Česky CZEnglish EN

Mapový portál

Mapa města 

Cenová mapa 

Mapa města Mapa města Brna, která mimo zobrazení správního členění umožňuje např. vyhledávání adres, měření vzdáleností na mapě či určování souřadnic polohy. Cenová mapa Aplikace umožňuje prohlížení aktuálně platné Cenové mapy stavebních pozemků statutárního města Brna č. 10 účinné od 1. ledna 2014. Taktéž je možné nahlédnout do starších cenových map č. 9, 8, 7 a 6.

Územní plán 

Územně plánovací dokumentace 

Územní plán Aktuální podoba platného Územního plánu města Brna obsahující všechny dosud  pořízené změny a úpravy s  možností zobrazení regulativů k funkčním plochám. Územně plánovací dokumentace Přehled platných územně plánovacích dokumentací zpodrobňujících Územní plán města Brna.

Spádovost základních škol 

Aplikace poskytuje ke každému adresnímu bodu (definovanému ulicí a číslem orientačním) informaci o spádové základní škole (pro nástup do prvního ročníku). Spádovost byla určena na základě obecně závazné vyhlášky č. 11/2015. Veškerá data v aplikaci mají pouze informativní charakter.

Uzavírky komunikací 

Koordinace výkopových prací 

Mapa brownfields Aplikace zobrazuje uzavírky komunikací povolené Odborem dopravy MMB nebo příslušným úřadem městské části. Koordinace výkopových prací

V aplikaci lze vyhledávat stavby, obsažené v koordinačním harmonogramu výkopových prací, na základě Obecně závazné vyhlášky č.8/2009, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 12/2014.

Ochrana přírody a krajiny 

Městská zeleň 

Ochrana přírody a krajiny Mimo lokalizaci maloplošných zvláště chráněných území. přírodních parků a významných krajinných prvků lze v  mapě nalézt i evropsky významné lokality, chráněné krajinné oblasti či památné stromy, včetně bližších informací. Městská zeleň Informace o uličním stromořadí a plochy nejvýznamnější zeleně v městě Brně  uvedené v příloze vyhlášky č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně  doplněné o podrobnější popisné údaje.

Geologie 

Nádoby na tříděný odpad a sběrná střediska odpadů 

Geologie Zahrnuje orientační údaje o stavu podzemních vod, sanačních pracích, ložiskových územích a základových podmínkách na území Brna. Nádoby na tříděný odpad a sběrná střediska odpadů V  mapě lze vyhledat stanoviště kontejnerů na tříděný odpad a místa sběrných středisek odpadů, včetně provozní doby a další užitečné informace.

Mapa brownfields 

Soustava centrálního zásobování objektů teplem 

Mapa brownfields Vymezení a evidence lokalit brownfields na správním území města Brna v  hranicích zastavěného území města. Informační energetický servis Magistrátu města Brna na základě spolupráce s firmou Teplárny Brno a.s. zveřejňuje orientační mapu soustavy centrálního zásobování objektů teplem. Mapa obsahuje nepřesné zákresy a není jí možné jí použít pro projektování či jinou inženýrsko-technickou činnost.

Bombardování Brna 

Volební místnosti 

Bombardování Brna Aplikace zobrazuje místa zasažená leteckými útoky na Brno v letech 1944 - 1945. U míst, kde je dostupná obrazová dokumentace z období po náletu, jsou k jednotlivým záznamům připojeny dobové fotografie. Volebni mistnosti Aplikace umožňuje na základě zadání adresy zjistit příslušnou volební místnost. Seznam volebních místností byl zpracován na základě podkladů získaných od obecních a městských úřadů.

Cyklostezky v Brně a okolí

Ulice ve městě Brně 

Cyklistické stezky v Brně a okolí včetně popisu plánovaých tras v budoucnu. Bližší informace o ulicích ve městě Brně
 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 09.02.2016 15:53
  • Datum poslední aktualizace: 09.02.2016 15:53
  • Odpovědný útvar: Odbor městské informatiky Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design