14:28
  • Odpovědný útvar: Kancelář primátorky města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design