Mapový portál

 

Mapa města 

Územní plán 

Mapa města Mapa města Brna s možností vyhledání ulic, orientačních čísel domů a parcel na podkladu ortofotomapy, hranic městských částí, orientačního plánu a parcelní kresby. Územní plán Aktuální podoba platného Územního plánu města Brna obsahující všechny dosud  pořízené změny a úpravy s  možností zobrazení regulativů k funkčním plochám.

Cenová mapa 

Městská zeleň 

Cenová mapa Aplikace umožňuje prohlížení aktuálně platné Cenové mapy stavebních pozemků statutárního města Brna č. 10 účinné od 1. ledna 2014. Taktéž je možné nahlédnout do starších cenových map č. 9, 8, 7 a 6. Městská zeleň Informace o uličním stromořadí a plochy nejvýznamnější zeleně v městě Brně  uvedené v příloze vyhlášky č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně  doplněné o podrobnější popisné údaje.

Nádoby na tříděný odpad a sběrná střediska odpadů 

Územně plánovací dokumentace 

Nádoby na tříděný odpad a sběrná střediska odpadů V  mapě lze vyhledat stanoviště kontejnerů na tříděný odpad a místa sběrných středisek odpadů, včetně provozní doby a další užitečné informace. Územně plánovací dokumentace Přehled platných územně plánovacích dokumentací zpodrobňujících Územní plán města Brna.

Zdroje znečišťování ovzduší 

Ochrana přírody a krajiny 

Zdroje znečišťování ovzduší Identifikace významnějších zdrojů znečišťování ovzduší ve městě včetně dalších podrobnějších informací. Ochrana přírody a krajiny Mimo lokalizaci maloplošných zvláště chráněných území. přírodních parků a významných krajinných prvků lze v  mapě nalézt i evropsky významné lokality, chráněné krajinné oblasti či památné stromy, včetně bližších informací.

Uzavírky komunikací 

Geologie 

Mapa brownfields Aplikace zobrazuje uzavírky komunikací povolené Odborem dopravy MMB nebo příslušným úřadem městské části. Geologie

Zahrnuje orientační údaje o stavu podzemních vod, sanačních pracích, ložiskových územích a základových podmínkách na území Brna.

Mapa brownfields 

Bombardování Brna 

Mapa brownfields Vymezení a evidence lokalit brownfields na správním území města Brna v  hranicích zastavěného území města. Bombardování Brna Aplikace zobrazuje místa zasažená leteckými útoky na Brno v letech 1944 - 1945. U míst, kde je dostupná obrazová dokumentace z období po náletu, jsou k jednotlivým záznamům připojeny dobové fotografie.
 

Ostatní mapy

   

Cyklostezky v Brně a okolí

Cyklistické stezky v Brně a okolí včetně popisu plánovaých tras v budoucnu.

Hluková mapa 

Soustava centrálního zásobování objektů teplem 

Model hlukové zátěže ze souhrnu pozemní dopravy (silniční, železniční a tramvajové) z roku 2004.Informační energetický servis Magistrátu města Brna na základě spolupráce s firmou Teplárny Brno a.s. zveřejňuje orientační mapu soustavy centrálního zásobování objektů teplem. Mapa obsahuje nepřesné zákresy a není jí možné jí použít pro projektování či jinou inženýrsko-technickou činnost.
 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 04.09.2014 14:44
  • Datum poslední aktualizace: 04.09.2014 14:44
  • Odpovědný útvar: Odbor městské informatiky Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design