Česky CZEnglish EN

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/24

Datum:13. 12. 2016
Místo:Nová radnice, Dominikánské nám. 1, Brno
Čas:

8:00

Navržený pořad jednání:

1. Technický bod (zapisovatelky, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB) 
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů 
3. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB(dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění) 
4. ZM7/1937 Návrh na udělení Ceny města Brna pro rok 2016 
5. ZM7/2020 Volba předsedy Kontrolního výboru ZMB 
6. ZM7/2003 Žádost o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně – v k.ú. Starý Lískovec 612014 (p. č. 2417/1-část) 
7. ZM7/1947 Návrh zástupců statutárního města Brna do dozorčí rady společnosti Brněnské komunikace, a.s. 
8. ZM7/1931 Návrh na pověření plněním některých úkolů při řízení Městské policie Brno 
9. ZM7/1971 Návrh na pojmenování nové ulice a pojmenování prodloužení stávajících ulic, vše na území města 
10. ZM7/1972 Návrh na vstup statutárního města Brna do Spolku voda 2012 
11. ZM7/1958 Výše náhrady ušlého výdělku členům ZMB, kteří nejsou pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněni 
12. ZM7/2000 Návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2017 
13. ZM7/1961 Návrh na úpravu rozpočtu Odboru kultury MMB v roce 2016 - návrh rozpočtových opatření 
14. ZM7/1956 Návrh rozpočtového opatření – přesun finančních prostředků v rámci Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB 
15. ZM7/1975 Návrh na zapojení rozpočtové rezervy Odboru zdraví MMB k pokrytí finančních potřeb Úrazové nemocnice v Brně, návrh rozpočtového opatření 
16. ZM7/2010 Návrh rozpočtového opatření – Tvorba Fondu rezerv a rozvoje, úprava rozpočtu běžných a kapitálových výdajů města 
17. ZM7/1928 Finanční prostředky Fondu kofinancování evropských projektů – prosinec 2016 – návrh rozpočtového opatření 
18. ZM7/1949 Návrh rozpočtového opatření - pořízení rozpracovaného projektu interaktivního modelu města Brna" 
19. ZM7/1952 Návrh na poskytnutí investičních a neinvestičních transferů městským částem na školy a školská zařízení – návrh rozpočtového opatření 
20. ZM7/1929 Návrh na poskytnutí investičního transferu na budování staveb dvou kontejnerových stání sběrných nádob na směsný komunální odpad v MČ Brno - Starý Lískovec - návrh rozpočtového opatření 
21. ZM7/1933 Změna účelu použití investičního transferu MČ Brno-Jundrov – návrh rozpočtového opatření 
22. ZM7/1932 Dotace na opravu budovy Trávníky 12 
23. ZM7/1953 Návrh na poskytnutí investiční dotace společnosti STAREZ-SPORT, a.s. na pořízení projektové dokumentace rekonstrukce koupaliště Riviéra 
24. ZM7/1954 Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na podporu sportovních odvětví pro rok 2016/2017 – návrh rozpočtového opatření 
25. ZM7/1921 Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace VUT na podporu programu ERASMUS+ - návrh rozpočtového opatření 
26. ZM7/2007 Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace nestátní neziskové organizaci na projekt v sociální oblasti 
27. ZM7/2006 Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací nestátním neziskovým organizacím na projekty v sociální oblasti 
28. ZM7/1955 Návrh na poskytnutí neinvestiční individuální dotace Brněnskému centru sportovních nadějí, z. s. – návrh rozpočtového opatření 
29. ZM7/1951 Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku Hokejové hry z.s. na uspořádání mezinárodního "Turnaje pěti zemí U17" – návrh rozpočtového opatření 
30. ZM7/1957 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 6716092317 o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu města Brna FC MEDLÁNKY, z.s. 
31. ZM7/1948 Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě č. 7316093411 o poskytnutí individuální investiční dotace 
32. ZM7/1925 Projekt "Zprostředkující subjekt ITI" - rozhodnutí o poskytnutí dotace 
33. ZM7/1946 Projekt „Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně“ – rozhodnutí o poskytnutí dotace 
34. ZM7/2001 Projekt „Kino Art – stavební úpravy budovy“ – posouzení projektu, žádost o dotaci 
35. ZM7/1941 Projekt „Řízení dopravy a sběr dopravních dat“ – posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření 
36. ZM7/1940 Projekt „Parkovací systém“ - posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření 
37. ZM7/1939 Projekt „Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy XXI, XXII a XXVI – posouzení projektu“ 
38. ZM7/1942 Projekt „Brno – opatření v cyklodopravě I - posouzení projektu 
39. ZM7/1938 Projekt „Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII – posouzení projektu“ 
40. Projekt „Communities of Care Network (Síť pro komunitní práci)“ – posouzení projektu 
41. ZM7/1934 Projekt „ Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Brně“ – posouzení projektu 
42. ZM7/1923 Projekt „Zateplení budovy Hapalova 20“ – posouzení projektu 
43. ZM7/1926 Projekt „Rekonstrukce pobočky KJM Vondrákova 15“ – posouzení projektu 
44. ZM7/1924 Projekt „Stavební úpravy krytého plaveckého bazénu Ponávka“ - posouzení projektu 
45. ZM7/1974 Projekt „Stavební úpravy budovy Rooseveltova 13“ – posouzení projektu 
46. ZM7/1927 Projekt „Základní škola Sirotkova 36 - jazykové učebny“ – posouzení projektu 
47. ZM7/1935 Projekt .Rotterdam, Umea and Glasgow: Generating Exemplar Districts In Sustainable Energy Deployment (Ruggedised) (Rotterdam, Umea a Glasgow: Generovani vzorovych .tvrti jako sou.ast rozvoje udr.itelne energetiky)g . navrh Consortium Agreement (Konsorcialni smlouva) 
48. ZM7/1950 Návrh Metodiky implementace projektů (spolu)financovatelných z evropských fondů a národních programů; návrh Statutu Fondu kofinancování projektů 
49. ZM7/2008 Integrovaná strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti pro uplatnění nástroje ITI: aktualizovaná verze po věcném hodnocení řídicími orgány 
50. ZM7/2005 Koncepce prevence kriminality ve městě Brně na léta 2017 - 2021 
51. ZM7/2004 Návrh Smlouvy o partnerství k projektu „Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců II“ 
52. ZM7/2018 Bytový dům Valchařská 31/14 v k.ú. Husovice – podání žádosti o dotaci na demolici a projekt následného využití revitalizovaného území 
53. ZM7/2021 Bytový dům Dukelská 217/88 v k.ú. Husovice – podání žádosti o dotaci na demolici a projekt následného využití revitalizovaného území 
54. ZM7/2014 Návrh úhrady nákladů vynaložených na opravy domu nám. SNP 4/5 
55. ZM7/2012 Fond rozvoje bydlení města Brna – žádost o udělení souhlasu k převodu vlastnictví zastavené nemovitosti 
56. ZM7/2015 Záměr prodeje bytového domu Maškova 2/Merhautova 182 včetně pozemku 
57. ZM7/2017 Záměr prodeje bytového domu Merhautova 90 včetně pozemku 
58. ZM7/2013 Záměr prodeje vymezených jednotek v bytovém domě Špitálka 18, 18a 
59. ZM7/2016 Záměr prodeje id. 44/823 na pozemku p.č. 5318 v k.ú. Královo Pole 
60. ZM7/1965 Návrh prodeje pozemku p.č. 1080/1 v k.ú. Bystrc 
61. ZM7/1988 Návrh prodeje pozemku p.č. 3836, k.ú. Bystrc 
62. ZM7/2009 Návrh prodeje pozemků p.č. 1931/54, 1931/152, 1931/153, 3061/16, 3061/23, 3197/5, 3197/6 a části pozemku p.č. 3197/7 v k. ú. Bystrc 
63. ZM7/1998 Návrh prodeje pozemků p.č. 342, 367/2 v k.ú. Trnitá 
64. ZM7/1967 Návrh prodeje pozemku p.č. 267/1 a části pozemku p.č. 2040/1, vše v k.ú. Kohoutovice v ul. Libušina třída 
65. ZM7/1968 Návrh prodeje pozemku pod chatou ve vlastnictví fyzických osob v k.ú. Bystrc, lokalita Přístavní 
66. Návrh prodeje částí pozemků p.č. 5384 a p.č. 5385, k.ú. Královo Pole 
67. ZM7/1979 Návrh prodeje částí pozemků p.č. 8585, p.č.8587, p.č.8588 a p.č. 8589, k.ú. Židenice 
68. ZM7/1963 Návrh prodeje částí pozemku p.č. 770/1 v k.ú. Jundrov 
69. ZM7/1964 Návrh změny usnesení ZMB č. Z7/20 – Prodej pozemku p.č. 6462/1 v k.ú. Židenice 
70. ZM7/1993 Návrh nabytí pozemku p.č. 2540/34 v k.ú. Líšeň 
71. ZM7/1992 Návrh nabytí pozemků v k.ú. Husovice 
72. ZM7/1990 Návrh nabytí pozemku p.č. 2540/72 v k.ú. Líšeň 
73. ZM7/1989 Návrh nabytí pozemku p. č. 1901/4 v k. ú. Chrlice 
74. ZM7/2019 Návrh nabytí pozemku p.č. 81/19 v k.ú. Obřany pro stavbu „Brno, Fryčajova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“- kupní smlouva 
75. ZM7/1936 Návrh nabytí pozemku p.č. 1650, stavby č.p. 715, stojící na pozemku p.č. 1650 a pozemku p.č. 1651, vše k.ú. Maloměřice pro stavbu „Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí“ 
76. ZM7/1962 Návrh nabytí pozemku p.č. 1021/1, jehož součástí je stavba č.p.450, Tilhonova 59, a pozemků p.č. 1021/2 a 1022/2, vše k.ú. Slatina, návrh svěření tohoto majetku města MČ Brno – Slatina 
77. ZM7/1973 Návrh nabytí pozemků p.č. 6176/4, 6704/1, 6761/5, 6785/1, 6788/1, 6791/4, 6795/2, 6798/2, 7482/2 v k.ú. Židenice, návrh směny pozemku p.č. 37 a části pozemku p.č. 36 v k.ú. Slatina za pozemky p.č. 6779/2 a 6782/1 v k.ú. Židenice a smírné narovnání soudních sporů o vydání bezdůvodného obohacení 
78. ZM7/1978 Návrh nabytí části pozemku p.č. 625/4 v k.ú. Medlánky v ul. Hudcova - areál ZŠ Hudcova 35, a návrh svěření majetku města MČ Brno - Medlánky, části pozemku p.č. 625/4 v k.ú. Medlánky 
79. ZM7/2011 Návrh nabytí části pozemku parc.č. 153/1 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Trnitá 
80. ZM7/1991 Návrh nabytí komunikační stavby při ulici Leskauerova a Otiskova v k. ú. Líšeň a nabytí pozemků v k. ú. Líšeň 
81. ZM7/1969 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Bohunice, Černovice, Husovice, Komárov, Štýřice a Veveří, z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami 
82. ZM7/1970 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Bystrc a Staré Brno, z vlastnictví ČR-ÚZSVM 
83. ZM7/1980 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Černá Pole, Dolní Heršpice, Líšeň, Slatina, Řečkovice a Veveří, z vlastnictví ČR-ÚZSVM 
84. ZM7/1981 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Slatina, Jehnice a Líšeň, z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami 
85. ZM7/1985 Návrh smlouvy o bezúplatném převodu majetku České republiky pro stavbu „Znovuzprovoznění tramvajové trati Stránská skála - Líšeň, Holzova“ 
86. ZM7/1982 Návrh směny pozemků v k.ú. Trnitá a v k.ú. Staré Brno se společností Brněnské komunikace, a.s. 
87. Návrh svěření majetku města MČ Brno-střed, pozemků p.č. 470/7, 470/8 v k.ú. Staré Brno 
88. ZM7/1983 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Kohoutovice, pozemku p.č. 470/8 k.ú. Kohoutovice 
89. ZM7/1984 Návrh svěření majetku města MČ Brno - Jundrov, pozemků p.č. 2659/118, 2659/97, 2659/96, 2659/95, 2659/94, 2659/93, 2659/92, 2659/91 v k.ú. Jundrov 
90. ZM7/1986 Návrh svěření majetku města MČ Brno - Královo Pole, pozemku p.č. 5012/2 v k.ú. Královo Pole 
91. ZM7/1987 Návrh svěření majetku města MČ Brno - Žabovřesky, pozemku p.č. 905/13 v k.ú. Žabovřesky 
92. ZM7/1997 Návrh svěření majetku města MČ Brno - Královo Pole, pozemků p.č. 15/4, 15/5 včetně budovy č.p. 2728, 15/6 v k.ú. Královo Pole 
93. Návrh majetkoprávního vypořádání částí pozemků p.č. 6248, 6249/1, 6249/4, 6249/5, 6249/7, 6250/8, 6279/1, 6279/2, 6279/3, 6279/4, 6279/5, 6279/10, 6279/11, 6279/13, 6279/14, 6279/15 a 6279/19 v rozsahu dle geometrického plánu č. 2549-38/2014 a částí pozemků p.č. 4840/122, 6275/2, 6288/3, 6288/4, 6288/9, 6288/10, 6288/11, 6288/12, 6288/13, 6288/14, 6288/15, 6288/17, 6288/18, 6288/19,6288/20, 6288/21 a 6288/23 v rozsahu dle geometrického plánu č. 2550-38/2014 a dále pozemků p.č. 4840/55, 4840/58, 4847/3, 4847/13, 4847/14 a 4847/25, vše v k.ú. Žabovřesky pro stavbu „VMO Žabovřeská I“ 
94. ZM7/1977 Návrh dodatku č. 2 ke kupní smlouvě a smlouvě o zřízení služebnosti č. 6314173833 
95. ZM7/1996 Návrh na schválení postupu smírného řešení majetkoprávního vypořádání vztahů k budově č.p. 2494 v k.ú. Líšeň a k pozemku p.č. 6233/3 v k.ú. Líšeň 
96. „Revitalizace sportovních ploch v MČ Brno-Židenice“ – Školní hřiště ZŠ Kamenačky“ - návrh dohody o narovnání 
97. ZM7/1995 „Odpis nákladů zmařených projektových dokumentací z účtu nedokončených investic“ 
98. ZM7/1944 Návrh plánovací smlouvy „Terasové domy Kníničky“ 
99. ZM7/1945 Návrh Dodatku č. 1 k plánovací smlouvě „Komunikace a inženýrské sítě (Obslužná komunikace v lokalitě Za školou Chalabalova-Vaňhalova-I. etapa“) 
100. ZM7/1966 Návrh Dohody o postoupení práv a povinností z PLÁNOVACÍ SMLOUVY ve znění Dodatku č. 1 mezi statutárním městem Brnem a společnostmi ACB Ponava a IMOS development a návrh Dohody o postoupení práv a povinností ze smlouvy o uzavření budoucí směnné smlouvy a o uzavření budoucí kupní smlouvy ve znění Dodatku č. 1 mezi statu 
101. ZM7/1976 Návrh Dohody o poskytnutí náhrady společnostmi CTP a Bor za uložení recyklátu na pozemky ve vlastnictví města Brna v lokalitě BPZ – ČT 
102. ZM7/1943 Návrh Dodatku č.16 Protokolu o předání a převzetí movitého a nemovitého majetku města Brna k hospodaření Správě hřbitovů města Brna, příspěvkové organizaci. 
103. ZM7/1922 Návrh Protokolu č.23 o předání majetku statutárního města Brna k hospodaření Zoo Brno a stanici zájmových činností, příspěvkové organizaci. 
104. ZM7/1930 Podnět k pořízení změn závazné části Regulačního plánu Městské památkové rezervace Brno-2016 
105. ZM7/2002 Nový Územní plán města Brna 
Info 1. Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů členů ZMB ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/23, konaného dne 15. 11. 2016 
Info 2. Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů občanů ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/23, konaného dne 15. 11. 2016 
Info 3. Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna 
Info 4. Informativní zpráva - Aktuální informace o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a strategii pro rok 2017 
 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 08.12.2016 13:50
  • Datum poslední aktualizace: 08.12.2016 13:50
  • Odpovědný útvar: Organizační odbor Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design