Mapový portál

 

Mapa města 

Územní plán 

Mapa městaMapa města Brna s možností vyhledání ulic, orientačních čísel domů a parcel na podkladu ortofotomapy, hranic městských částí, orientačního plánu a parcelní kresby.Územní plánAktuální podoba platného Územního plánu města Brna obsahující všechny dosud  pořízené změny a úpravy s  možností zobrazení regulativů k funkčním plochám.

Cenová mapa 

Městská zeleň 

Cenová mapaAplikace umožňuje prohlížení aktuálně platné Cenové mapy stavebních pozemků statutárního města Brna č. 10 účinné od 1. ledna 2014. Taktéž je možné nahlédnout do starších cenových map č. 9, 8, 7 a 6.Městská zeleňInformace o uličním stromořadí a plochy nejvýznamnější zeleně v městě Brně  uvedené v příloze vyhlášky č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně  doplněné o podrobnější popisné údaje.

Nádoby na tříděný odpad a sběrná střediska odpadů 

Územně plánovací dokumentace 

Nádoby na tříděný odpad a sběrná střediska odpadůV  mapě lze vyhledat stanoviště kontejnerů na tříděný odpad a místa sběrných středisek odpadů, včetně provozní doby a další užitečné informace.Územně plánovací dokumentacePřehled platných územně plánovacích dokumentací zpodrobňujících Územní plán města Brna.

Zdroje znečišťování ovzduší 

Ochrana přírody a krajiny 

Zdroje znečišťování ovzdušíIdentifikace významnějších zdrojů znečišťování ovzduší ve městě včetně dalších podrobnějších informací.Ochrana přírody a krajinyMimo lokalizaci maloplošných zvláště chráněných území. přírodních parků a významných krajinných prvků lze v  mapě nalézt i evropsky významné lokality, chráněné krajinné oblasti či památné stromy, včetně bližších informací.

Energetická koncepce 

Geologie 

Energetická koncepceVizualizace energetických dat doporučených a schválených energetickou koncepcí Statutárního města Brna.Geologie

Zahrnuje orientační údaje o stavu podzemních vod, sanačních pracích, ložiskových územích a základových podmínkách na území Brna.

Mapa brownfields 

Uzavírky komunikací 

Mapa brownfieldsVymezení a evidence lokalit brownfields na správním území města Brna v  hranicích zastavěného území města.Mapa brownfieldsAplikace zobrazuje uzavírky komunikací povolené Odborem dopravy MMB nebo příslušným úřadem městské části.

Ostatní mapy

   

Cyklostezky v Brně a okolí

Cyklistické stezky v Brně a okolí včetně popisu plánovaých tras v budoucnu.

Hluková mapa 

Soustava centrálního zásobování objektů teplem 

Model hlukové zátěže ze souhrnu pozemní dopravy (silniční, železniční a tramvajové) z roku 2004.Informační energetický servis Magistrátu města Brna na základě spolupráce s firmou Teplárny Brno a.s. zveřejňuje orientační mapu soustavy centrálního zásobování objektů teplem. Mapa obsahuje nepřesné zákresy a není jí možné jí použít pro projektování či jinou inženýrsko-technickou činnost.
 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 20.08.2014 14:18
  • Datum poslední aktualizace: 20.08.2014 14:18
  • Odpovědný útvar: Odbor městské informatiky Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design