Česky CZEnglish EN

Schéma řízení statutárního města Brna
a Magistrátu města Brna

Podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. je Brno statutárním městem. Člení se na 29 městských částí. Nejvyšším orgánem samostatné působnosti je zastupitelstvo města a v městských částech zastupitelstva městských částí. V čele Magistrátu města Brna stojí primátor.

Výkonným orgánem v oblasti samostatné působnosti na úrovni města je jedenáctičlenná Rada města Brna v čele s primátorem a jeho náměstky. Nadřízeným všech pracovníků Magistrátu města Brna je tajemník MMB, který plní funkci statutárního orgánu zaměstnavatele dle zvláštních předpisů. Řízení Magistrátu města Brna je rozděleno do 5 úseků. Vedoucí úseků řídí přidělené odbory.

Primátor města Brna 1. náměstek primátora náměstek primátora pro oblast technickou a majetkovou náměstek primátora pro oblast sociálně-kulturní a dopravy náměstek primátora pro oblast rozvoje města náměstek primátora pro oblast Smart city Tajemník MMB Personální oddělení PO Odbor rozpočtu a financování Odbor interního auditu a kontroly Kancelář primátora města Brna Městská policie Brno Úsek organizační Organizační odbor Odbor vnitřních věcí Odbor zahraničních vztahů Odbor obrany Odbor správních činností Archiv města Brna Úsek školství a prorodinné politiky Bytový odbor Majetkový odbor Odbor zdraví Úsek hospodářsko-technický Majetkový odbor Odbor správy majetku Odbor investiční Odbor implementace evropských fondů Odbor územního a stavebního řízení Živnostenský úřad města Brna Úsek sociálně-kulturní a dopravy Odbor sociální péče Odbor kultury Odbor památkové péče Odbor dopravy Odbor dopravněsprávních činností Úsek rozvoje města Odbor územního plánování a rozvoje Odbor životního prostředí Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství Kancelář projektu `Brno - Zdravé město` Kancelář náměstka primátora pro oblast Smart city Kancelář strategie města Odbor městské informatiky Předseda Kontrolního výboru ZMB Předseda Finančního výboru ZMB Člen RMB pro oblast otevřenosti města a participaci obyvatel Člen RMB pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy Člen RMB pro majetek a správu majetku Člen ZMB pro oblast sociální politiky Člen RMB pro oblast správy městských účastí Člen RMB pro oblasti marketingu a cestovního ruchu

SAMOSPRÁVA MĚSTA

Primátor města Brna

1. náměstek primátora města Brna

náměstek primátora pro oblast technickou a majetkovou

náměstek primátora pro oblast sociálně-kulturní a dopravy

náměstek primátora pro oblast rozvoje města

náměstek primátora pro oblast Smart city

Předseda Kontrolního výboru ZMB

Předseda Finančního výboru ZMB

Člen RMB pro oblast otevřenosti města a participaci obyvatel

Člen RMB pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy

Člen RMB pro majetek a správu majetku

Člen ZMB pro oblast sociální politiky

Člen RMB pro oblast správy městských účastí

Člen RMB pro oblasti marketingu a cestovního ruchu

Magistrát města Brna 

Tajemník MMB

Personální oddělení (PO)

Odbor rozpočtu a financování (ORF)

Odbor interního auditu a kontroly (OKO)

Kancelář primátora města Brna (KPMB)

Úsek organizační

Organizační odbor (ORGO)

Odbor vnitřních věcí (OVV)

Odbor zahraničních vztahů (OZV)

Odbor obrany (OOBR)

Odbor správních činností (OSČ)

Archiv města Brna (AMB)

Úsek školství a prorodinné politiky

Bytový odbor (BO)

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy (OŠMT)

Odbor zdraví (OZ)

Úsek hospodářsko-technický

Majetkový odbor (MO)

Odbor správy majetku (OSM)

Odbor investiční (OI)

Odbor implementace evropských fondů (OIEF)

Odbor územního a stavebního řízení (OÚSŘ)

Živnostenský úřad (ŽÚ)

Úsek sociálně-kulturní a dopravy

Odbor sociální péče (OSP)

Odbor kultury (OK)

Odbor památkové péče (OPP)

Odbor dopravy (OD)

Odbor dopravněsprávních činností (ODSČ)

Úsek rozvoje města

Odbor územního plánování a rozvoje (OÚPR)

Odbor životního prostředí (OŽP)

Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství (OVLHZ)

Kancelář náměstka primátora pro oblast Smart city

Kancelář strategie města (KSM)

Odbor městské informatiky (OMI)

 

Městská policie Brno (MP)

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 30.11.2016 10:07
  • Datum poslední aktualizace: 04.10.2016 07:05
  • Odpovědný útvar: Organizační odbor Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design