Česky CZEnglish EN

Bytový odbor, přehled platné legislativy

     

zákon č. 89/2012 Sb.,         občanský zákoník, v platném znění

zákon č. 90/2012 Sb.,         o obchodních korporacích a družstvech (zákon o obchodních korporacích

zákon č. 67/2013 Sb.,         kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním byů a nebytových prostorů v domě s byty

nař. vl. č. 351/2013 Sb.,       kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob

zákon č. 128/2000 Sb.,         o obcích (obecním zřízení), v platném znění

zákon č. 500/2004 Sb.,         správní řád v platném znění

zákon č. 137/2006 Sb.,         o veřejných zakázkách v platném znění

zákon č. 183/2006 Sb.,         o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění

zákon č. 172/1991 Sb.,         o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obce, v platném znění

zákon č. 87/1991 Sb.,           o mimosoudních rehabilitacích, v platném znění

zákon č. 403/1990 Sb.,         o zmírnění následků některých majetkových křivd, v platném znění

zákon č. 162/1992 Sb.,        o působnosti orgánů České republiky při provádění zákona č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění zákonů č. 458/1990 Sb., č. 528/1990 Sb. a č. 137/1991 Sb., v platném znění

zákon č. 256/2013 Sb.,        katastrální zákon

vyhl. č. 357/2013 Sb.,           o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)

zákon č. 218/2000 Sb.,         rozpočtová pravidla v platném znění

zákon č. 563/1991 Sb.,         o účetnictví, v platném znění

zákon č. 92/1991 Sb.,           o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, v platném znění

zákon č. 526/1990 Sb.,         o cenách, v platném znění

zák. opatření Senátu č. 340/2013 Sb.,         o dani z nabytí nemovitých věcí

zák. opatření Senátu č. 344/2013 Sb.,         o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů

zákon č. 72/1994 Sb.,          kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), v platném znění

zákon č. 106/1999 Sb.,         o svobodném přístupu k informací, v platném znění

zákon č. 101/2000 Sb.,         o ochraně osobních údajů, v platném znění

zákon č. 320/2001 Sb.,        o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění

vyhl. č. 416/2004 Sb.,        kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb. , o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)

zákon č. 21/2006 Sb.,          o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)

zákon č. 77/1997 Sb.,          o státním podniku

zákon č. 255/2012 Sb.,        o kontrole (kontrolní řád)

zákon č. 219/2000 Sb.,         o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění

nař. vlády č. 258/1995 Sb.,  kterým se provádí některá ustanovení občanského zákoníku ve znění do 31.12.2013

nař. vlády č. 481/2000 Sb.,  o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů

nař. vlády č. 146/2003 Sb.,  o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů pro příjmově vymezené skupiny obyvatel

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 24.04.2014 11:10
  • Datum poslední aktualizace: 24.04.2014 11:10
  • Odpovědný útvar: Bytový odbor Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design