Česky CZEnglish EN

Pravidla statutárního města Brna (dále jen město) pro vymezení lokalit, které je možné zařadit mezi místa, na nichž může být povoleno provozování hazardních her

15. únor 2017

Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách (dále jen zákon) umožňuje v § 12 obcím vydat obecně závaznou vyhlášku, ve které stanoví, že bingo, technická hra, živá hra nebo turnaj malého rozsahu mohou být provozovány pouze na místech a v čase určených obecně závaznou vyhláškou, nebo stanoví, na kterých místech a v jakém čase je v obci provozování těchto hazardních her zakázáno, anebo stanoví, že provozování těchto hazardních her je na celém území obce zcela zakázáno.

V souladu s dlouhodobě prezentovaným přístupem města k provozování hazardních her, stanovila Rada města Brna následující Pravidla pro vymezení lokalit, které je možné v obecně závazné vyhlášce statutárního města Brna zařadit mezi místa, na nichž může být povoleno provozování hazardních her, resp. umístění herního prostoru dle zákona.

1. Typy hazardních her
- na celém území města nesmí být provozovány hazardní hry formou technických her podle § 42 zákona; tento typ hazardních her považuje město, na základě výročních zpráv Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti při Úřadu vlády ČR, z hlediska hodnot, k jejichž ochraně je obecně závazná vyhláška o regulaci provozu hazardních her určena, za nejrizikovější (extrémně vysoké riziko závislosti a s tím související negativní sociální dopady včetně zvýšené kriminality),
- na území města lze, při dodržení níže uvedených podmínek, provozovat ostatní hry, které zákon obcím umožňuje regulovat, tedy bingo podle § 39 zákona, živé hry podle § 57 zákona a turnaje malého rozsahu podle § 64 zákona (dále souhrnně jen živé hry).

2. Souhlas městské části
- živé hry lze provozovat pouze na území městských částí, jejichž zastupitelstvo vysloví souhlas s provozování živých her na území městské části za podmínek, stanovených v těchto Pravidlech.

3. Vyloučené oblasti
- živé hry nelze provozovat v tzv. sociálně vyloučených lokalitách, definovaných analýzou Magistrátu města Brna, Odboru sociální péče z roku 2012 (seznam ulic, spadajících do sociálně vyloučených lokalit, je uveden v příloze Pravidel); provozování živých her je vyloučeno v celých ulicích, zařazených do sociálně vyloučené lokality, včetně rohových budov a budov s více vchody z různých ulic,
- živé hry nelze provozovat v centrální části historického jádra města, vymezené zónou s omezenou možností individuální automobilové dopravy (pěší zóna, zóna s dopravním omezením – jedná se o ulice uvnitř okruhu vymezeného ulicemi Benešova, Divadelní, Rooseveltova, Moravské nám., Joštova, Husova, Nádražní – přičemž na tyto vymezující ulice se zákaz nevztahuje).

4. Chráněné budovy
provozování živých her (umístění herního prostoru) nelze povolit v sousedství tzv. chráněných budov, kterými jsou:
- školy a školská zařízení
- zařízení sociálních služeb
- významná zdravotnická zařízení, zejména nemocnice, polikliniky, zdravotnická zařízení zaměřená na péči o děti a léčení závislostí
- kostely a církevní zařízení
přičemž v budovách do vzdálenosti 50 m od chráněných budov nelze provozování živých her povolit v žádném případě, v budovách ve vzdálenosti od 50 m do 100 m od chráněné budovy lze provozování živých her povolit pouze při zohlednění místních poměrů – zejména pohledových (vyloučení přímého výhledu na herní prostor z chráněné budovy) a přístupových (při přístupu k chráněné budově není nutná chůze kolem herního prostoru, herní prostor není přímo u nejbližších zastávek MHD v obou směrech nebo nejbližšího parkoviště, mezi budovami je neschůdná přírodní nebo stavební překážka – např. vodní tok, komunikace, kterou nelze přecházet apod.); měření vzdáleností bude prováděno vzdušnou čarou z mapových podkladů od nejbližších vzájemných bodů chráněné budovy a budovy, v níž má být umístěn herní prostor.

5. Projednání žádostí
Při splnění výše uvedených podmínek budou do návrhu obecně závazné vyhlášky zařazena na základě žádosti provozovatele živé hry konkrétní místa (adresy), na nichž lze povolit umístění herního prostoru dle zákona; obecně závazná vyhláška bude novelizována 1x ročně, vždy s účinností od 1. 1. následujícího roku; žádosti, doručené do 31. 8. příslušného roku, budou předloženy k projednání Zastupitelstvu města Brna na jeho zasedání v prosinci téhož roku; žádosti doručené po 31. 8. příslušného roku budou předloženy na zasedání Zastupitelstva města Brna v prosinci následujícího roku.

6. Zařazení lokality
O zařazení konkrétní lokality (adresy) mezi místa, na nichž může být povoleno umístění herního prostoru pro provozování živých her, rozhoduje Zastupitelstvo města Brna formou jejich uvedení v obecně závazné vyhlášce o regulaci hazardních her.

Tato Pravidla byla schválena Radou města Brna dne 14. 02. 2017

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 15.02.2017 12:24
  • Datum poslední aktualizace: 15.02.2017 12:24
  • Odpovědný útvar: Kancelář primátora města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design