Česky CZEnglish EN

Střet zájmů – registr oznámení

    

Základní informace k zákonu o střetu zájmů

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů,  ve znění zákona č. 216/ 2008 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (dále jen „zákon"), ukládá veřejným funkcionářům uvedeným v zákoně předkládat oznámení o činnostech (§ 9), oznámení o majetku (§ 10), oznámení o příjmech, darech a závazcích (§ 11) nebo negativní oznámení (§ 12 odst. 2) příslušnému evidenčnímu orgánu, a to ve lhůtách stanovených tímto zákonem po celou dobu výkonu funkce. Oznámení podávají veřejní funkcionáři příslušnému evidenčnímu orgánu na formulářích stanovených vyhl. č. 578/2006 Sb., kterou se stanoví struktura a formát formuláře pro podávání oznámení podle zákona o střetu zájmů .

V rámci statutárního města Brna existuje 30 evidenčních orgánů – tajemník Magistrátu města Brna a 29 tajemníků úřadů městských částí. 

Veřejnými funkcionáři se rozumí člen zastupitelstva, který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn, starosta a členové rady, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni a vedoucí úředník územního samosprávného celku podílející se na výkonu správních činností, za podmínek stanovených zákonem ( § 2 odst. 3) ).

Do registru oznámení má podle § 13 zákona každý občan právo bezplatně nahlížet na základě písemné žádosti a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Fotokopie oznámení se neposkytují. Do registru oznámení lze nahlížet v listinné podobě v místě sídla evidenčního orgánu a rovněž lze do registru nahlížet v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě, a to po udělení uživatelského jména a přístupového hesla.

Přístup k jednotlivým registrům je prostřednictvím Magistrátu města Brna a příslušných úřadů městských částí samostatně.

Podle § 13 odst. 3 zákona má každý právo písemně sdělit evidenčnímu orgánu skutečnosti, které nasvědčují nepravdivosti nebo neúplnosti údajů uvedených v oznámení evidovaných v registru.

Fyzická osoba, která používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů nebo neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě se dopustí přestupku ( § 23 odst. 2). Tyto přestupky projednává Úřad pro ochranu osobních údajů. Za přestupek lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč.

Přestupku se rovněž dopustí veřejný funkcionář pokud nepodá oznámení o osobním zájmu, nedodrží lhůtu k podání prohlášení, uvede zjevně nepřesné, neúplné nebo nepravdivé údaje v prohlášení nebo vykonává funkci nebo činnost, kterou tento zákon stanoví jako neslučitelnou s výkonem funkce veřejného funkcionáře. Za přestupek lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč. Přestupky projednává v přenesené působnosti  obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jejímž územním obvodu má veřejný funkcionář trvalý pobyt.

Informace vztahující se k Magistrátu města Brna

Evidenční orgán:

tajemník Magistrátu města Brna, Ing. Pavel Loutocký
Dominikánské nám. č. 1
601 67  Brno

Správce registru:

Magistrát města Brna
Personální oddělení
Dominikánské nám. č. 1
601 67  Brno

Kontaktní osoba (vč. udělování a správy uživatelských hesel):

Mgr. Vladimír Zatloukal
tel.: 54217 2145
email: zatloukal.vladimir@brno.cz

Ing. Zdeněk Jurečka
tel.: 54217 2148
email: jurecka.zdenek@brno.cz

Bc. Bohuslava Zámečníková
tel.: 54217 2150
email: zamecnikova.bohuslava@brno.cz

Evidenčním orgánem pro Magistrát města Brna je (v souladu s § 14 zákona) tajemník Magistrátu města Brna. Vede registr oznámení pro členy Zastupitelstva města Brna, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni (primátor města, náměstci primátora, předseda Kontrolního výboru, předseda Komise dopravy) a členy Rady města Brna, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni. 

Činnosti evidenčního orgánu vyplývající ze zákona zabezpečují, na základě písemného pověření, vybraní pracovníci Personálního oddělení MMB.  Z vykonávaných činností se jedná zejména o:

  • správu registru přijatých čestných prohlášení veřejných funkcionářů,
  • zajišťování činností souvisejících s nahlížením do registru v listinné i elektronické podobě,
  • ověřování žádostí o nahlížení, udělování uživatelského jména a přístupového hesla
  • přijímání a vyřizování sdělení o nepravdivosti nebo neúplnosti údajů uvedených v registru

Registr je veden v souladu se zákonem v listinné a elektronické podobě. Přístup do registru je umožněn na základě žádosti žadatele, ve které žadatel uvede zákonem stanovené údaje (jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt a adresu pro doručování a údaj a zda bude nahlížet v listinné nebo v elektronické podobě).  Žádost lze podat osobně, prostřednictvím pošty nebo elektronicky do el. podatelny.

Pro nahlížení v listinné podobě má žadatel možnost nahlédnout na kopie čestných prohlášení pořízené úředním orgánem (z důvodu zabránění poškození nebo zničení originálů). Originály čestných prohlášení jsou archivovány. Do registru v listinné podobě má žadatel možnost nahlížet v úřední dny na Personálním oddělení MMB. Úřední hodiny jsou v pondělí a středu od 8.00 h do 17.00 h a v pátek od 8.00 do 12.00 h.

Pro nahlížení v elektronické podobě vygeneruje Personální odd. login a přístupové heslo, které zašle žadateli doporučeně do vlastních rukou.

Formuláře „Čestné prohlášení" a formulář  „Žádost o nahlédnutí" a „Žádost o nahlížení" jsou k dispozici v části „Registr oznámení".

Registr oznámení 

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 30.06.2017 12:07
  • Datum poslední aktualizace: 22.05.2013 14:33
  • Odpovědný útvar: Personální oddělení Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design