Česky CZEnglish EN

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/19

Datum: 8. 9. 2020
Místo: v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1, Brno
Čas:

08:00

 

Navržený pořad jednání:

1. Technický bod (zapisovatelé, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB)  
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.)
3. Zpráva Kontrolního výboru ZMB, Finančního výboru ZMB, Výboru pro národnostní menšiny ZMB, Policie ČR, Městské policie Brno a Hasičského záchranného sboru   (1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání předposlední bod jednání) 
4. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění) (2. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)
5. Představení nově jmenovaných ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných statutárním městem Brnem - informace
6. Žádost o udělení výjimky z ustanovení č. 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně pro akci "Úprava TT Zábrdovická, dopravní napojení ulice Šámalovy" v k.ú. Zábrdovice
7.  Návrh na změnu zástupce statutárního města Brna v dozorčí radě společnosti Technologický Park Brno, a. s.
8. Členství statutárního města Brna ve spolku CIVINET Česká a Slovenská republika, z.s.
9. Návrh na vystoupení statutárního města Brna ze spolku Otevřená města, z. s.
10. Převedení sociálních služeb poskytovaných městskými částmi pod Centrum sociálních služeb, příspěvkovou organizaci  
11. Návrh na změnu stanov a návrh na udělení předchozího souhlasu se změnou individuální politiky společnosti Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a. s.
12. Návrh Dodatků č. 24 a č. 25 Protokolu o předání a převzetí movitého a nemovitého majetku města Brna k hospodaření Správě hřbitovů města Brna, příspěvkové organizaci
13. Dodatek č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Kancelář architekta města Brna
14. Návrh Dodatku č. 4 ke Zřizovací listině Hvězdárny a planetária Brno, příspěvkové organizace
15. Návrh dodatku č. 25 ke Zřizovací listině Centra sociálních služeb, příspěvkové organizace   
16. Návrh dodatku č. 60 ke Smlouvě o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu pro statutární město Brno – Koncesní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.  
17. Návrh vnesení nepeněžitého vkladu statutárního města Brna tvořeného optickými kabely Metropolitní sítě Brno do základního kapitálu společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost, včetně návrhu změny stanov společnosti
18. Finanční hospodaření dobrovolného svazku obcí Cyklistická stezka Brno - Vídeň za rok 2019
19. Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 2021–2027
20. Strategie #brno2050 – návrh aktualizovaného znění VIZE 2050
21. Návrh aktualizace Metodiky veřejné podpory
22. Aktualizace "Metodiky na podporu vrcholového sportu ve městě Brně" 
23. Žádost o zařazení amerického fotbalu a šachů mezi vrcholové sporty dle „Metodiky na podporu vrcholového sportu ve městě Brně“ a o přeřazení judo z II. skupiny do I. skupiny v rámci této metodiky
24. Smlouvy o kontokorentním úvěru s Českou spořitelnou, a. s. a Komerční bankou, a. s.
25. Výsledky hospodaření statutárního města Brna za I. pololetí roku 2020
26. Návrh bilance zdrojů statutárního města Brna na rok 2021, stanovení základních proporcí návrhu rozpočtu statutárního města Brna na rok 2021
27. Návrh rozpočtového opatření ve věci daně z příjmů právnických osob za obce z rozpočtové činnosti, jejímž poplatníkem je město Brno
28. Posuvné protipožární vstupní dveře pro veřejnost na Jednotce projednávání přestupků Městské policie Brno, návrh rozpočtového opatření
29. Úprava rozpočtu Městské policie Brno v roce 2020 - návrh rozpočtového opatření
30. Návrh rozpočtového opatření - aktualizace rozpočtu běžných výdajů Městské policie Brno v roce 2020
31. Návrh rozpočtového opatření - úprava rozpočtu příjmů a běžných výdajů Odboru rozpočtu a financování MMB
32. Návrh rozpočtového opatření - přesun běžných a kapitálových výdajů rozpočtu Odboru správy majetku MMB
33. Návrh rozpočtového opatření - přesun v rámci běžných a kapitálových výdajů Odboru životního prostředí MMB
34. Návrh rozpočtového opatření – přesun kapitálových výdajů z rozpočtu Odboru životního prostředí MMB do rozpočtu Odboru investičního MMB
35. Návrh rozpočtového opatření-přesun finančních prostředků v rámci Odboru zdraví Magistrátu města Brna  
36. Aktualizace rozpočtu Odboru investičního MMB září 2020 - návrh rozpočtového opatření
37. Návrh rozpočtového opatření - navýšení běžných výdajů na činnosti vykonávané společností Brněnské komunikace a.s., přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu Odboru dopravy MMB a Odboru investičního MMB
38. Návrh rozpočtového opatření - přesun finančních prostředků mezi Odborem územního plánování a rozvoje MMB a Odborem zdraví MMB
39. Návrh na úpravu rozpočtu Odboru sociální péče MMB na rok 2020 a změny účelu investičního transferu pro příspěvkové organizace v působnosti Odboru sociální péče MMB – návrh rozpočtového opatření  
40. Realizace bezbariérových úprav, návrh rozpočtového opatření
41. Žádosti typu A dle Postupu podávání a administrace žádostí o odpuštění dluhu na nájemném či jeho části, resp. o vzdání se práva na nájemné či jeho část, v souvislosti s opatřeními proti pandemii koronaviru SARS CoV-2 – Odbor správy majetku MMB
42. Žádosti typu A dle Postupu podávání a administrace žádostí o odpuštění dluhu na nájemném či jeho části, resp. o vzdání se práva na nájemné či jeho část, v souvislosti s opatřeními proti pandemii koronaviru SARS CoV-2 – Odbor zdraví MMB
43. Žádosti typu A dle Postupu podávání a administrace žádostí o odpuštění dluhu na nájemném či jeho části, resp. o vzdání se práva na nájemné či jeho část, v souvislosti s opatřeními proti pandemii koronaviru SARS CoV-2 – Odbor životního prostředí MMB 
44. Žádosti typu A dle Postupu podávání a administrace žádostí o odpuštění dluhu na nájemném či jeho části, resp. o vzdání se práva na nájemné či jeho část, v souvislosti s opatřeními proti pandemii koronaviru SARS CoV-2 – OŠMT MMB
45. Žádosti typu A dle Postupu podávání a administrace žádostí o odpuštění dluhu na nájemném či jeho části, resp. o vzdání se práva na nájemné či jeho část, v souvislosti s opatřeními proti pandemii koronaviru SARS CoV-2 – Odbor kultury MMB
46. Žádosti typu A dle Postupu podávání a administrace žádostí o odpuštění dluhu na nájemném či jeho části, resp. o vzdání se práva na nájemné či jeho část, v souvislosti s opatřeními proti pandemii koronaviru SARS CoV-2 – Odbor sociální péče MMB 
47. Změna účelu příspěvku zřizovatele pro TIC BRNO, příspěvkovou organizaci
48. Návrh na změnu účelu použití části investičního a části neinvestičních transferů, poskytnutých z rozpočtu města Brna městské části Brno-Bohunice, návrh rozpočtového opatření
49. Prodloužení termínu vyúčtování postoupených transferů na rok 2020 městské části Brno-sever
50. Poskytnutí transferu MČ Brno-střed na prodloužení otevírací doby veřejných toalet; návrh rozpočtového opatření
51. Návrh na změny v pořádání kulturních akcí na základě aktualizovaného Postupu při poskytování transferů městským částem z rozpočtu města Brna na pořádání kulturních akcí - návrh rozpočtového opatření
52. Návrh na snížení neinvestičních příspěvků Národnímu divadlu Brno, příspěvkové organizaci a Filharmonii Brno, příspěvkové organizaci – návrh rozpočtového opatření   
53. Rozšíření účelu využití neinvestičního příspěvku na rok 2020 pro Národní divadlo Brno, příspěvkovou organizaci
54. Návrh na poskytnutí peněžního daru na podporu projektů záchrany ohrožených druhů zvířat ve volné přírodě prostřednictvím projektu „Koruna ze vstupu“ - návrh rozpočtového opatření
55. Poskytnutí investiční dotace společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost na vybudování   nového veřejného osvětlení cyklostezky Kamenná - Anthropos 
56. Žádost o poskytnutí investiční dotace na instalaci slavnostního osvětlení sochy pátera Martina Středy
57. Návrh na poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního programu "Podpora vytváření zelených střech pro rok 2020"
58. Návrh na poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního programu "Podpora využití srážkové vody"
59. Návrh na poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu města Brna na realizaci pamětní desky věnované Janu Rajlichovi st. - návrh smlouvy; návrh rozpočtového opatření
60. Návrh na poskytnutí investiční dotace SK TART MORAVSKÁ SLAVIA BRNO, z.s.na projekt „Modernizace stávajících prostor haly SK TART Moravská Slavia Brno – přístavba a rekonstrukce“ 
61. Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu města Brna společnosti STAREZ-SPORT, a.s. na realizaci projektu „VideoRef Hala RONDO“  
62. Návrh na poskytnutí investičních a neinvestičních dotací v oblasti tělovýchovy a sportu na rok 2020/2021 – II. kolo – návrh rozpočtového opatření 
63. Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace Základní škole a Mateřské škole Pramínek, o.p.s. na zajištění projektu "Síť brněnských otevřených škol".
64. Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na podporu tělovýchovných a sportovních aktivit pro rok 2020 – návrh na změny části příloh
65. Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na podporu brněnských kolektivních sportů pro rok 2020 – návrh rozpočtového opatření 
66. Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na pronájem ledových ploch mládežnickým hokejovým a krasobruslařským klubům pro rok 2020 
67. Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace organizaci Společně, o.p.s. v roce 2020 – návrh rozpočtového opatření
68. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku BRNĚNSKÉ CENTRUM  SPORTOVNÍCH NADĚJÍ, z.s. na podporu brněnských sportovních nadějí města Brna v sezóně 2020/2021  
69. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace Českému olympijskému výboru na uspořádání Republikového finále Odznaku všestrannosti 2020 v Brně  
70. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace Městskému sportovnímu klubu Brno, z.s. na zabezpečení sportovní činnosti dětí a mládeže na základních školách v projektu „Sportovci do škol“  na období 09-12/2020 – návrh rozpočtového opatření
71. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace Nadačnímu fondu regionální fotbalové Akademie Jihomoravského kraje na zabezpečení projektu fotbalové akademie ve školním roce 2020/2021 
72. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace Spolku křesťanské pomoci Bučovice na projekt "Podpora resocializace osob propuštěných z výkonu trestu" - návrh rozpočtového opatření
73. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace společnosti Betanie – křesťanská pomoc, z. ú.  na projekt „Villa Vlaďka – odlehčovací služby pobytové“ - návrh rozpočtového opatření
74. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace společnosti AMERFO o.p.s. na projekt „Dofinancování provozu navazujícího na sociální služby“ – návrh rozpočtového opatření
75. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace společnosti EkoInkubátor, z.ú. na projekt „SYMBIOS - sdílené bydlení“ – návrh rozpočtového opatření
76. Návrh na poskytnutí individuálních dotací nestátním neziskovým organizacím na sociální služby pro rok 2020 - služby zařazené v individuálních projektech JMK - návrh rozpočtového opatření
77. Návrh na poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města Brna v roce 2020 v oblasti kultury v souvislosti s pandemií COVID-19 – návrh rozpočtového opatření 
78. Návrh na prodloužení víceletých individuálních dotací z rozpočtu města Brna v oblasti kultury
79. Žádosti nestátních neziskových organizací o poskytnutí individuálních dotací na sociální služby zařazené do sítě služeb s nadregionální a celostátní působností Ministerstva práce a sociálních věcí
80. Návrh na poskytnutí dotací nestátním neziskovým organizacím na sociální služby pro rok 2020 - dofinancování program I - návrh rozpočtového opatření
81. Návrh dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotací z rozpočtu města Brna a souhlasy se změnami projektů v oblasti kultury 
82. Návrh na uzavření smluv se společností Dopravní podnik města Brna, a.s. o poskytnutí individuálních investičních dotací z rozpočtu města Brna v oblasti dopravy - návrh rozpočtového opatření
83. Návrh smlouvy o poskytnutí dotace JIC, zájmovému sdružení právnických osob, na projekt "Kreativní vouchery Brno 2021"
84. Návrh Dodatku č. 1 Smlouvy č. 4319174957 o poskytnutí dotace společnosti Lesy města Brna, a.s., na realizaci projektu „Rozhledna Holedná“ - návrh rozpočtového opatření
85. Návrh dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna mezi statutárním městem Brnem a společností SNIP& CO, reklamní společnost, spol. s r.o.
86. Návrh na poskytnutí neinvestičních příspěvků příspěvkovým organizacím na realizaci projektu "Participace ve školách" - návrh rozpočtového opatření
87. Úprava rozpočtu na realizaci projektu participativního rozpočtu "Park Sadová - nový park pro Brno", návrh rozpočtového opatření
88. Změna realizátora projektu participativního rozpočtu statutárního města Brna "Městská galerie", návrh rozpočtového opatření
89. Veřejná zakázka - projektová dokumentace na projekt "Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži, IV. etapa 2023 - 2027" - návrh rozpočtového opatření
90. Návrh na zapojení statutárního města Brna do projektu v rámci výzvy 2A „Tromso“ z Norských fondů - Monitoring a opatření ke zlepšení kvality ovzduší na území města Brna
91. Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů - září 2020 - návrh rozpočtových opatření
92. Projekty financované z Fondu kofinancování projektů – září 2020 – návrh rozpočtového opatření
93. Projekt "MČ Brno-Chrlice – Cyklostezka z ul. Davídkova po p. č. 3117" – rozhodnutí o poskytnutí dotace
94. Projekt "Sběrné středisko odpadů v MČ Brno - Židenice" – rozhodnutí o poskytnutí dotace
95. Projekt "Sběrné středisko odpadů Sochorova" – rozhodnutí o poskytnutí dotace
96. Projekt "Sběrné středisko odpadů Slaměníkova" – rozhodnutí o poskytnutí dotace
97. Projekt "Zprostředkující subjekt ITI 3" - posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření
98. Projekt "Strategický rozvoj a zvýšení kvality řízení úřadu a zavedení nástrojů komunikace s občany" – posouzení projektu
99. Návrh Memoranda o spolupráci při realizaci projektu Dokumentační centrum holokaustu na Moravě mezi SMB a Nadačním fondem pro zbudování a provozování Dokumentačního centra holokaustu na Moravě, návrh na zrušení usnesení ZMB č. Z8/17, bod 7
100. Návrh na uzavření Memoranda v rámci spolupráce na realizaci sochy J. G. Mendela
101. Dohoda o spolupráci při stavbě kanalizační přípojky v areálu Konventu Hospitálského řádu sv. Jana z Boha - Milosrdných bratří v Brně v rámci investiční akce "Nábřeží Svratky, Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII"
102. Fond rozvoje bydlení města Brna – Návrh na změnu účelu použití části finančních prostředků schválené zápůjčky, návrh rozpočtového opatření
103. Fond rozvoje bydlení města Brna - Návrh na vyhlášení nabídkového řízení pro poskytování návratných účelových zápůjček pro I. etapu 2021
104. Návrh čerpání finančních prostředků z Fondu bytové výstavby MČ Brno - Starý Lískovec - výjimka ze Zásad pro zapojení finančních prostředků Fondu bytové výstavby do rozpočtu města, návrh rozpočtového opatření  
105. Návrh na změnu protokolu o zápůjčkách z Fondu bytové výstavby – změna výše splátek zápůjček MČ Brno-Vinohrady, návrh rozpočtového opatření  
106. Návrh rozpočtového opatření po nepřijetí zápůjček městskou částí Brno-Líšeň  
107. Záměr prodeje domovního celku Ibsenova 9, 10, 11 včetně pozemků  
108. Záměr prodeje volných vymezených bytových jednotek č. 1120/13 a č. 1122/7 v bytovém domě nám. SNP 12, 13, 14, Brno
109. Záměr prodeje volné bytové jednotky č. 59/4 v bytovém domě Grmelova 6, Brno
110. Záměr prodeje volné bytové jednotky č. 593/18 v bytovém domě Osová 6, Brno
111. Záměr prodeje podílu na pozemku p.č. 2760, k.ú. Starý Lískovec, vlastníkovi bytové jednotky č. 593/9 v domě Osová 6    
112. Návrh prodeje nemovitých věcí v k. ú. Komárov – areál SAKO Brno, a.s.
113. Návrh prodeje pozemku p.č. 3909, k.ú. Bystrc 
114. Návrh prodeje pozemku p.č. 275 a části pozemku p.č. 211/1, vše v k.ú. Tuřany.
115. Návrh  prodeje pozemku p.č. 561/2, částí pozemků p.č. 563, 567 v k.ú. Židenice. 
116. Návrh prodeje pozemku p.č. 480 v k.ú. Pisárky  
117. Návrh prodeje pozemku p.č. 744/26 v k.ú. Jundrov.
118. Návrh prodeje pozemku p.č. 842 v k.ú. Slatina.
119. Návrh prodeje pozemku  p. č. 3587/6  k. ú. Řečkovice  
120. Návrh prodeje pozemku p. č. 6291/1 v k. ú. Židenice
121. Návrh prodeje pozemku p. č.  4204  k. ú. Řečkovice  
122. Návrh prodeje pozemku   p. č. 4203  k. ú. Řečkovice  
123. Návrh prodeje pozemků   p. č. 851/40 a p. č. 851/41  k. ú. Obřany  
124. Návrh prodeje pozemků v lokalitě BPZ – ČT v k. ú. Černovice společnosti CTP 
125.  Návrh prodeje částí pozemků p.č. 1896/8 a 1898, k.ú. Žebětín.  
126. Návrh prodeje částí pozemků p.č. 6502, 6504, k.ú. Líšeň
127. Návrh prodeje částí pozemků p.č. 8546/2 a p.č. 8077/2, k.ú. Židenice, dotčených stávajícím přesahem stavby a přesahem plánované přístavby   
128. Návrh prodeje části pozemku p.č. 1570/4 v k.ú. Černovice.
129. Návrh prodeje části pozemku p.č. 183/3 v k.ú. Dvorska.
130. Návrh prodeje části pozemku p.č. 2/2 v k.ú. Komín
131. Návrh na zrušení usnesení Zastupitelstva města Brna ve věci prodeje pozemku p. č. 901 k. ú. Maloměřice    
132. Návrh darování pozemků p.č. 604/32, 604/38, oba v k.ú. Bystrc Jihomoravskému kraji  
133.  Návrh nabytí pozemku p.č. 1400/5, v k.ú. Lesná z vlastnictví ČR-ÚZSVM do vlastnictví statutárního města Brna  
134. Návrh nabytí pozemku p. č. 155/12 a části pozemku p. č. 155/7, oba v k. ú. Slatina  
135. Návrh nabytí pozemku p. č. 1635/22 v k. ú. Komín, lokalita Komínské louky
136. Návrh nabytí pozemku p. č. 25/2 v k. ú. Dvorska
137. Návrh nabytí pozemků p. č. 47/5 a p. č. 48/2, oba v k. ú. Žabovřesky, lokalita Žabovřeské louky  
138. Návrh nabytí pozemku p. č. 7278/7 v k. ú. Bystrc
139. Návrh nabytí pozemku p.č.3882/33 v k.ú. Řečkovice
140. Návrh nabytí pozemku p.č. 631/10 v k. ú. Maloměřice
141. Návrh nabytí pozemků p.č. 537/17, 537/18 a 539/11, vše v k.ú. Ivanovice
142. Návrh nabytí pozemků p.č. 180/3, 545/140, 545/141 a 545/167, vše v k.ú. Ivanovice
143. Návrh nabytí pozemků p.č. 2632/60, 2632/61, 2632/63, 2632/65, 2632/66, 2632/67, 2632/79 a p.č. 2632/80 v k.ú. Bystrc
144. Návrh nabytí  pozemků p.č. 772/3, 786/34, 786/36 a p.č. 786/46 a části pozemků p.č. 772/1 a p.č. 782/1 v k.ú. Jehnice pro stavbu „RK Chodník Mokrá Hora - Jehnice"    
145. Návrh nabytí pozemku p.č. 179 a částí pozemků p.č. 178/120, p.č. 178/121, p.č. 178/122, p.č. 178/123, p.č. 178/124 a p.č. 181/2 v k.ú. Ivanovice pro stavbu "MČ Brno - Ivanovice, Rekonstrukce komunikace ul. Hatě, etapa B"
146. Návrh nabytí částí pozemků p. č. 438/5 a p. č. 438/6, oba v k. ú. Holásky  
147. Návrh nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/3 k pozemkům p.č. 8207/83, 8364/31, 8357/36, 8361/31, 8362/12 a 8363/14, vše v k.ú. Židenice 
148. Návrh nabytí spoluvlastnických podílů k pozemkům p. č. 301/52, 301/76 a 98/13 v k. ú. Nový Lískovec  
149. Návrh nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 k pozemkům p.č. 1247/19, 1247/103, 1247/126, 2461/3, vše v k.ú. Bohunice
150. Návrh nabytí spoluvlastnického podílu k id. 1/2 komunikační stavby při ulici Gajdošova v k.ú. Židenice a nabytí pozemků a spoluvlastnických podílů k id. 1/2 pozemků v k.ú. Židenice
151. Návrh nabytí spoluvlastnických podilů v celkové výši id. 1/2 k části pozemku p.č. 875/4 v k.ú. Horní Heršpice, pro stavbu "Protipovodňová opatření města Brna - etapa XXX ( v lokalitě Sokolova - Vomáčkova)"
152. Návrh nabytí komunikační stavby při ulici Jarmily Kurandové ,,úsek A1 a A2“ v k. ú. Sadová a nabytí pozemků v k. ú. Sadová 
153. Návrh nabytí komunikační stavby při ulici Jarmily Kurandové ,,úsek A3“ v k. ú. Sadová a nabytí pozemků v k.ú. Sadová 
154. Bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p. č. 3557/21, 3557/156, 3557/162, 3557/163, 3557/167 a 3557/174, v k. ú. Bosonohy z vlastnictví ČR-ÚZSVM – Návrh na změnu přílohy usnesení Zastupitelstva města Brna Z8/10, bod č. 97
155. Návrh bezúplatného nabytí pozemku p.č. 3953/549 v k.ú. Řečkovice - změna usnesení č. Z8/17 zasedání ZMB, konaného dne 12. 05. 2020, bod 77
156. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 1012/17 a p.č. 1016/2 v k.ú. Slatina z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami
157. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 2162/131 a p.č. 2430/11, v k.ú. Bosonohy z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
158. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 2540/94 v k.ú. Líšeň z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
159. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 4684/7 v k.ú. Královo Pole z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  
160. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 4687/23 v k.ú. Královo Pole z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  
161. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 4743/2 a p.č. 4767/341, v k.ú. Královo Pole z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  
162. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 5149/58 v k.ú. Žabovřesky z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  
163. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 558/4 v k.ú. Nový Lískovec z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  
164. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 5856/19 v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
165. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 6287/4 v k.ú. Žabovřesky z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  
166. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 789/2 v k.ú. Sadová z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
167. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 818/2, p.č. 947/2, p.č. 5140/10 a p.č. 5140/12 v k.ú. Žabovřesky z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami
168. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 887/2 v k.ú. Pisárky z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  
169. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 9403/4, p.č. 9403/15 a p.č. 9417/3, v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
170. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 1191/19, v k.ú. Trnitá z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  
171. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 122/1 v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  
172. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 1231/11 v k.ú. Bohunice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
173. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 1231/45 v k.ú. Bohunice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
174. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 1453/2 a p.č. 1453/3 v k.ú. Tuřany z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  
175. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 1453/5 v k.ú. Tuřany z vlastnictví ČR‑ÚZSVM  
176. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 17/1 v k.ú. Líšeň z vlastnictví ČR-ÚZSVM  
177. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 223/1 a p.č. 224 v k.ú. Veveří z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
178. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi p.č. 28/67 a p.č. 5365/19 v k.ú. Královo Pole z vlastnictví ČR-ÚZSVM
179. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 4093/1 v k.ú. Královo Pole z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  
180. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 4840/8 v k.ú. Žabovřesky z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  
181. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 5149/56 v k.ú. Žabovřesky z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  
182. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p.č. 5528/18, v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  
183. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
184. Návrh na bezúplatné nabytí spoluvlastnických podílů id. ½ na pozemcích pod komunikacemi p.č. 2600/31 a p.č. 2600/36 v k.ú. Slatina z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami
185. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 1580 v k.ú. Zábrdovice 
186. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 69/2 v k.ú. Staré Brno 
187. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití jiná stavba, postavené na pozemku p.č. 4260/4 v k.ú. Židenice 
188. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 1150, způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 3389/27 v k.ú. Líšeň 
189. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 584, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 1083 v k.ú. Nový Lískovec 
190. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 675, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 1980 v k.ú. Jundrov 
191. Návrh na uznání vlastnického práva k pozemkům v k.ú. Bystrc formou souhlasného prohlášení
192. Návrh na uznání vlastnického práva k pozemkům v k.ú. Veveří formou souhlasného prohlášení  
193. Návrh na uznání vlastnického práva k pozemkům v k.ú. Žabovřesky formou souhlasného prohlášení    
194. Návrh na uznání vlastnického práva k pozemkům statutárního města Brna v k.ú. Bystrc formou souhlasného prohlášení    
195. Návrh na uznání vlastnického práva k pozemkům v k.ú. Komín formou souhlasného prohlášení
196. Návrh na uznání vlastnického práva k pozemkům v k.ú. Komárov formou souhlasného prohlášení  
197. Návrh na uznání vlastnického práva k pozemku p.č. 3966/53 a ke spoluvlastnickému podílu na pozemku p.č. 3966/122, oba v k.ú. Řečkovice formou souhlasného prohlášení  
198. Návrh na uznání vlastnického práva ke spoluvlastnickému podílu ve výši id. 1600/6411 na pozemcích v k.ú. Stránice formou souhlasného prohlášení  
199. Návrh na uznání vlastnického práva k části pozemku p. č. 5253/1 v k. ú. Líšeň formou souhlasného prohlášení  
200. Návrh na uznání vlastnického práva k části pozemku p.č. 4/1, v k.ú. Bosonohy formou souhlasného prohlášení  
201. Návrh na uznání vlastnického práva k části  pozemku p.č. 1519/1, k.ú. Stránice formou souhlasného prohlášení  
202. Návrh na odstranění duplicitního zápisu vlastnického práva na LV č. 4288 pro k. ú. Medlánky, obec Brno, formou souhlasného prohlášení 
203. Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 6314073413 ze dne 23.09.2014
204. Návrh směny pozemku p. č. 539/45 v k. ú. Přízřenice za pozemek p. č. 370/143 v k. ú. Dolní Heršpice a pozemky p. č. 101/10, p. č. 102/4, oba v k. ú. Brněnské Ivanovice
205. Návrh směny pozemků v k.ú. Komárov s Jihomoravským krajem, návrh svěření majetku města MČ Brno-jih, pozemku p.č. 226/1, 211/18, v k.ú. Komárov  
206. Návrh směny nemovitých věcí v k.ú. Židenice  
207. Návrh směny částí pozemků p. č. 2787/10, p. č. 2787/11, p. č. 2787/12, p. č. 2787/13, p. č. 2787/14, vše v k. ú. Černovice za pozemek p. č. 1094/3 v k. ú. Slatina
208. Návrh směny části pozemku p. č. 470/5 a části pozemku p. č. 621 za část pozemku p. č. 1046/7, vše v k. ú. Kohoutovice, pro stavbu „RK – Návrší Svobody“
209. Záměr směny pozemků p.č. 966/17 a p.č. 966/18, oba v k.ú. Ivanovice, za pozemek p.č. 965/370, k.ú. Ivanovice pro stavbu „Doplnění chodníku v ulici Maříkově“ – změna usnesení č. Z8/16 zasedání ZMB, konaného dne 21. 04. 2020, bod č. 95  
210. Návrh svěření majetku města MČ Brno-Bosonohy, pozemku p.č. 2431/46 v k.ú. Bosonohy   
211. Návrh svěření majetku města MČ Brno-střed, části pozemků p.č. 670/1, p.č. 671/12, p.č. 680/1, p.č. 683/1, p.č. 683/4, p.č. 684/2,  p.č. 724/2 v k.ú. Veveří
212. Návrh svěření majetku města MČ Brno-Kohoutovice, pozemků p.č. 117, p.č. 119 v k.ú. Kohoutovice
213. Návrh odnětí svěřeného majetku města MČ Brno-jih, pozemku v k.ú. Komárov, v lokalitě MŠ Kšírova 3
214. Návrh smluv o bezúplatném převodu stojanů na dezinfekci
215. Návrh na prominutí smluvní pokuty společnosti HM SPEED s.r.o.  
216. Změna Územního plánu města Brna B1/16-CM,Areál Jaselských kasáren- Návrh na vydání změny ÚPmB formou opatření obecné povahy
Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů členů ZMB ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/18 konaného dne 16. 6. 2020
Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů občanů ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/18 konaného dne 16. 6. 2020
Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna
Informativní zpráva – Přehled zahraničních pracovních cest za duben–červen 2020
Informativní zprávy o činnosti Jihomoravské rozvojové společnosti, s. r. o., za 1. a 2. čtvrtletí roku 2020
Informativní zpráva - Zpráva o hospodaření městské části Brno-Jundrov za 2. čtvrtletí roku 2020
Informativní zpráva o plnění 5. Komunitního plánu sociálních služeb města Brna pro období 2018 - 2019
217. Návrh Dodatku č. 1 Smlouvy č. 1520092509 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna Tripitaka, z.s., na realizaci projektu "Káznice LIVE"
218. Návrh Strategie integrace cizinců ve městě Brně 2020-2026
219. Návrh nabytí části pozemku p. č. 1612/1 v k. ú. Bystrc
 

Aktualizace: 8. 9. 2020 07:05:31

 

 

Archiv

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 05.08.2020 11:52
  • Datum poslední aktualizace: 09.02.2015 13:27
  • Odpovědný útvar: Organizační odbor Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design