Česky CZEnglish EN

BYL VYHLÁŠEN SIGNÁL UPOZORNĚNÍ NA MOŽNOST VÝSKYTU SMOGOVÉ SITUACE

13. únor 2012

VYHLÁŠENÍ   SIGNÁLU   UPOZORNĚNÍ

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán dle ust. § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, dle ust.          § 42 písm. g) a ust. § 48 odst. 1 písm. n) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 86/2002 Sb.“) a dle nařízení Jihomoravského kraje č. 4/2011, kterým se vydává Krajský regulační řád Jihomoravského kraje, vyhlašuje

podle ust. § 8 odst. 3 zákona č. 86/2002 Sb.

signál upozornění 

z důvodu překročení zvláštního imisního limitu pro suspendované částice PM10(polétavý prach)

pro území Jihomoravského kraje – správní obvod obce s rozšířenou působností Brno a Šlapanice:

 Upozorňujeme, že v nejbližších hodinách je možnost výskytu smogové situace pro znečišťující látku suspendované částice PM10 a vyhlášení signálu regulace. Vyhlašujeme signál upozornění. Platnost signálu je od 13:00 hodin dne 13. února 2012 do odvolání.“

Odůvodnění

Stanice AIM Brno – Tuřany splnila podmínky pro vyhlášení signálu upozornění:

1. průměrná 24-hodinová koncentrace PM10 byla dne 13. února 2012 v Brně Tuřanech 102,5 µg*m-3 (11:00 UTC – 12:00 SEČ).

aktuální klouzavé 24hodinové průměrné koncentrace PM10 jsou k nalezení zde:

http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/aim_regulation/regulation_PM10_24h_CZ.html 

2. posledních 6 hodin rostly klouzavé 12h průměry PM10:

 

2. posledních 6 hodin rostly klouzavé 12h průměry PM10:

Čas

17-05 UTC

18-06 UTC

19-07 UTC

20-08 UTC

21-09 UTC

22-10 UTC

23-11 UTC

Brno – Tuřany

Koncentrace (μg*m-3)

113,6

117,4

120

120,1

121,8

123,3

122,4

Na stanici imisního monitoringu v Brně, spadajících do smogového regulačního systému (Brno-Tuřany), došlo dne 13. února v 12:00 hodin k překročení zvláštního imisního limitu 24 hodinového průměru koncentrace suspendovaných částic PM10  - 100 g.m-3. Současně byly zjištěny nepříznivé rozptylové podmínky a bylo předpovězeno jejich další trvání, přičemž trend hodinových koncentrací suspendovaných částic PM10 - 100 g.m-3, pro něž byl překročen zvláštní imisní limit, je za posledních 6 hodin rostoucí alespoň na jedné měřící stanici reprezentativní pro vymezené území a současně se předpokládá, že tato situace bude trvat nejméně 8 následujících hodin. Trendy koncentrací se v případě suspendovaných částic PM10 vyhodnocují z časových řad klouzavých dvanáctihodinových průměrů hodinových koncentrací.

 

Vyhlášení signálu upozornění krajský úřad sdělí následujícím subjektům a orgánům - 

Ministerstvo životního prostředí,

Obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jejímž správním obvodu dojde k vyhlášení signálu,

Český hydrometeorologický ústav, pobočka Praha a Brno,

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Brno,

Česká televize,

Český rozhlas,

Česká tisková kancelář,

Provozovatelé regulovaných stacionárních zdrojů dle bodu 4 přílohy č. 1 k nařízení Jihomoravského kraje č. 4/2011.

 

Současně bude na webu Jihomoravského kraje – www.kr-jihomoravsky.cz  zveřejněna a předána sdělovacím prostředkům tato informace:

 

BYL VYHLÁŠEN SIGNÁL UPOZORNĚNÍ NA MOŽNOST VÝSKYTU SMOGOVÉ SITUACE

„Z důvodu nepříznivých rozptylových podmínek byl dne 13. února 2012 v 13:00 hodin vyhlášen Krajským úřadem Jihomoravského kraje signál upozornění na možnost výskytu smogové situace pro území správní obvod obce s rozšířenou působností Brno a Šlapanice. 

Nejhorší situace byla dnes v 12:00 hodin na stanici Brno – Tuřany, kde průměrná klouzavá 24 hodinová koncentrace polétavého prachu v ovzduší byla ve výši 102,5 µg.m-3 (denní limit je přitom 50 µg.m-3).

 

Žádáme spoluobčany, aby v těchto dnech svým jednáním minimalizovali množství vypouštěných škodlivin do ovzduší, omezili spalování pevných paliv, omezili v domácnostech používání otevřených plynových spotřebičů a krbových topenišť, dle možnosti se zdrželi práce s chemickými látkami a neprováděli činnosti spojené s nadměrnou prašností (přesun sypkých hmot, zeminy, sutí). Rovněž žádáme řidiče automobilů, aby pokud možno nevyjížděli, neboť emise z automobilů se významně podílejí na zvýšené koncentraci znečišťujících látek. Doporučujeme k přepravě využívat prostředky veřejné dopravy.

Hlavně lidem starším, dětem a nemocným (osobám trpícím srdečně cévními a respiračními chorobami) se doporučuje omezit pobyty ve venkovním prostředí. Není vhodné venku sportovat. Větrat by se mělo jen krátce a intenzívně. Smog může vyvolat především dýchací obtíže. Doporučujeme zvýšit přísun vitamínů, zejména vitamínu C (ovoce,  zelenina), nekouřit a vyhýbat se zakouřeným prostorám. 

Změnu k lepšímu nelze očekávat, rozptylové podmínky budou během dne přechodně mírně nepříznivé.

Aktuální údaje o stavu ovzduší jsou aktuálně uvedeny na stránkách ČHMÚ: www.chmi.cz , nebo na teletextu České televize (str. 180).

Otisk úředního razítka

 

Ing. Bc. Anna Hubáčková, v.r.

   vedoucí odboru životního prostředí

 

Za správnost vyhotovení: Ing. Tomáš Helán

 

 

 

 

 

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 13.02.2012 17:11
  • Datum poslední aktualizace: 13.02.2012 17:11
  • Odpovědný útvar: Odbor životního prostředí Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design