Česky CZEnglish EN

Změny v ohlašovacíh povinnostech v oblasti odpadového hospodářství

6. leden 2012

V roce 2012 musí všichni, kteří mají ohlašovací povinnost podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, zasílat hlášení do systému ISPOP (integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností).

1) Ohlašovací povinnost dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., má:

Původce odpadů (§ 39 odst. 2): přesáhne-li v produkci či nakládání s odpady zákonem stanovený limit 100 kg nebezpečného nebo 100 t ostatního odpadu za rok 2011, vzniká mu ohlašovací povinnost, a to podáním Ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2011 dle přílohy č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, v zákonem stanoveném termínu do 15. února 2012 za každou samostatnou provozovnu (viz zákon).

Oprávněná osoba (§ 39 odst. 2, 4, 5): nakládala-li s odpady v roce 2011, vzniká jí ohlašovací povinnost do 15. února 2012,  a to podáním ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady dle přílohy č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb. (provozovatelům zařízení ke sběru a zpracování autovraků dle přílohy č. 4 vyhlášky č. 352/2008 Sb., provozovatelům zařízení ke zpracování elektroodpadů dle přílohy č. 8 vyhlášky č. 352/2005 Sb.)

Provozovatelé zařízení, skládek, sběrných dvorů, dopravci odpadů (§ 39 odst. 3, 6): v případě zahájení či ukončení provozování zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání a odstraňování odpadů, skládek a shromažďovacích míst nebezpečných odpadů, sběrových míst a skladů odpadů (sběrných dvorů) je provozovatel povinen nahlásit do dvou měsíců od zahájení či ukončení provozu zařízení či shromažďovacího nebo sběrového místa nebo skladu odpadů. Tato povinnost se týká i dopravců odpadů. Ohlašování se provádí prostřednictvím formuláře dle přílohy č 22 vyhlášky č. 383/2001 Sb. (zařízení), dle přílohy č. 23 vyhlášky č. 383/2001 Sb. (skládky), dle přílohy č. 24 vyhlášky č. 383/2001 Sb. (sklady, sběrné dvory) a přílohy č. 27 vyhlášky č. 383/2001 Sb. (dopravce odpadů).

 

2) Ohlašování prostřednictvím ISPOP (zákon č. 25/2008 Sb. o IRZ a ISPOP)

Vznikne-li vám ohlašovací povinnost dle zákona o odpadech (viz bod 1), jste povinni své hlášení podat prostřednictvím ISPOP. Již není možné podávat hlášení v tištěné/listinné podobě, ani zasílat hlášení v elektronické podobě přímo na obecní úřad obce s rozšířenou působností‑ORP nebo správní obvod hl. m. Prahy – SOP (kromě přílohy č. 24 vyhlášky č. 383/2001 Sb. Tato příloha se stále zasílá v elektronické podobě přímo na ORP a SOP). Pro přenos hlášení musí být dodržen Datový standard MZP_ODPADY_2011_A_S vydaný Ministerstvem životního prostředí (viz www.mzp.cz ).

 

3) Registrace v ISPOP

Pro splnění ohlašovací povinnosti prostřednictvím ISPOP (viz bod 2) musí být ohlašovatel v tomto systému zaregistrován. Bez registrace není možné hlášení podat. Registrace subjektu umožňuje ohlašovateli odeslat hlášení přímo do systému a dále přístup k uživatelskému účtu v ISPOP, ve kterém jsou zobrazena všechna zaslaná hlášení a stav jejich zpracování. Pro ohlašování v oblasti odpadového hospodářství (viz bod 1) není nutné registrovat jednotlivé provozovny (jak je tomu např. v agendě ovzduší a IRZ), pouze sídlo subjektu (IČO). Způsob registrace je uveden na stránkách ISPOP:

https://www.ispop.cz/magnoliaPublic/cenia-project/ohlasovaci-povinnost/registrace.html.

 Upozornění: Provozovatelem ISPOP je Česká informační agentura životního prostředí (CENIA), státní příspěvková organizace Ministerstva životního prostředí. Více informací o CENIA naleznete na internetové adrese: http://www.cenia.cz .

4) Tvorba hlášení

Hlášení v rozsahu jednotlivých příloh (viz bod 1) lze vytvořit v elektronické podobě pomocí specializovaných počítačových programů nebo pomocí tzv. webových formulářů, které naleznete na těchto internetových stránkách:

·         hlaseni.inisoft.cz;

·         http://odpady.inisoft.cz ;

·        http://mhmp.inisoft.cz  (určeno pro ohlašovatele mající provozovny na území hl. m. Prahy).

5) Způsoby ohlašování

Podání hlášení o odpadech (viz bod 1) do ISPOP lze učinit následujícími způsoby:

a)      Zasláním do systému ISDS (datové schránky MŽP). Datová schránka má název: ISPOP (Ministerstvo životního prostředí), zkratka (ID): 5eav8r4.

b)      On-line zasláním do systému ISPOP přímo prostřednictvím tzv. webových služeb (WSDL) po zadání přihlašovacího jména a hesla do systému ISPOP (přihlašovací údaje získáte při registraci do ISPOP).

Pozn.: Webové formuláře (viz bod 4) obsahují funkce pro přímé (on-line) odeslání hlášení do ISPOP i do datové schránky MŽP. Stejně tak některé specializované programy (bližší informace získáte od výrobce vašeho software).

Příloha č. 24 vyhlášky č. 383/2001 Sb. (viz bod 1) se podává na ORP a SOP, a to na elektronickou adresu, kterou místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup nebo prostřednictvím Informačního systému ISDS nebo prostřednictvím elektronické podatelny úřadu. Elektronické adresy obecního úřadu obce s rozšířenou působností statutární město Brno, na které lze zaslat přílohu č. 24 jsou:

Elektronická podatelna: posta@brno.cz

Identifikátor datové schránky: a7kbrrn

Kontaktní osoba:

Blanka Dítětová, referentka oddělení odpadového hospodářství a hydrogeologie

Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna

Kounicova 67, 601 67  Brno

tel.: 542 174 583

e-mail: ditetova.blanka@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 09.01.2012 08:19
  • Datum poslední aktualizace: 09.01.2012 08:19
  • Odpovědný útvar: Odbor životního prostředí Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design