Česky CZEnglish EN

Registr silničních vozidel (RSV)

Základní informace k registru silničních vozidel

Registr vozidel, provozovaný ministerstvem dopravy, se stále potýká s provozními problémy. Proto nelze vyloučit, že občas musí žadatelé čekat déle, než se se svou žádostí dostanou na řadu. Abychom odbavili co nejvíce žadatelů a jejich čekání co nejvíce omezili, zavedli jsme následující opatření :

Žadatelům o úkony v registru vozidel jsou v pondělí až čtvrtek vydávány maximálně dva pořadové lístky na jednoho žadatele, v pátek lístek jeden.

Pokud bude mít někdo více žádostí nebo se na něj pořadový lístek nedostane, má možnost svoji žádost nechat na podatelně registru vozidel (kancelář dveře č. 216), aby ji úřad v následujících dnech vyřídil.

O jejím vyřízení a možnosti vyzvednutí bude žadatel úřadem vyrozuměn.

Zákon č.56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

§ 4

(1) Registr silničních vozidel je informačním systémem veřejné správy, jehož správcem je ministerstvo.

§ 5

(1) Ministerstvo zapisuje v registru silničních vozidel  údaje a jejich změny do evidence podle §4 odst.1 písm. b), e) a f). Obecní úřad obce s rozšířenou působností zapisuje v registru silničních vozidel údaje a jejich změny do evidence podle §4 odst.1 písm. a), c) a d).

(2) Údaje do evidence podle § 4 odst. 1 písm. a) a c)  zapisuje obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu má provozovatel vozidla trvalý pobyt, dlouhodobý pobyt nebo přechodný pobyt v délce alespoň 6 měsíců v kalendářním roce, jedná-li se o občana jiného členského státu, nebo jiný povolený pobyt jedná-li se o fyzickou osobu, nebo sídlo nebo místo podnikání, jedná-li se o právnickou nebo podnikající fyzickou osobu.

(8)  Prováděcí právní předpis stanoví způsob vedení registru silničních vozidel, způsob, formu zápisu údajů do registru silničních vozidel, podrobnosti o údajích zapisovaných do registru silničních vozidel a vzor žádosti o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel.

§ 6

(6) prokazuje-li se zmocnění  k zastoupení při zápisu silničního vozidla do registru silničních vozidel písemnou plnou mocí, musí být plná moc podepsána úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele.

§ 8

(1) Zápis změny vlastníka silničního vozidla v registru silničních vozidel provádí obecní úřad obce s rozšířenou působností v případě převodu vlastnického práva na základě společné žádosti dosavadního a nového vlastníka silničního vozidla a nového provozovatele silničního vozidla, není-li totožný s dosavadním  nebo novým vlastníkem.

§ 79a

(1) Registr historických a sportovních vozidel vedou obecní úřady obcí s rozšířenou působností v sídle kraje. Místně příslušným úřadem pro registraci historického nebo sportovního vozidla je obecní úřad obce s rozšířenou působností v sídle kraje, v jehož správním obvodu má provozovatel historického nebo sportovního vozidla místo bydliště, nebo místo podnikání, liší-li se od bydliště nebo sídlo.

 • Příslušným pro registraci silničního motorového vozidla a přípojného vozidla pro Brno-město, v jehož správním obvodu má provozovatel vozidla trvalé bydliště nebo místo podnikání, liší-li se od bydliště, nebo sídlo je registr silničních vozidel Odboru dopravněsprávních činností Magistrátu města Brna na ul. Kounicova 67 (vedle Zemské knihovny).
 • Tabulky stávajících registračních značek (SPZ) přidělené na vozidla zůstávají v platnosti.

§ 83, § 83a – správní delikty

nesplnění povinností daných zákonem je předmětem správních deliktů

Použité zkratky:

 • Registrační značka (RZ) = státní poznávací značka (SPZ)
 • Osvědčení o registraci vozidla (ORV) = osvědčení o technickém průkazu (OTP)
 • Identifikační číslo vozidla = číslo VIN, výrobní číslo, číslo karoserie, číslo rámu, číslo podvozku,

Níže  zveřejněné návody nejsou právně závazné dokumenty, slouží pouze k informaci a pomoci žadatelům při úkonech souvisejících s registrem silničních vozidel. Tyto stránky nabízí základní informace o dopravně správních agendách v registru silničních vozidel v městě Brně. Naší snahou je poskytnout informaci a možný návod pro občana města, který by mu měl sloužit jako podklad pro jednání a vyřizování svých záležitostí v RSV.

Registrace silničních vozidel:

 1. Zápis vlastníka silničního vozidla do RSV

 2. Zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla do RSV

 3. Zápis změn ostatních údajů v RSV

 4. Vyřazení vozidla z RSV

 5. Zánik vozidla v RSV

 6. Poskytnutí údajů z RSV

Žadatel uhradí správní poplatek dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění a poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků dle § 37 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, v případě, že je vybírán, hotově nebo kreditní kartou na pokladně Odboru dopravněsprávních činností MMB.

Správní poplatky 

01 – Zápis vlastníka silničního vozidla do registru silničních vozidel

(Přihlášení nového nebo dovezeného vozidla – první registrace v ČR)

NÁVOD K TISKU FORMULÁŘE ZDE

K žádosti se dokládá:

 1. osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz vozidla)
 2. doklad o technické způsobilosti vozidla
 3. doklad o technické prohlídce, jedná-li se o vozidlo, které již bylo provozováno (nepřikládá se u vozidel dle §40 odst.2 až 4 zákona)
 4. Protokol o evidenční kontrole vozidla, nejedná-li se o vozidlo nové, který není starší než 14 dní, je vystaven na osobu provozovatele nebo vlastníka, který bude zároveň provozovatelem – např. při zápisu dovezeného vozidla
 5. platný doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (zelená karta vydaná podle zákona o pojištění odpovědnosti vozidla)
 6. doklad o povolení k pobytu, doklad o udělení azylu na území ČR nebo doklad o délce přechodného pobytu, nemá-li provozovatel silničního vozidla trvalý pobyt na území ČR
 7. potvrzení o zaplacení DPH v případě pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu EU nebo doklad o nabytí s uvedením DPH
 8. doklad totožnosti žadatele
 9. zplnomocnění při zastupování – písemná plná moc s úředně ověřeným podpisem nebo uznaným elektronickým podpisem zapisovaného vlastníka a zapisovaného provozovatele
 10. dokumentaci obsahující údaje v rozsahu potřebném pro vydání technického průkazu vozidla, pokud nejsou obsaženy v dokladu o technické způsobilosti vozidla
 11. zvláštní registrační značka pro jednorázové použití (papírová) – byla-li vydána
 12. poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění
 13. doklady vlastníka a provozovatele

02 – Zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla v registru silničních vozidel

(Převod ojetého, již registrovaného vozidla)

Změna provozovatele vozidla – přeregistrace nebo-li převod ojetého, již registrovaného vozidla v registru silničních vozidel mezi prodávajícím a kupujícím se provádí v místně příslušném registračním místě kde má prodávající provozovatel vozidlo zaregistrováno.

NÁVOD K TISKU FORMULÁŘE ZDE

K žádosti se dokládá:

 1. platný doklad totožnosti
 2. plná moc – zplnomocnění při zastupování – písemná plná moc s úředně ověřeným podpisem nebo uznaným elektronickým podpisem zapisovaného vlastníka a zapisovaného provozovatele
 3. v případě převodu vlastnického práva :
  • osvědčení o registraci vozidla část. II (technický průkaz vozidla)
  • osvědčení o registraci vozidla část I. – ORV (OTP)
  • Protokol o evidenční kontrole vozidla který není starší než 14 kalendářních dní
  • platný doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (zelená karta vydaná podle zákona o pojištění odpovědnosti vozidla), v případě, že vozidlo není vyřazeno z provozu
 4. v případě přechodu vlastnického práva:
  • doklad o nabytí vlastnického práva k silničnímu vozidlu
  • další doklady k vozidlu, jsou-li k dispozici
 5. doklad o povolení k pobytu, doklad o udělení azylu na území ČR nebo doklad o délce přechodného pobytu, nemá-li provozovatel silničního vozidla trvalý pobyt na území ČR
 6. poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění ·
 7. doklady vlastníka a provozovatele

Žádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla se podává do 10 pracovních dnů ode dne
a) převodu vlastnického práva k silničnímu vozidlu, nebo
b) přechodu vlastnického práva k silničnímu vozidlu nebo nabytí právní moci rozhodnutí soudu v dědickém řízení.

03 – Zápis změn ostatních údajů v registru silničních vozidel

NÁVOD K TISKU FORMULÁŘE ZDE

K žádosti se dokládá:

 1. platný doklad totožnosti
 2. osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz vozidla) ·
 3. osvědčení o registraci vozidla část I. – ORV (OTP), nejedná-li se o vozidlo vyřazené z provozu na pozemních komunikacích
 4. další doklady osvědčující změnu zapisovaných údajů
 5. plná moc – zplnomocnění při zastupování – písemná plná moc
 6. pokud došlo k odcizení osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz), osvědčení o registraci vozidla část I. nebo registrační značky je nutné předložit OZNÁMENÍ O ZTRÁTĚ/ODCIZENÍ, které je zde k dispozici, je nutné, aby bylo toto OZNÁMENÍ O ODCIZENÍ potvrzeno Policií ČR, lze předložit i jiný druh potvrzení vydán a potvrzen Policií ČR.
 7. pokud byla provedena výměna podstatné části mechanizmu nebo konstrukce vozidla : – doklad o nabytí této části – protokol o technické prohlídce provedené po výměně této podstatné části a – rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností o schválení technické způsobilosti po provedené výměně, jedná-li se o přestavbu silničního vozidla
 8. při ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu: – platný doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (zelená karta vydaná podle zákona o pojištění odpovědnosti vozidla), · – platné osvědčení o technické způsobilosti vydané SME a STK – platná PTP
 9. doklad o povolení k pobytu, doklad o udělení azylu na území ČR nebo doklad o délce přechodného pobytu, nemá-li provozovatel silničního vozidla trvalý pobyt na území ČR
 10. doklady vlastníka a provozovatele,

Formuláře ke změnám ostatních údajů v registru silničních vozidel s příklady použití:

Žádost o vydání nového dokladu k vozidlu:

 • vystavení duplikátu TP a ORV za popsaný, poškozený zničený, ztracený + viz. oznámení o ztrátě nebo odcizení – viz. protokol Policie ČR

Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou:

 • vydání nových tabulek RZ (SPZ) za ztracené nebo poškozené viz. oznámení o ztrátě nebo odcizené – viz. protokol Policie ČR

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz:

 • přidělení – výdej tabulek s registrační značkou na vývoz (export) vozidla z ČR do ciziny

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou:

 • již k silničnímu vozidlu přidělenou – k umístění na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu (třetí registrační značka na nosiče kol) nebo v případě poškození tabulky již přidělené registrační značky, případně registrační značky na přání - viz. část "Registrační značky" – žádá se v místnosti č. 220, bez pořadového lístku, v době úředních hodin.

Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel:

 • změna trvalého bydliště, místa podnikání nebo sídla firmy
 • změna příjmení, názvu firmy
 • stěhování v rámci registračního místa Brno-město nebo z jiného registračního místa, již registrovaného vozidla
 • změna barvy
 • zápis montáže nebo demontáže spojovacího zařízení
 • zápis pohonu LPG nebo CNG, litá kola a pod.
 • výměna karoserie,
 • výměna motoru – protokol o emisích a technické prohlídce provedené po výměně této podstatné části
 • nebo výmaz čísla motoru – nutno doložit evidenční kontrolu s aktuálním číslem motoru ve vozidle
 • obnova VIN náhradní technologií – koroze, nečitelné nebo neúplné VIN, po výměně karoserie – potvrzení o přidělení VIN na vozidlo od výrobce nebo akreditovaného zástupce – při vyžádání službu konajícím technikem registru silničních vozidel – na přepážce  č. 17 a 18 (místnost č. 218)
 • přidělení úředního čísla karoserie, podvozku, rámu
 • přestavba vozidla
 • zápis ADR
 • ukončení vyřazení vozidla – znovuzařazení vozidla do provozu
 • úřední oprava nesprávně zapsaných technických údajů v dokladech vozidla
 • prodloužení platnosti ORV – u cizinců dle povoleného pobytu v ČR a ostatní změny, pro které není stanoven jiný (konkrétní) tiskopis

O zápis změny údaje v registru silničních vozidel jiného, než je změna vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla, je nutno požádat obecný úřad obce s rozšířenou působností do 10 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala.

Ztrátu, zničení nebo odcizení tabulky s přidělenou registrační značkou je vlastník nebo provozovatel silničního vozidla povinen neprodleně oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

Ztrátu, zničení, odcizení nebo poškození technického průkazu silničního vozidla nebo osvědčení o registraci silničního vozidla je vlastník nebo provozovatel silničního vozidla povinen neprodleně oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností a požádat o vydání nového technického průkazu nebo osvědčení o registraci silničního vozidla.

04 – Vyřazení vozidla z registru silničních vozidel

(Dočasné vyřazení – DEPOZIT)

NÁVOD K TISKU FORMULÁŘE ZDE

K žádosti se dokládá:

 1. osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz vozidla) ·
 2. osvědčení o registraci vozidla část I. – ORV (OTP)
 3. odevzdat tabulky s registrační značkou (SPZ)
 4. plná moc – zplnomocnění při zastupování – písemná plná moc
 5. oznámení účelu využití a místa uložení vyřazeného vozidla po době delší než 12 měsíců
 6. v případě odcizení vozidla protokol o odcizení vydán a potvrzen Policí ČR
 7. doklady vlastníka a provozovatele

Upozornění:

Vlastník silničního vozidla vyřazeného z provozu je povinen zabezpečit toto vozidlo takovým způsobem, aby neohrožovalo nebo nepoškozovalo životní prostředí a neodstraňovat podstatné části vyřazeného silničního vozidla, zejména karoserii s vyznačeným identifikačním číslem silničního vozidla a motor. Trvá-li vyřazení silničního vozidla z provozu déle než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, je vlastník vyřazeného silničního vozidla povinen bez zbytečného odkladu po uplynutí této lhůty oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností adresu místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití. Bylo-li silniční vozidlo odcizeno, požádá vlastník silničního vozidla o jeho vyřazení z provozu bez zbytečného odkladu poté, co se o odcizení silničního vozidla dozvěděl; k žádosti přiloží policejní protokol. Doklady a tabulky k žádosti přiloží, má-li je k dispozici.

05 – Zánik vozidla v registru silničních vozidel

(Trvalé vyřazení vozidla)

NÁVOD K TISKU FORMULÁŘE ZDE

K žádosti se dokládá:

 1. osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz)
 2. osvědčení o registraci vozidla část I. – ORV (OTP)
 3. odevzdat tabulky s registrační značkou (SPZ)
 4. plná moc – zplnomocnění při zastupování – písemná plná moc
 5. další doklady nutné k trvalému vyřazení:
  - potvrzení o převzetí autovraku vystavené provozovatelem zařízení ke sběru autovraků,
  - doklad o zničení vozidla
 6. doklady vlastníka a provozovatele.

Upozornění:

Vozidlo které zaniklo ztrácí technickou způsobilost a jeho technický průkaz skončil platnost – je neplatný !!!  

Vlastník silničního vozidla požádá o zápis zániku silničního vozidla  nejpozději do 10 dnů (kalendářních) ode dne, kdy došlo k předání vozidla provozovateli  zařízení ke sběru autovraků, nebo ode dne kdy bylo vozidlo ekologicky zlikvidováno oprávněnou osobou v jiném členském státě nebo ode dne kdy bylo vozidlo zničeno. 

06 – Poskytnutí údajů z registru silničních vozidel

(Výdej dat (opis nebo výpis) zapsaných údajů k vozidlu)

NÁVOD K TISKU FORMULÁŘE ZDE

K žádosti se dokládá:

 1. plná moc – zplnomocnění při zastupování- písemná plná moc od vlastníka nebo provozovatele
 2. prokázání právního zájmu žadatele – výzva nebo rozhodnutí soudu (státní instituce) a pod.
 3. doklady vlastníka a provozovatele.

Doklady předkládané k žádostem v registru silničních vozidel

   

Vlastník vozidla:

Fyzická osoba:

 • doklad totožnosti – platný občanský průkaz nebo jiný jej nahrazující doklad (např. u cizince doklad o povolení k pobytu, doklad o udělení azylu na území ČR nebo doklad o délce přechodného pobytu, nemá-li tato osoba trvalý pobyt na území ČR) žadatele
 • jde-li o podnikatele, živnostenský list nebo výpis ze živnostenského rejstříku, koncesní listina, osvědčení k výkonu podnikatelské činnosti, rozhodnutí o registraci a pod.,

Právnická osoba:

 • platný výpis z obchodního rejstříku, zřizovací listina a pod.
 • pokud je žadatelem zástupce právnické osoby, není-li jmenován přímo ve výpisu z obchodního rejstříku, předloží plnou moc od statutárního orgánu zapisovaného vlastníka a zapisovaného provozovatele do registru vozidel
 • platný doklad totožnosti

Provozovatel vozidla (pokud je odlišný od vlastníka):

 • zplnomocnění při zastupování, písemná plná moc zapisovaného vlastníka, se souhlasem k provedení požadovaného úkonu (např. leasingová nebo úvěrová smlouva se souhlasem k provedení daného registračního úkonu)
 • ostatní doklady stejně jako vlastník.

POZNÁMKA K TISKU FORMULÁŘŮ

   

TISK FORMULÁŘE A3 – oboustranný dvoulistový Formuláře „Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel“, „Žádost o  zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla“ a Přihláška k registraci vozidla", je čtyřstránková spisová obálka formátu A3 (420x297 mm), kterou je možno přímo vytisknout na tiskárně formátu A3, resp. na tiskárně formátu A4 (210x297 mm) a pak ji upravit do formátu A3 (420x297 mm) slepením.

Postup pro přímý tisk formuláře ve formátu A3 (420x297 mm) - před tiskem vložit list papíru formátu A3 do tiskárny tak, aby bylo zachováno pořadí stránek, v pořadí od první po třetí stránku, čtvrtá stránka formuláře je prázdná. Po vytištění formuláře je potřeba jeho delší stranu přehnout na půlku, tak aby vznikla čtyřstránková spisová obálka formátu A4, kde na první straně (z vnější strany, v pravé části spisové obálky) je vytištěn u formuláře text: „Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel“ – písmeno A až D nebo text: „Žádost o  zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla“, na druhé straně (z  vnitřní strany, v levé části spisové obálky) je vytištěn u formuláře „Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel“ text: písmeno F až G nebo u formuláře „Žádost o  zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla“ text: Mezitímní vlastník až Podpis žadatele (ů), na třetí straně (z vnitřní strany, v pravé části spisové obálky) u formuláře „ Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel“ je volné místo nebo u formuláře „Žádost o  zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla“ text: Záznam registračního místa až podpis oprávněné úřední osoby a otisk úředního razítka a na čtvrté straně (z  vnější strany, v levé části spisové obálky) je volné místo.

Postup pro tisk formuláře ve formátu A4 (210x297mm) a jeho následná úprava do formátu A3 slepením – před tiskem vložit list papíru formátu A4 do tiskárny první stranou a vytisknout text: "Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel“ – písmeno A až D nebo text: „Žádost o  zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla“, pak list papíru otočit na druhou stranu, vložit a vytisknout u formuláře „Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel“ text: písmeno F až G nebo u formuláře „Žádost o  zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla“ text: Mezitímní vlastník až Podpis žadatele (ů). Pak vložit druhý list papíru formátu A4 do tiskárny a vytisknout u formuláře „Žádost o  zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla“ text: Záznam registračního místa až podpis oprávněné úřední osoby a otisk úředního razítka, u formuláře „ Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel“ ponechat volné místo – prázdná stránka. K oboustranně vytištěnému listu formátu A4 přiložit další jednostranně vytištěný nebo volný list formátu A4 a slepit je dohromady lepící páskou, z vnější i vnitřní strany spisové obálky tak aby vznikl formát A3. Je zde potřeba dbát, aby bylo zachováno pořadí stránek od první až po čtvrtou stránku.

 

 

TISK OSTATNÍCH FORMULÁŘŮ – A4 –oboustranný jednolistový:  ostatní formuláře jsou dvoustránkové spisové obálky formátu A4 (210x297 mm), s první (přední) a druhou (zadní) stranou.

Postup pro přímý tisk formuláře ve formátu A4 (210x297mm) – před tiskem vložit list papíru formátu A4 do tiskárny první (přední) stranou a vytisknout text s názvem požadovaného formuláře: „Žádost o zápis změn údajů v registru vozidel“ nebo „Žádost o vydání nového dokladu“ nebo „Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou“ nebo „Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz“ nebo „Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla“ nebo „Žádost o vydání tabulky s registrační značkou“ nebo „Žádost o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel“. Pak vytištěný list papíru otočit a vložit z druhé (zadní) strany a vytisknout text: Záznam registračního místa až podpis oprávněné úřední osoby a otisk úředního razítka  nebo ponechat volné místo – prázdnou stránku.

 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 23.06.2017 14:57
 • Datum poslední aktualizace: 23.06.2017 14:57
 • Odpovědný útvar: Odbor dopravněsprávních činností Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design