Česky CZEnglish EN

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/29

Datum:20. 6. 2017
Místo:Nová radnice, Dominikánské nám. 1, Brno
Čas:

8:00Navržený pořad jednání:


1. Technický bod (zapisovatelky, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB) 
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů  
3. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění)(1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání) 
4. ZM7/2673 Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o nočním klidu  
5. ZM7/2672 Návrh obecně závazné vyhlášky o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách 
6. ZM7/2562 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 17/2013, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Brna č. 10.  
7. ZM7/2674 Návrh na pojmenování nových ulic na území města Brna 
8. ZM7/2649 Memorandum o vzájemné spolupráci v oblasti integrace vysoce kvalifikovaných cizinců 
9. ZM7/2556 Zapojení do programu Cena vévody z Edinburghu - návrh memoranda o spolupráci 
10. ZM7/2608 Strategie politiky statutárního města Brna v oblasti drog a závislostí na období 2018-2021, Akční plán Strategie politiky statutárního města Brna v oblasti drog a závislostí na období 2018 -2019  
11. ZM7/2610 Zpráva o činnosti statutárního města Brna v rámci členství v Asociaci měst pro cyklisty 
12. ZM7/2666 Výsledky hospodaření statutárního města Brna za I. čtvrtletí roku 2017 
13. ZM7/2505 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu statutárního města Brna na období 2018 - 2022  
14. ZM7/2600 Návrh harmonogramu přípravy návrhu rozpočtu statutárního města Brna na rok 2018, návrh rozsahu a struktury střednědobého výhledu rozpočtu statutárního města Brna na období 2019 - 2023 
15. ZM7/2497 Finanční hospodaření dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2016 a jmenování dalšího zástupce pro zastupování statutárního města Brna na jednáních a valných hromadách svazku  
16. ZM7/2617 Finanční hospodaření dobrovolného svazku obcí Cyklistická stezka Brno - Vídeň za rok 2016 
17. ZM7/2700 Návrh na úpravu příjmů a výdajů rozpočtu Městské policie Brno v roce 2017 - návrh rozpočtového opatření 
18. ZM7/2669 Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů - červen 2017 - návrh rozpočtového opatření 
19. ZM7/2670 Projekty financované z Fondu kofinancování projektů - červen 2017 - návrh rozpočtového opatření 
20. ZM7/2613 Návrh na úpravu rozpočtu Odboru kultury MMB v roce 2017 - návrh rozpočtového opatření 
21. ZM7/2676 Schválení investičního záměru "Zprůchodnění zahrad vily Löw-Beer a vily Tugendhat" - návrh rozpočtového opatření  
22. ZM7/2606 Náhrada za přičlenění honebních pozemků k oboře Holedná - návrh rozpočtového opatření 
23. ZM7/2549 Návrh na poskytnutí bezúročné zápůjčky MČ Brno-Žabovřesky na investiční akci "Víceúčelové tělovýchovné zařízení pro mládež při ZŠ Brno, Sirotkova 36"  
24. ZM7/2651 Muzeum města Brna, příspěvková organizace - převedení části investičního transferu na neinvestiční příspěvek, návrh rozpočtového opatření 
25. ZM7/2550 Návrh na poskytnutí transferu městské části, návrh rozpočtového opatření  
26. ZM7/2689 Změna účelu použití části neinvestičního transferu MČ Brno-Židenice - návrh rozpočtového opatření  
27. ZM7/2496 Změna účelu použití části investičního transferu MČ Brno-Líšeň - návrh rozpočtového opatření  
28. ZM7/2614 Návrhy na změny účelu využití a názvů účelových neinvestičních příspěvků příspěvkových organizací Centrum experimentálního divadla a Turistického informačního centra města Brna  
29. ZM7/2557 Propagační tiskoviny v cestovním ruchu - návrh na navýšení neinvestičního příspěvku pro Turistické informační centrum města Brna, příspěvkovou organizaci, návrh rozpočtového opatření 
30. Návrh na poskytnutí investiční dotace společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost na rozvoj Metropolitní sítě Brno ve statutárním městě Brně v roce 2017 
31. ZM7/2498 Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost na zajištění technického vybavení a osvětlení pro účely a po dobu konání Brněnských Vánoc 2017  
32. ZM7/2645 Návrh na uzavření smluv se společností Dopravní podnik města Brna, a.s. o poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města Brna v oblasti dopravy 
33. ZM7/2609 Návrh na poskytnutí dotací na podporu akcí na oživení nábřeží brněnských řek v roce 2017 a návrh rozpočtového opatření 
34. ZM7/2593 Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na podporu mládežnického sportu pro rok 2017/2018 - návrh rozpočtového opatření 
35. ZM7/2639 Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na podporu talentované mládeže pro rok 2017 - návrh rozpočtového opatření 
36. ZM7/2637 Návrh na poskytnutí individuálních neinvestičních dotací pro oblast tělovýchovy a sportu a volnočasových aktivit na rok 2017 - návrh rozpočtového opatření 
37. ZM7/2638 Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace Nadačnímu fondu regionální fotbalové Akademie Jihomoravského kraje na zabezpečení projektu fotbalové akademie 
38. ZM7/2640 Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace na podporu tělovýchovných a sportovních aktivit a neinvestiční dotace v oblasti mládežnického sportu sportovnímu klubu TJ Tatran Starý Lískovec, z.s. 
39. ZM7/2654 Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2017 ParaCENTRU Fenix, z.s.  
40. ZM7/2653 Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na projekty v programu Aktivity realizované v rámci Plánu aktivního stárnutí ve městě Brně na rok 2017 - II. kolo, návrh rozpočtového opatření 
41. ZM7/2655 Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na projekty v oblasti podpory rodiny na rok 2017 - II. kolo, návrh rozpočtového opatření 
42. Žádost městské části Brno-Kohoutovice o udělení souhlasu s podáním žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje z dotačního programu JMK "Individuální dotace JMK 2017" pro rok 20172.  
43. Změna použití části účelové dotace poskytnuté městské části Brno-Chrlice v rámci postoupených příjmů od města  
44. ZM7/2650 Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna v roce 2017 - Kantiléna z.s. - návrh rozpočtového opatření  
45. ZM7/2636 Projekt "Meziuniverzitní studentská soutěž MUNISS 2017/2018" - návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Masarykově univerzitě 
46. ZM7/2635 Mezinárodní inženýrská soutěž EBEC Final 2017 - návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Vysokému učení technickému v Brně 
47. ZM7/2678 Projekt - "KORONA 2017" - KOnference o ROzvoji NAdání" - návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Masarykově univerzitě 
48. ZM7/2677 Projekt - "Vývoj nových diagnostických nástrojů a metod pro plošnou screeningovou a individuální identifikaci mimořádně nadaných dětí" - návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Masarykově univerzitě 
49. ZM7/2558 Obnova a pořízení vánoční výzdoby a technické zajištění trhu na Dominikánském náměstí - veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace Technickým sítím Brno, a.s. 
50. ZM7/2555 Darování učebních pomůcek školám 
51. ZM7/2547 Návrh na změnu části usnesení Z7/27.zasedání Zastupitelstva města Brna - bod č. 21  
52. ZM7/2675 Zapojení Knihovny Jiřího Mahena v Brně, příspěvkové organizace, do projektu Brnonline - e-shop, návrh rozpočtového opatření 
53. ZM7/2579 Projekt Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje "Brno Expat Centre" - návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Brnopolis, z. s.  
54. ZM7/2495 Projekt "Studie proveditelnosti zavedení nízkoemisní zóny na území statutárního města Brna" - rozhodnutí o poskytnutí dotace 
55. ZM7/2660 Projekt "Zateplení DS Koniklecová" - rozhodnutí o poskytnutí dotace 
56. ZM7/2686 Projekt "Zateplení SDH Obřany" - rozhodnutí o poskytnutí dotace 
57. ZM7/2661 Projekt "Zateplení budovy Hapalova 20" - rozhodnutí o poskytnutí dotace 
58. ZM7/2687 Projekt "Rekonstrukce pobočky KJM, Vondrákova 15" - rozhodnutí o poskytnutí dotace 
59. ZM7/2683 Projekt "Mateřská škola Přemyslovo nám. 1 - 2. etapa" - rozhodnutí o poskytnutí dotace  
60. ZM7/2668 Projekt "Kreativní centrum Brno - projektová dokumentace" - posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření 
61. ZM7/2688 Projekt "Zvýšení odolnosti informační infrastruktury města Brna" - posouzení projektu 
62. ZM7/2682 Projekt "Město Brno zvyšuje kvalitu výuky odborných předmětů na základních školách" - posouzení projektu 
63. ZM7/2662 Projekt "Podpora zaměstnanosti znevýhodněných osob na území města Brna" - posouzení projektu 
64. ZM7/2658 Projekt "Zdravotně sociální podpora sociálně vyloučeným osobám" - posouzení projektu 
65. ZM7/2679 Projekt "Podpora stabilizace ohrožených rodin I." - posouzení projektu 
66. ZM7/2680 Projekt "Podpora stabilizace ohrožených rodin II." - posouzení projektu 
67. ZM7/2681 Projekt "Komplexní podpora bydlení na území města Brna" - posouzení projektu 
68. ZM7/2659 Projekt "Imisní monitoring statutárního města Brna - doplnění systému sledování kvality ovzduší" - posouzení projektu 
69. ZM7/2684 Projekt "Brno - opatření v cyklodopravě I" - změna parametrů posouzení projektu  
70. ZM7/2685 Projekt "Novostavba MŠ Sýpka 26a" - změna parametrů posouzení projektu 
71. ZM7/2693 Zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Brna - I. etapa 2017, návrh rozpočtového opatření  
72. ZM7/2692 Zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Brna - II. etapa 2017, návrh rozpočtového opatření  
73. ZM7/2691 Návrh úhrady nákladů vynaložených na opravy domu nám. SNP 4/5 - dodatek 
74. ZM7/2694 Návrh Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna.  
75. ZM7/2703 Návrh na doplnění Postupu města při prodeji bytového fondu 
76. ZM7/2701 Návrh změny seznamu bytových a rodinných domů, které budou připravovány k prodeji  
77. ZM7/2702 Návrh prodeje bytového domu Maškova 2/Merhautova 182 včetně pozemku 
78. ZM7/2698 Záměr prodeje bytového domu Lerchova 14 včetně pozemků 
79. ZM7/2697 Záměr prodeje rodinného domu Hroznová 39 včetně pozemků 
80. ZM7/2695 Záměr prodeje vymezených jednotek v Brně, k.ú. Bystrc  
81. ZM7/2696 Žádost ZMČ Brno-Královo Pole o předchozí souhlas ZMB k prodeji bytových jednotek v bytovém domě Purkyňova 1,3,5,7 vymezených podle zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, za cenu nižší než obvyklou 
82. ZM7/2699 Návrh dispozice s bytovým domem Čelakovského 1/Táborská 192 v Brně  
83. ZM7/2551 Návrh prodeje pozemku p.č. 371/3 v k.ú. Zábrdovice  
84. ZM7/2514 Návrh prodeje pozemku p.č. 589/2 v k.ú. Horní Heršpice  
85. ZM7/2515 Návrh prodeje pozemku p.č. 214/33 v k.ú. Bohunice  
86. Návrh prodeje pozemků v k.ú. Kohoutovice, lokalita tzv. OKO  
87. ZM7/2583 Návrh prodeje pozemků p.č. 8155, 8173, 8178, 8180, 8181, 8185, 8186, 8187, 8188, 8190, 8191, 8192 v k.ú. Židenice  
88. ZM7/2585 Návrh prodeje pozemků p.č. 1527/15, 1527/17 k.ú. Stránice  
89. ZM7/2690 Návrh prodeje id. 1/2 pozemku p.č. 324/97 a id. 1/2 pozemku p.č. 324/98, k.ú. Lesná  
90. ZM7/2596 Návrh prodeje id. 1/6 pozemků - p.č. 1837/275, p.č. 1853/4, p.č. 1854/2, p.č. 1855/2, p.č. 1856/4, p.č. 1857/4, p.č. 1859/4, p.č. 1860/5, p.č. 1861 a p.č. 1862/4, vše v k.ú. Štýřice  
91. ZM7/2582 Návrh prodeje částí pozemků p.č. 505/23, 505/28, 506/2 v k.ú. Slatina, zřízení služebností  
92. ZM7/2591 Návrh prodeje části pozemku p.č. 2033 k.ú. Žebětín 
93. ZM7/2522 Návrh prodeje částí pozemků p.č. 7931 a p.č. 7941, k.ú. Líšeň  
94. ZM7/2521 Návrh prodeje části pozemku p.č. 687/2, k.ú. Bystrc  
95. ZM7/2611 Návrh nabytí pozemku p.č. 437/16 v k.ú. Žabovřesky 
96. ZM7/2612 Návrh nabytí pozemků p.č. 796/63, 796/67 a 796/69 v k.ú. Jehnice 
97. ZM7/2615 Návrh nabytí pozemku p.č. 2540/44 v k.ú. Líšeň 
98. ZM7/2616 Návrh nabytí pozemků p.č. 2090/4, 2089/1, 2093/6 a 2093/7, vše v k.ú. Horní Heršpice 
99. ZM7/2618 Návrh nabytí pozemků p.č. 1178/10 a 2889/2, oba v k.ú. Nový Lískovec 
100. ZM7/2619 Návrh nabytí pozemků p.č. 8206/13 a 9403/9, oba v k.ú. Židenice 
101. ZM7/2627 Návrh nabytí pozemku p.č. 8366/7 v k.ú. Židenice 
102. ZM7/2629 Návrh nabytí pozemku p.č. 2540/21 v k.ú. Líšeň 
103. ZM7/2642 Návrh nabytí pozemků p.č. 1526/212, 1526/254, 1526/269, 1534/39, 1534/42 a p.č. 1535/92, k.ú. Komín 
104. ZM7/2643 Návrh nabytí pozemků p.č. 1526/211, 1526/255, 1526/268, 1534/40, 1534/41 a p.č. 1535/93, k.ú. Komín 
105. ZM7/2644 Návrh nabytí pozemku p.č. 3891/2 v k.ú. Komín 
106. ZM7/2501 Návrh nabytí pozemku p.č. 3432/1 v k.ú. Řečkovice pro stavbu "Rekonstrukce kmenové stoky C, Karásek, Loučky" 
107. ZM7/2559 Návrh nabytí pozemku p.č. 379/6, k.ú. Maloměřice pro stavbu "Rekonstrukce inženýrských sítí a komunikací v ulici Olší" 
108. ZM7/2561 Návrh nabytí pozemku p.č. 1167/4 v k.ú. Komárov pro stavbu "Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4" 
109. ZM7/2560 Návrh nabytí pozemku p.č. 1539/1 v k.ú. Komárov pro stavbu "Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4"  
110. ZM7/2590 Návrh nabytí pozemku p.č. 1531/4 v k.ú. Komín a návrh na uzavření dohody o narovnání  
111. ZM7/2535 Návrh nabytí pozemku p.č. 168 v k.ú. Zábrdovice, návrh rozpočtového opatření  
112. ZM7/2589 Návrh nabytí a svěření spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 1924/9 v k.ú. Bystrc a návrh na uzavření dohody o narovnání  
113. ZM7/2704 Návrh nabytí části pozemku parc.č. 153/1 - zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Trnitá 
114. ZM7/2503 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Staré Brno, Štýřice, Komín, Žabovřesky, Královo Pole a Starý Lískovec, z vlastnictví ČR-ÚZSVM  
115. ZM7/2536 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Líšeň a Černovice, z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami  
116. ZM7/2510 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Komín, Holásky a Horní Heršpice, z vlastnictví ČR-ÚZSVM  
117. ZM7/2537 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Bystrc a Žabovřesky z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami  
118. ZM7/2538 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Bystrc, z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  
119. ZM7/2552 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Bohunice, Černovice, Komín, Královo Pole a Kohoutovice, z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami  
120. ZM7/2532 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi v k.ú. Horní Heršpice, z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  
121. ZM7/2529 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 453/7 pod komunikací v k.ú. Trnitá, z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami - návrh na změnu části přílohy usnesení Zastupitelstva města Brna Z7/25, bod č. 79  
122. ZM7/2528 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 343/4 pod komunikací v k.ú. Veveří, z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami - návrh na změnu části přílohy usnesení Zastupitelstva města Brna Z7/25, bod č. 79  
123. ZM7/2553 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Bosonohy, Černovice, Komín, Pisárky, Žabovřesky a Židenice, z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami  
124. ZM7/2527 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Jundrov, Černovice, Bohunice, Komín a Řečkovice, z vlastnictví ČR-ÚZSVM  
125. ZM7/2526 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Černá Pole, Černovice, Horní Heršpice a Přízřenice, z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami  
126. ZM7/2524 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Komín, Kohoutovice, Černovice a Mokrá Hora, z vlastnictví ČR-ÚZSVM  
127. ZM7/2580 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Židenice, z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  
128. ZM7/2572 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Komín, z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami  
129. ZM7/2581 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Kohoutovice, z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami  
130. ZM7/2576 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Bystrc, Komín a Žabovřesky, z vlastnictví ČR-ÚZSVM  
131. ZM7/2575 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Slatina, Staré Brno, Žabovřesky a Židenice, z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami  
132. ZM7/2577 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi v k.ú. Královo Pole, z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  
133. ZM7/2634 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Město Brno, Slatina, Líšeň a Staré Brno, z vlastnictví ČR-ÚZSVM  
134. ZM7/2578 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Komín, Černovice a Žabovřesky, z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami  
135. ZM7/2519 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 1570/12, 1570/13 v k.ú. Komárov z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  
136. ZM7/2518 Návrh na bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 665/1 v k.ú. Líšeň z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami a jeho svěření MČ Brno-Líšeň  
137. ZM7/2573 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  
138. ZM7/2602 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 3252/14 v k.ú. Bosonohy z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami a jeho svěření MČ Brno-Bosonohy  
139. ZM7/2571 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 5473/1 a p.č. 5473/2 v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  
140. ZM7/2566 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 2549/5 v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  
141. ZM7/2604 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1669/3 v k.ú. Černovice z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami a jeho svěření MČ Brno-Černovice  
142. ZM7/2603 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 2596/3 v k.ú. Husovice z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  
143. ZM7/2569 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 2144 v k.ú. Kohoutovice z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami a jeho svěření MČ Brno-Kohoutovice  
144. ZM7/2567 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 666/120 a 666/135 v k.ú. Medlánky z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  
145. ZM7/2565 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 804/17 v k.ú. Ponava z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami a jeho svěření MČ Brno-Královo Pole  
146. ZM7/2595 Návrh na bezúplatné nabytí podílu o velikosti id. 1/4 na pozemku p.č. 188 v k.ú. Sadová z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami a jeho svěření MČ Brno-Královo Pole  
147. ZM7/2599 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 2216/3 v k.ú. Slatina z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  
148. ZM7/2570 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 155/24 a p.č. 155/26 v k.ú. Slatina z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  
149. ZM7/2601 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1775/13 v k.ú. Slatina z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  
150. ZM7/2598 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 1507/20, 1507/21, 1507/22, 1507/23, 1507/24, 1507/25, 1507/26, 1507/27 a 1507/28 v k.ú. Štýřice z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  
151. ZM7/2568 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 1588/1, 1589/1, 1650/5, 1668/3 a 1669/3 v k.ú. Veveří z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami  
152. ZM7/2597 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 4774/1 a podílu o velikosti id. 2/3 na pozemku p.č. 7537/2 v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami  
153. ZM7/2504 Dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č. BP-16/184  
154. ZM7/2507 Dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. BP-16/144  
155. ZM7/2539 Dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami č. BP-14/149  
156. ZM7/2506 Dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č. BP-16/039  
157. ZM7/2509 Dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami č. BP-16/206  
158. ZM7/2508 Dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. BP-16/111  
159. ZM7/2540 Dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. BP-16/093  
160. ZM7/2541 Dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č. BP-16/106  
161. ZM7/2543 Dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. BP-16/109  
162. ZM7/2542 Dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami č. BP-16/201  
163. ZM7/2531 Dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. BP-16/140  
164. ZM7/2546 Dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci  
165. ZM7/2545 Dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. BP-16/114  
166. ZM7/2544 Dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č. BP-16/150  
167. ZM7/2586 Dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č. BP-16/061  
168. ZM7/2588 Dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami č. BP-16/158  
169. ZM7/2587 Dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami č. BP-16/185  
170. ZM7/2548 Nabídka využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemkům p. č. 768/2, 769/1, 772/2, 775/1 a 776/3 v k. ú. Brněnské Ivanovice 
171. ZM7/2607 Nabídka využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k id. 1/2 pozemku p. č. 89/50 a k pozemku 89/51 v k. ú. Útěchov u Brna  
172. ZM7/2667 Nabídka předkupního práva k budově garáže bez č.p./č.e., stojící na pozemku p.č. 857, k.ú. Řečkovice  
173. ZM7/2623 Nabídka předkupního práva ke stavbám pro rod. rekreaci, k budovám s č.e., bez č.p./č.e., a k budovám nezapsaným v KN, stojícím na pozemcích v k.ú. Obřany - lokalita "Zadní"  
174. ZM7/2622 Nabídka předkupního práva k budově garáže bez č.p./č.e., stojící na pozemku p.č. 3824, k.ú. Královo Pole  
175. ZM7/2664 Nabídka předkupního práva k budově garáže bez č.p./č.e., stojící na pozemku p.č. 169/28, k.ú. Staré Brno  
176. ZM7/2646 Nabídka předkupního práva k budově garáže bez č,p./č.e., stojící na pozemku p.č. 1827, k.ú. Obřany  
177. ZM7/2671 Nabídka předkupního práva k budově bez č,p./č.e. garáže, stojící na pozemku p.č. 4682, k.ú. Žabovřesky  
178. ZM7/2665 Nabídka předkupního práva k budově garáže bez č.p./č.e., stojící na pozemku p.č. 65/6, k.ú. Staré Brno  
179. ZM7/2621 Nabídka předkupního práva ke stavbě rod. rekreace, č.e. 618, stojící na pozemku p.č. 58/13, k.ú. Nový Lískovec  
180. ZM7/2620 Nabídka na uplatnění předkupního práva ke stavbě rod. rekreace Štýřice, č.e. 182, stojící na pozemku p.č. 1885/98, v k.ú. Štýřice  
181. ZM7/2625 Nabídka na uplatnění předkupního práva ke stavbě rod. rekreace Jundrov č.e. 834, stojící na pozemku p.č. 1620/7, v k.ú. Jundrov  
182. ZM7/2624 Nabídka na uplatnění předkupního práva ke stavbě rod. rekreace Jundrov č.e. 854, stojící na pozemku p.č. 1927, k.ú. Jundrov  
183. ZM7/2657 Nabídka na uplatnění předkupního práva ke stavbě rod. rekreace Jundrov, č.e. 875, stojící na pozemku p.č. 1949, v k.ú. Jundrov  
184. ZM7/2656 Nabídka na uplatnění předkupního práva ke stavbě rod. rekreace Bystrc č.e. 188, stojící na pozemku p.č. 3408/3, k.ú. Bystrc  
185. ZM7/2647 Nabídka předkupního práva ke stavbám rod. rekreace, č.e. 181 a 182, stojícím na pozemcích p.č. 704 a 723, k.ú. Sadová  
186. ZM7/2648 Nabídka na uplatnění předkupního práva ke stavbě rod. rekreace Jundrov, č.e. 890, stojící na pozemku p.č. 1970, k.ú. Jundrov  
187. ZM7/2594 Návrh na uznání vlastnického práva k části pozemku p.č. 2042, k.ú. Kohoutovice formou souhlasného prohlášení 
188. ZM7/2663 Návrh na přijetí nemovitého majetku - spoluvlastnického podílu id.1/9 na pozemku p.č. 2552/13, k.ú. Nový Lískovec statutárním městem Brnem dle ust. § 154 odst. 1 o zvláštních řízeních soudních, jako vypravitelem pohřbu  
189. ZM7/2523 Návrh na schválení postupu k určení kupujícího k uvolněnému spoluvlastnickému podílu id. 1/50 pozemku p.č. 1521/13 v k.ú Maloměřice  
190. ZM7/2530 Návrh zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k pozemku p.č. 369 v k.ú. Trnitá  
191. ZM7/2574 Návrh směny pozemků v k.ú. Pisárky a v k.ú. Starý Lískovec s Fakultní nemocnicí Brno  
192. ZM7/2584 Návrh směny pozemku p.č. 1211/6 za část pozemku p.č. 1137 k.ú. Slatina  
193. ZM7/2705 Zpráva Dopravního podniku města Brna, a.s. ke stavu přípravy veřejně prospěšné stavby "Prodloužení tramvajové tratě z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích" Návrh směny pozemků v k.ú. Starý Lískovec - pozemek pro veřejně prospěšnou stavbu "Prodloužení tramvajové tratě z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích"  
194. ZM7/2513 Návrh svěření majetku města MČ Brno - Bystrc, pozemků p.č. 4225, 4226 v k.ú. Bystrc  
195. ZM7/2512 Návrh svěření majetku města MČ Brno - Bosonohy, pozemků p.č. 754/2, 832, 879/4, 886, 2227/73, 2431/116, 2554/1, 2554/13, 2554/25, 2554/27, 2554/28, 2555/5, 2555/6, 2555/7, 2555/12, 2555/18 vše v k.ú. Bosonohy  
196. ZM7/2511 Návrh svěření majetku města MČ Brno - Bosonohy, pozemků p.č. 2431/73, 2531/1, 2531/4, 2531/91, 2531/92, 2531/93, 2531/94, 2531/143 vše v k.ú. Bosonohy  
197. ZM7/2520 Návrh svěření majetku města MČ Brno - Bystrc, pozemku p.č. 258/2 v k.ú. Bystrc  
198. ZM7/2631 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Tuřany, pozemků p.č. 1063/1, p.č. 1063/2, p.č. 1063/3 a p.č. 1063/4 v k.ú. Brněnské Ivanovice  
199. ZM7/2630 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Černovice, pozemků p.č. 2458, p.č. 2469/1, p.č. 2635/2 a p.č. 2635/5 v k.ú. Černovice  
200. ZM7/2632 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Líšeň, části pozemku p.č. 4814/4 v k.ú. Líšeň dle GP č. 4383-411/2015  
201. ZM7/2517 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Nový Lískovec, pozemku p.č. 252/2 v k.ú. Nový Lískovec  
202. ZM7/2516 Návrh svěření majetku města MČ Brno-jih, pozemků p.č. 1563/2, 1563/3, 1563/20, 1563/22 v k.ú. Komárov  
203. ZM7/2633 Návrh dohody o narovnání se společností LP EXPO, s.r.o., návrh rozpočtového opatření  
204. ZM7/2592 Pověření Ing. Ludmily Procházkové, vedoucí úseku hospodářsko-technického MMB, k úkonům za statutární město Brno 
205. ZM7/2502 Návrh plánovací smlouvy "Technická a dopravní infrastruktura a novostavba 2x BD na parc. č. 2406/36, k. ú. Židenice, ulice Rokycanova" 
206. ZM7/2499 Návrh plánovací smlouvy "Brno - Jundrov, IV. etapa" 
207. ZM7/2554 Uzavření plánovací smlouvy - vybudování technické infrastruktury v souvislosti s přístavbou a nástavbou objektu pro rodinnou rekreaci č. ev. 556 na pozemcích v k. ú. Kníničky - změna usnesení ZMB 
208. ZM7/2641 Návrh Smlouvy o společnosti a spolufinancování stavby "Brno, Koliště I. - Rekonstrukce kanalizace a vodovodu" a "Rekonstrukce prodloužení Milady Horákové v úseku Koliště - Rooseveltova" 
209. Vize prostorového rozvoje města Brna 
210. ZM7/2533

Zadání změny Územního plánu města Brna celoměstského významu B1/16-CM - Areál Jaselských kasáren  


Priloha_bod_c

 

211. ZM7/2534 Změna Územního plánu města Brna celoměstského významu B3/15-CM - Areál bývalé Zbrojovky a motorárny, Nová Dukelská 
212. ZM7/2564 Změna Územního plánu města Brna B108/15-0 - 43. soubor 
213. ZM7/2563 Návrh na ukončení procesu pořizování změn Územního plánu města Brna 
info 1. Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů členů ZMB ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/28, konaného dne 16. 5. 2017 
info 2. Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů občanů ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/28, konaného dne 16. 5. 2017  
info 3. Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna  
info 4. Informativní zpráva o sociální péči ve městě Brně za rok 2016  
info 5. Informativní zpráva za březen - květen 2017 - Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně  
 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 15.06.2017 12:20
  • Datum poslední aktualizace: 15.06.2017 12:20
  • Odpovědný útvar: Organizační odbor Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design