Česky CZEnglish EN

Odbor investiční (OI)

    Kontakty             Oddělení

Kounicova 67a, 601 67 Brno

 • Odbor investiční plní funkci investora, zajišťuje přípravu, realizaci a koordinaci investiční výstavby města.
 • Zajišťuje výběrová řízení na dodavatele investic, u nichž vykonává funkci investora.
 • Zpracovává a projednává návrhy obchodních smluv.
 • Zpracovává návrhy krátkodobých a střednědobých investičních programů staveb hrazených ze zdrojů města Brna.
 • Připravuje podklady pro rozpočet města.Kontroluje čerpání finančních prostředků určených pro investiční výstavbu.
 • Provádí ucelený výkon veškerých odborných činností v oblasti správy vodohospodářské infrastruktury – vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, veřejného a slavnostního osvětlení, kolektorové sítě a podzemí v majetku města v oblasti působnosti odboru. 
 • Zabezpečuje agendu zřizování věcných břemen k pozemkům dotčeným stavbami technických sítí v oblasti působnosti odboru.

 • Zajišťuje koordinaci výkopových prací na veřejných prostranstvích na území města, vydává roční a střednědobé koordinační harmonogramy výkopových prací, vede centrální databázi koordinace.

Kontakty

 FunkceJménoEmailTelefonFax
Pověřený zastupováním dočasně
neobsazené pozice vedoucího odboru
Ing. Karel Vlčekvlcek.karel(zavinac)brno.cz542 174 161542 174 055
 SekretariátDana Peškovápeskova.dana(zavinac)brno.cz542 174 162542 174 055

Úřední hodiny

Pondělí8:00 - 17:00
Středa8:00 - 17:00
Pátek8:00 - 12:00

Oddělení Odboru investičního

Oddělení přípravy a realizace pozemních staveb

 • zajišťuje komplexní přípravu a realizaci v souladu se schváleným rozpočtem všech investic charakteru pozemních staveb hrazených z vlastních zdrojů města, státních dotací, úvěrů a fondů EU mimo oblast činnosti Odboru městské informatiky

 • pracovníkům ÚMČ, kteří zabezpečují činnost v oblasti přípravy a realizace investiční výstavby, poskytuje odborné konzultace v oblasti pozemních staveb

 • na vyžádání se vyjadřuje k územně plánovacím podkladům a územně plánovací dokumentaci z hlediska svého zaměření   

Oddělení přípravy a realizace inženýrských staveb

 • zajišťuje komplexní přípravu a realizaci v souladu se schváleným rozpočtem všech investic charakteru inženýrských staveb hrazených z vlastních zdrojů města, státních dotací, úvěrů a fondů EU mimo oblast činnosti Odboru městské informatiky

 • pracovníkům ÚMČ, kteří zabezpečují činnost v oblasti přípravy a realizace investiční výstavby, poskytuje odborné konzultace v oblasti inženýrských staveb
 • na vyžádání se vyjadřuje k územně plánovacím podkladům a územně plánovací dokumentaci z hlediska svého zaměření

 • aktualizuje zásobárnu IZ města – operativní plán

 • na vyžádání se vyjadřuje k územně plánovacím podkladům a územně plánovací dokumentaci z hlediska svého zaměření

 • vyjadřuje se ke stavbám jako účastník územního a stavebního řízení, neboť zastupuje Statutární město Brno jako vlastníka vodohospodářské infrastruktury, veřejného a slavnostního osvětlení, kolektorové sítě a sanovaných podzemních objektů

 • provádí ucelený výkon veškerých odborných činností ve vymezeném úseku správy vodohospodářské infrastruktury – vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, veřejného osvětlení, slavnostního osvětlení, kolektorové sítě a sanace podzemí v majetku města z hlediska působnosti odboru

 • podílí se na koordinaci vybraných inženýrských staveb hrazených z vlastních zdrojů města

Oddělení plánování staveb

 • Jedná se žadateli o uzavření smluv o výstavbě veřejné dopravní a technické infrastruktury, které jsou dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, podmínkou pro vydání územního rozhodnutí v případě, že investiční záměr vyžaduje vybudování nové nebo úpravu stávající veřejné dopravní a technické infrastruktury.

 • Předmětem smlouvy o výstavbě veřejné dopravní a technické infrastruktury je úprava práv a povinností stavebníka a města v rámci přípravy, realizace a zajištění správy a provozování veřejné dopravní a technické infrastruktury v odpovídajícím a z pohledu města potřebném rozsahu a standardu. Jedná se zejména o charakter a parametry pozemních komunikací (místních komunikací, účelových komunikací, chodníků), veřejných parkovacích stání, vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, veřejného osvětlení, zařízení pro nakládání s dešťovými vodami, veřejné zeleně apod.

 • Zajišťuje agendu využití předkupních práv města dle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, k pozemkům dotčeným plánovanými veřejně prospěšnými stavbami města.

 • V rámci investiční činnosti města zpracovává návrhy smluv o spolupráci a zadávání veřejných zakázek mezi městem a jinými veřejnými zadavateli.

 • Zajišťuje agendu koordinace výkopových prací na veřejných prostranstvích města v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 8/2009, o koordinaci výkopových prací na veřejných prostranstvích ve městě Brně, ve znění vyhlášky č. 12/2014.

 • Vydává vyjádření ke stavbám podléhajícím koordinaci výkopových prací, která jsou podkladem pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení.

 • Zajišťuje tvorbu harmonogramu výkopových prací na veřejných prostranstvích města.

 • Spravuje obecně závaznou vyhláškou č. 8/2009, o koordinaci výkopových prací na veřejných prostranstvích ve městě Brně, ve znění vyhlášky č. 12/2014.

 • Podílí se na legalizaci nalezených kanalizací pro veřejnou potřebu.

 • Vyjadřuje se k výstavbě, rekonstrukci a obnově energetických zařízení na území města v souladu s Energetickou koncepcí statutárního města Brna pro potřeby stavebních úřadů a dotčených útvarů MMB.

 • Vyjadřuje se k zásadám koncepčního rozvoje teplofikace města.

 • Zajišťuje výběr dodavatelů elektrické energie a plynu pro městské objekty.

Oddělení majetkoprávní a ekonomické

 • provádí ucelený výkon veškerých odborných činností ve vymezeném úseku majetkové správy vodohospodářské infrastruktury – vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, veřejného osvětlení, slavnostního osvětlení a kolektorové sítě v majetku města z hlediska působnosti odboru, včetně jeho pronájmu nebo jiných forem dispozice

Referát majetkoprávního vypořádání

 • zabezpečuje agendu zřizování věcných břemen k pozemkům dotčeným stavbami technických sítí z hlediska působnosti oddělení 

Oddělení předprojektové přípravy staveb a kontroly

 • Zpracovává samostatně investiční záměry (IZ) investic města.

 • Provádí zařazení investice do plánovacího a schvalovacího procesu MMB, dle Metodiky investičního procesu statutárního města Brna v celém jejím rozsahu včetně nákladů na pořízení a její následné provozování.

 • Postupuje zpracované IZ věcně příslušným útvarům MMB a spolupracuje s nimi v průběhu dalšího projednání v orgánech města.

 • Spolupracuje při přípravě zadávacích dokumentací investic města.

 • Poskytuje konzultace v oblasti přípravy městských investic. Provádí osvětovou práci z hlediska přípravy městských investic a spolupracuje s odbornou a laickou veřejností.

 • Spolupracuje při tvorbě databáze projektovaných a skutečně dosahovaných nákladů realizovaných staveb jako jednoho z pokladů oddělení k oceňování investičních akcí charakteru pozemních a inženýrských staveb.

 • Kontroluje vybrané části položkových rozpočtů a textovou a výkresovou (projektovou) část zadávací dokumentace.
 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 07.02.2019 11:14
 • Datum poslední aktualizace: 07.02.2019 11:14
 • Odpovědný útvar: Odbor investiční Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design