Česky CZEnglish EN

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/25

Datum:31. 1. 2017
Místo:Nová radnice, Dominikánské nám. 1, Brno
Čas:

8:00

Navržený pořad jednání:

1. Technický bod (zapisovatelky, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB) 
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů(v 8.30 hod.) 
3. Zpráva Kontrolního výboru ZMB, Finančního výboru ZMB, Výboru pro národnostní menšiny ZMB, Policie ČR, Městské policie Brno a Hasičského záchranného sboru  
4. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB(dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění) (2. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání) 
5. ZM7/2030 Přehled účasti na schůzích výborů ZMB 
6. ZM7/2032 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví spádové obvody základních škol 
7. ZM7/2031 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví spádové obvody mateřských škol 
8. ZM7/2053 Žádost o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 15/2007, o ochraně zeleně v městě Brně pro akci ,,Rekonstrukce prodloužení Milady Horákové v úseku Koliště - Rooseveltova" v k. ú. Město Brno 
9. ZM7/2061 Návrh zástupců statutárního města Brna do dozorčí rady společnosti STAREZ - SPORT, a. s. 
10. ZM7/2023 Návrh Dohody o spolupráci mezi statutárním městem Brnem (Česká republika) a Pangea World (Kalifornie, USA) 
11. ZM7/2084 Změna hranice katastrálního území Kohoutovice a Bosonohy 
12. ZM7/2050 Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů - leden 2017 - návrh rozpočtového opatření  
13. ZM7/2049 Projekty financované z Fondu kofinancování projektů - leden 2017 - návrh rozpočtového opatření 
14. ZM7/2076 Návrh na navýšení neinvestičního příspěvku pro Turistické informační centrum města Brna, příspěvkovou organizaci, na rok 2017 - návrh rozpočtového opatření 
15. ZM7/2106 Návrh na poskytnutí členského příspěvku Spolku pro GP ČR Brno - návrh rozpočtového opatření 
16. ZM7/2126 Návrh na poskytnutí dotací na projekty nestátních neziskových organizací směřující k protidrogové prevenci ve městě Brně na rok 2017 - návrh rozpočtového opatření 
17. ZM7/2128 Návrh na poskytnutí dotací nestátním neziskovým organizacím na sociální služby pro rok 2017 (program I) - návrh rozpočtového opatření 
18. ZM7/2065 Poskytnutí neinvestiční dotace na zajištění správy, údržby, provozu a opravy kolektorové sítě ve statutárním městě Brně v roce 2017 
19. ZM7/2025 Žádost o poskytnutí investiční dotace na instalaci veřejných hodin v ulicích města Brna 
20. ZM7/2080 Návrh na poskytnutí dotací na podporu vrcholového sportu pro rok 2017 - návrh rozpočtového opatření 
21. ZM7/2066 Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí dotace Sportovnímu klubu Královo Pole, z.s. na provoz sportovního areálu na ul. Vodova 108 v Brně 
22. ZM7/2120 Návrh na uzavření smluv s organizacemi poskytujícími zdravotnické, prorodinné a proseniorské služby, jimž byla schválena adresná individuální dotace z rozpočtu města Brna na rok 2017 k zajištění těchto služeb ve prospěch občanů města Brna 
23. ZM7/2064 Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí dotace TJ TESLA BRNO z.s. na provoz sportovního areálu na Halasově nám. v Brně  
24. Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí dotace Sportovnímu klubu Královo Pole, z.s. na provoz sportovního areálu na ul. Vodova 108 v Brně  
25. ZM7/2063 Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí dotace GALANT BRNO s.r.o. na úhradu provozních nákladů Sportareálu Družstevní v Brně  
26. ZM7/2125 Návrh na uzavření smluv o poskytnutí dotací, schválených v rozpočtu města Brna na rok 2017, s organizacemi poskytujícími služby v souladu s protidrogovou politikou a potřebami města Brna 
27. ZM7/2075 Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna v letech 2017 - 2020 na celoroční činnost Českého filharmonického sboru Brno, o.p.s. 
28. ZM7/2048 Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí půjčky s Ligou vozíčkářů - návrh rozpočtového opatření 
29. ZM7/2060 Návrh na zrušení dodatku č. 19 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a kompenzaci z veřejné přepravy cestujících uzavřené mezi Statutárním městem Brnem a Dopravním podnikem města Brna, a.s. 
30. ZM7/2059 Návrh dodatku č. 21 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a kompenzaci z veřejné přepravy cestujících uzavřené mezi Statutárním městem Brnem a Dopravním podnikem města Brna, a.s. 
31. ZM7/2129 Návrh na schválení dodatků ke Zřizovacím listinám příspěvkových organizací v působnosti Odboru sociální péče MMB  
32. ZM7/2130 Návrh na změnu zřizovací listiny Centra sociálních služeb, příspěvkové organizace, návrh rozpočtového opatření 
33. ZM7/2077 Návrh dodatku č. 2 ke zřizovací listině Turistického informačního centra města Brna, příspěvkové organizace 
34. ZM7/2078 Návrh Dodatku č. 4 ke Zřizovací listině Úrazové nemocnice v Brně, Úplné znění Zřizovací listiny Úrazové nemocnice v Brně 
35. ZM7/2127 Integrace cizinců ve městě Brně: analýza komunit 
36. ZM7/2039 Projekt "Zateplení ZŠ Blažkova" - změnové rozhodnutí o poskytnutí dotace 
37. ZM7/2038 Projekt "Revitalizace krajinné zeleně a ovocného sadu Horka" - posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření 
38. ZM7/2036 Projekt "Doplnění veřejné zeleně MČ Brno - Kohoutovice - Pavlovská, zastávka Jírovcova, Libušina třída - 1. část" - posouzení projektu 
39. ZM7/2073 Projekt "Zvyšování interkulturní prostupnosti veřejných institucí ve městě Brně" - posouzení projektu 
40. ZM7/2045 Projekt "Základní škola Pastviny 70 - nástavba a stavební úpravy" - posouzení projektu 
41. ZM7/2046 Projekt "Základní škola Elišky Přemyslovny 10 - nástavba učeben" - posouzení projektu 
42. ZM7/2047 Projekt "Základní škola Vejrostova 1 - přístavba" - posouzení projektu 
43. ZM7/2033 Projekt "Nástavba spojovací budovy ZŠ Bednářova" - posouzení projektu 
44. ZM7/2035 Projekt "ZŠ Měšťanská - nástavba učeben nad jídelnou" - posouzení projektu 
45. ZM7/2034 Projekt "ZŠ Gajdošova - stavební úpravy a nástavba" - posouzení projektu  
46. ZM7/2037 Projekt "Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně" - návrh dodatku č. 1 k partnerské smlouvě 
47. ZM7/2026 Návrh veřejnoprávní smlouvy s Ministerstvem průmyslu a obchodu - zprostředkující subjekt ITI 
48. ZM7/2118 Návrh zásad pro zapojení finančních prostředků Fondu bytové výstavby do rozpočtu města" - aktualizace 2017 
49. ZM7/2114 Návrh úhrady nákladů vynaložených na opravy domu Pellicova 1a - výjimka 
50. ZM7/2115 Návrh Dohody se společností KOMFORT, a. s. o záměru společné výstavby "Obytného souboru, ul. Jeneweinova" 
51. ZM7/2081 Návrh prodeje pozemku p.č. 295/1 v k.ú. Slatina  
52. ZM7/2083 Návrh prodeje pozemku p.č. 910/8 v k.ú. Chrlice 
53. ZM7/2085 Návrh prodeje pozemků p.č. 659/59, 659/107 v k.ú. Slatina  
54. ZM7/2086 Návrh prodeje pozemků p.č. 5914/2, 8143/4 a části pozemku p.č. 8143/1 v k.ú. Židenice  
55. ZM7/2135 Návrh prodeje pozemku p.č. 1, jehož součástí je budova Šujanovo nám. č.or. 1, č.p. 356 vše v k.ú. Trnitá 
56. ZM7/2117 Návrh prodeje pozemku p. č. 3760/3, k. ú. Královo Pole 
57. ZM7/2116 Návrh prodeje pozemku p. č. 7902/1, k. ú. Bystrc 
58. ZM7/2087 Návrh prodeje části pozemku p.č. 328/1 v k.ú. Žebětín 
59. ZM7/2082 Návrh prodeje části pozemku p.č. 2271, pozemku p.č. 2272 a části pozemku p.č. 2233/1, vše v k.ú. Husovice při ul. Buchtova a Rovinka  
60. ZM7/2121 Návrh prodeje částí pozemků p.č. 2203/3, p.č 2219/6 a pozemků p.č. 2214/1, p.č. 2214/2, p.č. 2219/11 a p.č. 2220/2, vše v k.ú. Řečkovice v ul. Bohatcova  
61. ZM7/2103 Návrh prodeje částí pozemků p.č. 5384 a p.č. 5385, k.ú. Královo Pole  
62. ZM7/2113 Záměr prodeje podílu o velikosti 4871/114674 na pozemcích p. č. 3717/1, p. č. 3719, p. č. 3721, p. č. 3722, k. ú. Královo Pole 
63. ZM7/2090 Změna usnesení Z6/012. zasedání Zastupitelstva města Brna, bod č. 43 - návrh prodeje pozemku p.č. 196 v k.ú. Maloměřice v ul. Olší  
64. ZM7/2091 Návrh nabytí pozemků p.č. 8274 a p.č. 8312 v k.ú. Bystrc 
65. ZM7/2088 Návrh nabytí pozemku p.č. 7958/44 v k.ú. Židenice 
66. ZM7/2028 Návrh nabytí pozemku p.č. 438/4 v k.ú. Bosonohy pro stavbu "Brno, MČ Bosonohy - III. a IV. et. - dostavba oddílného kanalizačního systému" 
67. ZM7/2029 Návrh nabytí pozemků p. č. 9756/60, p. č. 9756/61, p. č. 9756/81 a p. č. 9756/82 v k.ú. Židenice pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Rokytova" 
68. ZM7/2041 Návrh nabytí pozemků p.č. 705/9, 707/3 a 705/12 v k.ú. Trnitá pro stavbu "Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4" 
69. ZM7/2027 Návrh nabytí pozemku p.č. 435/5 v k.ú. Bosonohy pro stavbu "Brno, MČ Bosonohy - III. a IV. et. - dostavba oddílného kanalizačního systému" 
70. ZM7/2056 Návrh nabytí pozemku p.č. 846/12 v k.ú. Nový Lískovec 
71. ZM7/2051 Návrh nabytí pozemku p.č. 2540/47 v k.ú. Líšeň 
72. ZM7/2055 Návrh nabytí pozemku p.č. 4090/3 v k.ú. Komín 
73. Návrh nabytí pozemku p. č. 846/12 v k. ú. Nový Lískovec 
74. ZM7/2052 Návrh nabytí části pozemku p. č. 1004/9 v k. ú. Brněnské Ivanovice 
75. ZM7/2042 Návrh nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 pozemku p.č. 2591/9, k.ú. Maloměřice pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí" 
76. ZM7/2054 Návrh nabytí komunikační stavby při ulici Firemní v k. ú. Horní Heršpice a nabytí pozemků v k. ú. Horní Heršpice 
77. ZM7/2044 Návrh nabytí jednotek č. 559/1 a č. 559/2, vymezených v budově č.p. 559 v k.ú. Maloměřice, stojící na pozemku p.č. 1719, včetně podílů na společných částech budovy a pozemku, a pozemku p.č. 1720, vše k.ú. Maloměřice pro stavbu 
78. ZM7/2112 Návrh bezúplatného nabytí pozemků p.č. 7747/71, 7748/20, 7748/21, 7748/23 a 7748/25 vše v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových- Domov pro seniory Věstonická  
79. ZM7/2097 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Bohunice, Trnitá, Veveří a Židenice, z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami  
80. ZM7/2098 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Bohunice, Ponava a Staré Brno, z vlastnictví ČR-ÚZSVM  
81. ZM7/2058 Návrh na bezúplatné nabytí komunikační stavby ulice Pisárecká z vlastnictví ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví statutárního města Brna 
82. ZM7/2111 Nabídka předkupního práva k budově č.e. 244, rodinné rekreaci, stojící na pozemku p.č. 2119/45 v k.ú. Maloměřice  
83. ZM7/2132 Nabídka předkupního práva k budově bez č.p./č.e., garáže, stojící na pozemku p.č. 4649 v k.ú. Žabovřesky  
84. ZM7/2131 Nabídka předkupního práva k budově bez čp./če - garáže stojící na pozemku p.č. 699 v k.ú. Lesná  
85. ZM7/2110 Nabídka předkupního práva k budově č.e. 288, způsob využití rodinná rekreace, stojící na pozemku p.č. 1291 v k.ú. Nový Lískovec  
86. ZM7/2067 Nabídka předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 915/27 k. ú. Přízřenice 
87. ZM7/2068 Nabídka předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 915/33 k. ú. Přízřenice 
88. ZM7/2069 Nabídka předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemkům p. č. 2232/16, 2232/108 a 2232/391 k. ú. Maloměřice 
89. ZM7/2070 Nabídka předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 1671 k. ú. Brněnské Ivanovice 
90. Nabídka předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemkům p. č. 1749/7 a 1749/306 k. ú. Starý Lískovec 
91. ZM7/2092 Nabídka předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 4223 k. ú. Tuřany 
92. ZM7/2104 Návrh na uznání vlastnického práva manželů xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx k části pozemku p.č. 1611, k.ú. Slatina formou souhlasného prohlášení  
93. ZM7/2134 Návrh směny nemovitostí pro účely realizace investičního záměru "Atletická hala CAMPUS"  
94. ZM7/2122 Záměr směny částí pozemků p.č. 1853, 1855, 1856/1, 1856/2 a 1857 za části pozemku p.č. 752/3, vše v k.ú. Komárov, a návrh svěření částí pozemku p.č. 752/3 v k.ú. Komárov MČ Brno-jih  
95. ZM7/2093 Návrh svěření majetku města MČ Brno - Kníničky, pozemků p.č. 365/7, 366/1, 366/2, 367/1, 367/2, id. 5/6 368/1, 368/7, 3001, 3004, 3005, 3008, id. 5/6 3009, 3010, 3011, 3014, 3016 vše v k.ú. Kníničky  
96. ZM7/2094 Návrh svěření majetku města MČ Brno - Kníničky, pozemků p.č. id. 1/2 307/1, id. 5/6 3052, 3055, 3064, 3067, 3710, 3779/1, 3779/2, 3780, 3781, 3783, 3784 vše v k.ú. Kníničky  
97. ZM7/2095 Návrh svěření majetku města MČ Brno - Kníničky, pozemků p.č. 307/2, 307/3, 307/4, 307/5, 307/6, 309/3, 310/1, 310/2, 310/6, 310/8, id. 1/2 310/9, id. 5/6 310/11 a 310/14, 310/15, 310/16, 310/17, 310/18, 310/21, 310/22, 310/23, 310/24, 310/25, 3062, 3063, 3066, 3782 vše v k.ú. Kníničky  
98. ZM7/2102 Návrh svěření majetku města MČ Brno - Komín, pozemků p.č. 3859/3, 3859/6, 3859/8 v k.ú. Komín 
99. ZM7/2105 Návrh svěření majetku města MČ Brno - Královo Pole, pozemků p.č. 4074/1, 4075/1 v k.ú. Královo Pole 
100. ZM7/2096 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Židenice, pozemku p.č. 5808/6 v k.ú. Židenice 
101. ZM7/2107 Návrh svěření majetku města MČ Brno-jih, pozemku p.č. 308 k.ú.Horní Heršpice 
102. ZM7/2108 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Starý Lískovec, pozemku p.č. 2329/1 v k.ú. Starý Lískovec 
103. ZM7/2123 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Starý Lískovec objektu občanské vybavenosti č.p. 269 na pozemku p.č. 2219/3 v k.ú. Starý Lískovec  
104. ZM7/2101 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, části pozemku p.č. 3125/176 k.ú. Řečkovice  
105. ZM7/2099 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, části pozemku p.č. 3953/151 k.ú. Řečkovice  
106. ZM7/2089 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Maloměřice a Obřany, pozemků p.č. 2296/41 p.č.2307/1, 2307/3 a p.č.2307/4 v k.ú. Obřany  
107. ZM7/2109 Návrh odnětí svěřeného majetku města MČ Brno-střed, pozemků p.č. 1607/1, 1607/9, 1607/10 v k.ú. Staré Brno 
108. ZM7/2040 Návrh majetkoprávního vypořádání pozemku p.č. 772/2 k.ú. Trnitá pro stavbu "Tramvaj Plotní - soubor staveb" 
109. ZM7/2057 Návrh plánovací smlouvy "Bytová výstavba v Brně-Maloměřicích mezi ulicemi Obřanská a Olší - II. + III. etapa" 
110. ZM7/2024 Smlouva o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu pro statutární město Brno - Koncesní smlouva uzavřená mezi statutárním městem Brnem a společností Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. - návrh protokolu 
111. ZM7/2072 "Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích" - návrh smlouvy o spolupráci s Dopravním podnikem města Brna, a.s. 
112. ZM7/2043 Návrh smlouvy o právu provedení stavby na pozemku p.č. 1145/1 v k.ú. Komárov a na pozemcích p.č. 600/2, p.č. 768/3, p.č. 768/27 a p.č. 768/28 v k. ú. Trnitá pro stavbu "Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4" 
113. ZM7/2074 Zadání Regulačního plánu Kostelíček, Brno - Líšeň 
Info 1. Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů členů ZMB ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/24, konaného dne 13. 12. 2016  
Info 2. Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů občanů ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/24, konaného dne 13. 12. 2016  
Info 3. Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna  
Info 4. Informativní zpráva - přehled zadaných studií a projektů za 2. pololetí 2016  
Info 5. Informativní zpráva - přehled zahraničních pracovních cest za říjen - prosinec 2016  
Info 6. Informativní zpráva - Výroční zpráva za školní rok 2015/2016  
Info 7. Informativní zpráva - Výsledky analýzy úvěrové spolehlivosti města Brna (rating)  
 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 24.02.2017 07:09
  • Datum poslední aktualizace: 26.01.2017 11:31
  • Odpovědný útvar: Organizační odbor Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design