Česky CZEnglish EN

Čisté povodí Svratky – Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži

2. června 2009

 

Projekt „Čisté povodí Svratky" slouží k vyřešení dlouhotrvající špatné kvality vody v přehradních nádržích Brno a Vír vlivem přemnožených sinic – cyanobakterií.

 

Projekt zahájil Jihomoravský kraj a statutární město Brno v roce 2003. Zastupitelstvo města Brna (ZMB) schválilo na svém zasedání 14. října 2003, zapojení statutárního města Brna do projektu Čisté povodí Svratky. Spoluřešiteli projektu společně s Jihomoravským krajem a městem Brnem byli v roce 2005 a 2006 i kraje Vysočina  a Pardubický. Koordinátorem projektu je, po dohodě všech partnerů, Jihomoravský kraj. Povodí Moravy s.p. se podílí na projektu jakožto správce nádrží a toku a jako odborný subjekt, který má na starosti mimo jiné i kvalitu vody v tocích a nádržích. V současné době jsou partnery opět Jihomoravský kraj se  statutárním městem Brnem a Povodím Moravy s.p., a jsou připraveny k  realizaci konkrétní opatření pro Brněnskou údolní nádrž.

 


 

Hladina Brněnské přehrady začne klesat 4. června. Rozhodl o tom řídící výbor projektu Čistá Svratka, složený ze zástupců tři hlavních partnerů projektu – města Brna, Jihomoravského kraje a Povodí Moravy. Společným cílem je obnova ekologické rovnováhy v přehradě a zastavení masového množení sinic v letních měsících, jež výrazně omezuje rekreační využití nádrže a turistický ruch v jejím okolí.

 

Řídící výbor projektu rozhodl, že od 4. 6. 2009 bude hladina Brněnské přehrady postupně snižována o zhruba 30 cm denně až na kótu 219 m n. m., což představuje snížení hladiny o dalších 5 m oproti současnému stavu, resp. 10 m pod běžnou výšku hladiny v letních měsících. Důvodem snížení hladiny je obnažení co největší plochy dna – předpokládá se obnažení až 130 hektarů sedimentů. Na obnažené usazeniny budou aplikovány přírodě blízké preparáty (tzv. biopreparáty), které podpoří přirozené procesy mineralizace. Díky mineralizaci budou živiny obsažené v sedimentech vázány do jiných struktur, ze kterých se pak nebudou tak snadno uvolňovat zpět do vodního sloupce, kde se stávají hlavní potravou pro přemnožené sinice.

 

Snížení hladiny o 10 m na kótu 219 m n. m. je maximální možné z důvodu bezpečnosti samotného vodního díla a biologického zajištění nádrže a toku Svratky pod přehradou. Poprvé za téměř sedmdesátiletou historii přehrady bude hladina takto výrazně snížena. Brňanům se tak od června naskytne unikátní pohled na původní široké údolí Svratky.

  

 

Bezpečnostní opatření v době snížené hladiny

 

Na zajištění bezpečnosti veřejnosti po dobu snížené hladiny v nádrži spolupracují partneři projektu – Statutární město Brno, Jihomoravský kraj a Povodí Moravy – s Policií ČR a Městskou policí Brno.

 

Jako hlavní rizika pro návštěvníky Brněnské přehrady byla pro období snížené hladiny v přehradě identifikována:

 • možnost zapadnutí do zvodněné vrstvy bahna obnažené při snížení hladiny s rizikem utopení
 • nález nebezpečných předmětů, např. nevybuchlé munice z druhé světové války.

 

Po dobu snížené hladiny v přehradě je proto vydána výstraha veřejnosti za účelem zvýšení bezpečnosti občanů, neboť snížením hladiny budou obnaženy nezpevněné břehy představující riziko utonutí.

 

 

Veřejnost bude o této skutečnosti informována pomocí tabulí rozmístěných                   po obvodu nádrže, ale i v rekreačních střediscích, a to včetně výstrahy pro nebezpečí utonutí při plavbě. Vstup na obnažené dno Brněnské přehrady bude výhradně na vlastní nebezpečí.

 

Povodí Moravy, s.p., jako správce nádrže, zabezpečil v součinnosti s Policií ČR             a Městskou policií nepřetržitou pracovní pohotovost po dobu manipulace na vodním díle i ostrahu vodního díla. Policejní hlídky budou pravidelně provádět kontrolu obnaženého dna. Při náhodném nálezu jakýchkoli podezřelých předmětů kontaktujte přímo Policii ČR na tísňové lince 158.

 

 

Opatření přímo na Brněnské přehradě

 

Termín zahájení upouštění byl stanoven po dohodě se společností ČEZ, která bude od počátku června provádět generální opravu vodní elektrárny Kníničky. Upouštění tedy bude zahájeno tak, aby nezpůsobilo finanční ztráty provozovateli elektrárny, ani neohrozilo úspěšný průběh ohňostrojného festivalu Ignis Brunensis.    

 

Po snížení hladiny přehrady na kótu 219 m m. n. budou realizována opatření, jejichž cílem je podpořit navrácení přirozené rovnováhy do ekosystému přehrady:

 • Aerace (dodání kyslíku do vodního prostředí) – cílem je podpořit rozklad organických látek v sedimentech a vytvořit tak prostředí, ve kterém dojde k potlačení dominance sinic. Aerační technologie bude vprovozu po dobu několika let.
 • Lokální těžba sedimentů – usazeniny se budou těžit pouze ve 2 lokalitách, a to vzátoce Sokolského koupaliště a vRokli, neboť právě zde dosahují koncentrace zárodků sinic nejvyšších hodnot.
 • Aplikace biopreprátů na obnažené sedimenty - cílem je dodání speciálně vybraných mikroorganismů do sedimentů, které se účinně podílejí na urychlení procesu mineralizace a snížení nadbytečných živin ve vodní nádrži.
 • Úprava rybí obsádky - před opětovným napuštěním nádrže bude rybí obsádka upravena směrem květšímu zastoupení dravých ryb.

 

Konkrétní načasování jednotlivých opatření bude záviset na výsledcích průběžného monitoringu stavu nádrže a na aktuálních klimatických podmínkách.

 

Projekt zahrnující výše uvedená opatření na Brněnské přehradě získal v březnu 2009 finanční podporu z evropských fondů ve výši zhruba 160 milionů Kč. Opatření na Brněnské přehradě jsou však jen částí aktivit směřujících k vyčištění povodí Svratky.

 

 

Přípravné práce na maximální snížení hladiny zahrnovaly v posledních 2 letech především:

 

 • Vápnění obnažených sedimentů – za účelem úpravy pH a podpory procesu mineralizace pro lepší účinek následných opatření (např. aplikace biopreparátů) bylo již 4 krát provedeno letecké vápnění dnových sedimentů v nádrži (při snížení hladiny), a to na podzim roku 2007 v množství 200 kg vápenného hydrátu na hektar a na jaře a na podzim roku 2008 v množství 400 kg vápenného hydrátu na hektar. Stejné množství bylo aplikováno i při vápnění  letos na jaře.
 • Snížení rybí obsádky – odlov ryb a jejich přemístění do okolních toků a nádrží tak, aby při snížené hladině nedošlo kmasovému úhynu ryb. Rybáři odlovili za pomoci elektrického agregátu část ryb, aby snížili rybí obsádku. Počet ryb se snížil i tím, že Moravský rybářský svaz již v loňském roce vody Brněnské přehrady nezarybňoval a ani vprůběhu čištění zarybňovat nebude.
 • Všechny tyto akce financovaly rovným dílem Jihomoravský kraj a město Brno a zajišťovalo je Povodí Moravy.

 


 

 

Opatření v povodí Svratky

 

Příčinou masového rozvoje sinic jsou dva hlavní aspekty – přísun živin do přehrady z povodí a zásoby živin a inokula sinic přímo v sedimentech nádrže. Proto již několik let všichni partneři projektu financují a podporují další důležitá opatření v ploše povodí:

 

 • Výstavba čistíren odpadních vod v obcích – Jihomoravský kraj již několik let pomáhá obcím nad přehradou k získání dotací na dostavbu ČOV. Z 8 obcí nad 2000 obyvatel už nemá čistírnu jen jediná, a i ta ji bude mít dostavěnu do dvou let. Následovat bude výstavba v obcích nad 500 obyvatel. Do výstavby ČOV v obcích nad přehradou byly investovány již miliardy korun.

 

 • Omezení znečištění z polí – v povodí Svratky jsou již řadu let postupně realizovány pozemkové úpravy, které mění způsoby zemědělského hospodaření v krajině, snižují erozi i splachy hnojiv do řeky. Pokračuje se také v projektech revitalizace toku.

 

Kontrola nakládání s odpadními vodami v chatách u přehrady - již druhým rokem kontrolují úředníci stavebního úřadu rekreační objekty na březích přehrady, nakládání se splaškovými vodami se zlepšuje. Statutární město Brno poskytlo v roce 2008 dotaci na městskou část Brno-Bystrc ve výši 216.000 Kč na zajištění kontrolní činnosti likvidace odpadních vod z rekreačních objektů na březích Brněnské přehrady. V roce 2009 činí tato dotace 550.000 Kč. K 31. 5. 2009 bylo zkontrolováno 460 chat.

 


  

Podrobnosti a aktuality o projektu Čistá Svratka najdou občané na internetových stránkách projektu www.cistasvratka.cz.

 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 02.06.2009 11:41
 • Datum poslední aktualizace: 02.06.2009 11:41
 • Odpovědný útvar: Odbor vodního, lesního hosp. a zemědělství Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design