Česky CZEnglish EN

Odbor investiční (OI)

    Kontakty             Oddělení

Kounicova 67a, 601 67 Brno

 • Odbor investiční plní funkci investora, zajišťuje přípravu, realizaci a koordinaci investiční výstavby města.
 • Zajišťuje výběrová řízení na dodavatele investic, u nichž vykonává funkci investora.
 • Zpracovává a projednává návrhy obchodních smluv.
 • Zpracovává návrhy krátkodobých a střednědobých investičních programů staveb hrazených ze zdrojů města Brna.
 • Připravuje podklady pro rozpočet města.Kontroluje čerpání finančních prostředků určených pro investiční výstavbu.
 • Provádí ucelený výkon veškerých odborných činností v oblasti správy vodohospodářské infrastruktury – vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, veřejného a slavnostního osvětlení, kolektorové sítě a podzemí v majetku města v oblasti působnosti odboru. 
 • Zabezpečuje agendu zřizování věcných břemen k pozemkům dotčeným stavbami technických sítí v oblasti působnosti odboru.

 • Zajišťuje koordinaci výkopových prací na veřejných prostranstvích na území města, vydává roční a střednědobé koordinační harmonogramy výkopových prací, vede centrální databázi koordinace.

Kontakty

 FunkceJménoEmailTelefonFax
 Vedoucí odboruIng. Tomáš Pivecpivec.tomas(zavinac)brno.cz542 174 161542 174 055
 SekretariátDana Peškovápeskova.dana(zavinac)brno.cz542 174 162542 174 055

Úřední hodiny

 • Pondělí: 8:00 – 17:00
 • Středa: 8:00 – 17:00

Podmínkou pro osobní kontakt je předchozí telefonické nebo e-mailové objednání.

Oddělení Odboru investičního

Oddělení přípravy a realizace pozemních staveb

 • zajišťuje komplexní přípravu a realizaci v souladu se schváleným rozpočtem všech investic charakteru pozemních staveb hrazených z vlastních zdrojů města, státních dotací, úvěrů a fondů EU mimo oblast činnosti Odboru městské informatiky
 • pracovníkům ÚMČ, kteří zabezpečují činnost v oblasti přípravy a realizace investiční výstavby, poskytuje odborné konzultace v oblasti pozemních staveb
 • na vyžádání se vyjadřuje k územně plánovacím podkladům a územně plánovací dokumentaci z hlediska svého zaměření   

Oddělení přípravy a realizace inženýrských staveb

 • zajišťuje komplexní přípravu a realizaci v souladu se schváleným rozpočtem všech investic charakteru inženýrských staveb hrazených z vlastních zdrojů města, státních dotací, úvěrů a fondů EU mimo oblast činnosti Odboru městské informatiky
 • pracovníkům ÚMČ, kteří zabezpečují činnost v oblasti přípravy a realizace investiční výstavby, poskytuje odborné konzultace v oblasti inženýrských staveb
 • na vyžádání se vyjadřuje k územně plánovacím podkladům a územně plánovací dokumentaci z hlediska svého zaměření
 • aktualizuje zásobárnu IZ města – operativní plán
 • na vyžádání se vyjadřuje k územně plánovacím podkladům a územně plánovací dokumentaci z hlediska svého zaměření
 • vyjadřuje se ke stavbám jako účastník územního a stavebního řízení, neboť zastupuje Statutární město Brno jako vlastníka vodohospodářské infrastruktury, veřejného a slavnostního osvětlení, kolektorové sítě a sanovaných podzemních objektů
 • provádí ucelený výkon veškerých odborných činností ve vymezeném úseku správy vodohospodářské infrastruktury – vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, veřejného osvětlení, slavnostního osvětlení, kolektorové sítě a sanace podzemí v majetku města z hlediska působnosti odboru
 • podílí se na koordinaci vybraných inženýrských staveb hrazených z vlastních zdrojů města

Oddělení plánování staveb

 • Jedná se žadateli o uzavření smluv o výstavbě veřejné dopravní a technické infrastruktury, které jsou dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, podmínkou pro vydání územního rozhodnutí v případě, že investiční záměr vyžaduje vybudování nové nebo úpravu stávající veřejné dopravní a technické infrastruktury.
 • Předmětem smlouvy o výstavbě veřejné dopravní a technické infrastruktury je úprava práv a povinností stavebníka a města v rámci přípravy, realizace a zajištění správy a provozování veřejné dopravní a technické infrastruktury v odpovídajícím a z pohledu města potřebném rozsahu a standardu. Jedná se zejména o charakter a parametry pozemních komunikací (místních komunikací, účelových komunikací, chodníků), veřejných parkovacích stání, vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, veřejného osvětlení, zařízení pro nakládání s dešťovými vodami, veřejné zeleně apod.
 • Zajišťuje agendu využití předkupních práv města dle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, k pozemkům dotčeným plánovanými veřejně prospěšnými stavbami města.
 • V rámci investiční činnosti města zpracovává návrhy smluv o spolupráci a zadávání veřejných zakázek mezi městem a jinými veřejnými zadavateli.
 • Zajišťuje agendu koordinace výkopových prací na veřejných prostranstvích města v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 8/2009, o koordinaci výkopových prací na veřejných prostranstvích ve městě Brně, ve znění vyhlášky č. 12/2014.
 • Vydává vyjádření ke stavbám podléhajícím koordinaci výkopových prací, která jsou podkladem pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení.
 • Zajišťuje tvorbu harmonogramu výkopových prací na veřejných prostranstvích města.
 • Spravuje obecně závaznou vyhláškou č. 8/2009, o koordinaci výkopových prací na veřejných prostranstvích ve městě Brně, ve znění vyhlášky č. 12/2014.
 • Podílí se na legalizaci nalezených kanalizací pro veřejnou potřebu.
 • Vyjadřuje se k výstavbě, rekonstrukci a obnově energetických zařízení na území města v souladu s Energetickou koncepcí statutárního města Brna pro potřeby stavebních úřadů a dotčených útvarů MMB.
 • Vyjadřuje se k zásadám koncepčního rozvoje teplofikace města.
 • Zajišťuje výběr dodavatelů elektrické energie a plynu pro městské objekty.

Oddělení majetkoprávní a ekonomické

 • provádí ucelený výkon veškerých odborných činností ve vymezeném úseku majetkové správy vodohospodářské infrastruktury – vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, veřejného osvětlení, slavnostního osvětlení a kolektorové sítě v majetku města z hlediska působnosti odboru, včetně jeho pronájmu nebo jiných forem dispozice

Referát majetkoprávního vypořádání

 • zabezpečuje agendu zřizování věcných břemen k pozemkům dotčeným stavbami technických sítí z hlediska působnosti oddělení 

Oddělení předprojektové přípravy staveb a kontroly

 • Zpracovává samostatně investiční záměry (IZ) investic města.
 • Provádí zařazení investice do plánovacího a schvalovacího procesu MMB, dle Metodiky investičního procesu statutárního města Brna v celém jejím rozsahu včetně nákladů na pořízení a její následné provozování.
 • Postupuje zpracované IZ věcně příslušným útvarům MMB a spolupracuje s nimi v průběhu dalšího projednání v orgánech města.
 • Spolupracuje při přípravě zadávacích dokumentací investic města.
 • Poskytuje konzultace v oblasti přípravy městských investic. Provádí osvětovou práci z hlediska přípravy městských investic a spolupracuje s odbornou a laickou veřejností.
 • Spolupracuje při tvorbě databáze projektovaných a skutečně dosahovaných nákladů realizovaných staveb jako jednoho z pokladů oddělení k oceňování investičních akcí charakteru pozemních a inženýrských staveb.
 • Kontroluje vybrané části položkových rozpočtů a textovou a výkresovou (projektovou) část zadávací dokumentace.
 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 17.03.2021 08:33
 • Datum poslední aktualizace: 17.03.2021 08:33
 • Odpovědný útvar: Odbor investiční Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design