Česky CZEnglish EN

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/27

Datum:11. 4. 2017
Místo:Nová radnice, Dominikánské nám. 1, Brno
Čas:

8:00

Navržený pořad jednání:

1. Technický bod (zapisovatelky, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB) 
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.) 
3. Zpráva Kontrolního výboru ZMB, Finančního výboru ZMB, Výboru pro národnostní menšiny ZMB, Policie ČR, Městské policie Brno a Hasičského záchranného sboru (1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání předposlední bod jednání) 
4. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění) (2. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání) 
5. ZM7/2244 Přehled účasti na schůzích výborů ZMB 
6. ZM7/2300 Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek 
7. ZM7/2299 Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o regulaci provozu hazardních her 
8. ZM7/2361 Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o nočním klidu  
9. ZM7/2346 Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o pravidlech pro pohyb psů 
10. Návrh na rozdělení příspěvkové organizace 
11. ZM7/2301 Návrh rozpočtového opatření - zapojení finančních prostředků za obdržené pojistné náhrady za poškození majetku SMB - Dopravního značení a světelné signalizace  
12. ZM7/2245 Finanční podpora pořádání kulturních akcí v režii MČ - návrh rozpočtového opatření 
13. ZM7/2274 Návrh na poskytnutí investičních a neinvestičních transferů na vybavení školních kuchyní a jídelen - návrh rozpočtového opatření 
14. ZM7/2275 Návrh na poskytnutí neinvestičních transferů na nábytkové vybavení škol - návrh rozpočtového opatření 
15. ZM7/2253 Návrh na poskytnutí příspěvků a transferu na obnovu kulturních památek v roce 2017 - návrh rozpočtového opatření 
16. ZM7/2276 Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace - převedení části neinvestičního příspěvku na investiční transfer, návrh rozpočtového opatření 
17. ZM7/2337 Návrh snížení neinvestičního příspěvku Filharmonie Brno, příspěvkové organizace, z rozpočtu zřizovatele v roce 2017 - návrh rozpočtového opatření 
18. ZM7/2281 Návrh na poskytnutí peněžitého daru na podporu projektů záchrany ohrožených druhů zvířat ve volné přírodě prostřednictvím projektu "Koruna ze vstupu" - rozpočtové opatření 
19. ZM7/2252 Návrh na poskytnutí dotací na obnovu kulturních památek v roce 2017 - návrh rozpočtového opatření 
20. ZM7/2332 Návrh na poskytnutí dotací dle dotačních programů v oblasti kultury na rok 2017 a na roky 2017 - 2020, 2. kolo - návrh rozpočtových opatření 
Doplněk k materiálu 
21. ZM7/2292 Návrh na poskytnutí dotací na projekty v programu Aktivity realizované v rámci Plánu aktivního stárnutí ve městě Brně na rok 2017, návrh rozpočtového opatření 
22. ZM7/2339 Návrh na poskytnutí dotací na činnosti doplňující zdravotnické služby na území města Brna v oblasti zdraví na rok 2017, návrh rozpočtového opatření 
23. ZM7/2340 Návrh na poskytnutí dotací na projekty v oblasti podpory neformálních pečovatelů na rok 2017, návrh rozpočtového opatření 
24. ZM7/2293 Návrh na poskytnutí dotací na projekty v oblasti podpory rodiny na rok 2017,návrh rozpočtového opatření 
25. ZM7/2251 Návrh na podporu mezinárodních aktivit dětí a mládeže v roce 2017 - 2. kolo 
26. ZM7/2341 Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na podporu významných sportovních akcí konaných ve městě Brně v roce 2017 - návrh rozpočtového opatření 
27. ZM7/2342 Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace společnosti GALANT BRNO, s.r.o. na pořádání Her VIII. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2017  
28. ZM7/2356 Přesun finančních prostředků z důvodu změny právní formy příjemce dotace - návrh rozpočtového opatření  
29. ZM7/2344 Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace na demoliční práce, dofinancování projektové dokumentace a vybudování přeložky teplovodu 
30. ZM7/2345 Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na provoz a vybavení jednotek Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje 
31. ZM7/2297 Návrh dodatku č. 3 ke zřizovací listině Turistického informačního centra města Brna, příspěvkové organizace  
32. ZM7/2248 Návrh na vytvoření společného školského obvodu 
33. ZM7/2333 Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů - duben 2017 - návrh rozpočtových opatření  
34. ZM7/2295 Projekt "Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk" - rozhodnutí o poskytnutí dotace 
35. ZM7/2324 Projekt "Mateřská škola Žabka, objekt Kohoutovická, Brno - Žebětín" - rozhodnutí o poskytnutí dotace 
36. ZM7/2279 Projekt "Sanace skalní stěny za domem Práčata 60, MČ Brno-Bosonohy" - rozhodnutí o poskytnutí dotace 
37. ZM7/2283 Projekt "Stavební úpravy Společenského centra Bystrc" - rozhodnutí o poskytnutí dotace 
38. ZM7/2278 Projekt ZŠ Čejkovická - vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence - posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření 
39. ZM7/2294 Projekt "Novostavba MŠ Sýpka 26a - posouzení projektu 
40. ZM7/2286 Projekt "Revitalizace parku Dvorského" - posouzení projektu  
41. ZM7/2357 Projekt Rekonstrukce bytů pro sociální bydlení, Brno, 3. skupina - posouzení projektu 
42. ZM7/2358 Projekt Rekonstrukce bytů pro sociální bydlení, Brno, 4. skupina - posouzení projektu 
43. ZM7/2359 Projekt Rekonstrukce bytů pro sociální bydlení, Brno, 5. skupina - posouzení projektu 
44. ZM7/2360 Projekt Rekonstrukce bytů pro sociální bydlení, Brno, 6. skupina - posouzení projektu 
45. ZM7/2334 Projekt "Modernizace, rozvoj a pořízení nových částí IS pro Úrazovou nemocnici v Brně" - posouzení projektu 
46. ZM7/2349 Projekt "Rotterdam, Umea and Glasgow: Generating Exemplar Districts In Sustainable Energy Deployment (Ruggedised) (Rotterdam, Umea a Glasgow: Generování vzorových čtvrtí jako součást rozvoje udržitelné energetiky)" - návrh Consortium Agreement (Konsorciální smlouva) 
47. ZM7/2353 Fond rozvoje bydlení města Brna - žádost o udělení souhlasu k převodu vlastnictví zastavené nemovitosti 
48. ZM7/2352 Fond rozvoje bydlení města Brna - žádost o udělení dodatečného souhlasu k převodu vlastnictví zastavené nemovitosti 
49. ZM7/2355 Fond rozvoje bydlení města Brna - porušení smlouvy o zápůjčce paní xxxxxxxx  
50. ZM7/2351 Návrh změny seznamu bytových a rodinných domů, které budou připravovány k prodeji  
51. Záměr prodeje bytového domu Lerchova 14 včetně pozemků 
52. ZM7/2262 Návrh prodeje pozemku p.č. 1963/27 v k.ú. Černá Pole v ul. Tišnovská  
53. ZM7/2310 Návrh prodeje pozemků p.č. 1958/2 a p.č. 1961/30 v k.ú. Černá Pole v ul. Tišnovská  
54. ZM7/2343 Návrh prodeje pozemků p.č. 1730, p.č. 1731, p.č. 1732, p.č. 1733 a p.č. 1734 vč. staveb garáží v k.ú. Černá Pole v ul. Jugoslávská  
55. ZM7/2350 Návrh prodeje podílu na pozemcích p.č. 8946 a 8947 v Brně, k.ú. Židenice 
56. ZM7/2265 Návrh prodeje části pozemku p.č. 997/7 v k.ú. Kohoutovice v ul. Řadová  
57. ZM7/2309 Návrh prodeje části pozemku p.č. 1048/4 v k.ú. Žebětín  
58. ZM7/2331 Návrh prodeje části pozemku p.č. 1606/1 v k.ú. Chrlice  
59. ZM7/2259 Návrh budoucího prodeje pozemků v k.ú. Bystrc - projekt "B.Letná-polyfunkční objekt"  
60. ZM7/2305 Návrh nabytí pozemků p.č. 1745/24 a p.č. 1745/25 v k.ú. Bosonohy pro stavbu "Brno, MČ Bosonohy - III. a IV. et. - dostavba oddílného kanalizačního systému"  
61. ZM7/2307 Návrh nabytí pozemku p.č. 1745/39 v k.ú. Bosonohy pro stavbu "Brno, MČ Bosonohy - III. a IV. et. - dostavba oddílného kanalizačního systému"  
62. ZM7/2308 Návrh nabytí pozemků p.č. 1745/52 a p.č. 1745/53 v k.ú. Bosonohy pro stavbu "Brno, MČ Bosonohy - III. a IV. et. - dostavba oddílného kanalizačního systému"  
63. ZM7/2306 Návrh nabytí pozemku p.č. 1745/32 v k.ú. Bosonohy pro stavbu "Brno, MČ Bosonohy - III. a IV. et. - dostavba oddílného kanalizačního systému"  
64. ZM7/2287 Návrh nabytí pozemku 875/29, k. ú. Horní Heršpice pro stavbu "Cyklistická stezka Sokolova - Vomáčkova"  
65. ZM7/2288 Návrh nabytí pozemků p.č. 9756/74 a p.č. 9756/75, k.ú. Židenice pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Rokytova"  
66. ZM7/2268 Návrh nabytí pozemků p.č. 257/3, p.č. 341/41 a p.č. 379/7, k.ú. Maloměřice pro stavbu "Rekonstrukce inženýrských sítí a komunikací v ulici Olší" 
67. ZM7/2304 Návrh nabytí pozemku p. č. 1733/57 v k. ú. Bosonohy a zřízení služebnosti pro stavbu "Brno, MČ Bosonohy - III. a IV. et. - dostavba oddílného kanalizačního systému 
68. ZM7/2261 Návrh nabytí pozemků p.č. 8390/63 a p.č. 8400/9 v k.ú. Židenice  
69. ZM7/2329 Návrh nabytí pozemku p.č. 4415/9 a id. 1/3 pozemku p.č. 4779/8 oba v k.ú. Řečkovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM  
70. ZM7/2303 Návrh nabytí pozemku p.č. 544/22 v k.ú. Mokrá Hora 
71. ZM7/2291 Návrh změny části přílohy č. 79 usnesení ZMB č. Z7/26 ze dne 7. 3. 2017, bod č. 112 
72. ZM7/2267 Návrh nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/3 pozemků p.č. 7519/3 a p.č. 9756/89 v k.ú. Židenice pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Rokytova" 
73. ZM7/2266 Návrh nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 pozemků p.č. 7495/10, p.č. 7495/78, p.č. 7495/79 a p.č. 9756/25 v k.ú. Židenice pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Rokytova" 
74. ZM7/2290 Návrh nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/9 pozemku p.č. 7519/3 v k.ú. Židenice pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Rokytova" 
75. ZM7/2289 Návrh nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 2/3 pozemku p.č. 1075 v k.ú. Husovice pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí" 
76. ZM7/2260 Návrh nabytí spoluvlastnických podílů na pozemcích v k.ú. Židenice  
77. ZM7/2284 Návrh nabytí a svěření spoluvlastnického podílu na pozemcích p.č. 1924/25 a 7277/9 v k.ú. Bystrc a návrh na zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví soudní cestou  
78. ZM7/2298 Návrh nabytí komunikační stavby při ulici Peškova v k. ú. Královo Pole a k. ú. Sadová a nabytí pozemků v k. ú. Královo Pole 
79. ZM7/2328 Návrh nabytí budovy bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 1093/1 v k.ú. Trnitá z vlastnictví prodávajícího - insolvenční správce dlužníka TECHNICKÉ SLUŽBY BRNO, s.r.o.  
80. ZM7/2264 Záměr nabytí spoluvlastnických podílů na pozemcích p.č. 1597/1, 1593/3, 1596/3, 1610/2, 1633/3, 1566/17, 1566/18, 1566/19, 1566/20, 1566/21, 1566/22, 1566/23, 1566/24 vše v k.ú. Lesná  
81. ZM7/2302 Bezúplatné nabytí majetku - části cyklostezky Brno-Obřany - Bílovice nad Svitavou v k.ú. Maloměřice z majetku dobrovolného svazku obcí Časnýřdo majetku statutárního města Brna, smlouva o poskytnutí dotace a rozpočtové opatření 
82. ZM7/2314 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 703/18 a 1383/22 v k.ú. Žebětín z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami a jejich svěření MČ Brno-Žebětín  
83. ZM7/2315 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 840/1 v k.ú. Ivanovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  
84. ZM7/2247 Nabídka předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemkům p. č. 2232/187, 2232/184, 2232/387, 2232/390, 2232/389, 2232/210, 2232/209, 2232/114 a 2232/213 k. ú. Maloměřice 
85. ZM7/2246 Nabídka předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 2493 k. ú. Holásky 
86. ZM7/2272 Nabídka předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 4788, k. ú. Tuřany 
87. ZM7/2271 Nabídka předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemkům p. č. 4627, 4628 4629, k. ú. Tuřany 
88. ZM7/2257 Nabídka na uplatnění předkupního práva k budově garáže bez č.p./č.e., stojící na pozemku p.č. 145/46, k.ú. Staré Brno  
89. ZM7/2258 Nabídka na uplatnění předkupního práva k budově garáže bez č.p./č.e., stojící na pozemku p.č. 6689, k.ú. Bystrc  
90. ZM7/2255 Nabídka na uplatnění předkupního práva k nabytí pozemku p.č. 5561, k.ú. Bystrc, a stavby pro rod. rekreaci č.e. 2101, postavené na pozemku p.č. 5560, k.ú. Bystrc  
91. ZM7/2256 Nabídka na uplatnění předkupního práva k budově garáže bez č.p./č.e., stojící na pozemku p.č. 2132/2, k.ú. Pisárky 
92. ZM7/2335 Nabídka na uplatnění předkupního práva k id. 1/2 stavby č.p. 912, stojící na pozemku p.č. 751/3 , k.ú. Lesná  
93. ZM7/2336 Nabídka na uplatnění předkupního práva k budově garáže bez č.p./č.e., stojící na pozemku p.č. 1153, k.ú. Staré Brno  
94. ZM7/2263 Nabídka firmy SVÍTIL PLUS s.r.o. k využití předkupního práva ke stavbám (dílna, kanceláře) při ulici Křídlovická na pozemku p.č. 1551 k.ú. Staré Brno  
95. ZM7/2254 Návrh směny části pozemku p.č. 2/1 v k.ú. Ivanovice v ul. Mácova za pozemky p.č. 804/21, p.č. 804/22 a p.č. 1129/9, vše v k.ú. Ivanovice v lokalitě Na pískách, a zřízení služebnosti  
96. ZM7/2330 Návrh svěření majetku města MČ Brno - Bystrc, budova bez č.pop./č.ev. která je součástí pozemku p.č. 2459/381, k.ú. Bystrc 
97. ZM7/2311 Návrh svěření majetku města MČ Brno - Černovice, pozemků p.č. 1691/47, 1691/60, 1691/91, 1691/92, 1691/93, 1691/94 v k.ú. Černovice  
98. ZM7/2312 Návrh svěření majetku města MČ Brno - Černovice, pozemků p.č. 2539/12, 2546/22, 2551/4 v k.ú. Černovice  
99. ZM7/2313 Návrh svěření majetku města MČ Brno - Bosonohy, pozemků p.č. 3177/57, 3177/58, 3177/74, 3177/89, 3177/101, 3747, 3781, 3824, 3853, 3854, 3855, 3880, 3881, 3895, 3897, 3939, 3940, 3947, 3948, 4294, 4351, 4385, 4389/2, 4389/3 vše v k.ú. Bosonohy  
100. ZM7/2321 Návrh svěření majetku města MČ Brno - Komín, pozemků p.č. 3819/1, 4294, 4392 v k.ú. Komín  
101. ZM7/2316 Návrh svěření majetku města MČ Brno - Komín, pozemku p.č. 706 v k.ú. Komín 
102. ZM7/2322 Návrh svěření majetku města MČ Brno - Bystrc, pozemků p.č. 67/8, 67/11 v k.ú. Bystrc  
103. ZM7/2317 Návrh svěření majetku města MČ Brno - Žebětín, pozemku p.č. 2927/98 v k.ú. Žebětín  
104. ZM7/2327 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Maloměřice a Obřany, pozemku p.č. 1521/25 v k.ú. Maloměřice  
105. ZM7/2318 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Tuřany, pozemku p.č. 114 v k.ú. Dvorska  
106. ZM7/2319 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Tuřany, pozemků v k.ú. Tuřany  
107. ZM7/2320 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Židenice, stavby garáže stojící na pozemku p.č. 6630 v k.ú. Židenice  
108. ZM7/2354 Návrh na odnětí svěřeného majetku města MČ Brno-střed, pozemku p. č. 3781, jehož součástí je stavba č. pop. 1958, bytový dům Milady Horákové 17, vše k. ú. Černá Pole, pozemku p. č. 711, jehož součástí je stavba č. pop. 486, bytový dům Cejl 17, vše k. ú. Zábrdovice, stavba č. pop. 216, rodinný dům Dornych 25a na pozemku p. č. 1008, vše k. ú. Trnitá 
109. ZM7/2326 Návrh odnětí svěřeného majetku města a svěření majetku města MČ Brno-Nový Lískovec v k.ú. Nový Lískovec  
110. ZM7/2269 Návrh majetkoprávního vypořádání pozemku p.č. 772/2, k.ú. Trnitá pro stavbu "Tramvaj Plotní - soubor staveb" - návrh změny textu přílohy č. 74 usnesení ZMB č. Z7/25 ze dne 31. 1. 2017, bod č. 108  
111. ZM7/2338 Návrh Smlouvy o společnosti a spolufinancování stavby "Stavební úpravy křižovatky Stará dálnice - Kohoutovická - Žebětínská, včetně SSZ" 
112. ZM7/2273 Návrh plánovací smlouvy "Bytové domy Došlíkova - Juliana II" 
113. ZM7/2282 "Návrh dodatku č. 2 k plánovací smlouvě "Panorama nad přehradou Brno-Bystrc, II. a III. etapa výstavby a H etapa" 
114. ZM7/2325 Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví a smlouvě o zřízení zástavního práva č. 6312174631 a dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. 6314171782, které se týkají prodloužení lhůt pro vybudování komunikace a infrastruktury na pozemcích p.č. 163, 168/2, 169, 172, 177, 1476, 1484 a 1474/4 v k.ú. Stránice  
115. ZM7/2296 Návrh Dodatku č. 2 k Dohodě o spolupráci č. 43 08 9 003, uzavřené s Povodím Moravy, s. p.  
116. ZM7/2285 Návrh Dodatků č. 17 a 18 Protokolu o předání a převzetí movitého a nemovitého majetku města Brna k hospodaření Správě hřbitovů města Brna, příspěvkové organizaci 
117. ZM7/2280 Návrh Protokolu č. 60 o předání majetku statutárního města Brna k hospodaření Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci 
118. ZM7/2249 Záměr pořídit změnu Územního plánu města Brna B27/14-I - 44. soubor 
119. ZM7/2250 Záměr pořídit změnu Územního plánu města Brna B37/14-I - 44. soubor 
120. ZM7/2270 Návrh na rozšíření záměru změny Územního plánu města Brna B65/15-0 ve 43. souboru změn 
INFO 1. Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů členů ZMB ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/26, konaného dne 7. 3. 2017 
INFO 2. Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů občanů ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/26, konaného dne 7. 3. 2017 
INFO 3. Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna 
 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 07.04.2017 09:37
  • Datum poslední aktualizace: 07.04.2017 09:37
  • Odpovědný útvar: Organizační odbor Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design