Česky CZEnglish EN

Co ukázal dlouhodobý výzkum brněnských sídlišť

9. leden 2012

Dlouhodobý výzkum sídlišť představuje unikátní sérii tří výzkumů brněnských sídlišť, které jsou od 80. let zpracovávány pro Magistrát města Brna. Výzkum si klade za cíl přinášet opakovaně odpovědi na otázku, jak se mění brněnská sídliště a jejich obyvatelé.
I když metodologie výzkumného šetření v roce 2011 není zcela identická jako u předchozích dvou vln (výzkum reflektoval nová témata, která souvisí s dnešní dobou), i tak se nabízí unikátní možnost srovnání vývoje životních podmínek a jejich hodnocení za posledních více než 20 let. A to i v kontextu národním a mezinárodním.

1. etapa šetření (1988) – sídliště Kohoutovice, Bystrc II, Bohunice, Vinohrady
2. etapa šetření (1995) – Kohoutovice, Bystrc II, Bohunice, Vinohrady, Kamenný Vrch
3. etapa šetření (2011) – Vinohrady, Bohunice, Bystrc II, Kamenný Vrch, Lesná, Kamechy

Harmonogram výzkumu v roce 2011
Výzkum začal v březnu 2011, byl ukončen v listopadu 2011 a zakázka byla rozčleněna do tří etap. Po odevzdání zakázky proběhlo její připomínkování, připomínky byly zapracovány a závěrečná (neveřejná) prezentace zadavateli výzkumu proběhla 2. 12. 2011. Zpracovatelem byla společnost AUGUR Consulting.

1. etapa – teoretická a metodologická příprava výzkumu (ukončena 20. 8. 2011)
• rešerše relevantních výzkumů a odborné literatury, zohlednění prvních dvou vln výzkumu sídlišť, kvalitativní rozhovory se zástupci vybraných sociálních skupin, tvorba dotazníku, konstrukce reprezentativního vzorku, pilotáž, vyhodnocení a úprava dotazníku
2. etapa (ukončena 15. 9. 2011)
• proškolení tazatelů, sběr kvantitativních dat v jednotlivých sídlištích
3. etapa (ukončena 9. 11. 2011)
• čištění a přepis dat do matice, analýza kvantitativních dat, závěrečná výzkumná zpráva

Nyní se pro veřejnost chystá výstava v Urban centru na Staré radnici, která bude probíhat od 21. února do 31. března 2012. V rámci této výstavy proběhne i veřejná prezentace výstupů výzkumu.

Hlavní zjištění výzkumu (2011):

Cílem třetí vlny výzkumu bylo podat celistvý obraz o vybraných lokalitách, názorech i postojích jejich obyvatel a odpovědět na výzkumné otázky kdo jsou obyvatelé vybraných brněnských sídlišť a jaké je jejich vnímání kvality života v těchto lokalitách, jak jsou obyvatelé těchto sídlišť spokojeni s bytem, domem a sídlištěm, do jaké míry se obyvatelé sídlišť zapojují do života lokální komunity nebo jaká je jejich tendence ke stěhování.

Orientační srovnání spokojenosti se sídlištěm/bydlením v rámci dlouhodobého výzkumu sídlišť (v %)

 

Výzkum sídlišť

Brno:

Spokojenost

s bydlením

(1988)

Výzkum sídlišť

Brno:

Spokojenost

s bydlením

(1995)

Výzkum sídlišť

Brno:

Spokojenost

se sídlištěm

(2011)

Spokojen 

54

56

65,8

Neutrální  

36

26

28,7

Nespokojen

10

18

5

Celkem

100

100

100

 

Bohunice

Bystrc II

Kohoutovice

Vinohrady

Bohunice

Bystrc II

Kohoutovice

Vinohrady

Kamenný Vrch

Bohunice

Bystrc II

Kamenný Vrch

Vinohrady

Kamechy

Lesná

Spokojenost se sídlištěm se u respondentů šestice sídlišť v Brně v roce 2011 jeví jako poměrně vysoká. Podíl spokojených z poslední vlny brněnského výzkumu přitom značně převyšuje hodnoty předchozích dvou vln (1995 a 1988). U obou předchozích vln pozorujeme také o mnoho vyšší podíl respondentů se sídlištěm nespokojených (18 % v roce 1995 a 10 % v roce 1988).
Uvažujeme-li, proč mohlo šetření třetí vlny (2011) zaznamenat lepší výsledky než obě vlny předchozí, nabízí se vliv tří procesů, které v poslední době brněnská sídliště poznamenaly.
1) Privatizace bytů zvýšila podíl vlastníků bytů oproti „družstevníkům“ a „nájemníkům“. Z domácích i zahraničních výzkumů přitom víme, že vlastníci jsou spokojenější, než je tomu v ostatních typech bydlení.
2) Revitalizace sídlišť zkvalitnila parametry obytných objektů.
3) Selektivní migrace znamenala odliv domácností se sídlištěm nespokojených, zejména do čtvrtí rodinných domů.

„Výsledky posledního výzkumu brněnských sídlišť ukazují, že bydlet na sídlišti není žádná ostuda a lidé jsou zde spokojeni. Dokonce spokojenost v čase vzrůstá a pohybujeme se nad evropským průměrem. Je to doklad, že snahy města a městských částí v oblasti privatizace bytového fondu a revitalizace jak domů, tak veřejných prostranství mají smysl,“ uvedl primátor města Brna Roman Onderka.

Pomyslným vítězem z celé šestice sídlišť se stala Lesná, a to zejména kvůli dobře hodnocené pověsti sídliště a vysoké míře spokojenosti s bytem, domem a sídlištěm. Je však potřeba mít na paměti, že na Lesné žije vyšší podíl seniorů. Z jiných výzkumů víme, že senioři bývají se svými byty spokojenější (měli více času najít si pro sebe vyhovující bydlení než mladší generace a také bývají zpravidla méně ambiciózní). Vysoké hodnocení sídliště tak patrně odráží zmíněné skutečnosti. Pokud by byla Lesná doménou mladých lidí, hladinu spokojenosti s byty bychom zde zřejmě pozorovali o něco nižší.
Z nadprůměrných hodnot se těší také Bystrc II, zejména pro spokojenost s bytem, domem a sídlištěm, ale také kvůli dobré pověsti sídliště. Dvojice Vinohrady a Kamenný Vrch, které jsou si silně vzájemně podobné, nabývají podprůměrných hodnot spokojenost s bytem, domem a sídlištěm a slabší je také pověst.
Relativně podprůměrné hodnoty spokojenosti zaznamenáváme také u Bohunic, ovšem bohuničtí respondenti nejsilněji vykazují pozitivní posun ve spokojenosti s bytem, domem a sídlištěm. Kamechy jsou velmi mladou lokalitou a její obyvatelé hodnotí vztah ke svému obytnému prostředí spíše střízlivě, oproti ostatním lokalitám kritičtěji.

Jaké jsou podle zjištění výzkumu největší přednosti a nedostatky zkoumaných sídlišť?

Výhody/přednosti sídliště

(spontánní rovina hodnocení – volné odpovědi byly kategorizovány)

Celkem 2190 variant odpovědí

Stav a množství zeleně

512

Klidná lokalita, klid k bydlení

313

Dostupnost MHD (časté spoje, navazování spojů do centra města)

306

Pěkná lokalita

234

Dostupnost služeb

136

Dostupnost obchodů

134

Občanská vybavenost (obecně)

117

Ostatní varianty odpovědí

438

Nevýhody/zápory sídliště

(spontánní rovina hodnocení – volné odpovědi byly kategorizovány)

Celkem 1452 variant odpovědí

Parkování (nedostatek parkovacích míst)

289

Hustá zástavba, vysoká koncentrace lidí, anonymita, špatné mezilidské vztahy

210

Nedostupnost MHD (nutnost přestupů, MHD nejezdí k místu bydliště, zastávky MHD jsou daleko od bydliště, špatná dostupnost do centra Brna apod.)

208

Vandalismus

84

Nedostupnost veřejných sportovišť (zejména pro malé děti)

54

Ostatní varianty odpovědí

607

Celkově z výsledků loňské vlny výzkumu vyplývá, že i přes rozdíly mezi jednotlivými sídlišti se naprosté většině obyvatel v daném místě žije dobře; míra spokojenosti obyvatel se sídlišti v časovém posunu vzrostla o cca 10 %, což je důsledkem celé řady společenských změn a opatření. Také struktura obyvatel všech sledovaných brněnských sídlišť je pestránic nenasvědčuje tomu, že by docházelo k zásadnímu přílivu sociálně slabých obyvatel a případnému vytváření sociálně vyloučených lokalit, jak to lze v různé míře pozorovat jinde v České republice či v Evropě.

Tiskové středisko MMB
e-mail:
tis@brno.cz
tel.: 542 172 010
fax: 542 172 124
www.brno.cz 

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 09.01.2012 12:30
  • Datum poslední aktualizace: 09.01.2012 12:30
  • Odpovědný útvar: Kancelář primátorky města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design